PorozumieniePobieranie 22.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar22.63 Kb.
POROZUMIENIE

w sprawie prowadzenia studenckich praktyk

Zawarte w dniu ......................... roku w Białej Podlaskiej pomiędzy :


Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska, zwaną w dalszej części porozumienia Uczelnią, reprezentowaną przez dr inż. Agnieszkę Smarzewską – Prorektora właściwego
do spraw studenckich.

a

………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części porozumienia Szpitalem, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
§ 1

Porozumienie określa zasady odbywania studenckich praktyk przez studentów studiów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prowadzonych


w………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązuje się skierować studentów Państwowej Szkoły Wyższej


im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………………………………………………
Kierunek studiów ……………………………………………………………………………………………………………..
Nr albumu ……………………………………………………………………………………………………………..
Oddział Kardiologiczny, termin realizacji……………………………. opiekun praktyk…………………………………………….

(imię i nazwisko)
Oddział Onkologiczny, termin realizacji……………………………… opiekun praktyk…………………………………………….
Oddział Ch. Wewnętrznych, termin realizacji………………………… opiekun praktyk…………………………………………….

wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego porozumienia, do odbycia w Szpitalu praktyk, a Szpital zobowiązuje się umożliwić studentom Uczelni odbycie praktyk, zgodnie z programami stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia.


§ 3

 1. Podstawę odbywania praktyk przez studenta będzie stanowiło skierowanie wydane przez Uczelnię. W skierowaniu zostanie określone miejsce odbywania praktyki, program praktyki, oraz czas jej trwania.

 2. W czasie odbywania praktyk studenci nie będą pobierali wynagrodzenia i ekwiwalentu z tytułu odbywanych praktyk w warunkach szkodliwych.

 3. Uczelnia nie pokrywa kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdu do miejsca praktyki i z powrotem, studentom odbywającym praktykę lub zajęcia praktyczne.

 4. Praktyki będą się odbywały w okresie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dwóch pierwszych zmianach.

/1 tydzień-5 dni/: 6 godzin zegarowych/8 godzin dydaktycznych/

§ 4

 1. Uczelnia jest obowiązana sprawować nadzór dydaktyczny oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk.

 2. Do studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy
  o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy.

§ 5

 1. Ze względu na wagę odpowiedzialności wskazane jest, aby zakres samodzielnej pracy studenta dotyczył tylko
  i wyłącznie zadań opiekuńczych. Zadania diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i edukacyjne powinny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem opiekuna praktyk.

 2. Realizując zadania określone w ust 1 opiekun praktyk zobowiązany zostanie do:

- uzgadniania z pielęgniarką oddziałową lub z upoważnionym przez nią innym pracownikiem oddziału terminu, zakresu i sposobu wykonywania zadań,

 • przestrzegania zleceń lekarskich i wytycznych pielęgniarki oddziałowej,

 • zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zadań oraz nadzoru nad starannym wykonywaniem czynności zleconych studentom,

 • ewidencjonowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi w oddziale zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej,

 • stosowania przepisów o ochronie danych osobowych,

 • przestrzegania praw pacjenta,

 • racjonalnego stosowania środków medycznych i dbałości o mienie Szpitala.

3. Student realizujący praktykę powinien posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.

§ 6

Szpital zobowiązuje się do:

- wyznaczenia opiekuna zajęć praktycznych i praktyk, • zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
  i higieny pracy, oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;

 • dokonania przeszkolenia studentów z zakresu BHP;

 • umożliwienia skierowanym na praktyki studentom odbycie praktyki zgodnie z ich programem;

 • umożliwienia dostępu studentów do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz socjalno-bytowych;

 • bezzwłocznie informować Uczelnię o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących toku praktyk, a w tym
  o wszelkich przeszkodach w odbywaniu praktyk przez studentów;

 • udzielania niezbędnej pomocy opiekunom praktyk w realizacji założonego program praktyk;

 • sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki;

 • zapoznania studenta z procedurą postępowania obowiązującą w Szpitalu w przypadku zakłucia, a także
  do wszczęcia takiej procedury wobec studenta w przypadku dojścia do ekspozycji;§ 7

Uczelnia zobowiązuje się cofnąć skierowanie studenta do odbycia praktyki w wypadku skreślenia z listy studentów lub też w wypadku stwierdzenia, iż osoba skierowana na praktyki w sposób rażący narusza warunki odbywania praktyki.
§ 8

Wszelkie sporne kwestie związane z realizacją porozumienia Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji.§ 9

 1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemne pod rygorem nieważności.

 2. Szpital nie może wypowiedzieć porozumienia przed zakończeniem już rozpoczętych praktyk.§ 10

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.……………………………… ……………………….

SZPITAL UCZELNIA


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna