PorozumieniePobieranie 1.05 Mb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
POROZUMIENIE
między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,


z jednej strony, oraz
AUSTRALIA,
z drugiej strony,
zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,
PRAGNĄC stworzyć warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi handlu i popierać współpracę handlową w sektorze wina na zasadzie równości, wzajemnych korzyści i wzajemności,
UZNAJĄC, że Umawiające się Strony pragną ustanowić ściślejsze stosunki w sektorze wina, które pozwolą na dalszy rozwój w późniejszym okresie,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Umawiające się Strony uzgodniły, na podstawie zasady niedyskryminacji i wzajemności, podjęcie kroków mających na celu ułatwienie i popieranie handlu winem pochodzącym ze Wspólnoty i Australii na warunkach przewidzianych w niniejszym Porozumieniu.
Artykuł 2
1. Niniejsze Porozumienie ma zastosowanie do win objętych pozycją 22.04 Zharmonizowanego Systemu Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, podpisanego w Brukseli w dniu 24 czerwca 1983 r.
2. Do celów niniejszego Porozumienia, o ile postanowienia nie stanowią inaczej:


 1. „wino pochodzące z” oznacza, jeżeli po tym wyrażeniu następuje nazwa jednej z Umawiających się Stron wino wytwarza się na terytorium takiej Umawiającej się Strony z winogron, które zostały w całości zebrane i wyprodukowane na terytorium takiej Umawiającej się Strony;
 1. „ oznaczenie geograficzne” oznacza oznaczenie wyszczególnione w załączniku II, włącznie z „oznaczeniem pochodzenia”, które jest usankcjonowane w przepisach ustawowych i wykonawczych Umawiającej się Strony do celów opisu i prezentacji wina pochodzącego z terytorium Umawiającej się Strony lub z regionu lub miejscowości na tym terytorium, w przypadku gdy określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna takiego wina zasadniczo przypisywana jest jego geograficznemu pochodzeniu;
 1. „tradycyjne określenie” oznacza tradycyjnie używaną nazwę wyszczególnioną w załączniku II, odnoszącą się w szczególności do metody produkcji lub jakości, koloru czy też rodzaju wina, która jest usankcjonowana w przepisach ustawowych i wykonawczych Umawiającej się Strony do celów opisu i prezentacji wina pochodzącego z terytorium Umawiającej się Strony;
 1. „opis” oznacza nazwy stosowane na etykiecie, dokumentach towarzyszących transportowi wina, dokumentach handlowych, w szczególności fakturach i dowodach dostawy, oraz w reklamie;
 1. „etykieta” oznacza wszelkie opisy i inne odniesienia, symbole, rysunki, lub znaki handlowe, które wyróżniają wino i które znajdują się na tym samym zbiorniku, włącznie z przyrządem do zamykania lub przywieszką przymocowaną do zbiornika oraz otoczką pokrywającą szyjkę butelki;
 1. „prezentacja” oznacza nazwy stosowane na zbiornikach, włącznie z zamknięciem, na etykietach i na opakowaniach;
 1. „opakowanie” oznacza ochronne opakowania bezpośrednie, takie jak papier, słomiane koperty wszelkiego rodzaju, kartony i skrzynki, wykorzystywane w transporcie jednego lub większej ilości zbiorników.


Artykuł 3
1. O ile postanowienia w niniejszym Porozumieniu nie stanowią inaczej, przywóz i sprzedaż jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium Umawiającej się Strony.
2. Umawiające się Strony podejmą wszelkie ogólne i specjalne środki działania konieczne do zapewnienia spełniania zobowiązań ustanowionych w niniejszym Porozumieniu. Czuwają nad realizacją celów określonych w niniejszym Porozumieniu.
TYTUŁ I
Praktyki i procesy enologiczne oraz wymogi w zakresie składu wina
Artykuł 4
1. Wspólnota zezwala na przywóz do Wspólnoty i sprzedaż na swoim terytorium w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi wszystkich win pochodzących z Australii i wyprodukowanych zgodnie z:


 1. jedną lub kilkoma praktykami i procesami enologicznymi wyszczególnionymi w ustępie 1 załącznika I; oraz
 1. wymogami w zakresie składu oraz innymi wymogami przewidzianymi w Protokole do Porozumienia.

2. Australia zezwala na przywóz do Australii i sprzedaż na swoim terytorium w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi wszystkich win pochodzących ze Wspólnoty i wyprodukowanych zgodnie z:
 1. jedną lub kilkoma praktykami i procesami enologicznymi wyszczególnionymi w ustępie 2 załącznika I; oraz
 1. wymogami w zakresie składu oraz innymi wymogami przewidzianymi w Protokole do Porozumienia.


Artykuł 5
1. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron dopuszcza w odniesieniu do swoich win praktykę lub proces enologiczny, który nie jest dozwolony przez drugą Umawiającą się Stronę na mocy artykułu 4, może ona wnioskować do drugiej Umawiającej się Strony o wydanie zezwolenia. W tym przypadku, wnioskująca Strona oddaje do dyspozycji drugiej Umawiającej się Stronie odpowiednią dokumentację, włączając w to informacje niezbędne do oceny takiego wniosku.
2. Ocena wniosku, określonego w ustępie 1 jest dokonywana przy uwzględnieniu, w szczególności:


 1. wymogów w zakresie ochrony zdrowia ludzi;
 1. wymogów w zakresie ochrony konsumentów; oraz
 1. zasad dobrej praktyki winiarskiej, a w szczególności wymogu zakładającego, że odnośna praktyka lub proces enologiczny nie obejmuje niedopuszczalnej zmiany w składzie przetwarzanego produktu lub nie prowadzi do zepsucia organoleptycznych właściwości takiego produktu.

3.  W terminie 12 miesięcy od złożenia dokumentacji, określonej w ustępie 1, Umawiające się Strony wspólnie zadecydują czy, i z zastrzeżeniem jakich uregulowań, odnośna praktyka lub proces enologiczny może zostać umieszczony w załączniku I albo czy niezbędny jest dodatkowy okres na dokonanie oceny.


4. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna to za konieczne może zwrócić się o opinię do Międzynarodowego Biura Winorośli i Wina (OIV) lub do innej międzynarodowej właściwej władzy odnośnie danej praktyki lub procesu winiarskiego. W tym przypadku okres, określony w ustępie 3 zostaje przedłużony do momentu wydania opinii przez wspomnianą władzę.
5. Umawiająca się Strona, do której złożono wniosek o wydanie zezwolenia, po spełnieniu wymogów proceduralnych, określonych w ustępie 3 i 4, może odmówić wydania zezwolenia jeżeli uważa ona, że dana praktyka lub proces winiarski jest niezgodny z wymogami, określonych w ustępie 2.
6. Ustępy 1-5 włącznie mają również zastosowanie w przypadkach gdy jedna z Umawiających się Stron:


 1. wnioskuje do drugiej Strony o przyznanie mniej restrykcyjnych uregulowań odnośnie praktyki lub procesu enologicznego, określonego w załączniku I; lub
 1. zamierza, z powodów innych niż powody związane ze zdrowiem, zakazać stosowania określonej praktyki lub procesu winiarskiego lub uczynić bardziej restrykcyjnymi uregulowania dotyczące praktyki lub procesu enologicznego, określonego w załączniku I.

7. W przypadku, gdy Umawiająca się Strona na podstawie nowych informacji lub ponownej oceny istniejących informacji ma uzasadnione podstawy aby twierdzić, że dopuszczona praktyka lub proces winiarski stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, może ona tymczasowo zawiesić zezwolenie, określone w artykule 4 lub zaostrzyć uregulowania dotyczące takiej praktyki lub procesu wyszczególnione w załączniku I. Druga Umawiająca się Strona zostaje poinformowana o takim fakcie przynajmniej cztery tygodnie przed wejściem w życie takiego zawieszenia lub zaostrzenia, wraz z podaniem przyczyn które uzasadniają podjęcie takiej decyzji. Gdy stopień takiego zagrożenia to uzasadnia, można podjąć decyzję o zawieszeniu lub zaostrzeniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku, druga Umawiająca się Strona zostaje niezwłocznie poinformowana wraz z podaniem przyczyn.


8. W przypadku, gdy przywoływany jest ustęp 7, w możliwie najkrótszym terminie odbywają się konsultacje pomiędzy Umawiającymi się Stronami, mające na względzie podjęcie odpowiednich środków działania za obopólną zgodą. Środki takie mogą mieć formę zmian do załącznika I.
TYTUŁ II
Wzajemna ochrona nazw win oraz związane z tym postanowienia w zakresie opisu i prezentacji
Artykuł 6
1. Umawiające się Strony podejmą wszelkie niezbędne środki działania, zgodne z niniejszym Porozumieniem, w celu wzajemnej ochrony nazw, określonych w artykule 7, które są używane do opisu i prezentacji win pochodzących z terytorium Umawiających się Stron. Każda Umawiająca się Strona stworzy podstawy prawne dla zainteresowanych stron w celu zapobieżenia użyciu tradycyjnego określenia lub oznaczenia geograficznego identyfikującego wino w odniesieniu do win, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez odnośne oznaczenie geograficzne.
2. Ochrona przewidziana w ustępie 1 ma również zastosowanie do nazw, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie wina jest wskazane lub też gdy oznaczenie geograficzne czy określenie tradycyjne jest stosowane w wersji przetłumaczonej lub towarzyszą im określenia takie jak „rodzaj”, „odmiana”, „sposób”, „imitacja”, „metoda”, itp.
3. Ochrona przewidziana w ustępie 1 i 2 nie narusza postanowień artykułu 7 ustęp 5, artykułu 8 i artykułu 11.
4. Należy odmówić rejestracji znaku handlowego dla win, który zawiera lub składa się ze oznaczenia geograficznego lub tradycyjnego określenia identyfikującego wino, w sposób określony w artykule 7 lub, jeżeli pozwala na to ustawodawstwo krajowe i na wniosek zainteresowanej strony, należy unieważnić rejestrację znaku handlowego dla win, które nie pochodzą:


 1. z miejsca wskazanego przez oznaczenie geograficzne; lub
 1. z miejsca gdzie tradycyjne określenie jest tradycyjnie stosowane.

5. W przypadku jednakowego brzmienia oznaczeń geograficznych:
 1. gdy chronione określenie Umawiającej się Strony jest identyczne z chronionym określeniem drugiej Umawiającej się Strony, ochrona zostaje przyznana każdemu oznaczeniu, pod warunkiem że odnośna nazwa geograficzna była stosowana tradycyjnie i trwale oraz że dane wino nie jest fałszywie prezentowane konsumentom jako pochodzące z terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
 1. jeżeli chronione oznaczenie Umawiającej się Strony jest identyczne z nazwą geograficzną spoza terytoriów Umawiających się Stron, ta ostatnia nazwa może być stosowana do opisu i prezentacji wina produkowanego na obszarze geograficznym, do którego się odnosi, pod warunkiem, że odnośna nazwa geograficzna była stosowana tradycyjnie i trwale oraz że jej stosowanie w tym celu jest uregulowane przez kraj pochodzenia oraz że dane wino nie jest fałszywie prezentowane konsumentom jako pochodzące z terytorium odnośnej Umawiającej się Strony. W takim przypadku, Umawiające się Strony określą praktyczne warunki, na mocy których dane jednobrzmiące określenia będą od siebie odróżniane, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania odnośnych producentów oraz uniknięcie wprowadzania w błąd konsumentów.

6.  Postanowienia niniejszego Porozumienia w żaden sposób nie naruszają prawa jakiejkolwiek osoby do stosowania w handlu swojego nazwiska lub nazwiska swoich przodków w celach komercyjnych, za wyjątkiem przypadku gdy takie nazwisko jest stosowane w sposób wprowadzający w błąd konsumentów.


7. Żadne postanowienie niniejszego Porozumienia nie zobowiązuje Umawiającej się Strony do ochrony oznaczenia geograficznego lub tradycyjnego określenia drugiej Umawiającej się Strony, które nie jest lub przestało być chronione w kraju pochodzenia lub wyszło z użycia w takim kraju.
Artykuł 7
1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 8 i artykułu11 oraz Protokołu, następujące nazwy podlegają ochronie:


 1. w odniesieniu do win pochodzących ze Wspólnoty:
  1. odniesienia do Państwa Członkowskiego, z którego pochodzi wino;
  1. następujące określenia, określone w artykule 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 823/87 ustanawiającego specjalne przepisy odnoszące się do win gatunkowych produkowanych w określonych regionach:
   1. określenie „wino gatunkowe produkowane w określonym regionie”, łącznie ze skrótem „wino gatunkowe por” oraz równoważne określenia i skróty w innych językach Wspólnoty;
   1. określenie „musujące wino gatunkowe produkowane w określonym regionie”, łącznie ze skrótem „musujące wino gatunkowe por” oraz równoważne określenia i skróty w innych językach Wspólnoty, jak również „Sekt bestimmter Anbaugebiete” lub „Sekt b.A”;
   1. określenie „wino gatunkowe półmusujące produkowane w określonym regionie”, łącznie ze skrótem „półmusujące wino gatunkowe por” oraz równoważne określenia i skróty w innych językach Wspólnoty;
   1. określenie „słodkie wino gatunkowe produkowane w określonym regionie”, łącznie ze skrótem „słodkie wino gatunkowe por” oraz równoważne określenia i skróty w innych językach Wspólnoty;
  1. następujące określenia, określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 4252/88 w sprawie przygotowania i sprzedaży win słodkich produkowanych we Wspólnocie:

„οίνος γλυκύς φυσικός”, „vino generoso”, „vino generoso de licor”, „vinho generoso”, „vino dulce natural”, „vino dolce naturale”, „vinho doce natural”, „vin doux naturel”;
  1. oznaczenia geograficzne i tradycyjne określenia, októrych mowa w załączniku II;
 1. odnośnie win pochodzących z Australii:
  1. nazwa „Australia” lub inne nazwy stosowane do określenia tego kraju;
  1. określenia geograficzne i tradycyjne określenia, określone w załączniku II.

2. W Australii, chronione nazwy wspólnotowe:
 1. są zarezerwowane wyłącznie dla win pochodzących ze Wspólnoty, do których się odnoszą; oraz
 1. nie mogą być stosowane inaczej niż na warunkach przewidzianych przez przepisy ustawowe i wykonawcze Wspólnoty lub, w przypadku ich braku, Państw Członkowskich.

3. We Wspólnocie, chronione nazwy australijskie:
 1. są zarezerwowane wyłącznie dla win pochodzących z Australii, do których się odnoszą; oraz
 1. nie mogą być stosowane inaczej niż na warunkach przewidzianych przez przepisy ustawowe i wykonawcze Australii.

4. Umawiające się Strony podejmą wszelkie środki działania niezbędne do zapewnienia aby, w przypadku gdy wina pochodzące od Umawiających się Stron są wywożone i sprzedawane poza ich terytoriami, chronione nazwy jednej Umawiającej się Strony, określonych w niniejszym artykule nie były stosowane do opisu i prezentacji wina pochodzącego od drugiej Umawiającej się Strony.


5. W przypadku tradycyjnych określeń, ochrona ustanowiona niniejszym artykułem zaczyna obowiązywać od momentu osiągnięcia porozumienia przez Umawiające się Strony, uwzględniającego zalecenia Wspólnego Komitetu ustanowionego w artykule 18, co do szczegółowych uregulowań w zakresie ochrony, włącznie z odpowiednimi okresami przejściowymi w celu zaprzestania stosowania przez Australię i przez strony trzecie w Australii określonych tradycyjnych europejskich określeń oraz uregulowań w zakresie ochrony tradycyjnych australijskich określeń.
Artykuł 8
1. Ochrona nazw, określonych w artykule 7 nie zakazuje stosowania następujących nazw w celu opisu i prezentacji wina w Australii, i w innych krajach w przypadku gdy przepisy ustawowe i wykonawcze na to pozwalają, podczas okresów przejściowych wskazanych poniżej:


 1. okres przejściowy kończący się w dniu 31 grudnia 1993 r.:

I. Beaujolais


II. Cava
III. Frascati
IV. Sancerre

V. Saint-Émilion/St. Émilion

VI. Vinho verde/Vino verde

VII. White Bordeaux;
 1. okres przejściowy kończący się w dniu 31 grudnia 1997 r.:

I. Chianti

II. Frontignan

III. Hock

IV. Madeira

V. Málaga;
 1. okres przejściowy, który zostanie określony zgodnie z artykułem 9:

I. Burgundy

II. Chablis

III. Champagne

IV. Claret

V. Graves

VI. Marsala

VII. Moselle

VIII. Port

IX. Sauternes

X. SherryXI. White Burgundy.
2. Do czasu określenia okresu lub okresów przejściowych dla nazw wyszczególnionych w usępie 1 litera c), nazwy określonych w ustępie 1 litera c) mogą być stosowane do opisu i prezentacji wina w zakresie w jakim pozwalają na to przepisy ustawowe i wykonawcze w Australii i w innych krajach.
3. Okres przejściowy dla „Beaujolais”, określony w ustępie 1 litera a) podlega warunkom porozumienia pomiędzy producentami australijskimi a właściwymi władzami francuskimi reprezentującymi producentów „Beaujolais” lub postanowieniu sądu dotyczącemu takiej sprawy.
Artykuł 9
Od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia Umawiające się Strony dołożą wszelkich starań, aby dojść do porozumienia, najpóźniej do dnia 31 grudnia 1997 r., w sprawie przejściowych okresów dla nazw, określonych w artykule 8 i artykule 11. Długość okresów przejściowych może się różnić w celu uwzględnienia znaczenia handlowego dla obu Umawiających się Stron i liczby nazw stosowanych przez Australię.
Artykuł 10
1. W zakresie w jakim na to pozwala odpowiednie prawodawstwo Wspólnoty, korzyści wynikające z ochrony zapewnionej na mocy niniejszego Porozumienia zostają rozszerzone na osoby fizyczne i prawne jak również federacje, stowarzyszenia i organizacje producentów, handlowców i konsumentów, których siedziba znajduje się w Australii.
2. W zakresie w jakim na to pozwala odpowiednie ustawodawstwo Australii, korzyści wynikające z ochrony zapewnionej na mocy niniejszego Porozumienia zostają rozszerzone na osoby fizyczne i prawne jak również federacje, stowarzyszenia i organizacje producentów, handlowców i konsumentów, których siedziba znajduje się we Wspólnocie.
Artykuł 11
1. Bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnego prawodawstwa wewnętrznego, Umawiające się Strony zgodziły się zezwolić na stosowanie nazwy odmiany winorośli, lub, stosownie do sytuacji, jej synonimu, w celu opisu oraz prezentacji wina wyłącznie z zastrzeżeniem następujących warunków:


 1. w przypadku gdy stosowana jest nazwa jednej odmiany winorośli, co najmniej 85 % wina jest uzyskiwane z takiej odmiany, po odjęciu ilości produktów używanych do ewentualnego słodzenia;
 1. w przypadku gdy stosowane są nazwy maksymalnie trzech odmian winorośli dla tego samego wina:
  1. co najmniej 85 % wina jest uzyskiwane z takich odmian, po odjęciu ilości produktów używanych do ewentualnego słodzenia, pod warunkiem że co najmniej 20 % przypada na każdą wyszczególnioną odmianę;
  1. odmiany powinny zostać wyszczególnione malejąco według objętości;
 1. w przypadku gdy wino składa się całkowicie z wyszczególnionych odmian winorośli, na etykiecie można wyszczególnić do pięciu odmian winorośli, pod warunkiem że co najmniej 5 % przypada na każdą wyszczególnioną odmianę, a odmiany są wyszczególnione malejąco według objętości;
 1. w przypadku gdy nazwa odmiany lub jej synonim składa się z kilku wyrazów, na etykiecie należy wydrukować każdy składnik nazwy lub synonimu bez wstawiania innych informacji, w jednakowych literach tej samej wielkości w jednej lub kilku linijkach;
 1. nazwa nie będzie używana w sposób wprowadzający w błąd konsumentów. W tym celu Umawiające się Strony mogą określić specjalne warunki, w oparciu o które można stosować daną nazwę.

2. Umawiające się Strony potwierdzają, że nazwa „Hermitage” jest stosowana dla win pochodzących z Australii jako synonim odmiany winorośli „Shiraz”. Nie naruszając postanowień artykułu 7 i postanowień niniejszego artykułu Umawiające się Strony uzgodniły, że do czasu określenia okresu przejściowego zgodnie z artykułem 9 oraz następnie podczas okresu przejściowego, nazwa „Hermitage” może być stosowana dla win pochodzących z Australii jako synonim odmiany winorośli „Shiraz” dla sprzedaży w krajach poza terytorium Wspólnoty w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy ustawowe i wykonawcze w Australii i innych krajach, pod warunkiem, że nazwa ta nie jest stosowana w sposób wprowadzający w błąd konsumentów.


3. Nie naruszając postanowień niniejszego artykułu Umawiające się Strony uzgodniły, że do czasu określenia okresu przejściowego zgodnie z artykułem 9 oraz następnie podczas okresu przejściowego, nazwy „Lambrusco” i „Riesling” mogą być stosowane dla win pochodzących z Australii jako opis typu wina tradycyjnie wytwarzanego i sprzedawanego pod tymi nazwami do krajów poza terytorium Wspólnoty w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy ustawowe i wykonawcze w Australii i innych krajach, pod warunkiem, że nazwy te nie są stosowane w sposób wprowadzający w błąd konsumentów.
Artykuł 12
Nie naruszając bardziej restrykcyjnego ustawodawstwa Australii, Umawiające się Strony zgodziły się zezwolić na stosowanie oznaczenia geograficznego w celu opisu oraz prezentacji wina pochodzącego z Australii wyłącznie z zastrzeżeniem następujących warunków:


 1. w przypadku gdy stosowane jest jedno oznaczenie geograficzne, co najmniej 85 % wina jest uzyskiwane z winogron zebranych w takiej jednostce geograficznej;
 1. w przypadku gdy stosowane są maksymalnie trzy oznaczenia geograficzne dla tego samego wina, co najmniej 95 % wina jest uzyskiwane z winogron zebranych w tych jednostkach geograficznych, pod warunkiem, że co najmniej 5 % wina pochodzi z wyszczególnionych oznaczeń geograficznych; oznaczenia geograficzne są wyszczególnione na etykiecie malejąco według objętości.


Artykuł 13
1. Jeżeli opis lub prezentacja wina, w szczególności na etykiecie czy też w dokumentach urzędowych lub handlowych bądź w reklamie, narusza niniejsze Porozumienie, Umawiające się Strony zastosują konieczne środki administracyjne lub postępowanie sądowe zgodnie ze swoimi odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
2. Środki działania i postępowanie określone w ustępie 1 są podejmowane w szczególności w następujących przypadkach:


 1. gdy tłumaczenie opisów przewidzianych ustawodawstwem Wspólnoty lub Australii na język lub języki drugiej Umawiającej się Strony, skutkuje pojawieniem się słowa, które może wprowadzać w błąd co do pochodzenia, rodzaju lub jakości wina w ten sposób opisanego lub zaprezentowanego;
 1. gdy opisy, marki handlowe, nazwy, napisy lub ilustracje, które w sposób bezpośredni lub pośredni podają fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje co do miejsca wytworzenia, pochodzenia, rodzaju, odmiany winorośli lub istotnych właściwości wina znajdują się na zbiornikach lub opakowaniach, w reklamie, czy też w dokumentach urzędowych lub handlowych dotyczących win, których nazwy są chronione na mocy niniejszego Porozumienia;
 1. gdy stosowane jest opakowanie, które wprowadza w błąd co do pochodzenia wina.


Artykuł 14
Niniejsze Porozumienie nie wyklucza dalej idącego zakresu ochrony, obecnie czy też w przyszłości, w zakresie opisów chronionych na mocy niniejszego Porozumienia, zapewnianego przez Umawiające się Strony na mocy ich wewnętrznego ustawodawstwa lub innych porozumień międzynarodowych.
TYTUŁ III
  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna