Porozumienie w sprawie wspóŁpracyPobieranie 71.13 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar71.13 Kb.
POROZUMIENIE

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY

W dniu 27.09.2011 roku w Warszawie, w celu zbudowania sprawnego narzędzia prowadzenia polityki rozwoju, podnoszącego poziom innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw na tle ich europejskich konkurentów zawarte zostaje porozumienie o nazwie: „Klaster Innowacji w Agrobiznesie.”.


Sygnatariuszami porozumienia są:
 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), posiadająca numer NIP 525-000-74-25 i nr REGON P-000001784 – reprezentowana przez Prorektora ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Wiesława Bielawskiego-----------------------------------------------------------

 2. Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Spożywczy" z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-765, Aleja Wilanowska 97E, zarejestrowana przez  sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000239258, posiadająca numer NIP  521 33 56 203 i nr REGON 140220138– reprezentowana przez Prezesa Tadeusza Pokrywkę; ------------------------------------------------------------------

 3. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-131, ul. Grzybowska 2/49, zarejestrowana przez sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116407, posiadająca numer NIP 527-21-02-616 i nr REGON 012969507 – reprezentowana przez Prezydenta Adama Tańskiego; ------------------------------------------------------------------
 1. P.P.H ,,EWA-BIS’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-233, ul.Serwituty25, o kapitale zakładowym 100 000,00 PLN, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 000086953 posiadająca numer NIP 5210084508 , nr REGON 00215226 – reprezentowana przez Marek Marzec –Członek Zarządu;----------------
 1. Logopak East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-233, ul. Serwituty 23, o kapitale zakładowym 2 650 000,-PLN, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000240550, posiadająca numer NIP 123-00-05-510 i nr REGON 002156226 – reprezentowana przez Marcina Kuczewskiego, Członka Zarządu;------------------------------------------------------------------------------
 1. FreshMazovia.com Spółka Jawna Maciej Majewski z siedzib a w Warce, kod pocztowy 05-660 Warka, ul. Niemojewska 19, Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217318, posiadająca numer NIP 7971890282 i numer REGON 673011844 – reprezentowana przez wspólnika Macieja Majewskiego;------------------------------------------------------------------------
 1. AGROVATIVE – Marcin Lis z siedzibą w Lasopole, kod pocztowy 05-650 Chynów, Lasopole 8, jednoosobowa działalność gospodarcza, Urząd Gminy w Chynowie wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 1295, posiadająca numer NIP 797-162-89-57 i nr REGON 672899810 – reprezentowana przez Marcina Lisa;----------------------------------------------------------------------------
 1. Tomasz Marsz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Marsz Consult – Tomasz Marsz”, działający pod adresem 02-798 Warszawa, ul. Kabacki Dukt 1/37, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod nr. ewidencyjnym 472568, REGON: 140050713, NIP: 585-114-86-27 – reprezentowana przez Tomasza Marsza; -----------------------------------------------------------
 1. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-011, Al. Jerozolimskie 109 lok. 26, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147744, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, NIP: 526-26-75-138, REGON: 015307468 reprezentowana przez Prezesa Michała Kossowskiego; ------------------------------------------------------------
 1. Krzysztof Młynarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ekorynki.pl, działający pod adresem 02-958 Warszawa, ul. Kostki-Potockiego 2b/22, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod nr. ewidencyjnym 472791, REGON 141493281, NIP : 113-202-30-56 – reprezentowana przez Krzysztofa Młynarza; -----------------------------------------------------------

zwani dalej „Stronami”.


§ 1. KLASTER

 1. Przedmiotem Porozumienia jest utworzenie „Klastra Innowacji w Agrobiznesie.”.- zwanego dalej Klastrem - oraz określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy między Stronami Porozumienia.

 2. Koordynatorem Klastra będzie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie- zwana dalej „Koordynatorem”.

 3. Członkowie Klastra mają równe prawa i obowiązki szczegółowo uregulowane niniejszą Umową oraz w ewentualnych odrębnych umowach związanych z przedmiotową sprawą.

 4. Utworzenie Klastra nie narusza integralności majątkowej, prawnej i strukturalnej jego uczestników oraz praw własności intelektualnej.


§ 2. CEL KLASTRA

 1. Strony oświadczają, że CELEM ich wspólnego działania jest przygotowanie i złożenie wniosku pt.: „Klaster Innowacji w Agrobiznesie” w ramach Programu RPO WM realizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (dalej Instytucja Pośrednicząca) Priorytetu I, Działania 1.6 RPO WM, oraz w przypadku rekomendowania projektu do finansowania, jego realizacja gdzie okres przygotowania Projektu będzie wynosił około 3 miesięcy, realizacji około 12 miesięcy i wdrożenia około 12 miesięcy.

 2. Całkowity koszt realizacji Projektu będzie wynosił 2 554 624,28 złotych (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia osiem groszy), w tym wartość wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu wyniesie 2 554 624,28 złotych (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia osiem groszy). Do czasu otrzymania dofinansowania Członkowie Klastra zobowiązani są do ponoszenia kosztów
  realizacji przypisanej im części Projektu ze środków własnych przy zastrzeżeniu, iż każdy Członek Klastra zobowiązany jest pokryć w całości wydatki niekwalifikowane konieczne do realizacji przypisanej mu części Projektu.

 3. Członkowie Klastra zgodnie oświadczają, że łącznie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz odpowiedni know-how niezbędny dla osiągnięcia CELU.

 4. Członkowie Klastra zobowiązują się do zaangażowania w pracach Klastra zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie umożliwiającym wspólną realizację CELU.

 5. Każdy z Członków Klastra jest odpowiedzialny za należyte wykonanie przydzielonych mu do realizacji zadań oraz wydatkowanie środków finansowych wynikających z zawartych umów.


§3.

KOORYDNATOR KLASTRA

 1. Członkowie Klastra zgodnie ustalają, że Koordynatorem Klastra zostaje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Koordynator zostaje wyznaczony jako główny wykonawca i koordynujący prace w ramach Umowy Klastra. Główne obowiązki i uprawnienia Koordynatora wynikają z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, w tym w szczególności do jego obowiązków należy:

  1. reprezentacja wszystkich Członków Klastra,

  2. podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą;

  3. nadzór nad przygotowaniem i realizacją Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym także przez poszczególnych Członków Klastra;

  4. rozliczenie finansowe i rzeczowe Projektu,

  5. przedstawianie wniosków o płatność Instytucji Pośredniczącej,

  6. wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

 2. Odpowiedzialność Koordynatora nie zwalnia pozostałych Członków Klastra od solidarnej odpowiedzialności wszystkich Członków Klastra wobec Instytucji Pośredniczącej za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, realizacji Projektu oraz zachowania jego trwałości oraz podjęcia właściwych działań informacyjno – promocyjnych dotyczących Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Niebędący Koordynatorem Członkowie Klastra udzielają Koordynatorowi, z zastrzeżeniem wynikającym z §7 ust. 8, pełnomocnictwa do:

  1. podejmowania w imieniu Klastra czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją przedmiotu niniejszego Porozumienia oraz Umowy o dofinansowanie Projektu,

  2. reprezentowania go w kontaktach z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi,

  3. reprezentowania go w procesie składania wniosku w imieniu wszystkich Członków Klastra, w tym do odbioru korespondencji, zadawania pytań, składania wyjaśnień dotyczących treści wniosku i do innych czynności niezbędnych w procesie uczestnictwa w postępowaniu na każdym jego etapie, w tym do składania ewentualnych odwołań oraz negocjacji warunków realizacji, po uprzednim uzgodnieniu ich treści z pozostałymi Członkami Klastra,

  4. zawarcia w imieniu Klastra Umowy z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie Projektu w przypadku rekomendowania projektu do finansowania, zwanej dalej Umową o dofinansowanie,

  5. podpisywania w imieniu Klastra umów oraz składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Członków Klastra, zgodnie z postanowieniami Umowy Klastra.

 1. Wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Klastra.

 2. Oświadczenia złożone przez Koordynatora Klastra wobec podmiotów i instytucji zewnętrznych uznawane są jako złożone przez wszystkich Członków Klastra.

 3. Koordynator zobowiązuje się do przekazywania pozostałym Członkom Klastra kopii pism i dokumentów związanych z realizacją niniejszej Umowy.

 4. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność otrzymanych dokumentów i informacji od pozostałych Członków Klastra.

 5. W przypadku uzyskania przez Koordynatora środków finansowych na realizację Projektu Koordynator ma prawo do samodzielnego podejmowania wszelkich decyzji związanych z realizacją, w tym rozliczaniem dofinansowanego Projektu.


§4.

Obowiązki Członków Klastra

 1. Strony postanawiają, iż w ramach Projektu do zadań Członków Klastra należy:

  1. terminowa realizacja powierzonych zadań projektu, zgodnie z zatwierdzonymi planami poszczególnych etapów,

  2. ponoszenie kosztów związanych z realizacją powierzonych zadań Projektu, zgodnie zatwierdzonymi planami realizacji poszczególnych etapów Projektu,

  3. osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu projektu,

  4. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie tej części Projektu, za którą odpowiada;

  5. zapewnienie realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym zwłaszcza obsługi księgowej projektu zgodnie z przepisami prawa;

  6. nadzór nad poprawnością rozliczania Projektu w zakresie powierzonych zadań, a w szczególności dbałość o dotrzymanie zasad i terminów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą;

  7. udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących kwestii finansowych związanych z realizacją projektu na żądanie Koordynatora Klastra;

  8. współpracę z podmiotami uprawnionymi do przeprowadzenia czynności kontrolnych lub audytowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

  9. organizacja i obsługa przetargów oraz należyte przechowywanie dokumentacji przetargowej;

  10. terminowe przekazywanie Koordynatorowi Klastra potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną kopii faktur lub innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty oraz wydrukami z ksiąg rachunkowych do celów sporządzenia wniosku o płatność;

  11. utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności związanych z realizacją projektu.

 2. Na etapie składania wniosku o dofinasowanie Projektu każdy z Członków Klastra obowiazany jest złożyć:

  1. oświadczenia o podatku VAT (załącznik nr 3),

  2. oświadczenia, że nie znajduje się w rejestrze podmiotów wykluczonych (załącznik nr 4).

 3. Do zadań Koordynatora należy:

  1. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

  2. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Projektu;

  3. zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Projektu.

 4. Do zadań Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy" (organizacja branżowa):

  1. wspieranie SGGW w roli koordynatora.

  2. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

 5. Do zadań Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz (organizacja branżowa):

  1. wspieranie SGGW w roli koordynatora.

  2. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

 6. Do zadań EWA-BIS Sp. z o.o. (przedsiębiorstwa):

  1. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

 7. Do zadań Logopak East Sp. z o.o. (przedsiębiorstwa):

  1. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

 8. Do zadań FreshMazovia.com Spółka Jawna Maciej Majewski (przedsiębiorstwa):

  1. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

 9. Do zadań AGROVATIVE – Marcin Lis (przedsiębiorstwa):

  1. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

 10. Do zadań Marsz Consult – Tomasz Marsz (przedsiębiorstwa):

  1. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

 11. Do zadań BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o (przedsiębiorstwa):

  1. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.

 12. Do zadań Ekorynki.pl - Krzysztof Młynarz (przedsiębiorstwa):

  1. wspólna realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie Projektu.
 1. Każdy z Członków Klastra odpowiada wobec drugiego Członka Klastra za realizację przypadających na niego zadań.

 2. Każda ze Stron uczestniczących w Klastrze zobowiązuje się zapewnić pokrycie kosztów własnych związanych z wykonywaniem przyjętych na siebie zadań.


§5.

Wzajemne kontakty

 1. Każdy z Członków Klastra wyznaczy osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z pozostałymi Członkami Klastra.

 2. Do zadań osoby odpowiedzialnej za bieżące kontakty z drugim Członkiem Klastra należy prowadzenie wszelkiej korespondencji oraz wymiana informacji w związku z realizacją Umowy Klastra.

 3. Wszelka wiążąca korespondencja pomiędzy Członkami Klastra dotycząca zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy będzie miała formę pisemną i będzie doręczana za potwierdzeniem odbioru przez adresata z powiadomieniem wszystkich Członków Klastra.

 4. Korespondencja bieżąca pomiędzy Członkami Klastra będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja bieżąca indywidualna pomiędzy Członkami Klastra będzie prowadzona z powiadomieniem Kierownika projektu.


§6.

RADA KLASTRA

 1. Strony - celem zapewnienia należytej współpracy w ramach Klastra - powołają Radę Klastra, w skład której wejdzie 5 członków - przedstawicieli Stron wybranych przez członków Porozumienia, w głosowaniu jawnym, na trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem zapisów ust.2., przy czym stałym członkiem Rady Klastra jest przedstawiciel Koordynatora. Rada Klastra w niezmienionym składzie może być wybrana na następną kadencję.

 2. W skład Rady Klastra wchodzi także Kierownik projektu jako sekretarz Rady, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszego Porozumienia.

 3. Pierwsza kadencja Rady Klastra trwa od dnia podpisania niniejszego porozumienia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Kadencja Rady Klastra kończy się w ostatnim dniu trzeciego roku jej obowiązywania.

 4. Przewodniczącym Rady Klastra będzie Przedstawiciel Koordynatora lub osoba przez niego wskazana.

 5. Do zadań Rady Klastra należy:

  1. ocena prac Klastra, minimum raz na kwartał, jeżeli Rada nie postanowi inaczej,

  2. przyjmowanie informacji Kierownika projektu na temat stanu realizacji Projektu z punktu widzenia jego celów strategicznych, realizacji budżetu projektu, potencjalnych zagrożeń i sposobu zarządzania ryzykiem,

  3. określenie sposobu wzajemnych rozliczeń między Członkami Klastra,

  4. akceptacja kosztów i wydawanie zgody na dalsze finansowanie prac Projektu prowadzonych przez Klaster,

  5. akceptacja raportów rocznych i końcowego.

 1. Zwyczajne zebrania Rady będą organizowane nie rzadziej, niż co 3 miesiące. Przewodniczący Rady może zwołać nadzwyczajne zebranie Rady na wniosek Członka Klastra.

 2. Członkowie Rady będą powiadamiani pisemnie lub pocztą elektroniczną o miejscu, terminie, porządku obrad Rady przez Przewodniczącego Rady z wyprzedzeniem, co najmniej pięciu dni roboczych.

 1. Decyzje Rady, po prawidłowym powiadomieniu Członków Rady Klastra podejmowane są na zebraniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych w głosowaniu zwykłą większością głosów.

 1. Przewodniczący i każdy z członków Rady, w tym Kierownik Projektu ma prawo do jednego głosu.

 2. Z przebiegu zebrania Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy przedstawiciele Stron.

 3. Każdy z Członków Rady ponosi koszty uczestnictwa swojego przedstawiciela w obradach Rady.


§7.

Realizacja projektu

 1. Członkowie Klastra wyznaczą jako Przedstawicieli do merytorycznej współpracy:

ze strony SGGW – Prof. dr hab. Bogdan Klepacki

ze strony Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy" – Tadeusz Pokrywka

ze strony Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz – Adam Tański

ze strony EWA-BIS Sp. z o.o. – Marek Marzec

ze strony Logopak East Sp. z o.o. - Marcin Kuczewski

ze strony FreshMazovia.com Spółka Jawna - Maciej Majewski

ze strony AGROVATIVE - Marcin Lis

ze strony Marsz Consult - Tomasz Marsz

ze strony BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o - Michał Kossowski

ze strony Ekorynki.pl - Krzysztof Młynarz
 1. Koordynator Klastra powołuje i odwołuje Kierownika Projektu.

 2. Członkowie zobowiązują się do tego, że nie będą uchylać się od zawarcia Umowy o dofinansowanie i zobowiązują się do jej wykonania, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem, które zostaną określone w Aneksie do niniejszej Umowy po rekomendowaniu projektu do finansowania.

 3. W przypadku otrzymania finansowania w wysokości niższej niż wnioskowana Koordynator oceni zakres realizacji projektu i możliwości wykonania zadań w ramach przyznanych środków.

 4. Środki finansowe pozyskane w ramach Umowy o dofinansowanie na realizację zadań wynikających z CELU Klastra będą w dyspozycji Koordynatora, który sprawuje nadzór nad realizacją projektu i prawidłowością wydatkowania środków finansowych.

 5. Koordynator przekaże niezwłocznie środki finansowe otrzymane z Instytucji Pośredniczącej na realizację zadań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem pozostałym Członkom Klastra po rozliczeniu przez nich przynajmniej 80 % wszystkich otrzymanych wcześniej środków na wskazane przez nich uprzednio konta bankowe.

 6. Wszyscy Członkowie Klastra są odpowiedzialni solidarnie wobec Instytucji Pośredniczącej za wykonanie umowy, w tym za działania i zaniechania Kierownika Projektu oraz za prawidłowe wydatkowanie otrzymanych środków finansowych.

 7. Członkowie Klastra zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań rodzących skutki finansowe i prawne wobec pozostałych Członków Klastra bez ich uprzedniej pisemnej zgody.

 8. W przypadku potrzeby zaangażowania do realizacji projektu kooperantów spoza Klastra, przez któregokolwiek z jego Członków poza Koordynatorem, wymagana jest pisemna zgoda Koordynatora Klastra.

 9. Każdy z Członków Klastra obowiązany jest do zachowania trwałości realizowanej przez niego części Projektu w trakcie i po jego realizacji przez okres wskazany przepisami prawa, w tym także podjęcia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu oraz archiwizacji dokumentów wytworzonych w związku z realizacją Projektu w okresie istnienia obowiązku zachowania trwałości Projektu.


§8.

Zobowiązania Członków Klastra dotyczące bezpieczeństwa informacji

 1. Członkowie Klastra zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania innym podmiotom wszelkich informacji dotyczących przedmiotu niniejszego Porozumienia, umowy o dofinansowanie oraz umów z nimi związanych i działalności Klastra, jak też poszczególnych jego Członków, za wyjątkiem informacji, których przekazania zażąda Instytucja Pośrednicząca lub których przekazanie wynika z przepisów prawa.

 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 jest nieograniczony w czasie i trwa mimo wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy lub wystąpienia danego Członka z Klastra.

 3. Strony zobowiązane są zapewnić przestrzeganie powyższych zasad przez ich pracowników i współpracowników.

 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają obowiązywania przepisów prawa dotyczących tajemnic ustawowo chronionych, w tym dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa.


§9

Prawa własności intelektualnej

 1. Członkowie Klastra mają prawo do korzystania z wyników prac realizowanych w ramach Klastra, z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych, o ile przyszłe umowy dotyczące realizacji CELU nie będą stanowiły inaczej.

 2. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku prac lub zadań finansowanych przez Instytucję Pośredniczącą, prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, przysługują one Członkom Klastra w równych częściach, chyba że umowa między Instytucją Pośredniczącą a Klastrem otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków stanowią inaczej. Wyjątek stanowią wyniki i wiedza będąca rezultatem pracy lub umiejętności wyłącznie jednego Członka Klastra, a nie wspólnego działania Członków.

 3. Infrastruktura wytworzona w ramach realizacji Projektu stanowi własność Koordynatora, z zastrzeżeniem iż wszystkie Strony mają równy dostęp do infrastruktury, know-how oraz usług ewentualnie świadczonych przez Koordynatora. Uprawnienie to nie dotyczy Członków Klastra, pomiędzy którymi powstał stosunek partnerstwa lub związania (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku).

 4. Strona korzystająca z infrastruktury, know-how lub usług świadczonych przez Koordynatora wnosi z tego tytułu opłatę równą co najmniej kosztom poniesionym przez Koordynatora celem jej stworzenia i utrzymania.

 5. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wysokość wnoszonych opłat ustalana będzie w odpowiednim regulaminie korzystania z powstałej infrastruktury, know-how lub usług.

 6. Regulaminy korzystania z infrastruktury, know-how lub usług opracowuje Koordynator. Regulaminy te są wiążące dla wszystkich członków Klastra.

 7. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Klastra zajdzie konieczność uregulowania innych kwestii dotyczących własności intelektualnej, w tym dotyczących zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego krajowego lub zagranicznego, nastąpi to w drodze odrębnej umowy.


§10

Odpowiedzialność Członków Klastra

 1. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Członkiem Klastra a osobą trzecią, całkowitą odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania umowne ponosi wyłącznie Członek Klastra, który zawarł taką umowę.

 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych
  w umowie o dofinansowanie oraz niniejszym Porozumieniu, Członek Klastra odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków przejmuje odpowiedzialność za uczynienie zadość roszczeniom Instytucji Pośredniczącej oraz zobowiązuje się pokryć koszty związane z wykonaniem przypisanej jemu części prac przez pozostałych Członków Klastra, którzy prace te wykonali samodzielnie lub zlecając je innym podmiotom nie będącym stronami umowy.

 3. Jeżeli Instytucja Pośrednicząca na podstawie umowy o dofinansowanie zażąda zapłaty jakiejkolwiek należności, w tym wystąpi do Klastra o zapłatę kary umownej lub zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne, Członkowie Klastra poniosą koszty związane z takimi żądaniami proporcjonalnie do wartościowego udziału w realizacji Projektu, chyba że obciążenie należnościami, w tym karami lub uznaniem wydatków za niekwalifikowane było skutkiem działań bądź zaniechań wyłącznie jednego z Członków Klastra; w takim przypadku obowiązkiem pokrycia ww. należności finansowych będzie obciążony wyłącznie ten Członek Klastra.

 4. Żaden z Członków Klastra nie ponosi odpowiedzialności wobec pozostałych Członków Klastra za szkody powstałe w trakcie realizacji projektu u danego Członka Klastra, chyba że wyrządził je sam na skutek zawinionego działania lub zaniechania.

 5. Każda ze Stron zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności każdej innej Strony, prowadzonej w chwili utworzenia niniejszego „Klastra Innowacji w Agrobiznesie”. W przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania Strona, która podejmie działalność konkurencyjną zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania w wysokości szkody poniesionej przez drugą Stronę.

 6. Ostateczna decyzja co do oceny konkurencyjności działalności podejmowana jest przez Koordynatora Klastra.


§11.

Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 i ust. 7 Porozumienia.


§12.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Koordynatora.


§13.

Inne regulacje

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


§14.

Obowiązywanie umowy

 1. Umowa Klastra zacznie obowiązywać od momentu jej podpisania przez wszystkich Członków Klastra i zostaje zawarta na czas realizacji CELU.

 2. Datą zakończenia Umowy Klastra będzie data rozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą projektu.

 3. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku nie przyjęcia do finansowania przez Instytucję Pośredniczącą Projektu określonego w CELU.

 4. Zmiany w składzie Stron Porozumienia mogą następować na podstawie:

  1. wypowiedzenia Porozumienia przez Stronę,

  2. przyjęcia nowego członka,

  3. wykluczenie członka,

  4. porozumienia.

 1. Każda Strona ma prawo do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia przez jednego z Członków nie skutkuje rozwiązaniem Porozumienia pomiędzy pozostałymi Stronami.

 2. Przyjmowanie nowych Stron (członków Klastra) przeprowadzane jest w oparciu o procedurę stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia po podpisaniu przez Stronę deklaracji o przystąpieniu do Porozumienia.

 3. Strona może zostać wykluczona z Klastra na mocy decyzji Rady Klastra podjętej na wniosek Koordynatora Klastra, pod warunkiem że:

 1. została ona pisemnie poinformowana przez Koordynatora Klastra o istnieniu ważnych powodów, dla których jej dalsze funkcjonowanie w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane,

 2. wyznaczono jej termin nie krótszy niż 14 dni na ustosunkowanie się do pisemnej informacji określonej w ust 5 lit. a) niniejszego paragrafu,

 3. stanowisko Koordynatora oraz Strony zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Klastra.

 1. Strona wypowiadająca zawarte Porozumienie lub wykluczona, a będąca czynnie zaangażowana w realizowany przez Klaster projekt, zobowiązana jest:

 1. uczestniczyć w jego realizacji do jego zakończenia i finansowego rozliczenia, chyba, że Rada Klastra postanowi inaczej,

 2. złożyć sprawozdanie końcowe oraz dokonać rozliczenia finansowego z przekazanych jej środków na realizację zadań.

 1. Jeżeli pomiędzy dwiema Stronami, będącymi przedsiębiorcami, powstaje stosunek partnerstwa lub związania (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku) to w ciągu 14 dni obie te Strony mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Koordynatora Klastra, a jedna z nich wypowiedzieć Porozumienie.

 2. Niniejszą Umowę sporządzono w 11 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron oraz 1 jako załącznik do wniosku.


Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – wzór pełnomocnictwa;

 • Załącznik nr 2- procedura przyjmowania nowych członków;

 • Załącznik nr 3- oświadczenie podatek VAT;

 • Załącznik nr 4- oświadczenie rejestr podmiotów wykluczonych.
Lp. Sygnatariusz

Pieczątka firmowa

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna