Porozumienie z dnia 6 maja 2015 r w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniuPobieranie 40.93 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar40.93 Kb.
POROZUMIENIE
z dnia 6 maja 2015 r.


w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Strony porozumienia:

1. Miasto Jelenia Góra, reprezentowane przez Prezydenta Marcina Zawiłę;

2. Gmina Janowice Wielkie, reprezentowana przez Wójta Kamila Kowalskiego;

3. Gmina Jeżów Sudecki, reprezentowana przez Wójta Edwarda Dudka;

4. Miasto Karpacz, reprezentowane przez Burmistrza Radosława Jęcka;

5. Miasto Kowary, reprezentowane przez Burmistrza Bożenę Wiśniewską;

6. Gmina Mysłakowice, reprezentowana przez Wójta Michała Ormana;

7. Miasto Piechowice, reprezentowane przez Burmistrza Witolda Rudolfa;

8. Gmina Podgórzyn, reprezentowana przez Wójta Mirosława Kalatę;

9. Gmina Stara Kamienica, reprezentowana przez Wójta Zofię Świątek;

10. Miasto Szklarska Poręba, reprezentowane przez Burmistrza Mirosława Grafa;

11. Gmina i Miasto Gryfów Śląski, reprezentowane przez Burmistrza Olgierda

Poniźnika

12. Gmina i Miasto Lubomierz, reprezentowane przez Burmistrza Wiesława

Ziółkowskiego;

13. Miasto i Gmina Mirsk, reprezentowana przez Burmistrza Andrzeja Jasińskiego;

14. Miasto i Gmina Wleń, reprezentowana przez Burmistrza Artura Zycha;

15. Gmina Pielgrzymka, reprezentowana przez Wójta Tomasza Sybisa;

16. Miasto i Gmina Świerzawa, reprezentowana przez Burmistrza Józefa Kołcza;

17. Miasto Wojcieszów, reprezentowane przez Burmistrza Sławomira Maciejczyka;

18. Miasto Złotoryja, reprezentowane przez Burmistrza Roberta Pawłowskiego;


Preambuła
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), kierując się możliwościami, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE, a także mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków unijnych przez miejskie obszary funkcjonalne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz w oparciu o postanowienia Deklaracji podpisanej przez Strony niniejszego Porozumienia w dniu 2 listopada 2012 r., Strony postanawiają co następuje:

Słowniczek


 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej (zwane dalej ZIT AJ) - poprzez pojęcie rozumie się instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego.
 1. Aglomeracja Jeleniogórska (zwana dalej AJ) - pod pojęciem Aglomeracja Jeleniogórska należy rozumieć Subregionalny Obszar Funkcjonalny obejmujący teren 18 gmin, utworzony przez Strony Porozumienia na podstawie Deklaracji z dnia 2 listopada 2012 r.
 1. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwana dalej IZ RPO) – instytucja o której mowa w art. 125 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 – Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 1. Instytucja Pośrednicząca (zwana dalej IP) – podmiot, któremu została powierzona w drodze porozumienia albo umowy zawartych z instytucją zarządzającą, realizacja zadań w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego.
 1. Komitet Monitorujący RPO (zwany dalej KM RPO) - niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które udziela rekomendacji w zakresie wszelkich dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu, jak i zarządzania środkami strukturalnymi.
 1. Komitet Sterujący ZIT AJ (zwany dalej KS ZIT AJ) - przedstawiciele gmin – sygnatariuszy Porozumienia akceptujący decyzje w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, bieżącej obsługi i rozliczeń ZIT AJ.
 1. Ministerstwo – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – podmiot opiniujący Strategię ZIT.


CZĘŚĆ I. Wstęp


 1. Celem Porozumienia jest określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze
  i rozliczeniach ZIT AJ.
 1. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, iż Miasto Jelenia Góra reprezentuje wszystkie jego Strony w procesie negocjacji, ustanawiania i realizacji instrumentu ZIT AJ wobec Ministerstwa, IZ RPO oraz innych podmiotów zaangażowanych w przygotowanie
  i wdrażanie ZIT AJ.
 1. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, iż powierzają Miastu Jelenia Góra zarządzanie ZIT AJ.
 1. Miasto Jelenia Góra wypełniając zapisy przedmiotowego Porozumienia pełni funkcję IP na zasadach wynikających z Porozumienia, zawartego pomiędzy IZ RPO a Miastem Jelenia Góra, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).
 1. Porozumienie swoim działaniem obejmuje obszar AJ, w skład której wchodzą sygnatariusze Porozumienia.
 1. Przedmiotowy obszar działania może ulec zmianie, jeżeli wszystkie Strony Porozumienia wyrażą na to zgodę i nie będzie to stało w sprzeczności z RPO WD 2012-2020
  i dokumentami związanymi z ZIT AJ.
 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas wdrażania, realizacji i rozliczania ZIT AJ, zgodnie
  z dokumentami programowymi Unii Europejskiej.
 1. W ramach wdrażania ZIT AJ przyjmuje się wariant minimalnej delegacji zadań, tj. zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania na podstawie zgodności ze Strategią ZIT AJ, w oparciu o dokonaną przez IZ RPO ocenę formalną i merytoryczną dokumentacji projektowej.


CZĘŚĆ II. Komitet Sterujący ZIT AJ


 1. Pracami KS kieruje Prezydent Miasta Jeleniej Góry lub upoważniony przez niego Zastępca Prezydenta.
 1. Do zadań KS w szczególności należy:

  1. zatwierdzanie Strategii ZIT AJ i jej zmian,

  2. przedkładanie Strategii ZIT do zaopiniowania IZ RPO oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego,

  3. udział w programowaniu RPO w zakresie ZIT AJ,

  4. akceptowanie propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów,

  5. akceptowanie listy rankingowej projektów po ocenie zgodności ze strategią ZIT AJ,

  6. udział przedstawiciela KS ZIT AJ w pracach/posiedzeniach KM RPO.
 1. W skład KS wchodzą przedstawiciele wszystkich 18 Stron Porozumienia 1. Uchwały KS podejmowane są zwykłą większością głosów. Wśród głosów „za” musi być głos Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
 1. Każdy członek w głosowaniu ma jeden głos.CZĘŚĆ III. Wydział Zarządzania ZIT AJ


 1. Miasto Jelenia Góra jako IP, w celu realizacji zadań wynikających z Porozumienia na mocy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) zawartego pomiędzy IZ RPO a Miastem Jelenia Góra, powołuje w strukturze Urzędu Miasta Jeleniej Góry właściwy Wydział.
 1. Do zadań Wydziału, o którym mowa w pkt. 1 należeć będzie w szczególności:

  1. prowadzenie działań w zakresie przygotowania i wdrażania ZIT AJ oraz koordynacja działań Urzędu w tym zakresie;

  2. opracowywanie projektu Strategii ZIT AJ i jej aktualizacja;

  3. obsługa realizacji ZIT AJ obejmująca m.in. przygotowanie i ogłaszanie naborów prowadzących do preselekcji projektów, ocena zgodności ze Strategią ZIT AJ oraz monitoring i sprawozdawczość z wdrażania projektów w ramach ZIT AJ;

  4. działania informacyjno - promocyjne dotyczące ZIT AJ;

  5. realizacja zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych w ramach kompetencji realizowanych przez Wydział;

  6. współpraca z instytucjami zaangażowanymi w przygotowanie i wdrażanie ZIT AJ, w szczególności z Ministerstwem, IZ RPO, Instytucją Audytującą w zakresie desygnacji;

  7. realizacja zadań wynikających z Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania ZIT AJ oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT AJ.
 1. Funkcjonowanie Wydziału, o którym mowa w pkt. 1 będzie finansowane z XI Osi priorytetowej RPO WD 2014-2020 w 85%, zaś w 15% w ramach wkładu własnego gwarantowanego przez Strony Porozumienia, w wysokości ustalonej indywidualnie dla każdej z gmin, w sposób określony w CZĘŚCI IV pkt 2.CZĘŚĆ IV. Rozliczenia finansowe


 1. Zobowiązania finansowe gmin wynikające z potrzeby zapewnienia wkładu własnego w realizację projektów w ramach ZIT AJ stanowią wydatek własny w budżetach poszczególnych gmin - sygnatariuszy Porozumienia.
 1. Zobowiązania finansowe wynikające z zapisów CZĘŚĆ III. pkt 3 Porozumienia, Strony Porozumienia pokrywają proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy, liczonej wg danych GUS na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok ustalenia wysokości zobowiązania,
  w wysokości 50 gr. od mieszkańca rocznie.
 1. Zobowiązania finansowe określone w pkt. 2 strony Porozumienia realizują do dnia 30 marca każdego roku, na wyznaczony rachunek bankowy Miasta Jelenia Góra.
 1. W przypadku nieprawidłowości finansowych lub konieczności zwrotu środków związanych
  z realizacją projektów w ramach ZIT AJ lub dotacją z pomocy technicznej, każda z gmin będąca stroną Porozumienia zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wynikających
  z nieprawidłowości powstałych w wyniku swojego działania lub zaniechania.CZĘŚĆ V. Uzgodnienia końcowe


 1. Strony Porozumienia zgodnie stwierdzają, że niniejsze Porozumienie zastępuje Porozumienie z dnia 28.10.2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
 1. Strony Porozumienia stwierdzają, iż niniejsze Porozumienie może ulec zmianie
  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Zmiany w treści Porozumienia wymagają zgody ¾ głosów sygnatariuszy Porozumienia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) .
 1. Stosownie do postanowienia art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marcin Zawiła


Wójt Gminy Janowice Wielkie:
Kamil Kowalski
Wójt Gminy Jeżów Sudecki:
Edward Dudek


Burmistrz Karpacza:
Radosław Jęcek
Burmistrz Kowar:
Bożena Wiśniewska

Wójt Gminy Mysłakowice:
Michał OrmanBurmistrz Piechowic:


Witold Rudolf

Wójt Gminy Podgórzyn:


Mirosław Kalata
Wójt Gminy Stara Kamienica:
Zofia Świątek

Burmistrz Szklarskiej Poręby:
Mirosław Graf
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski:


Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz:


Wiesław ZiółkowskiBurmistrz Miasta i Gminy Mirsk:


Andrzej Jasiński

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń:


Artur Zych
Wójt Gminy Pielgrzymka:
Tomasz Sybis


Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa:
Józef Kołcz
Burmistrz Wojcieszowa:
Sławomir Maciejczyk


Burmistrz Złotoryi:
Robert Pawłowski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna