Porządek do protokołu nr 65/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 grudnia 2015 rPobieranie 19.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.42 Kb.
Porządek do protokołu nr 65/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 22 grudnia 2015 r.
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu:

  1. nr 62/2015 z dnia 08.12.2015 r.

  2. nr 63/2015 z dnia 15.12.2015 r.

  3. nr 64/2015 z dnia 16.12.2015 r.

2. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści aneksów do umów:

  1. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Powiatem Skarżyskim
    w sprawie przekazania dotacji celowej przez Powiat Starachowicki na rzecz Powiatu Skarżyskiego, przeznaczonej na realizację przez Powiat Skarżyski zadania inwestycyjnego, które w części obejmuje drogę powiatową nr 0575T (ul. Młyńska), położoną w miejscowości Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki) pod nazwą „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T ( ul. Młyńska,
    w m. Parszów Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)”,

  2. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Wąchock w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T ( ul. Młyńska, w m. Parszów Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)” – ref. Dorota Klepacz

3. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści aneksu nr 4/2015 do umowy nr 14/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia warunków i wysokości finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach – ref. Irena Tarłowska

4. Informacja na temat podpisania umowy z ING BANKIEM ŚLĄSKIM


w sprawie :

a) zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020,

b) prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej, udostepnienia systemu wypłat elektronicznych
– ref. Irena Tarłowska

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach danego działu i rozdziału


– ref. Irena Tarłowska

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia Gminie Iłża nieruchomości położonej w Iłży, stanowiącej część działki nr 662/1


– ref. Małgorzata Nosowicz

7. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści umowy użyczenia nieruchomości położonej w Iłży, stanowiącej część działki nr 662/1


– ref. Małgorzata Nosowicz

8. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie zmiany treści decyzji Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 22.01.2013 r. znak GNOS.680.2.39.2013


w sprawie ustanowienia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych
w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 0600T o przebiegu: droga Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno – ref. Małgorzata Nosowicz

9. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie zmiany treści decyzji Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 22.01.2013 r. znak GNOS.680.2.19.2013


w sprawie ustanowienia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych
w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 0623T o przebiegu: droga Krynki Duże – Rudnik
– ref. Małgorzata Nosowicz

10. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie zmiany treści decyzji Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 22.01.2013 r. znak GNOS.680.2.50.2013


w sprawie ustanowienia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych
w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 0624T o przebiegu: droga Brody – Krynki Duże – Krynki Małe – ref. Małgorzata Nosowicz

11. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie zmiany treści decyzji Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 22.01.2013 r. znak GNOS.680.2.45.2013


w sprawie ustanowienia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych
w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 904T o przebiegu: droga biegnąca przez m. Starachowice od ul. Dworcowej do ul. Radomskiej – ref. Małgorzata Nosowicz

12. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie zmiany treści decyzji Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 22.01.2013 r. znak GNOS.680.2.53.2013


w sprawie ustanowienia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych
w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 0617T o przebiegu: droga Starachowice – Lubienia
– ref. Małgorzata Nosowicz

13. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego, wchodzących w skład drogi powiatowej Nr 0616T o przebiegu: Starachowice - Warszawka – Dziurów - Styków, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach – ref. Małgorzata Nosowicz

14. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego, wchodzących w skład drogi powiatowej Nr 0613T o przebiegu: Starachowice - Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa - Pawłów, położonej w Adamowie, oznaczonej jako działka nr 375/1, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach – ref. Małgorzata Nosowicz

15. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego, wchodzących w skład drogi powiatowej Nr 0613T o przebiegu: Starachowice - Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa - Pawłów, położonej w Adamowie, oznaczonej jako działka nr 401/6, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach – ref. Małgorzata Nosowicz

16.Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego, wchodzących w skład drogi powiatowej Nr 0624T o przebiegu: droga Brody – Krynki Duże – Krynki Małe, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych
w Starachowicach – ref. Małgorzata Nosowicz

17.Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na pismo PPUH PERFOPOL Spółka z o.o. w Starachowicach w sprawie możliwości sprzedaży przez Powiat Starachowicki działki nr 9/75


– ref. Małgorzata Nosowicz

18. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści umowy użyczenia rzutnika z ekranem przez Powiat Starachowicki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach – ref. Aneta Nowak

19. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści umowy użyczenia Fantomu CPR Baby Anne przez Powiat Starachowicki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach – ref. Aneta Nowak

20.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego


i o wolontariacie na 2016 r. – ref. Monika Ciosek

21.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej


i Kompensacyjnej w Starachowicach – ref. Dariusz Seweryn

22.Informacja na temat dotacji dla szkół niepublicznych za rok 2015


– ref. Dariusz Seweryn, Monika Lech

23.Informacja na temat realizacji umowy z dnia 27.10.2015. z firmą VULCAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie analizy organizacyjnej


i finansowej powiatu starachowickiego (omówienie zasad współpracy)
ref. Andrzej Rzeszut, Dariusz Seweryn

24.Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści umowy pomiędzy Powiatem Starachowickim a firmą PPHU „PAPIRUS” na wykonanie zadania pn. „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego


w Starachowicach” ref. Olaf Olszewski

25.Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści umowy pomiędzy Powiatem Starachowickim a firmą Garmond Press na dostawę prasy


i czasopism w prenumeracie na 2016 r. ref. Olaf Olszewski

26.Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści umowy pomiędzy Powiatem Starachowickim a Stacją paliw „Stemar” na zakup w systemie sprzedaży bezgotówkowej paliw płynnych do zbiorników pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Starachowicach ref. Olaf Olszewski

27.Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1
do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” z dnia 21.05.2015 r. ref. Emilia Wasilewska

28.Omówienie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 29.12.2015 r. – ref. Starosta29.Sprawy różne.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna