Postawy rodzicielskiePobieranie 56.73 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar56.73 Kb.
104 poz.

Biblioteka Pedagogiczna

W Piotrkowie Trybunalskim

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji

Oprac. Ewa Bińkiewicz
POSTAWY RODZICIELSKIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE
ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2005. – S. 748 : Postawy rodzicielskie

Sygnatura: 93617 Czyt.

Sygnatura: 29250 P Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 34036 Czt Filia w Radomsku

Sygnatura: 39678 P Filia w Tomaszowie Maz.
ENCYKLOPEDIA psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998. – S. 737-739 : Postawy rodzicielskie, ich kształtowanie i rodzaje

Sygnatura: 85209 Czyt.

Sygnatura: 26488 P Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 34404 Czt Filia w Radomsku


GRODZICKA Irena : Wpływ postaw rodzicielskich na sytuację dzieci niepełnosprawnych : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci upośledzonych umysłowo / Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. – Warszawa : CDN, 1989

Sygnatura: 78864, 69431

Sygnatura: 29701, 29702 Filia w Radomsku
GRYGIELSKI Michał : Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami. –Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych, 1991

Sygnatura: 78760, 78761 W


MIKICIN Mirosław : Wspierać swoje dziecko. – Warszawa : Wydaw. MINERWA, 2000. – S. 114-116 : Postawy rodzicielskie

Sygnatura: 86830

Sygnatura: 27039 Filia w Bełchatowie
PARCHOMIUK Monika : Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – S. 68-73 : Postawy rodzicielskie ; S. 156-165 : Postawy rodzicielskie badanych osób

Sygnatura: 95629


PIETRUSZCZAK Agnieszka : Postawy rodzicielskie a styl wyjaśniania wydarzeń u młodzieży w okresie dorastania // W: Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2000. – S. 181-194

Sygnatura : 86476

Sygnatura: 26803 Filia w Bełchatowie
PLOPA Mieczysław : Psychologia rodziny : teoria i badania. – Wyd. 2. – Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. – S. 241-380 : Rodzice a rozwój dziecka

Sygnatura: 92391 W

Sygnatura: 33838 Filia w Radomsku

Sygnatura: 29048 P (wyd. z 2004 r.) Filia w Bełchatowie

Zawiera: pojęcie postawy rodzicielskiej, źródła i typologie postaw rodzicielskich, metody badania postaw rodzicielskich.
REMBOWSKI Józef : Postawy rodzicielskie w odczuciu młodzieży dorastającej // W: Rodzina i dziecko : praca zbiorowa / pod red. Marii Ziemskiej. – Wyd. 2. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1980. – S. 214-226

Sygnatura: 47854 W

Sygnatura: 95496, 95497, 95498, 58787 (wyd. 3 z 1986 r.)

Sygnatura: 20557 P, 20558 (wyd. 3 z 1986 r.) Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39639, 40267 (wyd. 3 z 1986 r.) Filia w Tomaszowie Maz.
SOKOŁOWSKA-DZIOBA Teresa : Postawy rodzicielskie a osobowość uczniów o różnych wynikach w nauce szkolnej // W: Stymulatory rozwoju aktywności i osobowości twórczej / pod red. Leona Niebrzydowskiego. – Łódź, 1995. – S. 83-90

Sygnatura: 81607


ZIEMSKA Maria : Postawy rodzicielskie. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973

Sygnatura: 38462 W, 27633, 72090

Sygnatura: 23970, 50607-50609 (wyd. z 1969 r.)

Sygnatura: 39130 Filia w Tomaszowie Maz.

Sygnatura: 15848 Filia w Radomsku

Sygnatura: 12066, 12067, 11972 (wyd. z 1969 r.) Filia w Radomsku


ZIEMSKA Maria : Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka // W: Rodzina i dziecko : praca zbiorowa / pod red. Marii Ziemskiej. – Wyd. 2. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1980. – S. 155-197

Sygnatura: 47854 W

Sygnatura: 95496, 95497, 95498, 58787 (wyd. 3 z 1986 r.)

Sygnatura: 20557 P, 20558 (wyd. 3 z 1986 r.) Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39639, 40267 (wyd. 3 z 1986 r.) Filia w Tomaszowie Maz.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BACH-OLASIK Teresa : Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku ucznia // Nowa Szkoła. – 1993, nr 4, s. 212-217

Wpływ postaw rodzicielskich oraz właściwości psychicznych rodziców (szczególnie matki) na rozwój lęku u dzieci.


BANASIK Małgorzata : Postawy rodzicielskie a zachowanie dziecka // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 26, s. 16-17
BIELSKA Ewa : Perspektywy pedagogiki społecznej // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 2, s. 22-26
BIEŃKO Mariola : Bliżej siebie dalej od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 7, s. 13-18

Postawy rodzicielskie wobec używania narkotyków przez młodzież.


BIERNAT Renata : Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież upośledzoną w stopniu lekkim i młodzież pełnosprawną // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 40-53
BIERNAT Renata : Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 3, s. 168-179
BŁESZYŃSKA K. : Wybrane problemy kształtowania się postaw rodzicielskich wobec dzieci z odchyleniami od normy // Problemy Rodziny. – 1991, nr 1, s. 1-6
BŁESZYŃSKI Jacek : Analiza preferowanych postaw rodzicielskich w odczuciach młodocianych przestępców // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 10/11, s. 32-37
BORECKA-BIERNAT Danuta : Percepcja postaw rodzicielskich i poziom lęku w aspekcie kształtowania się emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież // Edukacja. – 2002, nr 4, s. 50-65
CHRĄŚCIEL Katarzyna : Badanie postaw wychowawczych rodziców dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2007, nr 4, s. 34-53

Znaczenie pojęcia postaw oraz postaw rodzicielskich, typologie postaw rodzicielskich, postawy rodzicielskie wobec własnego dziecka niepełnosprawnego.


CZYŻEWSKI M. : Postawy rodzicielskie : przygotowanie jedynaków do społecznego funkcjonowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1987, nr 6, wkł. Przysposobienie do Życia w Rodzinie, s. 183-185
DĄBROWSKA Zofia : Ojcostwo jako wartość : studium empiryczne // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 4, s. 3-13

W artykule m.in. o postawach rodzicielskich ojców – rolników i ojców bezrobotnych.


DĄBROWSKA Zofia : Różnicujący wpływ płci na relacje rodziców i dzieci // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 3, s. 26-29

Wpływ rodzaju płci dzieci na postawy rodzicielskie i uczucia wobec nich ojców i matek.


DOBOSZ-SZTUBA Alina : Role rodzicielskie w rodzinie zrekonstruowanej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 9, wkł. Przysposobienie do Życia w Rodzinie, s. (271)-(274)
DOŁĘGA Z. : Postawy rodzicielskie a gotowość dzieci do zachowań prospołecznych. – Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. – 1990, nr 5, s. 318-330
DOMAŃSKA Marzenna : Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się osobowości dziecka // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 3, s. 21-22
DROZD Ewa : Postawy rodziców dzieci niepełnosprawnych // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 10, s. 35-40
DRÓŻDŻ Wioletta : Interakcje społeczne dzieci jąkających się. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 1998, nr 1, s. 20-24

Postawy rodziców wobec dzieci jąkających się.


DYMEK-BALCEREK Krystyna : Być rodzicem! // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 4, s. 3-6
GAJEWSKA Grażyna : Wychowankowie bursy o postawach rodzicielskich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 33-36
GĄSIOR Henryk : Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2004), s. 36-50
GIRYŃSKI Andrzej : Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw rodzicielskich. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 3-18
GIRYŃSKI Andrzej : Postawy rodzicielskie a pełnienie ról społecznych przez dzieci niepełnosprawne umysłowo // Chowanna. – 1984, z. 1, s. 23-34
HUSZCZ Mirosław, CICHOŃ-PIASECKA Małgorzata : Postawy rodzicielskie ważne w wychowaniu seksualnym // Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1/2, s. 19-22
JANOSZ Bożena : Postawy rodziców dzieci głębiej upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 1989, nr 4, s. 243-250
KASPRZYK Halina : Postawy rodzicielskie matek i ojców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a ich wrażliwość empatyczna // Chowanna. – 2001, t. 2, s. 46-62
KAWALEC Joanna : Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 57-65

Wpływ postaw rodzicielskich i stylu wychowania na osiągnięcie sukcesu przez dzieci.


KITA Beata, SITARCZYK Małgorzata : Postawy rodzicielskie a kryzys w wartościowaniu u młodzieży w wieku dorastania. – Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 4, s. 330-342
Kotlarski Kazimierz : Postawy rodzicielskie a osiągnięcia dziecka w nauce. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 1994, nr 1, s. 111-120
KROMOLICKA Barbara : Postawy rodzicielskie ojca i ojczyma w percepcji dziecka // Problemy Rodziny. – 1997, nr 4, s. 46-51
KRÓL Józef : Postawy rodziców a struktura „ja” i poziom samoakceptacji u młodzieży // Psychologia Wychowawcza. – 1992, nr 1, s. 46-57
KUBICA Aleksandra : Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 4, s. 172-174
KWAK Anna : Postawy rodzicielskie matek dzieci z niewydolnością wątroby. – Bibliogr. // Pedagogika Rodziny. – T. 1 (1998), s. 201-215
LENARCZYK Maria : Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie się dzieci : (wyniki badań własnych) // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 2, s. 43-48
ŁUKASZEWICZ Magdalena : Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7/8, s. 14-16
MAJEWICZ Piotr, MIRKUT Adam : Postawy rodzicielskie a lęk u uczniów szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Psychologia Wychowawcza. – 1988, nr 1, s. 64-69
MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata : Pedagogizacja rodziców w szkole // Życie Szkoły. – 1995, nr 10, s. 591-596

W artykule m.in. o prawidłowych i wadliwych postawach rodzicielskich w stosunku do dzieci w okresie wczesnoszkolnym.


MATUSZEWSKA Mirosława : Percepcja postaw rodzicielskich i jej oddziaływanie na rozwój osobowości dzieci // Psychologia Wychowawcza. – 1989, nr 4, s. 354-362
MENDECKA Grażyna : Postawy rodzicielskie a rozwój twórczych zdolności technicznych // Problemy Rodziny. – 1996, nr 1, s. 41-43
MIKRUT Adam, MAJEWICZ Piotr : Postawy rodzicielskie a lęk u uczniów szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. – Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 1, s. 64-69

Wyniki badań 90 dzieci od 13 do 16 lat oraz ich rodziców przeprowadzone testem Choynowskiego i Skrzypek Jaki jesteś? oraz kwestionariuszem Ziemskiej.


NERŁO Mirosława : Postawy wychowawcze rodziców // Forum Oświatowe. – 2003, t. 2, s. 5-29
OCHMAŃSKI Marian : Postawy rodzicielskie w odczuciu dzieci z rodzin alkoholicznych i niealkoholicznych // Problemy Alkoholizmu. – 1992, nr 11, dod. s. I-IV
PLOPA Mieczysław : Czynnikowe typologie postaw rodzicielskich // Psychologia Wychowawcza. – 1983, nr 4, s. 412-419
PLOPA Mieczysław : Skala postaw rodzicielskich // Psychologia Wychowawcza. – 1987, nr 5, s. 552-567
PORAJ G., ŚWIĘTOCHOWSKI W. : Związek postaw rodzicielskich z występowaniem wzoru zachowania A u młodzieży o różnym poziomie zdolności twórczych // Psychologia Wychowawcza. – 1994, nr 1, s. 20-28
POSPIESZYL Kazimierz : Pigmalion i Galatea, czyli dominujący ojciec uległej córki. – Bibliogr. // Problemy Rodziny. – 1996, nr 1, s. 29-33
ROSTOWSKI Jan : Współczesne zmiany w postawach wobec dziecka. Cz. 1 i 2. – Bibliogr. // Problemy Rodziny. – 1993, nr 5, s. 3-6 ; nr 6, s. 3-17
SIKORSKI Wiesław : Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających a poziom ich aspiracji edukacyjnych. – Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 190-200
SITARCZYK Małgorzata : Postawy rodzicielskie w percepcji dwóch pokoleń - podobieństwa i różnice. – Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 1994, nr 6, s. 31-34
SITARCZYK Małgorzata : Transmisja międzypokoleniowa postaw rodzicielskich. – Bibliogr. // Problemy Rodziny. – 1993, nr 6, . 37-41
SITARCZYK Małgorzata, KITA Beata : Postawy rodzicielskie a kryzys w wartościowaniu u młodzieży w wieku dorastania // Psychologia Wychowawcza. – 1994, nr 4, s. 330-343
SKWAREK Beata : Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25

Postawy rodzicielskie rodziców adopcyjnych.


STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Percepcja postaw rodzicielskich jako korelat późniejszego poczucia szczęścia w małżeństwie // Problemy Rodziny. – 2001, nr 4/5/6, s. 20-26
SYDOR Agnieszka : Postawy rodzicielskie a osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 7/8, s. 19-21
SZYMAŃSKA Małgorzata : Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka // Przegląd Edukacyjny. – 2004, nr 1, s. 18
TARASIEWICZ Grażyna : Wpływy metody Weroniki Sherbourne na kształtowanie postaw rodziców dzieci niepełnosprawnych (na przykładzie działalności Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu). – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 168-173
WALĘCKA-MATYJA Katarzyna : Percepcja postaw swoich matek przez dorastające dzieci // Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1/2, s. 45-47
WĘGRZECKA-GILUŃ Janina : ABC narkotyków // Remedium. - 2005, nr 1, dod. s. IV-V

Syndromy postaw i zachowań rodzicielskich wobec uzależnionych dzieci.


WIDELAK Małgorzata : Wpływ nadopiekuńczej postawy rodziców na osobowość dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 2, s. 49-51
ZIELONA-JENEK Monika : Wzory przemocy wewnątrzrodzinnej wobec dziecka. – Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2005, nr 2, s. 57-70

Niepożądane postawy rodzicielskie i towarzyszące im formy przemocy wobec dziecka.


ZINKIEWICZ Beata : Postawy rodzicielskie w percepcji dzieci i młodzieży z dysfunkcjonalnych środowisk wychowawczych // Rocznik Pedagogiki Rodziny. – T. 6 (2003), s. 241-253

Sygnatura: 92152


ZIÓŁKOWSKA Beata : Dlaczego młodzież się głodzi? // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 50-54

W artykule m.in. o wpływie nieprawidłowych postaw rodzicielskich na powstawanie zaburzeń odżywiania u dzieci.


WYDAWNICTWA ZWARTE INNYCH BIBLIOTEK

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIA CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIEDZYBIBLIOTECZNYCH
KROMOLICKA Barbara : Rodziny zrekonstruowane : dziecięca percepcja postaw rodzicielskich a ich sytuacja szkolna. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1998
KRÓL Józef : Postawy rodzicielskie, poziom samoakceptacji a pojęcie Boga : studium psychologiczne : rozprawa habilitacyjna / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1989
LIPIŃSKI Stanisław : Spostrzeganie postaw wychowawczych rodziców i orientacja życiowa a funkcjonowanie społeczne nieletnich. - Wyd. 2. – Łodź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004
PACHAŁKO Jan : Osobowość, zachowanie społeczne dzieci rodziców o postawach nadmiernie wymagających / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. – Warszawa : WSP TWP, 1996
SITARCZYK Małgorzata : Rola doświadczeń indywidualnych osobowości w genezie postaw rodzicielskich ojców. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych, 1991
Z BADAŃ nad postawami rodzicielskimi / pod red. Kazimierza Pospiszyla ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii. – Lublin : UMCS, 1988
ZIELIŃSKA A : Przemoc wobec dziecka a postawy rodzicielskie i typy środowisk rodzinnych. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1990
ZIEMSKA Maria : Kwestionariusz dla rodziny do badania postaw rodzicielskich : (podręcznik tymczasowy) / Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich. – Warszawa : MS, 1982

Artykuły z czasopism
ADAMSKA-CHUDZIŃSKA M. : Przystosowanie społeczne jedynaków a postawy rodzicielskie // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. – 1992, nr 384, s. 79-84
BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Środowisko rodzinne a zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży. - Bibliogr. // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 1, s. 4-12
BARANOWICZ Krystyna : Postawy matek dzieci niepełnosprawnych kształconych wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi. – Bibliogr. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 10 (1999), s. 93-104
CZARNECKA Grażyna, STRAŚ-ROMANOWSKA Maria : Próby samobójcze młodzieży a relacje w rodzinie. – Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Psychologiczne. – T. 48 (1998), s. 117-126
FEDEROWICZ Ewa : Wybrane typologie postaw rodzicielskich na przykładzie zachowań bohaterów baśni. - (Współczesna Myśl Pedagogiczna / red. Nella Stolińska-Pobralska). – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. – 2003, nr 4, s. 83-90

Wyjaśnienie pojęcia "postawa". Wybrane typologie postaw rodzicielskich. Postawy rodzicielskie w baśniowych opisach.


JANKOWSKA Halina : Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój potrzeby osiągnięć u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Bibliogr. // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. – T. 5 (1991), s. 75-81
KOTLARZ Renata : Wpływ rodziny na kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka w poglądach teoretyków myśli pedagogicznej // Z Doświadczeń Pedagoga. – 1999, nr 2, s. 137-144
KRÓL Józef : Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się osobowości dziecka // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. – 1993, t. 14, s. 167-183
KRUK-LASOCKA Joanna, SEKUŁOWICZ Małgorzata : Niektóre cechy obrazu "siebie" rodziców dzieci autystycznych i ich postawy rodzicielskie // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. – 1995, nr 58, s. 113-126
KRUK-LASOCKA Joanna : Postawy rodzicielskie ojców wobec dzieci pełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. - (Z pogranicza teorii i praktyki pedagogiki specjalnej / red. Czesław Malczewski). - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. – 1993, nr 97, s. 71-77

LIPIŃSKI Stanisław : Percepcja postaw rodzicielskich a potrzeby psychiczne u chłopców niedostosowanych społecznie // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 5 (1994), s. 175-185


LIPIŃSKI Stanisław : Recepcja postaw rodzicielskich a atrybucje zdarzeń u chłopców dostosowanych i niedostosowanych społecznie. – Bibliogr. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 8 (1997), s. 369-382
MARCHWICKI Piotr : Style przywiązania a postawy rodzicielskie : doniesienie z badań // Roczniki Psychologiczne. - T. 7, nr 2 (2004), s. 81-103

MIGAS Agata Izabela : Rodzinne uwarunkowania wychowawcze dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego. - Bibliogr. // Wspólne Tematy. – 2006, nr 1, s. 20-29

Postawy rodzicielskie wobec dziecka z dysfunkcją psychomotoryczną.
MIKRUT Adam : Postawy wychowawcze rodziców a samoocena i samoakceptacja u ich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej dla lekko upośledzonych umysłowo. – Bibliogr. //  Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 9 (1998), s. 197-209
MIRKUT Adam, MAJEWICZ Piotr : Postawy rodzicielskie a poczucie umiejscowienia kontroli u uczniów szkoły podstawowej dla lekko upośledzonych umysłowo. – Bibliogr. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 8 (1997), s. 383-392
PACHAŁKO J. : Spostrzeganie postaw rodzicielskich matek a zachowanie społeczne bliźniąt w wieku szkolnym // Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. – 1991, nr 26, s. 125-140
PRUSIK Anna : Postawy rodzicielskie matek i ojców nadużywających alkoholu w percepcji dzieci. – Bibliogr. // Z Doświadczeń Pedagoga. – 2000, nr 1, s. 117-128
SIEK Stanisław, MARCYSIAK Iwona M. : Postawy rodzicielskie i poziom lęku matek dzieci nieśmiałych // Studia Philosophiae Christianae. – 1996, nr 2, s. 177-187
SIEROTA Agata : Postawy rodzicielskie, a kształtowanie skłonności do samoutrudniania // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – Z. 15 (2002), s. 71-80
SKOWROŃSKA Dorota : Postawy moralno-społeczne młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim a postawy rodzicielskie jej matek. – Bibliogr. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 8 (1997), s. 454-460
ŻMUDZIN Ewelina : Wszystko zaczyna się w rodzinie... // Bliżej Przedszkola. – 2006, nr 7/8, Magazyn Specjalny z. 2, s. 14-15

Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się osobowości dziecka. Model zachowania rodzicielskiego wg A. Roe. Właściwe i niewłaściwe postawy rodzicielskie.
WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna