Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegoPobieranie 250.31 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar250.31 Kb.
  1   2   3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego


o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie zamówienia:


Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin
i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r."


     1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIANazwa Zamawiającego: Gmina Dmosin

REGON: 750148213.

NIP:  833-10-14-738

Miejscowość Dmosin

Adres: Dmosin 9

Strona internetowa: www.dmosin.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9 , 95 – 061 Dmosin

znak postępowania: Z.P. 271.12.PN.2014

z up. Wójta

Arkadisz Garnys


Zastepca Wójta

Specyfikację istotnych warunków zamówienia


zatwierdzono w dniu 27.11.2014r..
SPIS TREŚCIPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

11.Spośród ważnych ofert komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona wyboru najkorzystniejszej i zaproponuje jej wybór Kierownikowi Zamawiającego. 7

12. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu i która uzyska najwyższą liczbę punktów podczas oceny. 7Zamawiający: 23

VIII.INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 38ROZDZIAŁ I Definicje i skróty. 1. Zamawiający – podmioty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ,

 2. Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,

 3. SIWZ – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

 4. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 5. Ustawa Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),

 6. OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego.


ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
  Dz. U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) określanej dalej skrótem Pzp.

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r. t.j. do 99 obiektów – punktów poboru energii elektycznej wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  2. Gmina Dmosin – Zamawiający, przeprowadza niniejsze postępowanie w imieniu własnym oraz na podstawie 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu niżej wymienionych jednostek:

 1. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie

 2. Szkoła Podstawowa w Kołacinie

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosine.


Gmina Dmosin oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zakres rzeczowy obejmuje – zakup energii elektrycznej dla Gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy w ilości szcunkowej 623415kWh w okresie od 01.01.2015
do 31.12.2015r. w tym

  1. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej punktów poboru energii elektrycznej - oświetlenie uliczne Gminy Dmosin (64 punkty poboru energii elektrycznej) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 249 750 kWh.

  2. Szcunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej punktów poboru energii elektrycznej Gminy Dmosin (28 punktów poboru energii elektrycznej) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 306 600 kWh.

  3. Szcunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej punktów poboru energii elektrycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie (2 punkty poboru energii elektrycznej) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 5 605 kWh

  4. Szcunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej punktów poboru energii elektrycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie w Dmosinie (3 punkty poboru energii elektrycznej) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
   wynosi 46 060kWh.

  5. Szcunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej punktów poboru energii elektrycznej Szkoły Podstawowej w Kołacinie (2 punkty poboru energii elektrycznej) w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 15 400 kWh.

  6. Wykonanie czynności zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego na zasadach i terminach określonych w IRiESD do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
  do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

 2. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz trzeci. (Wskazanie punktów w załaczniku nr 1 do siwz)


Wspólny Słownik zamówień CPV

09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - elektrycznośćROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015r

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu


z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i szczegółowo określone w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ:

1. Wykonawcy ubiegajacy się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiaący uzna warunek posiadania uprawnień w przypadku gdy Wykonawca
wykaże i przedłoży - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia- nie spełnia.
   1. posiadają wiedzę i doświadczenie;

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień

składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg

metody spełnia- nie spełnia.


   1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień

składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg

metody spełnia- nie spełnia.
   1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień

składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wgmetody spełnia- nie spełnia.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
  w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
  z warunków określonych w ust. 1 niniejszego działu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 2 niniejszego działu winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

 3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych w dziale VI specyfikacji wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

 5. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 6. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia,

 6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

 7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna