Powiadomienie o transporcie żywego zwierzęcia podejrzanego o bsePobieranie 17.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.64 Kb.

Pismo przewodnie

– powiadomienie o transporcie żywego zwierzęcia podejrzanego o BSE –

- przesłać zwrotnie -

Załącznik Nr 4.
Adresat:

..………………………………………………………………………………………………………..

(PLW2 – właściwy dla miejsca lokalizacji zakładu utylizacyjnego lub pośredniego)

Nadawca:

..……………………………………………………………………………………………………….. (PLW1 – właściwy dla miejsca pochodzenia zwierzęcia podejrzanego)


Identyfikacja zwierzęcia podejrzanego o BSE


nr kolczyka zwierzęcia

     

data urodzenia /dzień, miesiąc, rok/ oraz wiek
płeć

samiec 

samica 

Pochodzenie zwierzęcia – adres gospodarstwa


imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia

     

adres gospodarstwa, nr siedziby stada

     

miejscowość

     

powiat

     

województwo

     

Od dnia ……………. do dnia ……………. zwierzę było obserwowane w kierunku BSE.

Zwierzę wykazywało objawy:
neurologicznezaburzenia ogólnebehawioralnezaburzenia produkcyjnościruchowe

Data i godzina wysyłki zwierzęcia:

     

Przewoźnik /nazwa i adres firmy, imię i nazwisko przewoźnika, tel. kontaktowy/:

     

Nr rejestracyjny środka transportu:

     

Proszę o przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia, pobranie oraz przesłanie próbek do badań w kierunku BSE oraz WŚCIEKLIZNY


Wyniki badań należy przesłać faksem na nr ………………………. (nr PIW1 – nadawca oraz PIW właściwy dla miejsca pobrania próbki) lub drogą elektroniczną ……………………………...….….…. (e-mail PIW1 – nadawca oraz PIW właściwy dla miejsca pobrania próbki).
Kosztami badań obciążyć WIW w …………….………. (właściwy dla miejsca pobrania próbki do badań w kierunku BSE).

.............................................podpis i pieczątka osoby wysyłającej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna