Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w NysiePobieranie 168.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar168.87 Kb.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie
Ul. Żeromskiego 7-9, 48-304 Nysa

tel. (077) 4352553, tel./fax (0-77)4330079,

e-mail: kadry@pssenysa.pl
Znak sprawy DEA/WD-270-1/12

S P E C Y F I K A C J A

istotnych warunków zamówienia publicznego(SIWZ)

Transport osobowy pracowników

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie

CPV


60130000-8

................................................................Zatwierdzam

Nysa, dnia 05 grudnia 2012 r.Rozdział I

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie
Ul. Żeromskiego 7-9, 48-304 Nysa

tel. (077) 4352553, tel./fax (0-77)4330079,

e-mail: kadry@pssenysa.pl
2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), skrót w treści SIWZ – u.p.z.p., prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z w/w ustawą, przepisami wykonawczymi na jej podstawie oraz niniejszą specyfikacją.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Transport osobowy pracowników

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usługi transportu osobowego polegającej na przewożeniu pracowników PSSE w Nysie wraz z aparaturą i próbami na terenie działania PSSE w Nysie.


Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca ma obowiązek zapewnić dwa samochody : • samochód osobowy ( 5 osób )

 • samochód osobowo – dostawczy ( minimum 7 osób , z możliwością powiększenia przestrzeni bagażowej)

Wykonawca zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.


4. Termin wykonania zamówienia : od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


 1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą wykazać spełnienie warunków,
  o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p. i brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p.

 2. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p. dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny),


2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia (zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny),

3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub

przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (wykonawca jest zobowiązany

przedstawić wykaz samochodów, które przeznaczy do realizacji zamówienia : samochód

osobowy (5 osób) oraz samochód osobowo - dostawczy ( minimum 7 osób , z możliwością

powiększenia przestrzeni bagażowej),
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny).

3. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust.2b u.p.z.p. może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki ogólne i szczegółowe określone w punkcie 6 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów w języku polskim, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

 2. wykaz samochodów jakimi dysponuje wykonawca, a które będą służyć do realizacji zamówienia, spełniających warunki określone w punkcie 3 niniejszej SIWZ - załącznik nr 4 do SIWZ,

 3. Aktualne na dzień składania ofert zezwolenie lub licencja zezwalająca na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 nr 125 poz. 874 z późn. zm.),

 4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 u.p.z.p. i potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:1) oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 u.p.z.p.,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru (albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 u.p.z.p. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p.

3) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

(na formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ),4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawców oraz

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 Nr 226 poz. 1817). 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 u.p.z.p.), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego; do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 6.1.1), winno być podpisane przez pełnomocnika, reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia. Dokumenty wymienione w ppkt 6.2.2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 3. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
  w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,
  o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.2. Wyjaśnianie treści SIWZ.


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.


3. Zmiany w treści SIWZ.

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.

2) Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz informację zamieszcza na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ.
 1. Zebranie Wykonawców.


Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Wioletta Drobik tel. 077 4352553 pok.5.


8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu9. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wymagania podstawowe.


1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę

dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

4) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

częściowych i wariantowych .

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać


z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

9) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.


2. Forma oferty.


 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone
  w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

2) Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ


i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

6) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać: 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

d) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ
2) Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informację te nie mogą być udostępniane.

Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.


11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Nysa

ul. Żeromskiego 7-9 , sekretariat pokój nr 1 – do

dnia 14 grudnia 2012 r. do godziny 09:00.
1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w przetargu nieograniczonym na transport osobowy pracowników Powiatowej Stacji


Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie


Nie otwierać przed dniem: 14 grudnia 2012 r. godzina 09:10”
2) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

4) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.


5) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".


2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Nysa

ul. Żeromskiego 7-9 , pokój nr 1 – w dniu


14 grudnia 2012 r. godzina 09:10.

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

3) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

4) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.


5) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej

6) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie.12. Opis sposobu obliczenia ceny :
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto - cena brutto za jeden wozokilometr.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryteriumMaksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

cena brutto za jeden wozokilometr ( C )


100 %

100 punktów2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = • Max (C)

gdzie:


Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto za jeden wozokilometr ";

Cmin

najniższa cena brutto za wozokilometr spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i"(badanej oferty);

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena brutto za jeden wozokilometr".

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najniższą ceną.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

6. Oferta z rażąco niską ceną.


1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) Zamawiający odrzuca ofertę:


 1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

 2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonym dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.


 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 2. Zamawiający poprawia w ofercie :

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegająące na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą zmiany w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.8. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania


1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady
i kryteria określone w SIWZ.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) Niewłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informację , o których mowa w pkt.8.3)a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


 1. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 u.p.z.p.
2. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych

3. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

 1. zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

 2. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

 3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

 4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
  w ofercie;

 5. jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;

 6. jest nieważna:

 1. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

 2. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.4. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

  1. wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

  2. określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji),

4) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,

6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


5. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu .
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zgodnie z wzorem umowy załączonym do specyfikacji.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku


w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział II - Informacje uzupełniające


  1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.


2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Poczta elektroniczna : kadry@pssenysa.pl
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych;

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Aukcja elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział III - wykaz załączników do SIWZ.

1. Załącznik nr 1 - wzór umowy

2. Załącznik nr 2 - formularz oferty3. Załącznik nr 3 - formularz oświadczeń

4. Załącznik nr 4 - wykaz samochodów

Załącznik Nr 1 do SIWZ – wzór umowy

UMOWA Nr
zawarta w Nysie w dniu ...................... pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologicznaw Nysie, w imieniu której działa Dyrektor - ……………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym,

a :......................................................………… / zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

........................................................................................................................ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ............................................................................................................................................................................ wpis do ewidencji działalności gospodarczej w ...............................................................

pod nr ................................

zwanym dalej Wykonawcą uprawnionym do wykonywania usług objętych niniejszą umową na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ....................... i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu .................................. o następującej treści:
§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług transportu osobowego.

2. Usługa transportu osobowego polega na przewożeniu pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nysie wraz z aparaturą i próbkami.

3. Usługę Wykonawca świadczyć będzie przy pomocy pojazdów określonych w ofercie.

§ 2
Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu………………… a  zakończy w dniu…………………….
§ 3
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1. Zgłaszanie się do siedziby Zamawiającego położonej w Nysie przy ulicy Żeromskiego 7-9 w dniach

roboczych o godzinie 8:00 lub w razie potrzeby w innych godzinach ustalanych przez Zamawiającego.

2. Wyjazd następuje spod siedziby Zamawiającego.

3. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny wynikających z obowiązujących przepisów.

4. Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdów wykorzystanych do realizacji przedmiotu

zamówienia.

§ 4
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie usługi określonej w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową brutto ………………. zł za 1 wozokilometr. Kwota ta obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

§ 5
1. Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonane będzie fakturami częściowymi miesięcznymi sporządzonymi na podstawie karty dziennego pojazdu potwierdzonej przez dysponenta samochodu – pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie.
2. Przebieg trasy będzie liczony od siedziby Zamawiającego.

3. Należność za wykonane roboty regulowana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy ................................................................................................................. w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

4. Fakturę częściową należy przedłożyć w terminie 7 dni po zakończeniu miesiącu.


§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy

Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy a określonych § 1-3.

§ 7
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na zasadach ustalonych w Dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi do dnia odstąpienia od umowy bez prawa żądania odszkodowania. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie rozliczenia przejechanych kilometrów sporządzonego w oparciu o karty dziennego przejazdu potwierdzone przez dysponenta samochodu , sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.§ 8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana nie może dotyczyć ceny i terminu trwania umowy.

2. Niedopuszczalna jest zmiana umowy sprzeczna z Działem IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9
1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego 753-19-21-630

2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy ...............................

§ 10
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A
Kontrasygnata Głównego Księgowego

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

.........................................................................

Nazwa i adres oferenta

......................................................

(miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego


pod Nr KRS : .........................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej


pod Nr ............................. z dnia .........................
REGON .................................................................
telefon ............................... faks .........................
E-mail .................................................................

O F E R T A


Powiatowa StacjaSanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

ul. Żeromskiego 7-9 w Nysie

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest transport osobowy pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie.

Za realizację przedmioty zamówienia oferujemy cenę jednostkową brutto :


............................................ zł / wozokilometr.
słownie.................................................................................................................................................zł
Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia………………………… do dnia…………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ i w wyjaśnieniach do SIWZ.

Informuję, iż nie powierzymy do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia1.


Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom 2:Lp.

Nazwa części zamówienia

1

2

3

Oferta została złożona na ............ stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych od nr ................. do

nr........................
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) kosztorys ofertowy
2) ...........................
3) ...........................
..) ...........................

………………….……………………………………………………………………………………………………

( podpis Wykonawcy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczeń

OŚWIADCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

transport osobowy pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Nysie,

- oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 u.p.z.p.,
- oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych


...................................., dnia .....................................

............................................................................

podpis osoby/ ób uprawnionej /ych

do reprezentowania WykonawcyZałącznik Nr 4 do SIWZ – wykaz samochodów
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia
samochodów
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

transport osobowy pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Nysie

przedkładam/my wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (samochodów)Lp.

Pojazd marka

Nr rejestracyjny

Ilość miejsc

1234Uwaga :

Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca ma obowiązek zapewnić dwa samochody :

 • samochód osobowy ( 5 osób )

 • samochód osobowo – dostawczy ( minimum 7 osób , z możliwością powiększenia przestrzeni bagażowej)

Wykonawca zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

...................................., dnia ..............................

...................................................................................

podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy


1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaTransport osobowy pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna