Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona11/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
PARTYWORKING (przez 16 realizatorów – pedagogów, studentów, psychologów). Program prowadzony jest przez cały rok,
w weekendy. W okresie letnim włączone zostają lokale „sezonowe”. Podstawowym celem tego projektu jest zwrócenie uwagi osobom przychodzącym do klubów na różnego rodzaju sytuacje ryzykowne związane z „imprezowaniem” poprzez rozmowy, rozdawanie ulotek, gadżetów, prezerwatyw czy kierowanie do specjalistów. Dodatkowo chodzi o podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas imprez, dlatego też wszyscy Partyworkerzy przeszli m.in. kurs z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, szkolenie dotyczące uzależnień, chorób przenoszonych drogą płciową.

W okresie letnim, od czerwca do końca sierpnia, prowadzony jest program Streetworking, którego celem jest dotarcie z pomocą do osób bezdomnych, dzieci


i młodzieży przebywającej na ulicach w celu „wyłudzenia” pieniędzy, osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych, alkoholu. Program realizowany jest przez grupę
13 pracowników ulicznych. Oprócz docierania do osób potrzebujących, zapewniania im niezbędnej pomocy i motywowania do zmian, streetworkerzy oferowali też możliwość wymiany igieł i strzykawek osobom uzależnionym (współpraca z Poradnią Profilaktyki
i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku).

Na terenie szkół wszystkich szczebli (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) prowadzone są warsztaty informacyjno-edukacyjne, których celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej ryzyka związanego z piciem alkoholu, używaniem substancji psychoaktywnych. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów trójmiejskich placówek leczniczych, psychologów, pedagogów, posiadających właściwe kwalifikacje i umiejętności. Programem objęci są także nauczyciele szkół, rodzice. W placówkach oświatowych prowadzone są dyżury specjalistów. Dla nauczycieli w roku 2007 zorganizowano szkolenie „Spójrz inaczej, praca z dzieckiem krzywdzonym”, w wyniku którego pozyskali kwalifikacje i umiejętności do samodzielnego prowadzenia programu w ramach pracy z klasą.

W celu promocji zdrowia, kształtowania zdrowych nawyków, organizowane
są imprezy dla społeczności lokalnej, popularyzujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego, takie jak: „Sopocka Liga Piłki Nożnej” – integrująca przez okres ponad 3 miesięcy młodych amatorów piłki nożnej, „Sopocka Liga Koszykówki”, letnie turnieje streetballa
(na Molo), Otwarte Warsztaty Twórcze (ceramika, lalkarstwo, bębniarstwo itp.), festyny, happeningi, pikniki. Czynne są także boiska sportowe przy ul. Bitwy pod Płowcami
(tzw. Letnie Centrum Profilaktyki i Rekreacji), na których codziennie odbywają się treningi, turnieje piłkarskie, spotkania amatorów sportu, istnieje możliwość wspinaczki (ścianka wspinaczkowa). W 2007 roku szacowana liczba odbiorców programów promujących zdrowy tryb życia to 3.644 osoby. W 2007 roku w ramach w kampanii ogólnopolskiej „Ciąża bez alkoholu” – zorganizowano i przeprowadzono konferencję prasową z udziałem lekarzy, przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich, dyrektora PARPA oraz piknik
na Molo w Sopocie „Ciąża bez alkoholu – zdrowe dziecko”. Rozpoczęto także kampanię przeciwko krzywdzeniu dzieci – „Szczęśliwe dzieciństwo – udane życie”.

Oferta skierowana jest też do młodzieży z grup „szczególnego ryzyka” i obejmuje zajęcia sportowe z podstawowymi elementami gry w rugby, piłkę nożną, zajęcia kulturystyczno-rekreacyjne. Grupa sportowa działa także w ramach Harcerskiej Świetlicy Profilaktycznej. W ramach programu „Żyj z pasją” organizowana jest koszykówka dla dziewcząt, zaś w ramach programu „Adrenalina alternatywą dla amfetaminy” – zajęcia wspinaczkowe. Regularnie prowadzone są także zajęcia z elementami hipoterapii na terenie hipodromu.

Informacje na temat podejmowanych działań przekazywane są społeczności lokalnej poprzez: organizację konferencji prasowych (corocznie ok. 5 konferencji), opracowywanie ulotek, plakatów i rozpowszechnianie na terenie miasta, placówek, szkół itp. plakatów związanych z uczestnictwem w kampaniach ogólnopolskich, stronę internetową www.mlodysopot.pl (w trakcie przekształceń), zamieszczanie cyklu artykułów (co miesiąc) w lokalnej gazecie „Kuryer Sopocki”.

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w Sopocie, oprócz realizowanych na co dzień świadczeń terapeutycznych, w 2008 roku zorganizował (ze środków UM Sopotu) dla pedagogów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkolenie „Kontakt” – wczesna interwencja w przypadku używania przez młodzież substancji psychoaktywnych.

Na terenie Sopotu działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele oświaty, policji, pomocy społecznej, poradni uzależnień, Sądu. W ramach pracy Zespołu konsultowane są problemy dzieci i młodzieży, wymagającej interwencji profilaktycznej. W ramach współpracy prowadzone są szkolenia, konferencje, seminaria,
na które zapraszani są przedstawiciele instytucji i organizacji.

Ponadto, od 2006 r. Sopot jest formalnym członkiem programu europejskiego „Szkoła Drugiej Szansy”, w ramach którego corocznie opiekunowie, terapeuci uczestniczą


w międzynarodowych zlotach, szkoleniach i konferencjach, wynosząc wiedzę na temat nowoczesnych metod pracy z młodzieżą (we wrześniu 2007 r. 10-osobowa grupa młodzieży
z grup terapeutycznych uczestniczyła w spotkaniu międzynarodowym w Chalons we Francji). Sopot jest jedynym polskim przedstawicielem w programie.

Na terenie Sopotu opracowywane i realizowane są Gminne Programy, których głównymi celami jest zmniejszenie liczby mieszkańców Sopotu będących użytkownikami substancji psychoaktywnych. Ww. programy to: Program Przeciwdziałania Narkomanii (od 2006r., zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005r.) oraz Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (od 1998r.) (ostatnie przyjęte przez radnych uchwałą do realizacji na lata 2007-2009). Programy powstały m.in. w oparciu


o wytyczne i udział w projekcie „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym”
. Projekt realizowany był we współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Krajowym Biurem
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
przy współfinansowaniu ze środków unijnych i rządowych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Sopotu, współpracujący następnie w opracowaniu GPPN. Sopocki program został bardzo dobrze oceniony i uznany za jeden z najlepszych
w kraju przez niezależnego eksperta z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W celu realizacji gminnych programów profilaktycznych (Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) prowadzona jest stała współpraca z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych, firm, w tym m.in. Sądu Rodzinnego, Policji, MOPS, placówek oświatowych, Straży Miejskiej, SANEPID-u, lokali gastronomicznych, MOSIR. Prowadzona jest stała współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Browarami Polskimi, MONAREM, itp.

Członkowie MKRPA uczestniczyli w konferencji „Wiosna w Komisjach”, pełnomocnik oraz psycholog Ośrodka Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień odbyli szkolenie – monitorowanie problemów narkotykowych. Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień regularnie bierze udział w Forum Koordynatorów i Realizatorów Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii. Forum jest kontynuacją ogólnopolskiego projektu „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym” i jest aktualnie prowadzone przez Ośrodek Regionalny FRDL w Gdańsku. Głównym celem powołania Forum jest umożliwienie wymiany doświadczeń, wypracowania rozwiązań oraz odpowiedzi na problemy dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii. W 2008r. powstał raport „Monitorowanie problemów związanych z narkotykami na poziomie lokalnym” (zgodnie ze standardami w zakresie monitoringu i ewaluacji).

MOPS w Sopocie opracował „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie


w Sopocie na lata 2008 – 2014”
. Program przygotowywany był i konsultowany z sopockimi

przedstawicielami kluczowych instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej. Program stanowi wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie, zaś jego założenia mają być realizowane wielopoziomowo przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Program ma przyczynić się do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych dysfunkcji w rodzinie oraz poprawy kondycji sopockich rodzin.

W obszarze profilaktyki i terapii uzależnień współdziałały w 2007 roku
22 organizacje pozarządowe. Wśród nich takie jak: CARITAS Archidiecezji Gdańskiej (prowadzenie Młodzieżowej Placówki Wychowawczej w Sopocie), Sopockie Stowarzyszenie Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” (prowadzenie Klubu dla dzieci i młodzieży), Polskie Towarzystwo Psychoedukacyjne w Sopocie (prowadzenie młodzieżowej grupy terapeutycznej), Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Mewa” w Sopocie, Stowarzyszenie „Sopocki Dom” (organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla podopiecznych), Stowarzyszenie „Na drodze ekspresji” (współpraca w ramach pozyskiwania wolontariuszy, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego), Stowarzyszenie „MANKO” (kampania „Lokal bez papierosa”), Stowarzyszenie „Trivium” (organizacja zajęć promujących zdrowy tryb życia) i in.

Wśród organizacji pozarządowych wyłonionych w 2008r. w drodze przetargu znalazło się Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Agape w Nowym Stawie (CUSiW AGAPE), które realizuje umowę MOPS w zakresie całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych. Celem organizacji jest ponadto pomoc osobom w kryzysie, w szczególności matkom z dziećmi dotkniętymi przemocą domową, ale także osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy własnymi siłami nie są w stanie przezwyciężać trudnych sytuacji życiowych. Organizacja służy pomocą w formie całodobowego pobytu, wyżywienia, opieki pielęgnacyjnej, pomocy psychologicznej i pedagogicznej, ale też lekarskiej i prawnej. Wśród oferowanych form wsparcia jest też terapia uzależnienia od alkoholu, i szeroko rozumiana aktywizacja (praca socjalna, warsztaty, szkolenia zawodowe.


3.3.6. Analiza SWOT – dysfunkcje życia społecznego w Sopocie


Mocne strony

Słabe strony

 • Realizacja Gminnych Programów Profilaktycznych, które funkcjonują jako spójny i wzajemnie uzupełniający się pakiet działań profilaktycznych i terapeutycznych.

 • Corocznie przeznaczona zostaje wyższa pula środków finansowych na realizację działań
  w zakresie programów dot. uzależnień.

 • Pozyskiwanie funduszy z wielu źródeł, programów i projektów (Program „Młodzież w działaniu”, programy międzynarodowe, dotacje Urzędu Marszałkowskiego itp.).

 • Znaczna liczba NGO’s działających
  w zakresie profilaktyki uzależnień
  i minimalizowania ich skali, zespoły interdyscyplinarne.

 • Systematyczny monitoring skali uzależnień (składany w formie corocznych raportów monitoringowych).

 • Innowacyjne programy i projekty profilaktyczne (w tym „Czyste dźwięki”, „Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze”, partyworking, streetworking).

 • Bogate zasoby instytucjonalne miasta
  w zakresie profilaktyki uzależnień
  i minimalizacji ich skali (szeroka pomoc specjalistyczna i terapeutyczna).

 • Organizowanie imprez dla mieszkańców miasta promujących zdrowy styl życia (koncerty, różne formy aktywności fizycznej i umysłowej) oraz konferencji i spotkań propagujących pozytywne wzorce zachowań, właściwe relacje rodzinne.

 • Pomoc nie tylko dla osób uzależnionych, ale też skierowana do konkretnych grup odbiorców (matki w ciąży, dzieci zaniedbane wychowawczo, rodziny osób uzależnionych).

 • Tworzenie i aktualizowanie sopockiej „mapy” lokalnych zagrożeń (popularnych miejsc używania substancji psychoaktywnych) oraz monitoring tychże.

 • Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Sopocie na lata 2008-2014”.

 • Znaczna liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień.

 • Zdiagnozowane ośrodki dziedziczenia biedy i patologii społecznych, w tym mieszkająca na terenie Sopotu grupa młodzieży między 17 a 25 rokiem życia, żyjąca w patologiach oraz pozostająca poza sferą nauki i pracy.

 • Niewystarczająca świadomość w zakresie problemów narkotykowych (m.in. wśród niektórych grup zawodowych - nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów), choć systematycznie podnoszona w wyniku organizowanych warsztatów i szkoleń.

 • Mała liczba informacji z obszaru uzależnień zamieszczonych w Internecie.

 • Niewystarczająca liczba ośrodków socjoterapii dla młodzieży niedostosowanej społecznie.

 • Wzrost liczby osób korzystających z PIK ze względu na doświadczanie przemocy, co ma również bardzo pozytywny wymiar jakościowy (ofiary przemocy zaczynają szukać pomocy instytucjonalnej).

 • Brak wyodrębnionego mieszkania chronionego dla osób zagrożonych przemocą domową (istnieją tylko Interwencyjne Miejsca Noclegowe).

 • Wzrastająca liczba wniosków opiekuńczych wystosowywanych przez Policję do sądów rodzinnych przy wzrastającej także liczbie rodzin objętych nadzorem kuratorskim
  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Szanse

Zagrożenia

 • Rozwój aktywności obywatelskiej.

 • Możliwość finansowania inicjatyw
  ze środków funduszy strukturalnych UE.

 • Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa dotyczącej mechanizmów i problematyki uzależnień.

 • Wzrastająca świadomość konsekwencji podejmowanych zachowań ryzykownych.

 • Działania państwa zmierzające do zmiany przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Trudna do oszacowania skala zjawiska,
  co wynika z ograniczeń metodologicznych
  i samego charakteru zjawiska („ukrycie”, poufność danych, brak standaryzacji metod badawczych – różne wskaźniki, różnice
  w operacjonalizacji pojęć, różny warsztat metodologiczny).

 • Wzrastająca liczba pacjentów lecznictwa ambulatoryjnego.

 • Rosnąca liczba zachowań dysfunkcyjnych wśród dzieci i młodzieży (dwie tendencje są szczególnie niepokojące - brutalizacja działań sprawców oraz rosnąca liczba dzieci w wieku do lat 13 popełniających czyny karalne).

 • Zjawisko uzależnienia od pomocy społecznej i dziedziczenia ww. uzależnienia.

 • Zmiany jakościowe dokonujące się
  w sposobie funkcjonowania rodzin - osłabianie i zanik więzi rodzinnych.

 • Utrzymywanie się tendencji obniżania wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej.

 • Dynamika rynku środków uzależniających
  i łatwy dostęp do nich.

 • Popularność alkoholu i ograniczona skuteczność działań interwencyjnych
  (tak w kraju, jak i za granicą).

 • Duże przyzwolenie społeczne na spożywanie alkoholu.

 • Silne powiązania z Gdańskiem i Gdynią – migracje młodzieży („ucieczki” osób uzależnionych, szerszy dostęp do narkotyków).

 • Relatywnie długi okres oczekiwania młodzieży na pobyt w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.


3.4. Bezdomność

3.4.1. Rozmiary zjawiska, analiza danych i tendencji

Liczba bezdomnych jest systematycznie badana, jednak oszacowanie konkretnej liczby jest trudne, co wynika ze specyfiki zjawiska. Wskaźnikiem obrazującym problem bezdomności jest liczba osób korzystających z różnych form wsparcia w MOPS,


co przedstawia poniższy wykres.
Wykres 18: Liczba bezdomnych objętych pomocą MOPS w Sopocie

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.


W 2008 roku z jakichkolwiek form pomocy udzielanej przez MOPS w Sopocie skorzystało ogółem 113 bezdomnych osób, w tym 13 kobiet. Z ogólnej liczby bezdomnych objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej 10 osób to osoby okresowo bezdomne. Większość (69%) z ww. osób skorzystało z pomocy w formie schronienia (78 osób, w tym
9 kobiet). 49 osób bezdomnych otrzymywało zasiłek stały, zaś z jedną osobą podpisano Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Jak wynika z informacji MOPS
w Sopocie szacunkowa liczba osób bezdomnych nieobjętych kuratelą MOPS to w ciągu roku 33 osoby (do 113 bezdomnych objętych kuratelą).

W 2008 roku wśród osób bezdomnych, którym udzielono pomocy w jakiejkolwiek formie 90,3% to bezdomni z terenu Sopotu (pozostałe 9,7% to bezdomni spoza Sopotu). Rok wcześniej było to 89,4% (101 osób) bezdomnych. Warto bowiem dodać, że liczba bezdomnych objętych pomocą MOPS w Sopocie obejmuje nie tylko sopocian, ale i każdego bezdomnego, który znalazł się w mieście i w tym czasie skorzystał choćby raz z pomocy społecznej MOPS.

Odsetek bezdomnych, którzy skorzystali z pomocy MOPS w 2008 roku potwierdza pewien trend, jaki dokonuje się od kilku lat w Sopocie, tzn. malejącą rokrocznie liczbę bezdomnych. W 2007 roku spadek tej liczby w stosunku do 2006 roku wyniósł 11,7%. Jest to wynik konsekwentnej polityki wobec osób, których zadłużenie mieszkania przekracza trzymiesięczną należność. Ponadto, trwa dalsze „uszczelnianie” systemu udzielania pomocy głównie poprzez wsparcie klientów, których ostatnie stałe zameldowanie znajduje się
w Sopocie. Osobom z ostatnim meldunkiem poza Sopotem udzielana jest jednorazowa pomoc celowa w postaci zakupu biletu do miejsca ostatniego zamieszkania. W okresie jesienno-zimowym wszystkie osoby wyrażające zgodę kierowane są do noclegowni lub schroniska. Jednak pomimo regularnych, stałych lustracji miejsc niemieszkalnych (altanki, piwnice
i inne) pracownika socjalnego wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej lub Policji tylko część osób decyduje się na skorzystanie z noclegu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Każda osoba otrzymuje dokładne informacje o placówkach i możliwych formach pomocy, jednocześnie pracownik socjalny i streetworkerzy pobierają oświadczenia od osób niewyrażających zgody na pobyt w schronisku. Warto podkreślić, iż liczba osób przebywających w miejscach niemieszkalnych (pustostany, altanki działkowe) to – według informacji MOPS w Sopocie – średniomiesięcznie 7-12 osób (w skali roku – około 40 osób).
3.4.2. Zasoby instytucjonalne Miasta

MOPS w ramach pomocy społecznej osobom bezdomnym korzystał w 2008 roku


z pomocy organizacji pozarządowych. Część działa na zasadzie realizacji zadań wspieranych, część została wyłoniona w drodze przetargu. Działalność kilku takich organizacji jest ściśle związana z niesieniem wsparcia i pomocy osobom bezdomnym.

Zadania wspierane realizuje Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, które zapewnia miejsca w ogrzewalni i miejsca czasowego pobytu dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W drodze przetargu wyłoniono Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE
w Szawałdzie, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ w Gdańsku, Schronisko im. Św. Brata Alberta w Gdańsku, Noclegownia Św. Brata Alberta
w Gdańsku, Stowarzyszenie Monar Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku, Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta w Gdańsku. Celem tych organizacji, współpracujących z MOPS w Sopocie, jest zapewnienie schronienia bezdomnym oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
3.4.3. Szczególne inicjatywy

W celu realizowania efektywniejszej pomocy dla osób bezdomnych pracownik socjalny ściśle współpracuje z Policją, Strażą Miejską, Powiatowym Urzędem Pracy, Referatem Zdrowia i Pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta, szpitalami, terapeutami ds. uzależnień, placówkami zapewniającymi schronienie, „Patronatem” - organizacją świadczącą pomoc osobom opuszczającym Zakład Karny, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Pracownik socjalny ds. osób bezdomnych uczestniczy w pracach Pomorskiego Forum Wychodzenia z Bezdomności, pracującego nad standaryzowaniem systemu placówek i pomocy osobom bezdomnym. W ramach Forum współpracuje ponad 20 organizacji i instytucji zajmujących się problematyką bezdomności. Forum zrzesza zarówno podmioty sektora publicznego jak i organizacje sektora pozarządowego. Priorytetem
w działalności Forum jest podnoszenie jakości i zwiększanie efektywności systemu pomocy ludziom bezdomnym na terenie województwa pomorskiego m.in. poprzez szkolenie kadr, monitorowanie problematyki bezdomności, edukację obywatelską, integrację i koordynację działań w obrębie problematyki bezdomności.

W 2007 roku już po raz czwarty z inicjatywy Forum odbyło się badanie socjodemograficzne Portret Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego, podczas którego dokładnie przeliczono osoby bezdomne przebywające na terenie województwa. Według raportu na terenie Sopotu w miejscach niemieszkalnych znajduje się 12 osób,


co pokazuje, iż ich liczba systematycznie maleje (2001 - 24 osoby; 2003 – 26 osób; 2005 –
20 osób).

Od 2005 r. do marca 2008 roku sopocki MOPS był partnerem projektu Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy. Projekt był realizowany przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Tematu A: ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją i reintegracją celem promowania rynku otwartego dla wszystkich (2004-2008). Głównym celem projektu było zwiększenie szans osób bezdomnych


i zagrożonych bezdomnością na przywrócenie samodzielności społecznej, w tym przygotowanie osób bezdomnych do powrotu na rynek pracy. W Programie w Partnerstwie
i za pośrednictwem Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej w 2007 roku kontynuowano działania umożliwiające zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przywrócenie samodzielności społeczno-zawodowej. Spośród
43 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB), 8 zawarto
z Beneficjentami Ostatecznymi będącymi klientami sopockiego Ośrodka. Czterech
z beneficjentów z Sopotu ukończyło programy, w tym dwóch podjęło pracę a jedna osoba zdecydowała się na podjęcie terapii uzależnień. Ponadto, jedna osoba uczestniczyła
we wszystkich etapach Projektu, w tym skorzystała z formy mieszkania treningowego (wspieranego). W 2007 roku MOPS w Sopocie włączył się w nowe Partnerstwo i kolejny etap Projektu (tzw. Działanie 3), polegające na upowszechnianiu streetworkingu – nowej metody pracy terenowej z osobami bezdomnymi pozostającym poza placówkami dla osób bezdomnych. Współorganizował debatę w Urzędzie Miasta Sopotu ,,Czy streetworking jest potrzebny?” oraz spotkanie Akcja Zima 2007/2008 z udziałem służb mundurowych,
a także Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Outreach ,,OKO”, dającą początek Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich. MOPS w Sopocie uczestniczył również w tworzeniu koncepcji multimedialnego e-przewodnika o streetworkingu, a także brał udział w spotkaniach informacyjnych poświęconych tej tematyce organizowanych przez pozostałych Partnerów.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna