Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona13/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług - Biuro Regionalne Sopot, które kreuje politykę handlową wśród właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw i stawia sobie za cel stworzenie warunków umożliwiających dalszy rozwój przedsiębiorstw, wyrównywanie szans pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i terytorialnym. Prowadząc monitoring zmian zachodzących w gospodarce, tworząc listy priorytetowych działań w sferze rozwoju przedsiębiorczości, utrzymuje ścisłą współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, samorządami miast i gmin oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi przedsiębiorczość. Organizacja jest
też przygotowana do działań bezpośrednio skierowanych na podmioty gospodarcze: doradztwo, szkolenia, promocję i reklamę, informację, kontaktowanie partnerów.

 • Stowarzyszenie Turystyczne Sopot. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju turystyki, zgodnie z interesami miasta i podmiotów turystycznych, w tym prowadzi Centrum Informacji Turystycznej. Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez inicjowanie badań rynku turystycznego, konsultację i doradztwo władzom miasta w zakresie programowania rozwoju turystyki w mieście, reprezentowanie interesów lokalnych podmiotów turystycznych wobec władz samorządowych i państwowych, związków i zrzeszeń, promowanie produktu turystycznego Sopotu (wydawnictwa, targi, media), zabieganie
  o dodatkowe środki na rozwój turystyki w Sopocie (np. fundusze pomocowe Unii Europejskiej).

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ramach projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe w firmach symulacyjnych" w CKU od 1998 roku działa firma symulacyjna CKU Modex Sp. z o.o. i od 2001 firma symulacyjna CKU Komfort Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa są w pełni skomputeryzowane, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i urządzenia nowoczesnej techniki biurowej, z dostępem do Internetu. Firma symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia pracowników umysłowych
  w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą jest naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje są identyczne
  z pracami w prawdziwej firmie. Jedynie towar i pieniądz są fikcyjne, jednak stanowią one podstawę wszystkich operacji gospodarczych. Pracownikami firmy są słuchacze szkoły zatrudnieni na czas praktyki zawodowej na określonych stanowiskach. W warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych praktykanci weryfikują wiedzę z zakresu biurowości, prawa, handlu, marketingu, finansów, księgowości. Mogą nauczyć się tu wszystkiego,
  co powinien wiedzieć młody ekonomista czy pracownik biura.

  4.3. Analiza SWOT – przedsiębiorczość w Sopocie

  Mocne strony

  Słabe strony

  • Stabilna, a nawet wzrastająca liczba nowo rejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w Sopocie, zwłaszcza wzrost liczby małych podmiotów gospodarczych
   (na 1000 mieszkańców przypadają
   194 podmioty).

  • Wysoki poziom przedsiębiorczości związany z życzliwym klimatem dla inwestorów oraz walorami lokalizacyjnymi, turystycznymi
   i krajobrazowymi miasta, które skutecznie przyciągają inwestorów.

  • Jasno określone i ambitne plany inwestycyjne, niektóre w trakcie realizacji (np. nowe Centrum Sopotu, Dom Zdrojowy, przyciąganie żeglugi do Sopotu - port jachtowy Marina, Wyspa Sopot, rewitalizacja terenów przydworcowych, tunel tranzytowy pod Sopotem).

  • Silny sektor prywatny, a zwłaszcza znacząca liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • Wsparcie samorządu na rzecz rozwoju sektora MŚP i lokalnych firm,
   np. w postaci Centrum Przedsiębiorczości.

  • Zasoby miasta w instytucje doradcze
   i szkoleniowe, szczególne cenne przy podejmowaniu pierwszych kroków
   w działalności gospodarczej.

  • Niski stopień bezrobocia w Sopocie.

  • Mające swoją siedzibę na terenie miasta duże i znane firmy, w tym znaczące firmy ubezpieczeniowe i deweloperskie.

  • Bardzo wysokie, jak na warunki polskie, dochody miasta.

  • Bardzo dobrze rozwinięty sektor turystyczny (oraz rozwijający się sektor spa&wellness).

  • Wysokie noty w rankingach samorządowych.

  • Trudności ze znalezieniem odpowiednich, wykwalifikowanych pracowników, istotne niedobory pracowników, co wynika
   z migracji ludności oraz większej konkurencyjności firm trójmiejskich.

  • Brak środków własnych na inwestycje, najbardziej poszukiwanymi wśród sopockich przedsiębiorców są informacje o dostępnych środkach zewnętrznych na finansowanie działalności firmy i sposobach ich pozyskiwania.

  • Trudności związane z korzystaniem
   z dostępnych możliwości rynku, wynikające z braku wiedzy i wystarczających informacji o dostępnych możliwościach oferowanych przez miasto.

  • Ograniczone możliwości rozwoju przestrzennego miasta (zabytkowa architektura).

  • Procedura zakładania działalności wymagająca dopełnienia wielu kwestii formalnych, skomplikowane procedury, nieumiejętność wypełniania dokumentacji.
  Szanse

  Zagrożenia

  • Niska stopa bezrobocia rejestrowanego
   w województwie pomorskim.

  • Trójmiasto – korzyści skali (duże rynki zbytu) oraz aglomeracji (specjalizacja, różnorodność, odpowiednia infrastruktura, obecność poddostawców, usług okołobiznesowych).

  • Turystyczny charakter miasta, silnie promowany przez samorząd.

  • Ponadprzeciętny poziom przedsiębiorczości, który cechuje całe województwo pomorskie (wyższy niż w skali kraju wskaźnik podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców).

  • Fundusze unijne na inwestycje komunalne oraz na rozwój przedsiębiorczości.

  • Rozwój sektora MICE (meetings, incentives, conventions, events).

  • Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w kraju.

  • Pogarszająca się koniunktura gospodarcza
   w kraju, a tym samym wzrastająca liczba przedsiębiorców negatywnie oceniających sytuację gospodarczą, co potwierdzają badania Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy; zbliżający się kryzys ekonomiczno-gospodarczy.

  • Silna konkurencja na rynku regionalnym.

  • Wysokie koszty zatrudnienia i składki na ubezpieczenia społeczne, pozapłacowe koszty pracy, wysokie podatki
   i świadczenia socjalne.

  • Zła jakość stanowionego prawa, niejasne
   i nieprecyzyjne ustawy i rozporządzenia, brak stabilnych przepisów, częste ich zmiany.

  • Bariery formalne tworzone przez państwo wynikające z ochrony zdrowia, środowiska itp., zbyt rozbudowana sprawozdawczość, co jest związane z przepisami prawnymi, normami sanitarnymi, jakościowymi, atestami, patentami, licencjami.  5. EDUKACJA

  5.1. System oświaty w Sopocie – zaplecze instytucjonalne

  Sopocki system oświaty w roku szkolnym 2008/09 objął 23 publiczne placówki. Wśród nich znalazło się 7 przedszkoli, 9 szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2 szkoły specjalne (w tym jedna przyszpitalna) oraz placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury, Sopocka Szkoła Muzyczna I Stopnia i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) i placówka artystyczna (Sopockie Ognisko Plastyczne).


  Tabela 48: Szkoły i placówki publiczne

  Przedszkola

  Przedszkole nr 1

  Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sopocie

  Przedszkole Nr 4

  Przedszkole Nr 5

  Przedszkole Nr 8

  Przedszkole nr 10

  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Sopocie

  Szkoły

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

  Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2

  II Liceum Ogólnokształcące

  III Liceum Ogólnokształcące

  Zespół Szkół Handlowych

  Zespół Szkół Nr 3

  Zespół Szkół Nr 1 w Sopocie im. Marii Skłodowskiej-Curie

  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

  Szkoły specjalne

  Zespół Szkół Specjalnych Nr 5

  Zespół Szkół Nr 4

  Pozostałe placówki

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Młodzieżowy Dom Kultury

  Sopocka Szkoła Muzyczna I Stopnia

  Sopockie Ognisko Plastyczne

  Źródło: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.
  Liczba publicznych placówek oświatowych nie zmienia się znacznie w przeciągu lat. Co prawda, w przeciągu ostatniego roku Szkoła Podstawowa Nr 6 przestała funkcjonować, jednak „wygaszanie szkoły” było procesem długotrwałym, nie zaś nagłym. W ubiegłym roku nie dokonano ponadto naboru do Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie.

  Tabela 49: Szkoły niepubliczne w Sopocie

  Nazwa

  Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie

  Policealna Sopocka Szkoła Informatyki

  Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum

  Sopockie Szkoły Autonomiczne Zespół Szkół (od przedszkola do LO)

  Sopockie Gimnazjum Społeczne

  Źródło: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.

  Według danych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu w 2008 roku funkcjonowało w Sopocie 5 niepublicznych szkół oraz 13 niepublicznych placówek oświatowych (w tym trzy niepubliczne przedszkola, tj. Sopockie Przedszkole Niepubliczne, Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne, Przedszkole Lokomotywa). Ponadto, spośród nowo rejestrowanych w Sopocie przedsiębiorstw działających w obszarze edukacji (sekcja M według klasyfikacji PKD 2004) zdecydowana większość to firmy zajmujące się pozaszkolnymi formami edukacji, tj. szkoleniami i kursami. Warto podkreślić, że liczba szkół publicznych (podstawowych, ponadgimnazjalnych) jest raczej stała, a fluktuacja dotyczy wyłącznie niepublicznych i pozaszkolnych form edukacji.

  Edukację samorządową wzmacnia ponadto szkolnictwo wyższe. Na terenie miasta zlokalizowane są następujące placówki szkolnictwa wyższego:

  Tabela 50: Szkolnictwo wyższe w Sopocie
  Status szkoły

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

  publiczna

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

  publiczna

  Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej

  publiczna

  Sopocka Szkoła Wyższa

  niepubliczna

  Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości

  niepubliczna

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.

  Warto dodać, iż spośród wszystkich działających w województwie pomorskim filii, punktów konsultacyjnych oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych szkół wyższych


  z innych województw sopocka filia Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej skupia największą liczbę studentów województwa pomorskiego (w 2007 roku 3,1 tys. studentów). Na terenie Sopotu działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  5.2. Kształcenie ustawiczne

  W Sopocie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ta publiczna placówka kształcenia ustawicznego, prowadzi edukację dorosłych w trybach: stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym. Ogółem naukę w CKU pobierało w ubiegłym roku 929 osób. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest pierwszą w województwie pomorskim i jedną


  z pierwszych w Polsce szkołą, która w zarządzaniu jakością spełnia normy międzynarodowe ISO 9001:2000, uzyskując Certyfikat Systemu Jakości. Zakres certyfikacji obejmuje: „Kształcenie ogólne i zawodowe młodzieży i dorosłych" oraz „Praktyczne kształcenie zawodowe w firmach symulacyjnych".
  5.3. System oświaty w Sopocie – kapitał ludzki

  Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu w roku szkolnym 2008/09 roku szacuje ogólną liczbę uczniów publicznych placówek (dla których organem prowadzącym jest


  Gmina Miasta Sopotu) na 5.725 osób (ogółem w szkołach i przedszkolach; bez żłobków).
  W przedszkolach pozostawało w tym czasie 704 dzieci (w tym 187 w zerówkach).

  Łączną liczbę uczniów wszystkich typów szkół publicznych w Sopocie w roku szkolnym 2006/2007 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu szacował na 6.895, a liczbę oddziałów na 285. Łączną liczbę uczniów niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i szkół policealnych szacowano na 643.


  Tabela 51: Liczba uczniów/dzieci w publicznych placówkach oświatowych w 2008/09r.

  Typ szkoły

  Liczba uczniów/dzieci

  Przedszkole (w tym zerówki)

  704

  Szkoła podstawowa

  1 272

  Liceum ogólnokształcące

  1 203

  Technikum lub równorzędna

  945

  Gimnazjum

  756

  Szkoła policealna (wykształcenie średnie zawodowe)

  504

  Szkoła artystyczna

  171

  Liceum profilowane

  76

  Zasadnicza szkoła zawodowa

  63

  Inna placówka

  17

  Specjalna przysposabiająca do pracy

  14

  RAZEM

  5 725

  Źródło: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.

  Warto dodać, iż uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych w Sopocie systematycznie wzrasta. Na przestrzeni lat 2001-2007 liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli (zarówno publicznych, jak i prywatnych) wzrosła o 12,6% (z 695 dzieci w 2001 roku do 795 dzieci


  w 2007 roku), co jest związane z większą aktywnością zawodową obojga rodziców i większą świadomością społeczną młodych rodziców, którzy upatrują przedszkole jako trampolinę
  do lepszego startu w życie szkolne ich dzieci. Z powodu wysokiego zapotrzebowania,
  w analogicznym czasie, wzrosła też ogólna liczba przedszkoli z dziewięciu w 2001 roku
  do jedenastu w 2007 (w tym czasie powstało jedno przedszkole specjalne).

  Spośród ogółu uczniów kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach publicznych (dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sopotu) 55% wybiera licea ogólnokształcące, zaś pozostałe 45% - szkoły zawodowe (zasadnicze szkoły zawodowe, licea profilowane, technika).

  W liceach najwięcej uczniów kształci się w kierunku humanistycznym (33,9% ogółu uczniów liceów), w technikach – w kierunku technik ekonomista (28,4%), w szkołach policealnych – technika administracji (29,2%) i rachunkowości (28,8%).

  Według informacji z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Sopot może pochwalić się wysokim udziałem uczniów spoza gminy (na poziomie 30-40%, wybierających głównie szkolnictwo zawodowe).


  Zajęcia pozaszkolne

  W Sopocie funkcjonuje ponadto szereg instytucji wspomagających kształcenie


  i wychowanie w szkołach, m.in.: organizacje harcerskie, parafie, organizacje pozarządowe, Policja, kluby sportowe, świetlice socjoterapeutyczne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, związki kombatanckie oraz wspomniane placówki wychowania pozaszkolnego (Sopockie Ognisko Plastyczne i Młodzieżowy Dom Kultury, Sopocka Szkoła Muzyczna I Stopnia i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Wymienione instytucje oferują szeroką gamę usług i przedsięwzięć z zakresu edukacji, skierowanych do dzieci i młodzieży. Większość placówek oświatowych prowadzi zajęcia pozalekcyjne, które nie są obligatoryjne, jednak stanowią formę pozaszkolnej aktywizacji dzieci i młodzieży. Wśród nich można znaleźć zajęcia z matematyki, pływania, języków obcych, zajęć informatycznych, różnego rodzaju kółek przedmiotowych, a także gimnastykę korekcyjną w przedszkolach.
  Tabela 52: Liczba uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez sopockie placówki oświatowe

  Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

  2007/08 rok

  2008/09 rok

  Artystyczne

  580

  317

  Informatyczne

  408

  250

  Przedmiotowe

  683

  985

  Sportowe

  652

  479

  Techniczne

  85

  0

  Turystyczno-krajoznawcze

  99

  153

  Inne

  190

  145

  Ogółem

  2 697

  2 329
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


  ©absta.pl 2016
  wyślij wiadomość

      Strona główna