Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona14/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Źródło: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.
Oferta zajęć pozalekcyjnych szkół publicznych objęła w roku szkolnym 2007/2008 łącznie 117 grup zajęciowych. Według szacunków Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu z oferty tej skorzystało 2.697 uczniów. Szacuje się, iż w roku szkolnym 2008/2009 liczba uczestników ww. zajęć zmalała o 13,6%. Dokładna liczba jest jednak trudna do przewidzenia, udział w zajęciach jest bowiem dobrowolny.

Szeroką i zróżnicowaną ofertę zajęć pozaszkolnych proponuje ponadto Młodzieżowy

Dom Kultury w Sopocie. Korzysta z niej łącznie około 860 podopiecznych tej placówki.

Sopockie Ognisko Plastyczne w roku szkolnym 2007/2008 prowadziło zajęcia


dla 212 podopiecznych. Działalność Ogniska obejmuje m.in. warsztaty z rysunki i malarstwa, rzeźby, grafiki i wiedzy o sztuce.

W Sopockiej Szkole Muzycznej kształci się obecnie 163 uczniów w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu. W zależności od wieku uczniów nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim. Oprócz zajęć praktycznych odbywają się zajęcia z teorii i historii muzyki. W szkole działa także Zespół Muzyki Dawnej


i chór.
5.4. Szczególne inicjatywy

W październiku 2003 r., w strukturze CKU powołany został Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jednostka prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, twórczą


i krajoznawczo-turystyczną, propagującą aktywny tryb życia oraz upowszechniającą profilaktykę gerontologiczną. Cykl kształcenia na Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku trwa dwa lata, a słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym niepracująca zawodowo. W roku akademickim 2008/09 na zajęcia w ramach Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczało 640 słuchaczy (w 2006/07 - 603 słuchaczy).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie w latach 2004-2008 przeprowadziła badanie „Równy Start” wśród dzieci wypełniających obowiązek szkolny klasy „0”. Badania te miały charakter diagnostyczny i oceniały kompetencje z zakresu logopedii, psychologii i pedagogiki. W 2008 roku Poradnia prowadziła program pedagogizacji rodziców w postaci prelekcji („Gotowość szkolna” we wszystkich przedszkolach oraz „Być ojcem”) oraz zajęcia „Szkoła dla rodziców”, dla dzieci z nadpobudliwością, dla dzieci zdolnych (trening twórczego myślenia), zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Metodą Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, „Tatoterapia” (zajęcia dla ojców z dziećmi w przedszkolach). Warto wspomnieć, iż wzrasta systematycznie liczba form pomocy indywidualnej udzielanej przez Poradnię dzieciom i młodzieży. Tabela poniżej prezentuje liczbę świadczeniobiorców różnych form pomocy udzielanych przez Poradnię.
Tabela 53: Formy pomocy sopockiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
2005/06

2006/07

2007/08

Diagnoza

951

878

778

Formy pomocy indywidualnej udzielonej dzieciom i młodzieży

274

280

297

Formy pomocy grupowej udzielonej dzieciom
i młodzieży

2 034

2 846

2 058

Pomoc udzielona rodzicom

420

374

651

Pomoc udzielona nauczycielom

113

297

157

Ogółem przyjęci

2 567

3 517

2 866

Źródło: dane z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie.
Gmina Miasta Sopotu realizuje projekt Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa (współfinansowany ze środków EFS w ramach priorytetu V - Dobre rządzenie. Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej / Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, PO KL 2007-2013). Celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost efektywności jej funkcjonowania dla poprawy obsługi klientów i ogólnego wzrostu jakości świadczonych usług publicznych. Zostanie to osiągnięte poprzez systemową realizację szkoleń dających grunt pod modernizację procesów zarządzania w określonych obszarach jego funkcjonowania oraz podniesienie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej zorientowane na profesjonalną obsługę, opierającą się na przyjaznych rozwiązaniach i nowoczesnych procedurach, efektywnej organizacji pracy, wykonywanej przez kompetentny personel spełniający najwyższe standardy moralne. Projekt jest realizowany od października 2008r.
do grudnia 2010r.

Warto również dodać, Urząd Miasta Sopotu wykazuje szczególne zaangażowanie


w kształcenie pracowników. W 2008 roku zajął I miejsce w swojej kategorii w konkursie
o laur edukacji samorządowej organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku.

W sierpniu 2008 roku zostało zawarte porozumienie między Politechniką Gdańską


a Gminą Sopot – „Innowacyjne kształcenie politechniczne uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych”. Celem porozumienia było zwrócenie uwagi na znaczenie kształcenia matematyczno-przyrodniczego i podniesienie jakości kształcenia oraz jego efektywności.

Od lutego 2009 roku na terenie Sopotu rozpoczną swoją działalność szkoły policealne kształcące w zawodach medycznych, tzw. Sopockie Szkoły Medyczne. Słuchacze szkół będą mogli kształcić się w kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny. Po ukończeniu szkoły słuchacze przystępują do państwowego egzaminu zawodowego.


5.5. Analiza SWOT – edukacja w Sopocie

Mocne strony

Słabe strony

 • Dobrze rozwinięta i zróżnicowana sieć szkół, również tych zaspokajających specjalistyczne potrzeby edukacyjne mieszkańców (szkoły specjalistyczne, placówki artystyczne i in.).

 • Bogate zasoby instytucjonalne Miasta uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych - oddziały integracyjne
  w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach (dzięki czemu od najmłodszych lat zdrowe dzieci uczą się współżycia społecznego i tolerancji już od najmłodszych lat), szkoły specjalistyczne.

 • Możliwość skorzystania z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 • Oferta edukacyjna uwzględnia strukturę demograficzną Miasta – znaczny odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym może się aktywizować oraz rozwijać własne zainteresowania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, które stanowią formę aktywizacji dzieci
  i młodzieży (prewencja, absorbowanie czasu, zapobieganie patologiom).

 • Znajdujący się na terenie miasta Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapewnia lepsze przygotowanie nauczycieli do pracy, znajomość warsztatu metodologicznego
  i sposobów postępowania z uczniami.

 • Istnienie specjalistycznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej dla dzieci
  i młodzieży.

 • Zaplecze noclegowe dla uczniów posiadających stałe zameldowanie poza miejscem kształcenia.

 • Bliskość gdańskiego ośrodka akademickiego.

 • Rosnące dotacje z budżetu miasta
  na oświatę i wychowanie.

 • Znaczna liczba przedszkoli co poszerza możliwości podjęcia, znalezienia pracy przez rodziców.

 • Bogata oferta nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych.

 • Dobra współpraca między władzami na szczeblu lokalnym a placówkami oświatowymi funkcjonującymi w Sopocie.

 • Zaangażowanie samorządowych instytucji
  w życie kulturalne miasta (np. działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie).

 • Wysoki udział uczniów spoza gminy (na poziomie 30-40%) kształcących się
  w sopockich szkołach.

 • Duże wsparcie miasta do pensji nauczycieli
  i pedagogów (gmina  ustanawiając prawo lokalne w zakresie wynagrodzenia zabezpiecza dodatkowe środki na ten cel).

 • Zbyt mało inicjatyw i projektów badawczych z obszaru edukacji wykorzystujących placówki oświatowe oraz władze samorządowe.

 • Wysokie ceny uczestnictwa w placówkach niepublicznych (jak na przykład szkoły organizujące kursy językowe).Szanse

Zagrożenia

 • Wykorzystanie funduszy unijnych w celu realizacji dodatkowych inicjatyw.

 • Rozwijające się szkolnictwo niepubliczne - regularne, comiesięczne pojawianie się nowych przedsiębiorstw z obszaru edukacji w rejestrze REGON.

 • Coraz większa popularność i poszerzanie zakresu ofert kształcenia ustawicznego.

 • Znaczna liczba przedsiębiorstw w Sopocie stwarza większe możliwości zawiązania współpracy pomiędzy nimi a oświatą
  na poziomie szkolnictwa podstawowego, średniego czy zawodowego.

 • Znaczna liczba organizacji pozarządowych działających aktywnie w Sopocie – możliwość nawiązania współpracy na rzecz rozwoju obszaru oświaty w regionie.

 • Permanentna komputeryzacja i dostęp
  do Internetu w placówkach oświatowych.

 • Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa.

 • Położenie geograficzne Sopotu
  i wypoczynkowy charakter miasta.

 • Wzrastająca dostępność Polski
  do europejskich programów badawczych
  i edukacyjnych.

 • Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców związana z malejącym bezrobociem
  i wzrostem płac.

 • Położenie nacisku na wczesną edukację
  w krajowej polityce edukacyjnej.

 • Funkcjonujące na terenie miasta placówki szkolnictwa wyższego wzmacniające lokalny system oświaty.

 • Niż demograficzny, a tym samym zmniejszająca się liczba uczniów i starzenie się społeczeństwa, co widać też w strukturze demograficznej miasta i wysokim odsetku mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  w tej strukturze.

 • Ogólny wzrost cen.

 • Pauperyzacja społeczeństwa.

 • Wzrost zachowań patologicznych wśród młodzieży szkolnej (w coraz młodszych grupach wiekowych) – narkomania, alkoholizm, przestępczość (dwie tendencje są szczególnie niepokojące - brutalizacja działań sprawców oraz rosnąca liczba dzieci w wieku do lat 13 popełniających czyny karalne).

 • Niskie (w kraju) stawki wynagrodzeń nauczycieli oraz pedagogów.

 • Migracja zarobkowa nauczycieli języków obcych.

 • Bliskość konkurencyjnego rynku edukacyjnego w Gdyni lub Gdańsku zarówno na poziomie szkolnictwa wczesnoszkolnego, jak i średniego.


II CELE I PRIORYTETY PROGRAMU
Aktualizacja Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej przygotowywana jest w ramach projektu „Trzymajmy się razem – obsługa sopockiego PPnRZiSS”, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku, działająca w partnerstwie z Urzędem Miasta Sopotu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni. Raz na kwartał Lider projektu analizuje PPnRZiSS wykorzystując dane przesyłane przez Partnerów projektu, dotyczące obszarów ich działalności, a następnie uzupełnia je o brakujące dane statystyczne i dokonuje ich kompleksowej analizy. W wyniku tych prac powstaje aktualna diagnoza sytuacji Sopotu z określonymi kierunkami przedsięwzięć, mającymi przyczynić się do poprawy standardu życia mieszkańców Sopotu. Pierwszej aktualizacji dokonano we wrześniu 2008 roku i obejmowała ona okres od 01.01.2008r. do 30.06.2008r., drugiej w grudniu 2008 roku (za okres 1.07.2008-30.09.2008r.), trzeciej w lutym 2009 roku (za okres 1.10.2008-31.12.2008r.).

W wyniku powyższych działań wyróżniono Cele główne, a następnie w ich ramach Priorytety Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej, które wskazują kierunki działań, które należy podjąć w celu rozwiązania kluczowych problemów społecznych występujących na terenie miasta.
 1. RYNEK PRACY


CEL 1: Poprawa dostępu do zatrudnienia, promocja aktywności zawodowej.
Priorytet 1.1: Wyrównywanie szans podjęcia zatrudnienia
przez osoby defaworyzowane na rynku pracy.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza sopockiego rynku pracy ujawniła, że skala bezrobocia w Sopocie jest wyjątkowo niska (zwłaszcza na tle województwa czy kraju). Można jednak zakładać,


iż najnowsze zjawiska na rynku pracy, spowodowane zmianami Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy spowodują wzrost stopy bezrobocia w pierwszych kwartałach 2009 roku.

Spośród osób bezrobotnych cztery grupy społeczne są jak dotąd szczególnie defaworyzowane w procesie poszukiwania i zdobywania pracy. Tymi grupami są: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w przedziale wiekowym 45-54 i długotrwale bezrobotni.

Okres zwiększonej konkurencyjności na rynku pracy może sprzyjać zatrudnianiu kobiet. Przedsiębiorcy zmuszeni bowiem do ograniczenia kosztów prowadzenia firmy być może chętniej zatrudnią często bardziej elastyczne w swoich oczekiwaniach płacowych
i bardzo dobrze wykształcone kobiety niż bardziej pewnych siebie i wymagających, a przy tym słabiej wykształconych mężczyzn. Także dla osób niepełnosprawnych i dojrzałych posiadanie pracy stanowi ogromną wartość i formę życiowej aktywizacji. Wielu z nich chce pracować, jednak ma poważne kłopoty ze znalezieniem pracy.

Problemem pozostaje bezrobocie długotrwałe. Trzeba jednak podkreślić wysiłki PUP


w Gdyni i innych lokalnych instytucji na rzecz minimalizowania skali bezrobocia długotrwałego, czego wynikiem jest znaczący spadek odsetka ww. osób w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu 2008r. na poziomie 27,9%, dla porównania rok wcześniej – 50%). Warto dodać, że w znacznej części przypadków – co wynika także
z analizy sopockiego rynku pracy – owe zjawisko związane jest z barierami psychologicznymi, nie wynika zaś z braku ofert. Do Urzędu Pracy co miesiąc wpływa bowiem prawie tyle samo ofert, co noworejestrowanych bezrobotnych. Wiele osób pozostaje w rejestrze bezrobotnych i otrzymuje świadczenia socjalno-zdrowotne, czego efektem jest wzmacnianie wyuczonej bezradności i podtrzymywanie zjawiska.

W związku z powyższym istnieje potrzeba stworzenia programów aktywizacji zawodowej zwłaszcza tych czterech grup społecznych.


Kierunki działań:

 • Propagowanie wśród pracodawców systemu elastycznych form zatrudnienia.

 • Eliminowanie istniejących stereotypów w zakresie zatrudniania osób defaworyzowanych na rynku pracy.

 • Kształtowanie przez władze lokalne - przy współpracy z organizacjami pozarządowymi – polityki gender mainstreaming - polegającej m.in. na promowaniu idei godzenia funkcji macierzyńskich i rodzicielskich z pracą zawodową.

 • Objęcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy formami doradztwa zawodowego oraz aktywizacji zawodowej (kluby pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych itp.).

 • Tworzenie przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne
  i wspieranie spółdzielczości społecznej.

 • Zwiększanie udziału narzędzi aktywnej integracji w procesie wsparcia osób bezrobotnych (np. kontrakty socjalne, Indywidualne Plany Działań).

 • Kierowanie osób długotrwale bezrobotnych do prac społecznie użytecznych.

 • Wprowadzenie pośrednictwa pracy z elementami asysty społecznej.

 • Szkolenia prowadzące do zmiany kwalifikacji zawodowych przy jednoczesnym wsparciu w zakresie podtrzymywania motywacji do zmiany sytuacji życiowej.

 • Upowszechnianie informacji o ofertach oraz usługach instytucji rynku pracy.

 • Identyfikowanie barier uniemożliwiających lub utrudniających aktywizację zawodową oraz wdrożenie metod ich eliminowania.

 • Zacieśnianie współpracy ponadsektorowej i rozwój partnerstwa między Powiatowym Urzędem Pracy a innymi instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń oraz informacji i wypracowania wspólnych metod aktywizacji zawodowej osób defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba bezrobotnych kobiet, osób niepełnosprawnych i starszych oraz długotrwale bezrobotnych, którzy otrzymali wsparcie w ramach realizowanych projektów.

 • Liczba dotychczas bezrobotnych kobiet, osób niepełnosprawnych i starszych oraz długotrwale bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie w efekcie otrzymanego wsparcia.

 • Liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych.

 • Ilość udzielonych porad potencjalnym pracodawcom (doradztwo zawodowe, porady prawno-formalne).

 • Ilość i rodzaj nawiązanych partnerstw na rzecz grup defaworyzowanych.

 • Liczba zawartych kontraktów socjalnych i Indywidualnych Planów Działań.

 • Odsetek osób długotrwale bezrobotnych figurujących w rejestrze bezrobotnych.

 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych skierowanych do prac społecznie użytecznych.

 • Liczba długotrwale bezrobotnych, którzy wzięli udział w szkoleniach.

 • Liczba opublikowanych i upowszechnionych informacji o ofertach i usługach instytucji rynku pracy.


Priorytet 1.2: Umożliwienie osobom bezrobotnym nabycia lub zmianę kwalifikacji zawodowych.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza rynku pracy ujawniła, że w rejestrze bezrobotnych istnieje grupa osób chętnych do podjęcia zatrudnienia jednak nie posiadająca potrzebnych do tego kwalifikacji. Także pracodawcy mają poważne problemy ze znalezieniem pracowników posiadających wymagane przez nich kwalifikacje czy specjalistyczne uprawnienia. W PUP w Gdyni figuruje więcej ofert pracy niż osób będących w stanie je przyjąć, czego wyrazem jest wykaz zawodów deficytowych w Sopocie. Z jednej strony mamy więc bezrobotnych chętnych


do podjęcia pracy, jednak nieposiadających wymaganych kwalifikacji (a przy tym brak środków własnych na ich uzupełnienie), z drugiej pracodawców zmagających się
z problemem uzupełnienia zasobów kadrowych. Zmiana kwalifikacji zawodowych jest też szansą dla długotrwale bezrobotnych oraz dla pracowników niskokwalifikowanych. Pozwala zdobyć większe, bardziej cenione uprawnienia na rynku pracy. Szansa na lepsze zarobki może być większym motywatorem, bodźcem do poszukiwania pracy. W PUP działa bogate instrumentarium usług i programów rynku pracy i warto ten potencjał wykorzystać. Warto też wspomnieć o grupie mieszkańców między 17 a 25 rokiem życia, która pozostaje poza nauką oraz pracą. Osoby z ww. grupy nie są zarejestrowane jako bezrobotne, często nie są również objęte wsparciem ośrodka pomocy społecznej, żyjąc w różnego rodzaju patologiach. Oprócz realizacji projektów czy inicjatyw mających na celu wsparcie osób z ww. grupy, niezmiernie istotne wydaje się przygotowanie tychże osób do pełnienia określonego zawodu. Stworzenie możliwości dokształcania i zdobycia kwalifikacji zawodowych jest również niezmiernie ważne w przypadku kobiet będących ofiarami przemocy domowej.
Kierunki działań:

 • Prowadzenie analizy lokalnego rynku pracy w celu rozpoznania potrzeb rynkowych pracodawców i osób bezrobotnych.

 • Dalszy rozwój instrumentarium usług i programów rynku pracy.

 • Dostosowanie rodzajów szkoleń do potrzeb, umiejętności i zdolności osób bezrobotnych.

 • Udzielanie wsparcia po zakończeniu szkolenia zmierzającego do zatrudnienia osób bezrobotnych.

 • Kierowanie osób bezrobotnych na wskazane przez nich szkolenia.

 • Organizacja szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości), z naciskiem na grupy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (opisanej w diagnozie grupy mieszkańców Sopotu do 25 roku życia) oraz na kobiety doświadczające przemocy w rodzinie.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba bezrobotnych, którzy otrzymali wsparcie w ramach realizowanych projektów.

 • Liczba osób, które podjęły zatrudnienie w efekcie otrzymanego wsparcia.

 • Ilość proponowanych form aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia, dotacje itp.).

 • Liczba osób, które zostały objęte formami aktywizacji zawodowej.

 • Liczba osób z grupy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym objętych formami aktywizacji zawodowej.

 • Liczba kobiet doświadczających przemocy w rodzinie objętych formami aktywizacji zawodowej.


Priorytet 1.3: Przeciwdziałanie marginalizacji i bezrobociu
osób posiadających wyższe wykształcenie.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza sytuacji sopockiego rynku pracy ujawniła niepokojący trend. Dane przedstawiają, iż w strukturze osób bezrobotnych systematycznie wzrasta udział osób posiadających wyższe wykształcenie. Na przestrzeni trzech lat odsetek takich osób wzrósł


aż o 11%. Okazuje się, że posiadanie wyższego wykształcenia nie jest już gwarantem znalezienia pracy. Jest zapewne kilka przyczyn powyższego stanu rzeczy. W pewnym stopniu jest to związane z charakterem miasta i sopockim rynkiem pracy. Struktura zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Sopocie ujawnia, że największe zapotrzebowanie dotyczy głównie pracowników niskokwalifikowanych – sprzątaczek, pokojówek, sprzedawców,
co może wynikać z uzdrowiskowego charakteru miasta (liczne hotele, baza noclegowa, usługi) oraz póki co dobrej koniunktury gospodarczej kraju (dużo inwestycji, dużo placów budowy) i wynikającego z niej zapotrzebowania na budowlańców, pracowników fizycznych. Z drugiej strony, wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem w strukturze bezrobotnych może wynikać z faktu, iż studia kończą obecnie roczniki wyżu demograficznego (rok 1983 jest ostatnim rocznikiem ogromnego wyżu demograficznego). Dodatkowo, na terenie Trójmiasta istnieje znaczna liczba uczelni i placówek szkolnictwa wyższego, które rokrocznie kończy znaczna liczba absolwentów. Działania instytucji rynku pracy powinny przeciwdziałać powiększaniu odsetka takich osób w ogólnej strukturze bezrobotnych.
Kierunki działań:

 • Stworzenie nieodpłatnej możliwości zmiany wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia.

 • Zacieśnienie współpracy między uczelniami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

 • Współpraca z ośrodkami badawczymi w celu głębszej diagnozy problemu – wysondowanie przyczyn zjawiska, rozmiaru problemu, wypracowanie na zasadzie dialogu metod zapobiegania poszerzaniu odsetka bezrobotnych posiadających wyższe wykształcenie.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna