Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona15/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Ilość zaproponowanych form aktywizacji zawodowej oraz form dokształcania.

 • Ilość absolwentów placówek szkolnictwa wyższego, którzy zostali objęci pomocą
  i wsparciem urzędu w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy lub form aktywizacji zawodowej.

 • Ilość nawiązanych partnerstw z ośrodkami badawczymi i ilość wspólnie realizowanych projektów na rzecz tej grupy bezrobotnych.


CEL 2: Poprawa warunków tworzenia nowych miejsc pracy.
Priorytet 2.1: Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
oraz wsparcie w początkowym okresie samozatrudnienia.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Kierunki działań proponowane do realizacji w ramach omawianego priorytetu mają


za zadanie pomóc osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz mają wesprzeć ww. osoby w początkowej fazie prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Osoby bezrobotne, zwłaszcza pozostające bez pracy przez dłuższy okres czasu, stają się mniej interesujące dla potencjalnych pracodawców, ponieważ ich umiejętności i doświadczenie zawodowe dezaktualizują się. Szczególnie osoby powyżej 50 roku życia, a także niepełnosprawni mają dość ograniczone możliwości na znalezienie zatrudnienia. Osoby młode natomiast posiadają zbyt małe doświadczenie zawodowe, co również utrudnia
im podjęcie pracy. Jednakże wśród ww. grup społecznych często doszukać się można dużego potencjału przedsiębiorczości i przy odpowiedniej animacji tych środowisk, wyzwolić duży poziom motywacji do działania. Podjęcie samozatrudnienia staje się realną szansą powrotu lub też zaistnienia na rynku pracy.
Kierunki działań:

 • Działania prowadzące do wsparcia osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez poradnictwo zawodowe i/lub formy wsparcia i aktywizacji zawodowej.

 • Wsparcie pomostowe, doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

 • Upowszechnienie informacji o instrumentach i usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez m.in. kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Ilość udzielonych porad zawodowych i form wsparcia i aktywizacji zawodowej.

 • Ilość przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności i rodzaj udzielonej pomocy
  w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

 • Ilość upowszechnionych informacji o instrumentach i usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.


Priorytet 2.2: Zwiększenie liczby działań animujących inicjatywy
w obszarze ekonomii społecznej oraz kompleksowe wsparcie osób
zamierzających założyć spółdzielnię socjalną.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Niska stopa aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymusza poszukiwanie form zatrudnienia uwzględniających zasoby i specyficzne ograniczenia ww. osób. Takie formy odnaleźć można w obszarze ekonomii społecznej, która w wysokim stopniu dowartościowuje wymiar społecznych i osobowych korzyści płynących z samozatrudnienia i często stawia je przed wartością ekonomicznego zysku i rentowności. Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa daje możliwość społecznej i zawodowej integracji jego członków oraz pomaga w osiąganiu pozytywnych zmian mentalnych osób zatrudnionych.


Kierunki działań:

 • Opracowanie i wdrożenie dedykowanych działań o charakterze wsparcia psychologicznego i doradztwa uwzględniające potrzeby osób podejmujących inicjatywy
  i zatrudnienie w obszarze ekonomii społecznej.

 • Działania ułatwiające odpowiednią rekrutację pracowników przedsiębiorstw w obszarze ekonomii społecznej oraz działania wspierające osoby tworzące te przedsiębiorstwa.

 • Zapewnienie kompleksowego wsparcia osób zamierzających założyć spółdzielnię socjalną lub inny rodzaj przedsiębiorstwa społecznego.

 • Promocja form ekonomii społecznej.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w postaci środków na założenie spółdzielni socjalnej.

 • Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw w obszarze ekonomii społecznej.

 • Liczba osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych i innych formach przedsiębiorstw społecznych.

 • Liczba opracowanych i opublikowanych informacji na temat przedsiębiorczości.

 • Liczba konferencji, seminariów oraz inicjatyw o charakterze edukacyjnym zorganizowanych na rzecz promocji ekonomii społecznej.


Priorytet 2.3: Wsparcie tworzenia przez pracodawców nowych miejsc pracy
poprzez refundowanie kosztów ich wyposażenia lub doposażenia.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Przewidziane wsparcie w sposób bezpośredni przyczyni się do zwiększenia liczby


i poprawy jakości miejsc pracy prowadzącej do zwiększenia potencjału zatrudnieniowego oraz aktywności zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Kierunki działań:

 • Upowszechnienie wśród pracodawców informacji o ww. instrumencie rynku pracy.


Wskaźniki realizacji projektu:

 • Liczba nowopowstałych miejsc pracy, których wyposażenie/doposażenie zostało dofinansowane.

 • Liczba i rodzaj opublikowanych i upowszechnionych informacji o ww. instrumencie rynku pracy.


CEL 3: Podnoszenie jakości usług świadczonych przez PUP
oraz inne lokalne instytucje rynku pracy.

Priorytet 3.1: Usprawnienie przepływu informacji między instytucjami rynku pracy oraz rozwijanie idei partnerstwa.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Przepływ informacji ma niebagatelne znaczenie w walce z bezrobociem. Pozwala oszacować rozmiar zjawiska, wysondować główne zagrożenia na lokalnym rynku pracy, ale też dopasować czy wypracować metody minimalizacji jego skali. Wymiana doświadczeń najróżniejszych instytucji lub organizacji zajmujących się zjawiskiem bezrobocia sprzyja walce z ww. zjawiskiem. Współpraca powinna obejmować nie tylko instytucje rynku pracy, ale też ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe. Zwłaszcza współpraca z ośrodkami badawczymi miałaby niebagatelne znaczenie. Ośrodki takie mogłyby np. otrzymywać zlecenia przeprowadzania badań socjologicznych, aby wysondować określony problem lub wyjaśnić dane zjawisko. Badania takie miałyby charakter diagnostyczny, ale też prewencyjny, profilaktyczny. Dzięki wynikom badań można by było na bieżąco dostosowywać ofertę usług instytucji rynku pracy. Takie analizy badawcze – wraz ze sformułowaniem doraźnych


i zalecanych metod postępowania – służyłyby za wytyczne postępowania dla instytucji rynku pracy. Zaangażowanie różnych instytucji w badanie grup społecznych objętych bezrobociem mogłoby zacieśniać współpracę ponadsektorową.

Bezrobocie to problem złożony, wielokompleksowy, którego rozwiązanie wymaga partnerstwa znacznej ilości instytucji czy organizacji. Przy czym partnerstwo powinno odbywać się na zasadzie dialogu, wymiany informacji i doświadczeń. Dla przykładu, PPnRZiSS, w ramach którego dokonana została diagnoza sytuacji społecznej Sopotu wykazał, że wzrasta udział osób z wyższym wykształceniem w strukturze bezrobotnych. Ośrodek badawczy, przy współpracy z instytucjami rynku pracy, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi, mógłby szukać przyczyn tego problemu, przeprowadzić kompleksowe badanie wśród tej kategorii bezrobotnych, a następnie sformułować wytyczne postępowania, by zminimalizować jego natężenie.


Kierunki działań:

 • Realizowanie badań diagnostyczno-profilaktycznych, analizujących sytuację na lokalnym rynku pracy, w celu lepszego dostosowywania usług i ofert instytucji rynku pracy.

 • Wzmocnienie lub wykreowanie lokalnych partnerstw zdolnych do przygotowania projektów i realizowania działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba nowo zawiązanych lokalnych partnerstw na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

 • Liczba zrealizowanych badań diagnostyczno-profilaktycznych.


Priorytet 3.2.: Wzrost kwalifikacji pracowników PUP w Gdyni
oraz lokalnych instytucji rynku pracy, zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Skuteczność realizacji przez publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia zadań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo uzależniona jest w dużym stopniu od zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych i instytucjonalnych. Wzrost jakości świadczonych przez PUP usług zapewniony zostanie poprzez podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji pracowników w systemie pozaszkolnym (kursy, doradztwo, szkolenia) i będzie powiązane z zakresem i specyfiką realizowanych zadań. Ustawiczna konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy podyktowana jest stałym rozwojem informatyczno-technicznym, ciągłym poszerzaniem zakresu zadań PUP, a także zwiększającą się liczbą interesantów spoza granic kraju. Ponadto, w celu zwiększenia dostępu do usług pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego zasadne jest wsparcie na rzecz zatrudnienia kluczowego personelu realizującego usługiz zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Podwyższenie jakości usług świadczonych przez PUP oraz inne instytucje rynku pracy możliwe będzie również poprzez dokładniejsze dopasowanie proponowanej oferty usług do potrzeb odbiorców, co umożliwią badania sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Powyższe działania bezsprzecznie powinny przełożyć się na wzrost skuteczności prowadzonych działań, a jednocześnie na stopień zadowolenia klientów ze wzrostu jakości otrzymywanych usług. Odpowiednie przygotowanie kadry, poparte wieloletnim doświadczeniem, zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa i doradztwa zawodowego przyczynią się do pełniejszej realizacji zadań związanych z główną misją PUP.


Kierunki działań:

 • Diagnoza potrzeb, tworzenie i wdrażanie planów szkoleniowych.

 • Rozwój systemu szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy poprzez doskonalenie systemu szkolenia kadr (szkolenia, studia podyplomowe, specjalistyczne kursy).

 • Upowszechnianie i rozszerzanie zakresu usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz lokalnych instytucji rynku pracy, którzy ukończyli szkolenie lub inną formę wsparcia realizowaną w ramach działania.

 • Ilość dofinansowanych stanowisk pośredników pracy i doradców zawodowych. 1. INTEGRACJA SPOŁECZNA


CEL 1: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym i po 45 roku życia pełnego uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej, stworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju i zaspokojenia ich potrzeb we wszystkich sferach i na każdym etapie życia.

Priorytet 1.1: Stworzenie systemu wspomagania osób niepełnosprawnych
oraz po 45 roku życia w poszukiwaniu miejsc pracy.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza sytuacji społecznej Sopotu ujawniła, że największym problemem przed jakim stają dziś osoby niepełnosprawne i po 45 roku życia jest utrudniony dostęp


do zatrudnienia. W rejestrze bezrobotnych figuruje znaczny odsetek ww. grup społecznych (choć należy podkreślić spadek odsetka osób po 45 roku życia w strukturze bezrobotnych),
zaś liczba ofert pracy wpływających do Urzędu dla tych grup jest znikoma. Ponadto, udział osób niepełnosprawnych w formach wsparcia i aktywizacji jest bardzo mały (w 2008r.
na poziomie 2,2%).Wszystkie ww. czynniki powodują, iż osoby niepełnosprawne oraz
po 45 roku życia są grupami społecznymi defaworyzowanymi na sopockim rynku pracy. Wydaje się więc, że najistotniejszym priorytetem jest zapewnienie wspomnianym grupom społecznym równego dostępu do rynku pracy. Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do PUP uruchomiono w marcu 2005 roku filię PUP w Sopocie. Kierunki działań mających na celu aktywizację zawodową wspomnianych grup społecznych przedstawia też poprzedni podrozdział. Poniższe działania uzupełniają jego wytyczne.
Kierunki działań:

 • Stworzenie efektywnego systemu zapewniającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, wypłacanie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy.

 • Przygotowanie ofert szkoleniowych umożliwiających zdobywanie kwalifikacji
  i przekwalifikowanie się osobom, które stały się niepełnosprawne jako dorosłe i osobom po 45 roku życia.

 • Zaplanowanie działań mających na celu zmianę postaw pracodawców wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez upowszechnienie ulotek informacyjnych, wspieranie pracodawców poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

 • Wyróżnianie i wspieranie firm tworzących miejsca pracy przystosowane dla osób niepełnosprawnych i wspieranie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

 • Popularyzacja i rozwój elastycznych form zatrudnienia, w tym „telepracy” podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.

 • Propagowanie wśród pracodawców pracy chronionej.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba niepełnosprawnych korzystających z instytucji wsparcia i rehabilitacji społecznej.

 • Liczba osób niepełnosprawnych i po 45 roku życia, które skorzystały z oferty szkoleniowej lub uzupełnienia kwalifikacji.

 • Liczba opublikowanych lub upowszechnionych ulotek informacyjnych wśród pracodawców na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 • Liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie w ramach elastycznych form zatrudnienia, w tym „telepracy”.


Priorytet 1.2: Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału
w życiu społecznym poprzez zapewnienie równych szans w zakresie dostępu do edukacji, opieki medycznej, rehabilitacji.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:Diagnoza sytuacji społecznej Sopotu pokazuje, iż osoby niepełnosprawne, mimo że przejawiają zainteresowanie formami dokształcania zawodowego są słabiej wykształcone. Dla przykładu, w grudniu 2008 roku udział osób niepełnosprawnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz zasadniczym zawodowym stanowił 44,7% ogółu zarejestrowanych w tym czasie niepełnosprawnych bezrobotnych. Natomiast solidne wykształcenie jest podstawą przygotowania do pracy oraz zatrudnienia. Zatrudnienie zapewnia między innymi niezależność osobistą i materialną, jednak dla osób niepełnosprawnych ma wartość dodatkową – kompensuje ograniczenia wynikające
z niepełnosprawności. Równy dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji powinien też obejmować dostęp do kształcenia ustawicznego. Jest to o tyle łatwiejsze, iż w Sopocie istnieje znaczna liczba placówek oświatowych posiadających oddziały integracyjne wraz z szeroką ofertą edukacyjną. Pozyskano ponadto odpowiednią bazę lokalową dla Sopockiego Centrum Aktywności Seniora – domu pomocy społecznej (w trakcie budowy, otwarcie planowane na 2010 rok). Również system specjalistycznych usług opiekuńczych i placówek zajmujących się rehabilitacją jest dobrze rozwinięty. Odpowiedni poziom opieki, pielęgnacji i rehabilitacji stanowi niezbędny warunek szybkiego powrotu osób starszych i niepełnosprawnych do sprawnego funkcjonowania. Satysfakcjonujące i pełne uczestnictwo w edukacji, opiece medycznej, rehabilitacyjnej wymaga ponadto podnoszenia kwalifikacji kadry realizującej
ww. usługi. Warto też dodać, iż do realizacji priorytetu można wykorzystać potencjał miasta w postaci aktywnie działających organizacji pozarządowych.
Kierunki działań:

 • Tworzenie bazy danych, banku informacji (np. w formie podstrony na oficjalnej internetowej stronie miasta) dotyczącej informacji na temat lekarzy specjalistów, przychodni specjalistycznych, aktualnego stanu bazy rehabilitacyjnej w Sopocie.

 • Dalsza likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, szczególnie w szkołach i przedszkolach oraz placówkach kulturalnych. Warto jednak odnotować, że ww. bariery są systematycznie niwelowane (na uwagę zasługuje wybudowanie tuneli – pod jezdnią oraz na dworcu kolejki elektrycznej Sopot Kamienny Potok pod torami kolejowymi – łączące Sopot Górny z Sopotem Dolnym, ponadto zainstalowano windę na dworcu SKM).

 • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji (książka mówiona - nagrania na kasetach magnetofonowych, płytach CD).

 • Stworzenie stale aktualizowanej oferty dokształcania zawodowego dla osób niepełnosprawnych.

 • Poszerzanie oferty kształcenia ustawicznego dla osób niepełnosprawnych.

 • Stworzenie oferty szkoleniowej zwiększającej kwalifikacje zawodowe służb mundurowych, sądowych, socjalnych, pracowników szkół i placówek oświatowych oraz pracowników placówek opiekuńczo–wychowawczych dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych.

 • Opracowanie i wdrożenie programu doskonalącego dla dyrektorów, nauczycieli szkół
  i przedszkoli w zakresie potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

 • Stworzenie skoordynowanego systemu wspierania metodycznego nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych.

 • Rozwijanie systemu opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych zapewniającego wielospecjalistyczną diagnozę oraz kompleksowe leczenie.

 • Opracowanie programów zajmujących się profilaktyką niepełnosprawności.

 • Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy MOPS.

 • Stworzenie Centrum Dziennej Aktywności dla osób niepełnosprawnych o dużym zapotrzebowaniu na opiekę (wraz z usługą dowozu na zajęcia).

 • Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • Poszerzenie oferty grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 • Włączenie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako elementu systemu wsparcia.

 • Uruchamianie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.

 • Opracowanie zasad organizacji i działania wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Stałe podwyższanie standardu życia i usług w ośrodkach wsparcia MOPS (DOA, DDPS).

 • Doskonalenie systemu opieki domowej o wysokim standardzie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i starszych; zwiększanie liczby, zakresu i dostępności usług opiekuńczych i specjalistycznych (poprzez m.in. zapewnienie wykwalifikowanych kadr realizujących zadania w tym obszarze, systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się opieką, nawiązywanie współpracy z NGO’s na realizację ww. usług, systematyczny monitoring potrzeb, wprowadzenie cyklu szkoleń w PUP w zakresie profesjonalnej opieki nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi).


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które skorzystały z miejskiej bazy rehabilitacyjnej.

 • Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z systemu opieki domowej.

 • Liczba osób, które skorzystały z dokształcania ustawicznego.

 • Liczba szkoleń i kursów dla osób zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio osobami niepełnosprawnymi (nauczyciele, dyrektorzy szkół, służby mundurowe).

 • Liczba wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego.

 • Liczba osób, które skorzystały z wypożyczonego sprzętu w Sopocie.

 • Liczba osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w grupach wsparcia.

 • Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z pomocy asystenta osobistego.

 • Liczba zorganizowanych przez PUP szkoleń w zakresie profesjonalnej opieki nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi.

 • Liczba osób, które skorzystały z mieszkań chronionych.


Priorytet 1.3: Rozwijanie świadomości społecznej w zakresie
zrozumienia problemów związanych z niepełnosprawnością.Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych będzie możliwe tylko wtedy,


gdy zrozumienie problemów ww. grupy społecznej będzie powszechne wśród społeczeństwa. Dlatego też istotnym wydaje się rozwijanie świadomości społecznej mieszkańców.
W Sopocie jest to o tyle łatwiejsze, że funkcjonuje w mieście znaczna ilość placówek integracyjnych, w których uczy się z jednej strony tolerancji od najmłodszych lat (oddziały integracyjne już w przedszkolach), z drugiej współżycia i zrozumienia sytuacji osób niepełnosprawnych, zaś osobom niepełnosprawnym ułatwiają integrację ze środowiskiem lokalnym. W Sopocie, ponadto, aktywnie działa znaczna liczba organizacji pozarządowych, które mogą pomóc w rozwijaniu i uwrażliwianiu mieszkańców na problemy osób niepełnosprawnych. Trzeba też zaznaczyć, że kwestia rozwijania świadomości społecznej wiąże się nie tylko z uwrażliwianiem społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych, ale też uwrażliwianiem rodzin tych osób. Z doświadczeń osób zajmujących się problematyką rynku pracy wynika bowiem, iż aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bardzo często nie przynosi efektu z powodu negatywnego nastawienia członków rodziny oraz otoczenia osoby niepełnosprawnej do kwestii podjęcia przez tą osobę aktywności zawodowej. Warto też dodać, że trudna do oszacowania skala zjawiska niepełnosprawności implikuje dodatkowe problemy (nie tylko brak zrozumienia sytuacji społecznej ww. grupy, ale też brak wiedzy o rzeczywistej skali potrzeb) – brakuje bowiem rzetelnych i aktualnych badań socjologicznych w zakresie zdiagnozowania skali niepełnosprawności i jakości życia osób niepełnosprawnych (jak dotąd służą temu dane z NSP z 2002 roku).
Kierunki działań:

 • Kampania informacyjno-edukacyjna na temat osób niepełnosprawnych, w tym
  np. dotycząca zasad parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Emisja audycji radiowych, telewizyjnych, informacje w prasie, dystrybucja ulotek oraz plakatów; podstrona miejskiego serwisu internetowego poświęcona sprawom niepełnosprawnych.

 • Honorowy patronat Prezydenta Miasta Sopotu nad wydarzeniami na rzecz integracji społecznej.

 • Udzielanie informacji oraz opracowywanie informatorów i ulotek informacyjnych (na bieżąco aktualizowanych i uzupełnianych) dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

 • Przeprowadzenie badania socjologicznego szacującego rzeczywistą liczbę osób niepełnosprawnych na terenie powiatu oraz sondującego jakościowy wymiar życia społecznego ww. grupy społecznej.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych na temat osób niepełnosprawnych.

 • Liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów lub ulotek informacyjnych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

 • Realizacja badania socjologicznego szacującego skalę niepełnosprawności w Sopocie i jakość życia ww. grupy społecznej.

 • Liczba wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sopotu.


Priorytet 1.4: Stworzenie systemu pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna