Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona16/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Proces readaptacji środowiskowej osób niepełnosprawnych bywa długotrwały


i skomplikowany, dlatego wsparciem należy objąć nie tylko same osoby niepełnosprawne,
ale też rodziny tych osób. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż konsekwencje niepełnosprawności człowieka dotyczą w sposób pośredni całej jego rodziny. Należałoby więc doskonalić także ofertę wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi w Sopocie.
Kierunki działań:

 • Budowanie spójnych lokalnych systemów pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom – współpraca mogłaby objąć nie tylko ośrodek pomocy społecznej, ale też organizacje pozarządowe, wolontariuszy, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia oraz poradnię pedagogiczno-psychologiczną.

 • Organizacja systemu informacji i pomocy prawnej, psychologiczno-pedagogicznej
  dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 • Organizowanie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 • Upowszechnianie na bieżąco aktualizowanej informacji o możliwościach pomocy psychologicznej i prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 • Wprowadzenie do systemu wspierania rodzin usługi „czas wolny dla rodziny” (krótkoterminowa opieka nad osobą niepełnosprawną w domu).

 • Opracowanie programów edukacyjno-rozwojowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba członków rodzin osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia psychologicznego lub prawnego.

 • Liczba utworzonych grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych.

 • Liczba godzin terapeutycznych zapewnionych członkom rodzin osób niepełnosprawnych.

 • Liczba opracowanych programów edukacyjno-rozwojowych dla osób niepełnosprawnych
  i ich rodzin.

 • Liczba nawiązanych partnerstw na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym
  i ich rodzinom.


Priorytet 1.5: Zwiększenie liczby działań animujących inicjatywy
w obszarze ekonomii społecznej oraz kompleksowe wsparcie
tworzenia spółdzielni socjalnych.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Niska stopa aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymusza poszukiwanie form zatrudnienia uwzględniających zasoby i specyficzne ograniczenia ww. osób. Takie formy odnaleźć można w obszarze ekonomii społecznej, która w wysokim stopniu dowartościowuje wymiar społecznych i osobowych korzyści płynących z samozatrudnienia i często stawia je przed wartością ekonomicznego zysku i rentowności. Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa daje możliwość społecznej i zawodowej integracji jego członków oraz pomaga w osiąganiu pozytywnych zmian mentalnych osób zatrudnionych.


Kierunki działań:

 • Opracowanie i wdrożenie dedykowanych działań o charakterze wsparcia psychologicznego i doradztwa uwzględniające potrzeby osób podejmujących inicjatywy
  i zatrudnienie w obszarze ekonomii społecznej.

 • Działania ułatwiające odpowiednią rekrutację pracowników przedsiębiorstw w obszarze ekonomii społecznej oraz działania wspierające osoby zatrudnione w tych przedsiębiorstwach.

 • Działania prowadzące do wsparcia osób zamierzających założyć spółdzielnię socjalną lub inny rodzaj przedsiębiorstwa społecznego poprzez poradnictwo zawodowe, formy wsparcia i aktywizacji zawodowej (w tym: warsztaty umożliwiające uzyskanie wiedzy
  i umiejętności potrzebnych do założenia spółdzielni socjalnej bądź innej formy przedsiębiorstwa społecznego, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej) oraz przyznanie jednorazowych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub innego rodzaju przedsiębiorstwa społecznego.

 • Działania wspierające (w formie doradztwa i konsultacji) zawiązywanie spółdzielni socjalnych.

 • Upowszechnienie informacji o instrumentach i usługach świadczonych przez Urząd Pracy i inne instytucje w zakresie rozwoju ekonomii społecznej (promocja form ekonomii społecznej poprzez kampanie promocyjno-informacyjne).


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach ekonomii społecznej.

 • Liczba osób zatrudnionych w ramach ekonomii społecznej.

 • Liczba opracowanych i opublikowanych informacji na temat przedsiębiorczości społecznej.

 • Liczba konferencji, seminariów oraz inicjatyw o charakterze edukacyjnym zorganizowanych na rzecz promocji ekonomii społecznej.

CEL 2: Profilaktyka i przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin.
Priorytet 2.1: Rozwijanie systemu pomocy i warunków efektywnego działania
służb zajmujących się wsparciem rodzin dysfunkcyjnych.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza sytuacji sopockich rodzin ujawniła potrzebę podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz pomocy rodzinie. O ile na terenie miasta funkcjonuje zadawalająca liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych, zapewniających kompleksową i szeroką pomoc rodzinie i dzieciom, o tyle widoczna jest potrzeba wspólnie podejmowanych inicjatyw i projektów realizowanych przy współpracy najróżniejszych podmiotów działających w tym obszarze. W lokalnym systemie działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych należy bowiem brać pod uwagę udział również innych podmiotów i instytucji. Działanie w partnerstwie podnosi jakość oferowanego wsparcia. Należałoby również animować do działań projektowych w tym zakresie NGO’s (w grudniu 2008r. – 313 sopockich NGO’s). Dopiero tak rozumiany program może stanowić pełne, kompleksowe ujęcie systemu wsparcia dziecka i rodziny i przyczyniać się do efektywnego działania służb wspierających rodzinę, szczególnie - niewydolną wychowawczo.


Kierunki działań:

 • Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodziny przy udziale instytucji i organizacji do tego powołanych (MOPS, organizacje pozarządowe, Policja, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), które obejmują zwłaszcza: wparcie rodziny w pełnieniu jej funkcji, tworzenie różnych form pomocy dzieciom
  i młodzieży pozbawionej właściwej opieki rodzin biologicznych, rozszerzenie działań wspierających osoby uzależnione i ich rodziny.

 • Ułatwianie dostępu do zasobów gminy (lokale, dofinansowanie dla projektów zakładających partnerstwo).

 • Wypracowywanie płaszczyzn komunikacji społecznej, np. w formie organizowanych regularnie forów, na których można wypracować wspólne kanony działań podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych czy wymienić się doświadczeniami w tym zakresie.

 • Podnoszenie kompetencji wszystkich pracowników zajmujących się problematyką dziecka i rodziny poprzez system dokształcania i szkoleń oraz wizyt studyjnych
  w zakresie wymiany dobrych praktyk.

 • Koordynacja działań instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny
  w Sopocie.

 • Rozwijanie wolontariatu na rzecz pomocy rodzinom dysfunkcyjnym (np. pomoc dzieciom z ww. rodzin w nauce albo w zorganizowaniu czasu wolnego).

 • Poszerzanie kontaktów pracowników socjalnych z organizacjami pozarządowymi, których działania powinny w sposób systemowy uzupełniać ofertę ośrodka pomocy społecznej.

 • Promowanie modelu zdrowej rodziny i upowszechnianie informacji o formach
  i możliwościach pomocy rodzinie i dziecku w Sopocie.

 • Rozwijanie i promowanie Punktów Informacji Obywatelskiej i poradnictwa prawnego.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba nowych inicjatyw w zakresie wsparcia rodziny i dzieci, w tym rodzin dysfunkcyjnych.

 • Liczba zorganizowanych i udostępnionych ofert wsparcia dzieci i rodzin potrzebujących pomocy (w tym dysfunkcyjnych).

 • Liczba zorganizowanych forów na rzecz wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy.

 • Liczba szkoleń udzielonych pracownikom zajmującym się problematyką dziecka
  i rodziny.

 • Liczba upowszechnionych lub opublikowanych informacji promocyjnych dotyczących modelu zdrowej rodziny.

 • Liczba osób biorących udział w wyjazdach studyjnych w zakresie wymiany dobrych praktyk.


Priorytet 2.2: Przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza sytuacji społecznej Sopotu wykazuje, iż w systemie pomocy społecznej pozostaje 6% ogółu gospodarstw domowych w Sopocie. Obserwuje się wzrost liczby osób korzystających z Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym ze względu na doświadczanie przemocy oraz wzrost odsetka zachowań patologicznych wśród młodzieży. Inicjacja alkoholowa oraz narkotykowa odbywa się w coraz młodszym wieku. Liczba dzieci potrzebujących wsparcia systematycznie wzrasta. Konieczne wydaje się więc wsparcie rodziny poprzez działania profilaktyczne i pomocowe. Działania takie mają się przyczynić


do łagodzenia oraz rozwiązywania występujących w rodzinie problemów, a w konsekwencji poprawić jakość życia dzieci i rodzin.
Kierunki działań:

 • Rozwijanie ponadsektorowej współpracy instytucji i organizacji na rzecz wsparcia rodzin dysfunkcyjnych.

 • Poszerzanie oferty grup edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 • Prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 • Organizowanie grup samopomocowych odpowiadających na określone problemy
  w rodzinie.

 • Rozwijanie umiejętności rodzicielskich poprzez poradnictwo rodzinne i zapewnienie wsparcia asystenta rodziny.

 • Wdrożenie kompleksowego systemu działań interwencyjnych i profilaktycznych obejmujących całą rodzinę.

 • Tworzenie grup edukacyjnych dla rodziców dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

 • Utworzenie grupy wsparcia dla rodzin zagrożonych dysfunkcją.

 • Rozwijanie dziennych form opieki nad dzieckiem.

 • Rozszerzenie oferty pomocy dla rodzin z problemem uzależnienia o terapię rodzin.

 • Rozszerzanie oferty i upowszechnianie wideotreningu (VIT), który jest intensywną formą pomocy rodzinom posiadającym dzieci z poważnymi społecznymi i rozwojowymi problemami. Metoda ta jest treningiem prawidłowej komunikacji opartym na analizie relacji w rodzinie przy użyciu kamery wideo. Skupia się ona na możliwościach rodziny
  i jej pozytywnym wzmacnianiu, aktywizując ją do zmian i rozwoju.

 • Ponadsektorowe wypracowanie metod systematycznego monitoringu sytuacji społecznej rodzin, z których dziecko/ci trafiło do zastępczej formy opieki i objęcie ww. rodziny asystą społeczną.

 • Objęcie wsparciem członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Wskaźniki realizacji priorytetu

 • Liczba zaproponowanych rodzajów form wsparcia dla rodzin i dzieci potrzebujących.

 • Liczba nawiązanych partnerstw na rzecz walki z dysfunkcjami rodziny.

 • Liczba grup i uczestników grup edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 • Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych.

 • Liczba przeprowadzonych sesji psychoterapii (indywidualnych, rodzinnych, małżeńskich).

 • Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych i ogniskach wychowawczych.

 • Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych dla dzieci z problemami.

 • Liczba osób biorących udział w grupach samopomocowych.

 • Liczba środowisk objętych wsparciem asystenta rodziny.

 • Liczba środowisk objętych poradnictwem rodzinnym.

 • Liczba rodzin, z którymi pracowano wykorzystując metodę wideotreningu.

 • Liczba rodzin objętych wsparciem ze względu na istniejący problem alkoholowy.


Priorytet 2.3: Intensyfikacja działań motywujących aktywizację społeczno-zawodową grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym
(z naciskiem na grupę 17-25-letnich mieszkańców Sopotu).

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza sytuacji społecznej Sopotu ujawniła, iż w strukturze mieszkańców pozostaje grupa szczególnie zagrożona wykluczeniem społecznym, pozostająca poza sferą pracy


i nauki. Jest to grupa mieszkańców między 17 a 25 rokiem życia, nie posiadająca kwalifikacji zawodowych, ani nie ucząca się. Szacuje się (dane z różnych instytucji zajmujących się szeroko pojętą problematyką dysfunkcji, w tym z Sądu Rejonowego, MKRPA, OPZiTU),
że w grupie tej pozostaje ponad 70 osób (niektóre nazwiska powtarzają się w różnych instytucjach), jednak rzeczywista liczba może być większa (ww. grupa społeczna umyka bowiem oficjalnym statystykom urzędowym). Z uwagi na fakt, iż część osób wywodzi się
ze środowisk niewydolnych wychowawczo, niejako odziedziczyły one „pokoleniowo” nieprawidłowe wzorce zachowań. Niektóre osoby z ww. grupy są podatne na zachowania przestępcze, czemu sprzyja turystyczny charakter Sopotu (uaktywnianie się tzw. świata przestępczego zwłaszcza w sezonie letnim i weekendami, co stwarza iluzoryczną możliwość szybkiego i łatwego zarobku poprzez handel narkotykami, kradzieże).
Kierunki działań:

 • Podejmowanie systematycznych działań nakierowanych na rozpoznanie potrzeb
  i diagnozę skali zjawiska (m.in. poprzez zbieranie informacji ilościowych na podstawie dostępnych statystyk urzędowych, które w sposób pośredni obrazują rozmiary problemu).

 • Tworzenie i realizowanie projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społeczno-zawodowych ww. grupy społecznej.

 • Współpraca ponadsektorowa (choćby w formie organizowanych cyklicznie forów) wszelkich instytucji zajmujących się problematyką szeroko pojętych dysfunkcji
  (jak np. Sąd, MOPS, Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień) mająca na celu nie tylko wymianę informacji, ale też wypracowywanie metod diagnozowania problemów
  ww. grupy społecznej i metod ich rozwiązywania.

 • Działania resocjalizacyjne (np. spotkania terapeutyczne z psychologiem, wprowadzanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, programów korekcyjno-edukacyjnych)
  i interwencyjne, mające na celu zmianę i kształtowanie społecznie pożądanych nawyków, postaw.

 • Organizacja szkoleń dla ww. grupy społecznej mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości).

 • Objęcie terapią młodych osób uzależnionych od alkoholu czy środków psychoaktywnych.

 • Systematyczny monitoring sytuacji społeczno-zawodowej ww. grupy społecznej.

 • Wzmocnienie prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez wprowadzenie asystenta rodziny (w tym pomoc w organizacji czasu/dnia).

 • Zapewnienie bezpłatnej opieki na dzieckiem (w formie miniprzedszkola bądź punktu opieki nad dzieckiem) w sytuacji młodych matek pragnących podjąć dokształcanie lub zatrudnienie.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba realizowanych projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społeczno-zawodowych ww. grupy społecznej.

 • Liczba osób objętych działaniami terapeutycznymi (grupy wsparcia, terapia indywidualna).

 • Liczba zorganizowanych szkoleń zawodowych.

 • Liczba osób objętych programem edukacyjno-korekcyjnym.

 • Liczba młodych osób uzależnionych od alkoholu czy środków psychoaktywnych objętych terapią.


CEL 3: Rozwijanie systemu rodzinnej opieki zastępczej.
Priorytet 3.1: Zwiększenie oferty w zakresie rodzinnych form opieki
i jej dostosowywanie do istniejącego zapotrzebowania.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

W przypadku wyczerpania wszystkich dostępnych możliwości wsparcia rodziny


w środowisku rodzinnym, konieczne jest zapewnienie dzieciom warunków opieki
i wychowania jak najbardziej zbliżonych do panujących w rodzinach aktualnych. Misją MOPS w Sopocie jest podejmowanie działań systemowych w zakresie opieki nad dzieckiem
i rodziną zmierzających do reintegracji rodziny, a nie nadmiernej rozbudowy opieki zastępczej. Jednak jeśli wszelkie możliwości pomocy zawiodą, warunki najbliższe
do środowiska rodziny naturalnej tworzą rodziny zastępcze. Aktualna diagnoza sytuacji sopockich rodzin i dzieci pokazuje, iż najsłabszą stroną takiej opieki w Sopocie jest ograniczony zasób kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze. Dodatkowo, pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych jest w Sopocie utrudnione z powodu dominacji w strukturze demograficznej osób w wieku poprodukcyjnym. Trzeba też dodać,
iż system zawodowych rodzin zastępczych jest budowany w Sopocie bardzo konsekwentnie.
Kierunki działań:

 • Prowadzenie kampanii na rzecz pozyskania zawodowych, niespokrewnionych
  z dzieckiem rodzin zastępczych.

 • Realizowanie szkoleń i specjalistycznych kursów dla kandydatów na rodziców zastępczych.

 • Promocja rodzicielstwa zastępczego.

 • Wsparcie rodziny w formie asystenta rodziny.

 • Poprawianie jakości funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez zapewnianie odpowiednich szkoleń, poradnictwa psychologicznego oraz pedagogicznego.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba nowych niespokrewnionych rodzin zastępczych, w tym liczba rodzin zawodowych.

 • Liczba dzieci objętych rodzinną formą opieki, w tym liczba dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych.

 • Liczba osób biorących udział w szkoleniach i kursach dla kandydatów na rodziców zastępczych.


CEL 4: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Priorytet 4.1: Zapewnienie opieki i wsparcia osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

W zasobach Sopotu funkcjonuje kilka instytucji zapewniających wsparcie i pomoc dla osób doświadczających przemocy, w tym cenna możliwość skorzystania z Punktu Interwencji Kryzysowej. Zasadniczym problemem - w kontekście opieki instytucjonalnej - pozostaje


z jednej strony brak wyodrębnionego mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie (od 2002 roku działają Interwencyjne Miejsca Noclegowe przy mieszkaniu chronionym),
z drugiej brakuje mieszkania lub punktu pozwalającego na odizolowanie agresora od rodziny.
Kierunki działań:

 • Zapewnienie miejsc hostelowych dla sprawców przemocy domowej wraz ze wsparciem
  w formie poradnictwa specjalistycznego.

 • Wyodrębnienie z zasobów Miasta samodzielnego mieszkania chronionego dla osób doświadczających przemocy.

 • Tworzenie i realizowanie projektów skierowanych do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 • Zapewnienie lepszych warunków organizacyjnych do prowadzenia wsparcia w PIK.

 • Rozszerzenie oferty pomocy dla rodzin z problemem uzależnienia o terapię rodzin.

 • Zapewnienie funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc poza PIK, gdzie sprawcy przemocy będą mogli skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej (programy korekcyjno-edukacyjne).

 • Organizacja szkoleń zawodowych dla kobiet doświadczających przemocy (w oparciu
  o diagnozę potrzeb i możliwości).

 • Zapewnienie bezpłatnej opieki nad dzieckiem/ćmi kobiet będących ofiarami przemocy domowej, które pragną podjąć dokształcanie zawodowe lub zatrudnienie.

 • Systematyczny monitoring sytuacji społecznej rodzin doświadczających przemocy domowej.

 • Systematyczne organizowanie akcji informacyjnych skierowanych do świadków przemocy domowej (także z wykorzystywaniem mediów lokalnych).

 • Profilaktyka przemocy rodzinnej w szkołach, w tym wprowadzenie tzw. Niebieskiej Godziny Wychowawczej.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba miejsc hostelowych dla sprawców przemocy domowej.

 • Liczba osób biorących udział w grupach psychoedukacyjnych i wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

 • Liczba osób przebywających w istniejącym Interwencyjnym Miejscu Noclegowym.

 • Liczba sprawców przemocy odizolowanych od swoich rodzin.

 • Liczba osób objętych programem edukacyjno-korekcyjnym dla osób stosujących przemoc.

 • Liczba osób objętych oddziaływaniami terapeutycznymi (grupy wsparcia, terapia indywidualna).

 • Liczba osób objętych poradnictwem z powodu przemocy domowej.

 • Liczba zorganizowanych szkoleń zawodowych dla kobiet doświadczających przemocy.

 • Liczba szkół w których wdrożono program Niebieskiej Godziny Wychowawczej.Priorytet 4.2: Usprawnianie działalności instytucji i organizacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie oraz ujednolicenie procedur postępowania.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Aby system pomocy instytucjonalnej dla ofiar przemocy w rodzinie był skuteczny


i sprawny, należy także położyć nacisk na usprawnianie działalności instytucji i organizacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie oraz na ujednolicenie procedur postępowania. Może sprzyjać temu powołanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, który byłby formalnym organem przyczyniającym się do usprawniania systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczania jego skali, koordynującym działania wszelkich instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy. Idea stworzenia Zespołu zrodziła się podczas zorganizowanej - z inicjatywy MOPS - w 2007 roku publicznej debaty, mającej na celu stworzenie programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy domowej
z udziałem najważniejszych instytucji zajmujących się ww. problematyką.
Kierunki działań:

 • Powołanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie złożonego
  z przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się ww. problematyką – Sądu, Policji, służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, Urzędu Miasta.

 • Określenie jasnych zasad reagowania i postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie dla wszystkich instytucji i organizacji na terenie Sopotu.

 • Utworzenie ogólnodostępnej bazy danych na temat instytucji zajmujących się na terenie Sopotu problemem przemocy wraz z podejmowanymi przez nie działaniami.

 • Zbieranie informacji liczbowych na podstawie statystyk obrazujących skalę przemocy
  w rodzinie na terenie Sopotu.

 • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń pogłębiających wiedzę z zakresu przemocy dla przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie (Policja, Straż Miejska, MOPS, placówki oświatowe, kuratorzy, lekarze, wolontariusze).

 • Systematyczne prowadzenie superwizji dla osób zajmujących się problematyką przemocy.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Ilość przeprowadzonych na potrzeby pracowników instytucji zajmujących się problematyką przemocy godzin szkoleniowych z tematu przemocy domowej.

 • Ilość artykułów i informacji zamieszczonych w lokalnej prasie lub innych lokalnych mediach (w tym na stronie internetowej) dotyczącej przemocy w rodzinie.

 • Liczba osób, które wzięły udział w superwizji.


CEL 5: Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego
i zawodowego osób bezdomnych.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna