Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona17/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Priorytet 5.1: Dostarczanie odpowiedniej oferty schronienia osobom bezdomnym.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

W Sopocie rokrocznie notuje się spadek liczby osób bezdomnych. Oferta ośrodków pomocy społecznej jest szeroka i kompleksowa. Na podkreślenie zasługuje fakt współpracy ośrodka pomocy społecznej z innymi instytucjami miasta (jak Policja czy Straż Miejska)


oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania bezdomności (Caritas Archidiecezji Gdańskiej). Diagnoza sytuacji osób bezdomnych w Sopocie pokazuje, że słabością opieki jest brak na terenie miasta wystarczającej ilości punktów przyjęć dla bezdomnych zapewniających doraźną pomoc (jak nocleg, kąpiel, odzież, posiłek). Jest to o tyle istotne, że do Sopotu trafiają często bezdomni z różnych terenów (zwłaszcza w sezonie letnim). Ponadto, obserwuje się postępujący ogólny trend społeczny w postaci „wychodzenia” bezdomności poza grupy tradycyjnie z bezdomnością kojarzone (alkoholicy, narkomani). Potrzeby noclegowe dla osób bezdomnych z Sopotu zapewnia noclegownia z terenu Gdańska. Istnieje natomiast potrzeba utworzenia całodobowego punktu o charakterze interwencyjnym.
Kierunki działań:

 • Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc noclegowych w schroniskach.

 • Przy współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi stworzenie całodobowego punktu obsługi osób bezdomnych i ubogich znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

 • Zapewnianie odpowiedniej pracy socjalnej w zależności od rodzaju schronienia (standaryzacja pracy socjalnej i warunków pobytu).

 • Rozszerzanie współpracy o coraz większą liczbę organizacji pozarządowych do realizacji zadań powierzonych lub wspieranych przez MOPS w Sopocie.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba rodzajów ofert w zakresie schronienia dla osób bezdomnych.

 • Liczba nowych ofert w zakresie schronienia dla osób bezdomnych.

 • Liczba organizacji pozarządowych, z którymi ośrodek pomocy społecznej nawiązał współpracę.


Priorytet 5.2: Doskonalenie systemu pomocy osobom bezdomnym.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Pomoc udzielana osobom bezdomnym w Sopocie jest kompleksowa i sprawna,


o czym świadczą zmniejszające się corocznie odsetki bezdomnych korzystających
ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Należy zwracać uwagę na ciągłe usprawnianie polityki miasta w zakresie przeciwdziałania bezdomności, nawet jeśli na dzień dzisiejszy polityka ta jest skuteczna. Na pewno należałoby usprawnić działania w zakresie profilaktyki bezdomności, przy współpracy jak największej liczby instytucji i organizacji pozarządowych.
Kierunki działań:

 • Zapewnienie działań streetworkerów w ciągu całego roku.

 • Prowadzenie systematycznych działań w zakresie profilaktyki bezdomności i wczesnej interwencji, przy pomocy organizacji pozarządowych i ośrodków badawczych, których celem byłoby oszacowanie skali zjawiska w Sopocie i głębsze wysondowanie rozmiaru problemu.

 • Zwiększanie liczby Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności.

 • Zapewnienie mieszkań z zasobów Miasta dla osób bezdomnych realizujących Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba streetworkerów.

 • Liczba osób bezdomnych objętych IPWzB.

 • Liczba nawiązanych partnerstw na rzecz przeciwdziałania bezdomności, także ilość przeprowadzonych badań w ww. zakresie.

 • Liczba działań monitorowanych podejmowanych w środowiskach przebywania osób bezdomnych.

 • Liczba osób bezdomnych, które otrzymały mieszkanie z zasobów Miasta.


Priorytet 5.3: Wspieranie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z uzależnień.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza sytuacji społecznej Sopotu, jak również wyniki systematycznie przeprowadzanego badania socjodemograficznego dotyczącego sytuacji osób bezdomnych w województwie pomorskim pokazują, że istotną przeszkodą na drodze aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych jest problem uzależnienia od alkoholu (bardzo rzadko od środków psychoaktywnych). Wagę zjawiska podkreślają również osoby na co dzień zajmujące się problematyką bezdomności (przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, czy organizacji pozarządowych). Działania zmierzające do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego osób bezdomnych powinny zatem koncentrować się również na minimalizowaniu skali uzależnień wśród ww. grupy społecznej.


Kierunki działań:

 • Zapewnianie osobom bezdomnym specjalistycznego wsparcia (doraźna pomoc
  specjalistyczna i psychologiczna).

 • Motywowanie osób bezdomnych do wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli,
  w przypadku osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych motywowanie do poddania się terapii.

 • Tworzenie i realizowanie projektów (także tych współfinansowanych ze środków unijnych) skierowanych do osób bezdomnych dotkniętych problemem uzależnień.

 • Wyspecjalizowanie wsparcia instytucjonalnego pod kątem świadczenia usług osobom bezdomnym uzależnionym od alkoholu.

 • Wprowadzenie standardów pracy socjalnej i terapeutycznej dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu (poprzez m.in. wprowadzanie standardów wypracowanych
  w ramach Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności do istniejącego systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie Sopotu, wypracowanie standardów monitoringu sytuacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych uzależnionych
  od alkoholu).


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba realizowanych projektów skierowanych do ww. grupy społecznej.

 • Liczba osób bezdomnych, które poddały się terapii uzależnień.

 • Liczba działań monitorowanych podejmowanych w środowiskach osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu.
 1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


CEL 1: Wzmacnianie sektora MŚP i tworzenie warunków
dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.

Priorytet 1.1: Polepszanie warunków funkcjonowania
małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnym rynku.Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw – według diagnozy sytuacji Sopotu – powoduje, że poziom sopockiej przedsiębiorczości rośnie szybciej niż w kraju. Znaczna liczba małych podmiotów w mieście w istotny sposób wpływa na poprawę sytuacji sopockiego rynku pracy. Liczba dużych przedsiębiorstw ulega redukcji, co jest po części efektem zmian sytuacji ekonomicznej, w której lepiej sobie radzą małe firmy. Duże firmy


to głównie własność publiczna - w procesie prywatyzacji takich makroprzedsiębiorstw następuje redukcja zatrudnienia lub rozbicie przedsiębiorstwa na mniejsze. Małe firmy poprawiają też sytuację na rynku pracy dlatego, że tworzą miejsca pracy o dużej wartości dodanej z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego (samozatrudnienie, właściciele) - wymagają one inicjatywy, samodzielności oraz odpowiedzialności. W Sopocie ilość mikroprzedsiębiorstw jest znaczna (wg szacunków ponad 90% nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników), dlatego
też należy wspierać ten sektor dla ogólnego rozwoju sopockiego rynku pracy. Diagnoza sopockiej przedsiębiorczości uwidacznia, iż przedsiębiorcy mają problemy z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na funkcjonowanie firmy, co wynika najczęściej z braku wiedzy
i wystarczających informacji o dostępnych możliwościach oferowanych przez miasto. Diagnoza ujawnia też, iż w Sopocie coraz trudniejsze staje się pozyskiwanie nowych pracowników, zwłaszcza do prac niskokwalifikowanych. Dodatkowo, niska stopa bezrobocia powoduje, że szczególnie małej firmie ciężko jest znaleźć wykwalifikowaną kadrę. Znalezienie pracownika wymaga poniesienia większych nakładów albo specjalistycznej wiedzy z zakresu rekrutacji, której często brak przedsiębiorcom.
Kierunki działań:

 • Kontynuacja świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw wspomagających ich rozwój i funkcjonowanie na rynku – zwłaszcza
  w obszarze pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności, w tym ubiegania się o fundusze unijne.

 • Usługi doradcze z zakresu prawa, doradztwa podatkowego, księgowego.

 • Usługi doradcze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Pomoc z zakresu marketingu i promocji własnej firmy oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem (jak budować zespół, jak radzić sobie na ryku pracy itp.).

 • Przyznawanie dotacji dla przedsiębiorstw (w celu np. rozszerzenia działalności, dokonania zmiany wyrobu lub usługi, modernizacji środków produkcji itp.).

 • Udzielanie niskoprocentowych pożyczek.

 • Udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych.

 • Pomoc we wdrażaniu działań modernizacyjnych, w tym wdrażaniu i komercjalizacji technologii i produktów innowacyjnych.

 • Konkurs na biznesplan, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sopotu,
  na najbardziej innowacyjne przedsięwzięcie.

 • Upowszechnianie wiedzy o środkach unijnych dostępnych na rozwój przedsiębiorczości.

 • Wykorzystywanie sieci miast partnerskich w działaniach promujących atrakcyjność gospodarczą Sopotu.

 • Kampania promocyjna na temat zasobów instytucjonalnych miasta w instytucje doradcze
  i szkoleniowe.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba i wielkość udzielonych dotacji oraz pożyczek.

 • Liczba uczestników szkoleń dla sektora MŚP.

 • Liczba nowo rejestrowanych przedsiębiorstw z sektora MŚP.

 • Liczba pracodawców, którzy skorzystali z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy, liczba pracowników zatrudnionych w wyniku tych działań.

Priorytet 1.2: Zapewnienie kompleksowego wsparcia osób
zakładających działalność gospodarczą.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Diagnoza sytuacji sopockiej przedsiębiorczości uwidacznia, iż coraz bardziej popularną formą aktywizacji zawodowej stają się dotacje na rozpoczęcie własnej działalności. Z dotacji tych zdecydowanie najczęściej korzystają osoby posiadające wyższe wykształcenie. Jest to bardzo pozytywne zjawisko z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, świadczy bowiem o inicjatywie, samodzielności, odpowiedzialności, a jednocześnie stwarza okazję do samozatrudnienia. Wspieranie osób zakładających działalność gospodarczą wpływa też bezpośrednio na obniżanie stopy bezrobocia. Przepisy i procedury formalne są jednak wyjątkowo skomplikowane. Do tego dochodzi obawa i lęk przed założeniem własnej firmy. Założenie firmy to również znaczne koszty, stąd konieczność wsparcia finansowego


dla nowopowstających przedsiębiorstw.
Kierunki działań:

 • Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla osób zakładających własną działalność (w tym badanie predyspozycji).

 • Organizowanie szkoleń grupowych poprzedzających założenie firmy, które umożliwiają nawiązanie kontaktów przyszłych przedsiębiorców, wymianę doświadczeń.

 • Organizowanie szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem jako częścią szkolenia.

 • Dokształcanie kadry urzędniczej, aby udzielane porady były profesjonalne i jak najbardziej rzetelne merytorycznie.

 • Zapewnienie opieki indywidualnego doradcy, który pomoże przygotować biznes plan
  i strategię planowanego przedsięwzięcia.

 • Udzielanie pomocy finansowej w postaci wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalności.

 • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjne
  i informacyjne.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba nowo zarejestrowanych firm i osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności.

 • Liczba i wielkość dotacji.

 • Liczba uczestników szkoleń.

 • Liczba udzielonych usług doradczych i badań predyspozycji.

 • Liczba zorganizowanych kampanii promocyjno-informacyjnych.

 • Liczba szkoleń dla pracowników urzędu.


Priorytet 1.3: Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Innowacyjność jest bardzo istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firm. Celem wprowadzania innowacji jest zapewnienie warunków do realizacji długoterminowej strategii rozwoju firmy, poprzez permanentne wdrażanie zmian, które prowadzą do najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów. W chwili obecnej współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiająca przepływ i wprowadzanie innowacji, nie jest wystarczająca. Małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo często nie wykazują wystarczającej aktywności innowacyjnej, co wiąże się z niską świadomością i determinacją w dążeniu do wprowadzenia innowacji w swojej działalności, a także ograniczonymi możliwościami korzystania ze słabo rozwiniętego systemu wdrażania innowacji. Dla podniesienia konkurencyjności firm w powiecie konieczne są bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach, a także wspieranie i rozwijanie kontaktów pomiędzy nimi a środowiskiem naukowym. Nie bez znaczenia dla wprowadzania innowacji jest również dbanie o rozwój nauki. Należy umożliwić uzdolnionym naukowcom i studentom realizowanie swoich pomysłów oraz rozwój naukowy i zawodowy, tak aby jak najlepiej mógł być wykorzystany przez środowisko biznesu. Sprzyjać temu mogą staże i praktyki w renomowanych firmach, gdzie osoby zajmujące się nauką będą mogły zweryfikować swoją wiedzę z zakresie jej praktycznych zastosowań. Innym pomysłem może być wspieranie przedsiębiorczości akademickiej (spin-off). Warto również ułatwić wdrażanie nowych technologii w firmach, poprzez organizację i dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników, podnoszących wiedzę i umiejętności w tym zakresie.Kierunki działań:

 • Tworzenie sieci współpracy i wymiany wiedzy z zakresu innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii.

 • Zapewnienie rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich bazy, z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji.

 • Staże i praktyki, dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego.

 • Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę
  na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu (klastrów przemysłowych).

 • Konkursy na innowacyjne rozwiązania, wynalazki techniczne.

 • Dofinansowanie udziału w targach, wystawach.

 • Dofinansowanie zakupu prac badawczych, prowadzenia badań.

 • Kursy i szkolenia mające na celu wdrażanie nowych technologii (w tym kursy komputerowe).


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba nawiązanych kontaktów między firmami a środowiskiem naukowym.

 • Liczba podjętych inicjatyw łączących środowiska naukowe z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Liczba i wysokość wypłaconych stypendiów.

 • Liczba i wysokość wypłaconych dotacji.

 • Liczba zorganizowanych staży.

 • Liczba zorganizowanych konkursów.

 • Liczba nowych opatentowanych wynalazków, napisanych prac naukowych.Priorytet 1.4: Promocja oferty inwestycyjnej miasta.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Działania mające na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości powinny także uwzględniać działania promocyjne dotyczące oferty inwestycyjnej miasta.


Kierunki działań:

 • Uczestnictwo w najważniejszych imprezach targowych.

 • Aktualizacja oferty inwestycyjnej, uwzględniającej dotychczasowe tereny inwestycyjne, wraz z analizą i wskazaniem nowych możliwości i kierunków zagospodarowania miasta.

 • Nawiązanie współpracy (przekazanie aktualnych ofert inwestycyjnych miasta)
  z organizacjami zrzeszającymi inwestorów, wydziałami promocji handlu i inwestycji ambasad RP w krajach potencjalnie zainteresowanych inwestycjami w Sopocie
  oraz sekcjami ekonomicznymi i handlowymi ambasad innych krajów.

 • Organizacja press tourów dla krajowych i zagranicznych dziennikarzy zatrudnionych
  w czasopismach ekonomicznych.

 • Organizacja oficjalnych, corocznych spotkań prezydenta miasta ze znaczącymi strategicznymi inwestorami.

 • Rozbudowa serwisu internetowego miasta poświęconego przedsiębiorczości (a w nim wszelkie informacje na temat możliwości inwestycyjnych miasta, realizowanych planów inwestycyjnych).

 • Kampania promocyjna w lokalnych mediach.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba imprez targowych, w których wzięli udział przedstawiciel samorządu.

 • Liczba zorganizowanych press tourów.

 • Liczba spotkań prezydenta miasta ze strategicznymi inwestorami.

 • Liczba broszur, ulotek promujących przedsiębiorczość Sopotu.


Priorytet 1.5: Promocja oraz rozwój turystyki.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Wykorzystywanie walorów turystycznych miasta w sposób bezpośredni wpływa


na stan gospodarki i poziom przedsiębiorczości. Atrakcyjne tereny inwestycyjne Sopotu
w niemałej mierze wynikają z turystycznego charakteru miasta i faktu przyciągania znacznej liczby turystów (nie tylko w sezonie). Z różnych badań socjologicznych wynika, że Sopot jest miastem kojarzącym się głównie z turystyką, posiadającym przy tym znakomite walory turystyczno-krajobrazowe (plaża, morze, Trójmiejski Park Krajobrazowy, liczne szlaki rowerowe, wiele pensjonatów i hoteli, także cztero- i pięciogwiazdkowych).
Kierunki działań:

 • Udział w międzynarodowych organizacjach związanych z turystyką (np. w European Cities Marketing).

 • Rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi, realizowanie (inicjowanie) wspólnych przedsięwzięć.

 • Dalsze rozwijanie usług turystycznych (poprzez np. realizację planów inwestycyjnych
  w postaci przyciągania do Sopotu żeglugi – marina, wykorzystywanie znacznej liczby hoteli i pensjonatów).

 • Wsparcie promocyjne rozwoju sektora MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events, czyli spotkania biznesowe, połączone z wyjazdami integracyjnymi, konferencjami
  i szkoleniami oraz eventami) w Sopocie (poprzez np. opracowanie kompletnej oferty dla firm zawierającej pełny opis bazy hotelowej, dostępnych sal oraz propozycji imprez dodatkowych dla uczestników szkoleń i konferencji).


Wskaźniki realizacji priorytetu:


 • Udział w organizacjach związanych z turystyką.

 • Liczba realizowanych we współpracy z miastami partnerskimi przedsięwzięć.

 • Liczba nowych inicjatyw w zakresie turystyki, w tym w sektorze MICE.CEL 2: Zwiększenie skuteczności wsparcia instytucji otoczenia biznesu.
Priorytet 2.1: Poszerzanie oferty usług i podnoszenie jakości usług świadczonych
przez instytucje wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Wsparcie wszelkich instytucji otoczenia biznesu jest ogromnie ważne dla kondycji


i tempa rozwoju, a przede wszystkim jakości funkcjonowania firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dla osób pragnących założyć własną firmę, instytucje otoczenia biznesu
są dobrym źródłem wiedzy i wsparcia. Ułatwiają możliwości finansowania inwestycji, przygotowanie nowoczesnej infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej, wzmacniają powiązania między sektorem badań i rozwoju a przedsiębiorstwami, zwiększają sprawność wdrażania i komercjalizacji innowacji, w tym transferu technologii oraz udzielają wsparcia informacyjnego w wielu dziedzinach niezbędnych przy prowadzeniu własnej firmy. Dlatego ważne jest, aby stale podnosić jakość usług świadczonych przez wspomniane instytucje i poszerzać ich ofertę.

Kierunki działań:

 • Umożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry wspierającej sektor małych
  i średnich przedsiębiorców.

 • Organizowanie szkoleń i studiów podyplomowych podnoszących wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z przedsiębiorcami.

 • Zapewnienie odpowiednich warunków do świadczenia istniejących i wdrażania nowych usług (np. poprzez zakup wyposażenia, inwestycje).

 • Dofinansowywanie prac nad przygotowaniem i wdrożeniem pakietów nowych usług
  dla przedsiębiorców.

 • Tworzenie i poprawa standardów świadczenia usług.

 • Organizowanie konferencji i seminariów informacyjnych.

 • Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, w tym głównie interaktywnych, zawierających aktualną ofertę dla przedsiębiorstw.

 • Stworzenie punktu poradnictwa „on-line”.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba osób, które skorzystały ze szkoleń lub studiów.

 • Liczba nowo powstałych programów doradczych lub szkoleniowych, mających na celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Liczba powstałych publikacji.

 • Liczba zakupionego sprzętu.

 • Wysokość i liczba dotacji przyznanych instytucjom.

 • Liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji seminariów.

 • Liczba powstałych i utrzymywanych interaktywnych stron internetowych zawierających aktualną ofertę dla przedsiębiorców.

 • Liczba usług świadczonych drogą „on-line”.


Priorytet 2.2: Transfer wiedzy.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Transfer wiedzy pomiędzy środowiskami naukowymi a przedsiębiorcami ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Niezbędne wydają się działania wspierające wzrost wdrażanych w firmach innowacji, poprawę funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą w gospodarce, a także tworzenie partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek badawczo-rozwojowych i innych zainteresowanych podmiotów. Trzeba zaznaczyć, iż na terenie Sopotu aktywnie działa znaczna ilość organizacji pozarządowych, zaś Trójmiasto może pochwalić się ponadto licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Na pewno można wykorzystać potencjał miasta, wynikający z jego lokalizacji i zasobów instytucjonalnych.


Kierunki działań:

 • Prowadzenie i upowszechnianie badań z zakresu sytuacji gospodarczej, trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych.

 • Tworzenie centrów szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii.

 • Rozwój współpracy między przedsiębiorstwami i uczelniami oraz upowszechnienie wiedzy na ten temat.

 • Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym.

 • Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności
  w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna