Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona18/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem.

 • Liczba zrealizowanych projektów.

 • Liczba zrealizowanych badań.
 1. EDUKACJA


CEL 1: Podnoszenie jakości edukacji.
Priorytet 1.1: Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy.
Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Na terenie Sopotu funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół. Cenną możliwość zmiany lub podniesienia kwalifikacji edukacyjno-zawodowych stwarza sopockie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Projektowanie wysokiego poziomu kształcenia powinno następować w oparciu o diagnozę potrzeb edukacyjnych oraz uwarunkowania lokalnego


i regionalnego rynku pracy, tym bardziej w obliczu gwałtownych przemian na rynku pracy. Stosowna wydaje się więc dalsza systematyczna modernizacja oferty kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jej do lokalnych i regionalnych potrzeb. Współpraca
z pracodawcami i monitoring trendów nie dadzą szybkich efektów, ale system w przyszłości mógłby zapobiec problemom rynku pracy.
Kierunki działań:

 • Kontynuacja promocji szkolnictwa zawodowego.

 • Intensyfikacja współpracy z pracodawcami.

 • Rozwijanie współpracy z wyższymi uczelniami.

 • Systematyczny monitoring potrzeb rynku pracy.

 • Świadczenie usług doradztwa zawodowego i badanie predyspozycji zawodowych.

 • Wzbogacenie oferty szkolnictwa zawodowego o kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

 • Tworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 • Działania w kierunku dostosowania i unowocześniania bazy szkół do kształcenia
  w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

 • Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach zawodowych celem podniesienia jakości kształcenia i kontynuacji nauki na wyższych etapach.

 • Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych ułatwiających wybór dalszej ścieżki edukacyjnej zgodnej z potrzebami rynku pracy.

 • Promocja i zapewnianie szerokiego dostępu do praktycznych form kształcenia zawodowego w postaci prowadzenia firmy symulacyjnej.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba badań w zakresie potrzeb rynku pracy.

 • Wzrost nakładów finansowych na dostosowanie i unowocześnienie bazy szkół szkolnictwa zawodowego.

 • Liczba zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i uzupełniających wiedzę i umiejętności.

 • Liczba osób, które przeszły szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych oraz wzięły udział w zajęciach uzupełniających wiedzę i umiejętności.

 • Liczba zajęć z przedsiębiorczości i poruszania się po rynku pracy.

 • Liczba osób, które podjęły naukę na nowo powołanych kierunkach.

 • Liczba utworzonych klas kształcących w nowych kierunkach.

 • Liczba osób, które prowadziły firmę symulacyjną.


Priorytet 1.2: Nawiązywanie lub kontynuacja współpracy instytucji oświatowych
z innymi instytucjami, zakładami pracy, władzami samorządowymi w zakresie praktycznej nauki zawodu lub wyrównywania szans edukacyjnych.

Uzasadnienie realizacji priorytetu:

Rozwój współpracy placówek kształcenia z pracodawcami zwiększa dostęp uczniów do nowoczesnej bazy i technologii stosowanej przy wykonywaniu określonych zawodów, zwiększa motywacje uczniów do nauki i odpowiedzialności za własny rozwój, a także gwarantuje przyszłym absolwentom zatrudnienie. Ponadto, współpraca z władzami samorządowymi i między samymi placówkami oświatowymi z terenu Sopotu pozwala na wypracowanie wspólnych metod podnoszenia jakości oferowanych usług edukacyjnych, niwelowanie ewentualnych luk w systemie oświaty i edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców miasta (związanych np. z dysfunkcjami rodzin, niskim statusem materialnym, niepełnosprawnością czy dysharmonijnym rozwojem uczniów).


Kierunki działań:

 • Opracowywanie programów współpracy szkół kształcenia zawodowego
  z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy, poprzez zawieranie porozumień między pracodawcami a placówkami oświatowymi na realizację praktycznej nauki zawodu
  w zakładach pracy.

 • Umożliwianie odbycia praktyk zawodowych w zakładach pracy.

 • Uzupełnianie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia zawodowego.

 • Zawieranie umów pomiędzy pracodawcami i młodocianymi pracownikami.

 • Zwiększenie dostępu do nowoczesnej bazy i technologii wykorzystywanych na rynku pracy dla zagwarantowania wzrostu zatrudnienia absolwentów.

 • Dokształcanie i przeszkalanie nauczycieli w celu zwiększania ich kwalifikacji.

 • Dalsze wspieranie materialne najuboższych uczniów, zwłaszcza uczniów o wybitnych zdolnościach (systemy stypendialne, możliwość rozwijania zdolności).

 • Doskonalenie sopockiego systemu monitorowania rozwoju uczniów poprzez m.in. systematyczne prowadzenie monitoringu dysproporcji edukacyjnych wśród dzieci
  i młodzieży oraz niwelowanie tychże dysproporcji poprzez zwiększanie liczby zajęć wyrównawczych i terapeutycznych w placówkach oświatowych, zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych, podnoszących kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży lub przygotowywanie uczniów do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

 • Realizacja programów wspomagających edukację uczniów, opracowanych na podstawie kompleksowych powszechnych badań przesiewowych, prowadzonych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

 • Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, dotyczące efektywności systemu kształcenia i wychowania oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

 • Rozwój i promocja różnych form kształcenia ustawicznego, rozszerzanie oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego.


Wskaźniki realizacji priorytetu:

 • Liczba programów w zakresie współpracy szkół kształcenia zawodowego
  z przedsiębiorcami.

 • Liczba ofert kształcenia w nowych zawodach.

 • Liczba osób, które podjęły kształcenie w nowych zawodach.

 • Liczba zawartych umów pracodawca - pracownik młodociany.

 • Liczba opracowanych programów motywacyjnych w placówkach kształcenia zawodowego.

 • Liczba osób, które zostały objęte programem motywacyjnym w placówkach kształcenia zawodowego.

 • Liczba przeszkolonych nauczycieli i zatrudnionych specjalistów.

 • Liczba zorganizowanych i przeprowadzonych zajęć wyrównawczych, edukacyjnych
  i terapeutycznych oraz liczba dzieci i młodzieży, która skorzystała z tych zajęć.

 • Liczba zrealizowanych usług poradnictwa zawodowego i liczba osób, które skorzystały
  z tych usług.

 • Liczba osób korzystających z kształcenia ustawicznego.

 • Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych lub stypendia naukowe.

 • Wyniki nauczania i rezultaty egzaminów zewnętrznych.III. SPOSÓB WDRAŻANIA PROGRAMU
Założone w Powiatowym Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej cele i priorytety realizowane będą poprzez m.in. przygotowywanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Do grupy najważniejszych przyszłych wnioskodawców zaliczyć należy:

 • Gminę Miasta Sopotu,

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni (właściwy dla Sopotu),

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie,

 • sopockie placówki edukacyjno-oświatowe,

 • lokalnych przedsiębiorców,

 • działające w Sopocie (bądź też na rzecz mieszkańców Sopotu) organizacje pozarządowe.

Beneficjentami ostatecznymi uzyskanej pomocy będą natomiast najczęściej sami mieszkańcy Sopotu bądź też ich określone grupy.

Projekty, o których mowa wyżej, realizowane będą zarówno systemowo
(PUP i MOPS), jak i ubiegać się będą o dofinansowanie na drodze procedury konkursowej (wszystkie podmioty).
Harmonogram

Termin realizacji (a w szczególności moment rozpoczęcia) poszczególnych projektów uwzględniających założenia Powiatowego Programu, zależy w dużej mierze od decyzji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który - jako Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu regionalnym komponentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - decyduje o ogłoszeniu konkursów w ramach określonych priorytetów i działań.

W związku z powyższym możliwe jest jedynie określenie przybliżonych terminów realizacji projektów systemowych, realizowanych przez wnioskodawców instytucjonalnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni). Zgodnie z zapisami PO Kapitał Ludzki okres kwalifikowalności kosztów trwa od dnia
12 grudnia 2006 r., tak więc formalnie od tej właśnie daty istnieje możliwość realizacji projektów, które ubiegają się (również w formule konkursowej) o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Należy ponadto podkreślić, iż w wielu przypadkach – w szczególności przedsiębiorców i organizacji pozarządowych – organy samorządu terytorialnego nie mają


(i nie powinny mieć) wpływu na decyzje czy i kiedy przystąpić do konkursu. Decyzja taka leży wyłącznie w gestii zainteresowanych podmiotów i uwarunkowana jest własną oceną stopnia przygotowania do realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Poniższa tabela przedstawia szacowany harmonogram projektów systemowych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie i Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.


Tabela 54: Harmonogram projektów systemowych

Tytuł projektu

Priorytet PO KL

Działanie/
poddziałanie PO KL


Okres realizacji projektu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nie przegap

PUP GdyniaVI

6.1.3
X

X

X

X

X

XOd dzisiaj mów do mnie szefie

PUP GdyniaVI

6.1.3
X

X

X

X

X

XWyjdź z cienia

PUP GdyniaVI

6.1.3
X

X

X

X

X

XPrzyszłość w Twoich rękach MOPS Sopot

VII

7.1.1
X

X

X

X

X

XUwaga: Priorytety PO KL: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII Promocja integracji społecznej. Działania/Poddziałania PO KL: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Źródło: Urząd Miasta Sopotu.

IV. STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM
Zarządzanie Powiatowym Programem na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej jest zadaniem złożonym z uwagi na liczbę podmiotów realizujących jego założenia, a przede wszystkim ze względu na brak sformalizowanych powiązań pomiędzy tymi podmiotami. Samorząd terytorialny, prywatni przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, działając niezależnie od siebie, samodzielnie podejmują decyzje o przystąpieniu (bądź nie przystąpieniu) do realizacji wybranych przedsięwzięć.

Podziału podmiotów zarządzających Powiatowym Programem dokonać można


w oparciu o etapy jego realizacji. I tak, w procesie tworzenia dokumentu kluczową rolę odegrały:

 • FRDL Ośrodek Regionalny w Gdańsku,

 • Urząd Miasta Sopotu,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie,

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,

 • Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie.

Za realizację celów i priorytetów Programu odpowiedzialni będą bezpośrednio sami wnioskodawcy i potencjalni partnerzy poszczególnych projektów. Do grona tych podmiotów zaliczyć można m.in.:

 • Urząd Miasta Sopotu,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie,

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,

 • szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze,

 • Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie,

 • lokalnych przedsiębiorców,

 • organizacje pozarządowe.


V. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Podstawowymi źródłami informacji o stopniu realizacji celów i zadań zapisanych


w Programie są dane uzyskane w wyniku monitoringu i ewaluacji okresowych.

Monitoring będzie polegał na bieżącym gromadzeniu i analizowaniu informacji


o przebiegu realizacji celów i zadań oraz będzie miał na celu podejmowanie działań informujących oraz korygujących w sytuacjach, kiedy zostaną stwierdzone znaczące rozbieżności pomiędzy założonym planem wdrażania Programu a jego faktyczną realizacją. Ponadto będzie służył dostosowywaniu Programu do zmieniającej się sytuacji społecznej m.in. aktualizowanie danych części diagnostycznej dokumentu oraz opracowywanie propozycji zmian w części strategicznej dokumentu.

Proces monitoringu i ewaluacji będzie realizowany okresowo – raz na rok, najpóźniej do końca drugiego kwartału roku. Powyższy termin spowodowany jest faktem, iż GUS publikuje całoroczne statystyki na wiosnę danego roku (najczęściej w kwietniu).


Do monitoringu i ewaluacji, oprócz danych statystycznych, posłużą również sprawozdania poszczególnych projektodawców Programu z realizacji założonych celów i priorytetów.

Monitoring roczny i ewaluacja obejmować będą zatwierdzoną przez Radę Miasta aktualizację Powiatowego Programu obowiązującą w roku poprzedzającym proces monitoringu i ewaluacji. Przykładowo, monitoring i ewaluacja „PPnRZiSS 2001-2013. Wersja za 2008 rok”, który zostanie zatwierdzony na Radzie Miasta w drugim kwartale 2009 roku, zostaną dokonane najpóźniej do końca pierwszego półrocza 2010 roku.

Ewaluacji i monitoringu Programu przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sopotu
nr X/125/2007 z dnia 12 października 2007r. dokona Lider projektu z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna