Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona4/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Analiza bezrobotnych mieszkańców Sopotu oraz ofert pracy według zawodów:

Wśród ofert zgłaszanych w 2008r. do Urzędu Pracy przeważały oferty dla: • pracowników przy pracach prostych i bez zawodu. Spośród 587 ofert pracy jakie wpłynęły do PUP w 2008 roku najwięcej dotyczyło prac prostych, w tym: robotników gospodarczych (63 oferty, co stanowi 10,7% wszystkich ofert pracy), sprzątaczek (46), pomocy kuchennych (40), pokojówek hotelowych (26),

 • pracowników usług osobistych, wśród których najwięcej było dla sprzedawców
  (42 oferty) i kucharzy (21),

 • pracowników biurowych – wśród których oprócz ofert dla pracowników biurowych
  (42 oferty), najwięcej ofert składano na stanowisko kasjera handlowego (19 ofert).

Dodatkowo wpłynęło 28 ofert dla pracowników administracyjnych oraz 20 dla monterów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Na przedstawicieli wymienionych powyżej 10 zawodów złożono łącznie 347 ofert pracy, czyli 59,1% wszystkich ofert
z 2008 roku (pozostałe 40,9% to 240 ofert pracy w 69 zawodach).

Oferty pracy, jakie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (właściwego dla Sopotu), korespondują ze wskaźnikami bezrobocia według struktury wykształcenia. Najwięcej ofert pracodawców dotyczyło wszak prac prostych - niewymagających wysokich kwalifikacji lub wyższego wykształcenia. Wysokie zapotrzebowanie na pracowników niskokwalifikowanych może tłumaczyć zmniejszenie bezrobocia wśród osób


z wykształceniem podstawowym i niższym oraz zasadniczym zawodowym. W rodzaju ofert pracy odzwierciedla się szczególny charakter Sopotu jako miasta nastawionego na rozwój przede wszystkim turystyki, rozrywki, handlu i usług. Należy również brać pod uwagę fakt,
iż nie wszystkie oferty pracy trafiają do PUP, w wielu przypadkach pracodawcy samodzielnie poszukują kandydatów do pracy lub korzystają z prywatnych agencji pośrednictwa pracy.

Biorąc pod uwagę strukturę zgłoszonych ofert pracy według dużych grup zawodowych w 2008 roku największy popyt na pracowników odnotowano w następujących grupach: • pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach – (34,6% wszystkich zgłaszanych ofert) – wśród, których największe zapotrzebowanie było na pomoce
  i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne, gospodarzy budynków, robotników,

 • pracownicy obsługi biurowej – (10% wszystkich ofert) – w tym głównie pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani,

 • pracownicy pozostałych specjalności - (9,2% wszystkich ofert pracy) – wśród których najbardziej poszukiwano pracowników administracyjnych, sekretarzy i pokrewnych,
  a także agentów do spraw sprzedaży,

 • modelki, sprzedawcy i demonstratorzy – (7,1% wszystkich ofert) – w tej grupie poszukiwani byli jedynie sprzedawcy i demonstratorzy,

 • pracownicy usług osobistych i ochrony – (6,6% wszystkich ofert) – najliczniejszą grupą byli kucharze.

Na powyżej wymienione duże grupy zgłoszono w 2008 roku łącznie 67,6% wszystkich ofert pracy.

Zawodami najliczniej reprezentowanymi przez bezrobotnych mieszkańców Sopotu


w 2008 roku byli: asystenci ekonomiczni (24 osoby, 7,1% ogółu osób bezrobotnych), sprzedawcy (21 osób), ekonomiści (9 osób), specjaliści ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych (8 osób), psycholodzy, organizatorzy obsługi turystycznej, handlowcy, pracownicy biurowi, kucharze, mechanicy samochodów osobowych (w każdym zawodzie po 5 osób). Dwa pierwsze zawody są najliczniej reprezentowanymi
w strukturze bezrobotnych sopocian już od kilku lat (choć zmienia się nieco ich pozycja
w rankingu). Zauważalny jest także wzrost liczby osób bezrobotnych w zawodach
o charakterze administracyjno-biurowym oraz typowo humanistycznym. Brak natomiast wśród zarejestrowanych w PUP w 2008 roku reprezentantów takich zawodów jak
m.in. fizjoterapeuta, pielęgniarka, nauczyciel języka obcego i w-fu, grafik komputerowy.

Najliczniej reprezentowanymi przez osoby bezrobotne dużymi grupami zawodowymi byli: • pracownicy pozostałych specjalności (17,6% ogółu bezrobotnych) – przede wszystkim pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani oraz agenci do spraw sprzedaży,

 • pozostali specjaliści (16,3%) - w przeważającej mierze specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani, ekonomiści i artyści plastycy,

 • robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń (7,7% ogółu bezrobotnych) – głównie mechanicy pojazdów samochodowych,

 • modelki, sprzedawcy i demonstratorzy (7%) – wśród, których 100% stanowili sprzedawcy i demonstratorzy,

 • specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (6,3%) – spośród których najliczniej reprezentowaną grupą byli inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska,

 • średni personel techniczny (5,9% ogółu bezrobotnych) – z przewagą techników mechaników i techników informatyków,

 • pracownicy usług osobistych i ochrony (5%) - wśród których zdecydowanie najwięcej było kucharzy.

Tabela poniżej przedstawia strukturę bezrobotnych mieszkańców Sopotu oraz ofert pracy według zawodów w ubiegłych latach.


Tabela 6: Liczba bezrobotnych i napływ ofert pracy według grup zawodowych
Liczba bezrobotnych

Oferty pracy

31 XII 2006

31 XII 2007

31 XII 2006

31 XII 2007

Kierownicy, urzędnicy

3,6

3,3

0,1

0,9

Specjaliści

17,3

23,2

2,8

4,0

Technicy i średni personel

22,3

20,8

13,8

8,4

Pracownicy biurowi

7,2

6,5

14,2

12,1

Pracownicy usług osobistych

15,5

13,2

22,0

27,3

Rolnicy, ogrodnicy, rybacy, leśnicy

0,7

0,2

0,1

0,9

Pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy

16,7

13,4

12,8

8,6

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

3,5

3,8

0,2

3,4

Pracownicy przy pracach prostych
i bez zawodu

13,3

15,6

33,9

34,4

Źródło: sprawozdawczość PUP w Gdyni.

Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2008 roku:

Największa różnica pomiędzy popytem na pracę, a podażą siły roboczej wystąpiła


w kategorii osób bez zawodu. Stan taki ma swoje źródło w fakcie rejestracji osób bez konkretnego zawodu w tej właśnie kategorii, natomiast wszystkie oferty pracy składane przez pracodawców w Urzędzie mają konkretnie określone stanowisko oraz kod zawodu. Grupa osób „bez zawodu” należy do najbardziej elastycznej spośród wszystkich grup zawodowych. Osoby te mogą wykonywać pracę na wielu różnych stanowiskach, jak również poprzez dokształcanie uzyskiwać kwalifikacje w wielu zawodach [za Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Sopocie w 2008 roku, s. 8].

Jak wskazują dane z PUP w Gdyni w Sopocie w 2008r. do zawodów nadwyżkowych należał między innymi: sprzedawca, handlowiec, technik mechanik. Według informacji PUP, nie można jednak formułować autorytatywnych teorii o lokalnym rynku pracy, ponieważ już od wielu lat obserwowana jest stosunkowo niska aktywność sopockich pracodawców


w zakresie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni [por. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Sopocie w 2008 roku, s. 9]. Ponadto Sopot usytuowany
w centrum trójmiejskiej aglomeracji jest w tej dobrej sytuacji, że zarówno pracodawcy,
jak i osoby szukające pracy mogą korzystać z zasobów rynku pracy Gdyni, Gdańska, a także Rumi, Redy i Wejherowa. Nawet w zawodach, w których była nadwyżka ilościowa siły roboczej, wskazywała nadmiar rzędu maksymalnie 32 osób. Tak niewielką przewagę podaży nad popytem trudno nazwać powodem do uznania danego zawodu za nadwyżkowy.

W zawodach deficytowych (czyli takich, w których zapotrzebowanie przewyższa ilość osób bezrobotnych, poszukujących pracy właśnie w tym zawodzie) odzwierciedla się specyfika Sopotu. Braki kadrowe w Sopocie koncentrują się bowiem na branżach właściwych dla tego miasta: hotelarstwo (pokojowa, sprzątaczka, ogrodnik terenów zieleni, robotnik gospodarczy, recepcjonistka), ochrona zdrowia (pielęgniarka, dietetyk), gastronomia (kucharz, pomoc kuchenna, piekarz, kelner), usługi i handel (pracownik biurowy, pracownik administracyjny, kasjer handlowy).

Pracodawcy poszukując kandydatów na wolne stanowiska pracy korzystają z różnych metod rekrutacji np. zamieszczają ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej, dają ogłoszenia w prasie, wynajmują firmy rekrutacyjne, korzystają z prywatnych pośrednictw pracy czy specjalistycznych portali internetowych. Nie wszystkie oferty pracy wpływają bezpośrednio do PUP, w związku z czym Urząd podejmuje szereg działań mających
na celu ułatwienie znalezienia pracy. Należą do nich m.in. udostępnianie na terenie PUP prasy publikującej ofert pracy (jak Anonse, Dziennik Bałtycki), spis specjalistycznych portali internetowych czy informacje na temat prywatnych pośrednictw pracy posiadających odpowiednie upoważnienia do prowadzenia swojej działalności. Na terenie PUP i w kilku miejscach w mieście znajdują się też tzw. Info-kioski umożliwiające łatwy, bezpośredni dostęp do internetowej bazy ofert pracy wszystkich urzędów pracy w Polsce, jak i ofert pracy za granicą. Ponadto umożliwia się pozyskanie informacji na temat rynku pracy,
m.in. najnowsze akty prawne, przewodnik ABC, jak również korzystanie z bieżących informacji dotyczących działalności PUP. Obecnie na terenie Sopotu znajduje się jeden
Info-kiosk (w MOPS; do niedawna także w Urzędzie Miasta Sopotu). Ponadto, w biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Bezrobociu osoby bezrobotne mogą skorzystać z komputera z dostępem do aktualnych ofert pracy. Oferty pracy z PUP wyświetlane są także w niektórych autobusach (ZKM Gdynia obsługuje również Sopot).

Ponadto świadczone są usługi Europejskiego Pośrednictwa Pracy - EURES.


W ramach programu przekazywane są wszystkim zainteresowanym informacje na temat podjęcia pracy za granicą oraz informacje dotyczące wolnych miejsc pracy u pracodawców zagranicznych. Ponadto udzielane są informacje i wskazówki odnośnie warunków pracy, wymogów administracyjnych, ubezpieczeniowych i innych kwestii prawnych związanych
z podejmowaniem pracy w określonych państwach europejskich. Zainteresowani mogą się też dowiedzieć o warunkach socjalno-bytowych w różnych krajach, które należy uwzględnić decydując się na wyjazd do pracy za granicę.
Tabela 7: Oferty pracy z sieci EURES i przesłane od agencji zatrudnienia w 2008 roku
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RAZEM

EURES

33

20

41

38

32

29

28

19

20

25

23

28

336

AGENCJA ZATRUDNIENIA

21

15

34

29

20

16

18

15

17

28

16

11

240

RAZEM

54

35

75

67

52

45

46

34

37

53

39

39

576
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna