Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona5/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Gdyni.
Oferty pracy za granicą przeznaczone były głównie dla osób z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym. Większość dotyczyła stanowisk wykonawczych, niewielki procent dotyczył osób z wykształceniem wyższym i stanowisk kierowniczych.

Najwięcej ofert przesłanych z sieci EURES i agencji zatrudnienia za granicą skierowanych było do pracowników w branży stoczniowej, technicznej i budowlanej (w tym spawaczy, monterów, elektryków, mechaników maszyn, „budowlańców”, kierowców). Wiele ofert dotyczyło też branży gastronomicznej i usługowej (kucharzy, kelnerów, barmanów, opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych, piekarzy, rzeźników, pracowników rolnych do zbioru owoców i warzyw). Wśród ofert znalazło się też kilka skierowanych do lekarzy różnej specjalności (dentystów, ortodontów, chirurgów, plastyków, urologów i innych).

Wszystkie oferty zostały zamieszczone w Internecie oraz na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych na terenie PUP, w związku z czym nie można sprawdzić ile osób skorzystało z ww. ofert. Można jednak przypuszczać, że warunki oferowane przez pracodawców zagranicznych są dla Polaków nadal bardziej atrakcyjne (przynajmniej finansowo) niż te oferowane przez pracodawców krajowych. Dlatego też osoby posiadające kwalifikacje w danych branżach częściej kierują się do agencji pośredniczących w zatrudnieniu za granicą.

Aby usprawnić i ułatwić kontakt potencjalnych pracowników z pracodawcami Dział Pośrednictwa i Doradztwa Zawodowego PUP zorganizował w ciągu 2008 roku 14 giełd pracy. Pracodawcy prezentowali swoje firmy i spośród kandydatów wybierali osoby najpełniej spełniające ich oczekiwania i najbardziej odpowiadające ich oczekiwaniom.

W roku 2006 odbyło się 39 giełd pracy, zaś w 2007 roku – 25, w których udział wzięło kolejno 1466 i 778 bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych
w PUP Gdynia. Można więc zauważyć tendencję zniżkową, co zapewne jest związane
z malejącą liczbą osób bezrobotnych w regionie.

Ponadto, PUP organizuje corocznie dwie edycje targów pracy – wiosenną i jesienną. 14 maja Urząd zorganizował pierwszą, wiosenną edycję targów pracy. Zaprezentowało się wtedy 142 pracodawców (dodatkowo 20 jednostek szkolących, które jednak nie oferowały żadnych miejsc pracy) i przedstawiono łącznie 7.374 wakatów (najwięcej w branży stoczniowej i budowlanej), w tym 3.611 ofert pracy dotyczyło ofert krajowych a 3.763 – zagranicznych. Druga, jesienna edycja targów miała miejsce 22 października. Zaprezentowało się wówczas 142 przedstawicieli firm, organizacji, instytucji, prezentujących 5.450 wolnych miejsc pracy (ponownie najwięcej w branży stoczniowej i budowlanej), zarówno w kraju (3.020), jak i za granicą (2.430). Dla odwiedzających targi dostępne były oferty pracy pozostające w aktualnej dyspozycji innych Urzędów Pracy, a także od agencji zatrudnienia. Łącznie na Targach jesiennych oferowano zatem 6.030 ofert pracy.

Dla pracodawców targi są doskonałą okazją do stworzenia bądź odnowienia
w krótkim czasie zaplecza kadrowego dla firmy. Dla osób poszukujących pracy targi są zaś często jedyną możliwością bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, uzyskania informacji na temat działalności firmy, wymagań rynku pracy i oceny swoich kwalifikacji. Szacuje się,
że dwie edycje Targów Pracy z 2008 roku odwiedziło ok. 8.000 osób poszukujących pracy [za Sprawozdanie z Targów Pracy. W: oficjalna strona internetowa PUP], zaś w dwóch edycjach roku 2007 – ok. 7.500 osób [za Raport o stanie sopockiego rynku pracy, s. 18].
Nic więc dziwnego, że liczba pracodawców biorących udział w targach corocznie się zwiększa. Dla porównania, w roku 2007 w obu edycjach udział wzięło łącznie
291 pracodawców, którzy przedstawili łącznie 16.600 wolnych miejsc pracy, zaś w 2006 roku - 276 pracodawców, przedstawiających 13.424 miejsc pracy. Do tej pory odbyło się łącznie
16 edycji Gdyńskich Targów Pracy. Porównując edycje można zauważyć zmiany zachodzące na trójmiejskim rynku pracy. Jak dotąd można mówić nadal o „rynku pracownika”, w którym to pracownik coraz częściej może stawiać swoje warunki pracodawcy. Zadaniem pracodawcy stało się zabieganie o kandydatów do pracy, którzy wykazują coraz mniejsze zainteresowanie proponowanymi im ofertami. Niska stopa bezrobocia i znaczna ilość ofert powodują, iż osoby szukające pracy są znacznie bardziej świadome tego, co rynek pracy jest w stanie im zaoferować. Szukają najlepszych dla siebie ofert, w których warunki pracy i płacy będą dla nich najbardziej korzystne. Trend ten widać choćby w ilości prezentowanych na Targach wolnych miejsc pracy, który - mimo zmniejszającej się systematycznie liczby bezrobotnych
i zmniejszającej się stopy bezrobocia – pozostaje nadal na bardzo wysokim poziomie. Trzeba jednak podkreślić, iż obecne przekonanie, że lokalny rynek pracy to rynek pracownika, a nie pracodawcy powoli zmienia się ze względu na kryzys gospodarczy i ograniczenie zatrudnienia.

Ponadto, w Sopocie cyklicznie organizowane są Sopockie Integracyjne Targi Pracy (finansowane ze środków miasta). W kwietniu 2008r. odbyła się III edycja targów, na których zaprezentowało się ponad 30 wystawców (w tym m.in.: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Fundacja Grupy Ergo Hestia na Rzecz Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Integralia”, Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie oraz Centrum Integracja z Gdyni). Według informacji pozyskanych od organizatorów imprezy, podczas III edycji targów przedstawiono ponad 1 000 ofert pracy, z czego ponad połowa ofert skierowana była do osób niepełnosprawnych. Sopockie Targi organizowane są


z myślą o instytucjach i firmach poszukujących pracowników oraz osobach poszukujących zatrudnienia, biernych zawodowo osobach niepełnosprawnych, jak również wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej. Sopockie Integracyjne Targi Pracy oprócz możliwości zapoznania się z wymaganiami potencjalnych pracodawców
i ich działalnością, umożliwiają przeprowadzenie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych
i rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego. Jednocześnie pozwalają na nawiązanie bliższego kontaktu z przyszłymi pracownikami oraz umożliwiają spotkanie pracodawców z różnych sektorów gospodarki miasta i regionu. Wśród ofert III edycji targów dominowały oferty od lokalnych pracodawców poszukujących pracowników sezonowych w branży gastronomicznej, hotelarskiej, handlowej, usługowej, budowlanej, produkcyjnej
i logistycznej.


2.2.2. Poradnictwo zawodowe

Doradcy zawodowi udzielają pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia


czy dalszego szkolenia. Pracują w rozmaitych placówkach i zajmują się zarówno dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Pomoc w wyborze zawodu można uzyskać nie tylko
w PUP, ale również m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach informacji i planowania kariery zawodowej przy woj. urzędach pracy, prywatnych centrach doradztwa zawodowego oraz instytucjach i placówkach związanych z edukacją i rynkiem pracy.

Przeciętnie na jednego doradcę zawodowego w PUP przypada w Polsce 2,7 tys. bezrobotnych (dane NIK). W PUP w Gdyni zatrudnionych jest 6 doradców zawodowych (przy 2.621 osobach figurujących w rejestrze PUP w grudniu 2008r. daje to średnio 437 osób na 1 doradcę zawodowego).

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku udzielono ogółem 253 porady zawodowe dla bezrobotnych mieszkańców Sopotu (w tym dwie dla osób nie zarejestrowanych
w Urzędzie). Formy udzielonego poradnictwa zawodowego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 8: Formy udzielonego poradnictwa zawodowego w PUP Gdynia w 2008 roku
Klienci ogółem
(plus klienci nie zarejestrowani w PUP)


Informacja indywidualna

15 (1)

Porady indywidualne

97 (1)

Rozmowy w sprawie kursów zawodowych

64

Rozmowy w sprawie dotacji

34

Porady grupowe (Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy)

29

Klub Pracy

12

Ogółem

251 (2)

Źródło: dane z PUP Gdynia.
Najpopularniejszą formą poradnictwa zawodowego okazały się porady indywidualne oraz rozmowy w sprawie kursów zawodowych, najmniej popularną - uczestnictwo w Klubach Pracy. Kobiety (65,7%) zdecydowanie częściej niż mężczyźni (34,3%) korzystały
z poradnictwa zawodowego. Były to też głównie osoby z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym (38,6%) oraz wyższym (30,7%), najczęściej osoby pozostające bez pracy do 6 miesięcy (49%) lub powyżej roku (33,1%). Najmniejsze zainteresowanie poradnictwem zawodowym wykazywały osoby pozostające bez pracy w okresie od 6 do
12 miesięcy (17,9%), mające wykształcenie podstawowe (9,6%), zasadnicze zawodowe (8%)
lub średnie ogólnokształcące (13,1%), poniżej 25 lat (5,6%), częściej mężczyźni niż kobiety. Ww. odsetki korespondują ze strukturą bezrobocia w Sopocie. Długotrwałymi i angażującymi formami poradnictwa zawodowego najbardziej zainteresowane są osoby szczególnie narażone na ryzyko występowania trudności w procesie poszukiwania zatrudnienia.

Z poradnictwa zawodowego skorzystały w sumie do końca 2008 roku 43 osoby niepełnosprawne.

W roku 2007 doradcy zawodowi spotkali się z 411 bezrobotnymi mieszkańcami Sopotu, zaś w roku 2006 – z 497. Mniejsza niż w ubiegłych latach liczba udzielonych form poradnictwa zawodowego wynika z mniejszej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
i niskiej stopy bezrobocia. Z drugiej strony, zmienia się także popularność form doradztwa.
W ubiegłych latach największym zainteresowaniem cieszyły się informacje grupowe
(260 udzielonych w 2006 roku i 222 - w 2007).
2.2.3. Programy rynku pracy, w tym szczególne inicjatywy

W 2008 roku programami rynku pracy objętych zostało 185 bezrobotnych mieszkańców Sopotu. W tabeli poniżej znajdują się formy wsparcia i aktywizacji zawodowej wraz z liczbą bezrobotnych mieszkańców Sopotu objętych ww. programami na przestrzeni dwóch lat.


Tabela 9: Liczba osób objętych programami rynku pracy

Programy

2006

2007

2008

Szkolenia

98

77

79

Staż

41

32

14

Przygotowanie do zawodu

2

5

17

Prace interwencyjne

28

23

9

Roboty publiczne

-

-

-

Prace społecznie użyteczne

63

32

35

Dotacje

16

17

30

Refundacja kosztów wyposażenia
i doposażenia stanowiska pracy

1

4

1
249

190

185

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Gdynia.
Z tabeli powyżej można zauważyć, że liczba osób korzystających z programów rynku pracy w 2007 i 2008 roku prawie nie maleje, mimo zmniejszającej się w tym czasie liczby bezrobotnych sopocian. Nadal najpopularniejszą formą wsparcia i aktywizacji zawodowej pozostają szkolenia, z których skorzystało 79 osób oraz prace społecznie użyteczne (35 osób). Maleje zainteresowanie stażami, wzrasta zaś chęć uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z dotacji tych zdecydowanie najczęściej korzystają osoby posiadające wyższe wykształcenie. Jest to bardzo pozytywne zjawisko z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, świadczy bowiem o inicjatywie, samodzielności, odpowiedzialności, a jednocześnie stwarza okazję do samozatrudnienia.

Z form wsparcia i aktywizacji zawodowej częściej korzystają kobiety (59,5%),


niż mężczyźni oraz osoby posiadające wykształcenie wyższe (29,7%) oraz średnie zawodowe
i policealne (29,2%) (najrzadziej osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 10,8% i podstawowym – 12,4%). Udział osób niepełnosprawnych w formach wsparcia i aktywizacji jest bardzo mały (2,2%).

W 2007 i w 2006 roku – według raportu PUP Gdynia o stanie sopockiego rynku pracy – największą efektywność spośród wymienionych instrumentów osiągnięto przy realizacji takich programów jak: prace interwencyjne oraz refundacja kosztów doposażenia


i wyposażenia stanowiska pacy (dotacje na rozpoczęcie własnej działalności nie są brane pod uwagę w ocenie efektywności ex definitione – z założenia powinny bowiem doprowadzić
do samozatrudnienia osób bezrobotnych). Ocena efektywności form wsparcia i aktywizacji zawodowej za 2008 rok znana będzie w kwietniu 2009 roku (sprawozdawczość PUP).

Spośród ogółu podejmowanych przez PUP Gdynia działań na rzecz aktywizacji zawodowej warto również zwrócić uwagę na projekty realizowane przy udziale środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2008 PUP w Gdyni rozpoczął realizację projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie.
W ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, znalazły się następujące projekty systemowe: „Nie przegap” (celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni i zwiększenie ich szans
na zatrudnienie oraz samozatrudnienie poprzez założenia własnej firmy), „Wyjdź z cienia” (celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej kobiet bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gdyni i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia lub założenia własnej firmy) oraz „Od dzisiaj mów do mnie szefie” (jego celem jest wykreowanie innowacyjnych, dynamicznych przedsiębiorców wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gdyni, prowadząc do ich samozatrudnienia oraz zwiększenie szans na podjęcie pracy możliwym po 12-miesięcznym prowadzeniu działalności gospodarczej). W ramach Podziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w latach 2008-2009
są przewidziane do realizacji następujące projekty konkursowe – „Doradca na plus”
(celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej bezrobotnych
w Gdyni i Sopocie poprzez zatrudnienie dwóch dodatkowych doradców zawodowych oraz poprzez szkolenie dla doradców zawodowych i stanowisk wspierających usługi doradcze,
co spowoduje zwiększenie standardów jakości poprawiają tym samym efektywność działań Urzędu w kontaktach z osobą bezrobotną). W tym celu Urząd zatrudnił dwóch dodatkowych doradców zawodowych, co spowoduje zwiększenie standardów jakości poprawiając tym samym efektywność działań Urzędu w kontaktach z osobą bezrobotną oraz „Umysłowa gimnastyka urzędnika” (celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji
i umiejętności zawodowych kluczowych pracowników PUP Gdynia). W ramach projektu skorzystają oni ze szkoleń, które przyczynią się do wzrostu zadowolenia klientów oraz pełniejszej realizacji misji Urzędu.

Osoby bezrobotne wspiera także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który animuje grupy wsparcia dla osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (jak niepełnosprawni, samotni rodzice). Tabela poniżej przedstawia udział mieszkańców Sopotu w ogólnej liczbie beneficjentów pomocy społecznej z powodu bezrobocia i ubóstwa.


Tab. 10: Liczba rodzin objętych pomocą MOPS w Sopocie z powodu bezrobocia i ubóstwa
2006

2007

2008

Bezrobocie

304

173

140

Ubóstwo

666

563

526

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Sopocie.
Systematyczny spadek osób otrzymujących pomoc społeczną z powodu bezrobocia przekłada się również na spadek liczby osób otrzymujących wsparcie z powodu ubóstwa.
Nie są to jednak dominujące przesłanki do udzielenia pomocy społecznej (od kilku lat niezmiennie dominują długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność). Do zadań MOPS na rzecz osób bezrobotnych będących odbiorcami pomocy społecznej należy
m.in. organizacja i koordynowanie prac społecznie użytecznych. Formy i zakres pomocy opisany został w podrozdziale nt. integracji społecznej.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej im. Św. Benedykta w Sopocie realizuje obecnie projekt „Furtka do nowych możliwości – program wspierania aktywności zawodowej


i społecznej kobiet długotrwale pozostających bez zatrudnienia”
(finansowany ze środków EFS, PO KL Działanie 6/Poddziałanie 6.1.1). Głównym celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia kobietom długotrwale pozostającym bez zatrudnienia. Wsparcie ma prowadzić do aktywizacji zawodowej w postaci zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenia działalności gospodarczej (jednoosobowej lub spółdzielni socjalnej). Ważnym elementem projektu jest też zapewnienie uczestniczkom pomocy w zakresie opieki nad dziećmi, dzięki czemu możliwa jest całodzienna nauka i praktyka zawodowa.
W projekcie obok działań bezpośrednio nakierowanych na nabycie nowych umiejętności zawodowych zakłada się stałą obecność metod motywujących, wspierających rozwój osobisty uczestniczek oraz przeciwdziałających poczuciu wykluczenia z aktywnej zawodowo części społeczeństwa. Program aktywizacji składa się z trzech modułów: centrum motywacji
(m.in. zajęcia motywacyjne, oglądanie dobrych praktyk oraz stymulowanie kreatywności zawodowej); akademia umiejętności (zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone w czterech ścieżkach zawodowych, tj. gastronomia z cateringiem, profesjonalne utrzymanie czystości, opieka nad osobami starszymi, opieka nad dziećmi, nauka języka obcego i podstawy obsługi komputerów), inkubator przedsiębiorczości (doradztwo zawodowe i biznesowe, szkolenia
z przedsiębiorczości, tworzenie biznesplanów, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych lub dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Kompleksowe wsparcie odbywa się w Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej w Sopocie (COLPS). Uczestniczkami projektu są
24 mieszkanki Trójmiasta i okolic, które m.in. po kilku- lub kilkunastoletniej przerwie związanej z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci napotykają na szczególne trudności
w powrocie do aktywności zawodowej. W ww. grupie znajdują się cztery mieszkanki Sopotu. Projekt realizowany jest w okresie 1.06.2008 – 31.07.2009 roku.
2.3. Stopa zatrudnienia

Mówiąc o rynku pracy warto też zwrócić uwagę na stopę zatrudnienia, która jest istotnym wskaźnikiem obrazującym – obok stopy bezrobocia – sytuację na lokalnym rynku pracy. Warto zaznaczyć, iż mówiąc o rynku pracy zazwyczaj bierze się pod uwagę nie cały zasób ludzi w wieku produkcyjnym, lecz grupę aktywnych zawodowo, tj. tych, którzy pracują („pracujący”) lub chcą i mogą pracować oraz aktywnie poszukują pracy (zarejestrowani bezrobotni). Przyjmuje się, że pozostałe osoby to tzw. grupa nieaktywnych (biernych) zawodowo, czyli część ludności, która nie pracuje i pracy nie poszukuje,


np. studenci, inwalidzi, renciści. Tymczasem, stopa zatrudnienia uwzględnia relację zatrudnionych do liczby osób w wieku produkcyjnym (nie jest więc odwrotnością stopy bezrobocia, ponieważ uwzględnia także grupę nieaktywnych zawodowo).

Ogólnie mówiąc, wskaźnik (stopa) zatrudnienia wyraża proporcję liczby osób pracujących do określonej liczby ludności. Stopa zatrudnienia definiowana jest na cztery sposoby, tj. jako:

  1. Relacja liczby pracujących do ludności w wieku 15 lat i więcej.

  2. Relacja liczby pracujących do ludności w wieku produkcyjnym (wg GUS - dla mężczyzn jest to 15-64, dla kobiet 15-59 lat).

  3. Relacja liczby pracujących do ludności w wieku produkcyjnym 15-64 lata (definicja Eurostat i OECD).

  4. Relacja liczby pracujących do liczby osób w wieku 18-64 oraz 18-59 lat.

Najpowszechniejsza jest druga definicja.

Stopę zatrudnienia obrazują dane GUS - BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności). Są one jednak wyliczane na poziomie kraju i województw, nie zaś na poziomie powiatów. Wyliczenia zaprezentowane w tabeli poniżej na poziomie powiatu nie mogą być porównywane z wynikami BAEL dla kraju i województwa ze względu na inne kryterium bezrobotnych (osoba bezrobotna w rozumieniu bezrobocia rejestrowanego może być pracującym w rozumieniu BAEL).

Tabela poniżej przedstawia stopę zatrudnienia w Sopocie wyliczoną w oparciu
o bezrobocie rejestrowane. Znając stopę bezrobocia i liczbę bezrobotnych w powiecie można wyliczyć liczbę aktywnych zawodowo (czyli liczbę bezrobotnych i liczbę pracujących),
zaś mając liczbę aktywnych zawodowo i bezrobotnych można wyliczyć liczbę pracujących. Znając liczbę pracujących można wyliczyć stopę zatrudnienia na poziomie powiatu. Reasumując, wzory wyliczeń wyglądają następująco:

Liczba pracujących = liczba aktywnych zawodowo – liczba bezrobotnych
Stopa zatrudnienia = liczba pracujących/liczba ludności (np. w wieku produkcyjnym)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna