Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona6/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Tabela 11: Stopa zatrudnienia w oparciu o dane o bezrobociu rejestrowanym (X 2008r.)
W relacji do liczby ludności
w wieku 15 lat i więcej


W relacji do liczby pracujących
w wieku produkcyjnym
(15-59, 15-64)


Sopot

49,1%

66,8%

Polska

43,5%

53,6%

Uwaga: dane za koniec 2008 roku dot. stopy zatrudnienia dostępne będą w kwietniu. Źródło: opracowanie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Wskaźnik zatrudnienia obliczony w oparciu o dane o bezrobociu rejestrowanym (liczba pracujących w relacji do liczby ludności powyżej 15 roku życia) kształtował się


w Sopocie na poziomie 49,1%. Gdy stopę zatrudnienia obliczymy na podstawie stosunku liczby pracujących do ludności w wieku produkcyjnym (15-59/64) to ww. wskaźnik wyniesie blisko 67%. Każdorazowo, wskaźnik zatrudnienia dla Sopotu jest wyższy od ogólnopolskiego (obliczonego wg tej samej metody). Zestawienie informacji z obydwu kolumn jest interesujące. Wskazuje bowiem na rolę, jaką odgrywa demografia przy wskaźnikach wyliczanych na tak niskim poziomie agregacji (powiat). Fakt, iż „Sopot jest miastem starszych ludzi” zaniża (mimo to) wysoki współczynnik zatrudnienia.

W perspektywie długofalowej wskaźnik zatrudnienia w Sopocie (liczony jako relacja liczby pracujących zarówno do liczby osób powyżej 15 roku życia, jak i do liczby osób


w wieku produkcyjnym) wzrasta, co obrazuje poniższa tabela.
Tabela 12: Stopa zatrudnienia w oparciu o dane o bezrobociu rejestrowanym oraz stopa bezrobocia w Sopocie
Stopa zatrudnienia

Stopa bezrobocia

W relacji do liczby ludności
w wieku 15 lat i więcej


W relacji do liczby pracujących
w wieku produkcyjnym
(15-59, 15-64)


XII. 2005

46,3%

61,6%

7,1%

XII. 2006

46,4%

62,1%

5,0%

XII. 2007

48,6%

65,3%

2,4%

X. 2008

49,1%

66,8%

1,7%

Uwaga: dane za XII. 2008 roku dot. stopy zatrudnienia będą możliwe do wyliczenia w kwietniu 2009r. Źródło: dane z www.psz.praca.gov.pl, Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy i z GUS.

Wzrost stopy zatrudnienia koresponduje z malejącą stopą bezrobocia w Sopocie. Wskaźnik zatrudnienia obliczony na podstawie relacji liczby pracujących do liczby ludności powyżej 15 roku życia wzrósł na przestrzeni ponad 3 lat o 2,8%. Wskaźnik zatrudnienia obliczony na podstawie relacji liczby pracujących do liczby ludności w wieku produkcyjnym (15-59, 15-64 lata) wzrósł jeszcze bardziej – o 5,2%. W tym czasie stopa bezrobocia zmalała zaś o 5,4%.


2.4. Analiza SWOT – rynek pracy w Sopocie

Mocne strony

Słabe strony

 • Mała liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, bardzo niska stopa bezrobocia (1,9%).

 • Wysoki (wyższy niż w skali kraju) wskaźnik zatrudnienia (wzrastający na przestrzeni ostatnich lat).

 • Stale zmniejszająca się liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych (w przeciągu roku
  od grudnia 2007 o blisko 20%).

 • Systematyczny spadek udziału kobiet
  w rejestrze PUP (55,8%) przy wysokim udziale ww. grupy społecznej w formach wsparcia i aktywizacji zawodowej – 59,5% oraz poradnictwie zawodowym (65,7%).

 • Znaczący spadek odsetka osób pozostających
  w rejestrze bezrobotnych dłużej niż rok
  (w ciągu dwóch lat o 32,9%).

 • Znaczący spadek odsetka osób długotrwale bezrobotnych (w ciągu dwóch lat spadek
  o 31,5%).

 • Niższy niż w skali województwa udział
  w strukturze bezrobotnych osób do 25 roku życia (woj. – 21,7%, Sopot – 11%).

 • Znaczna liczba ofert pracy wpływających do Urzędu Pracy (na jedną ofertę pracy zgłoszoną przez firmę sopocką w 2008 roku przypadało statystycznie niespełna dwóch - 1,8 - nowozarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Sopotu).

 • Bogate instrumentarium usług i programów rynku pracy – od szkoleń poprzez kursy
  i doradztwo, na organizacji targów i giełd pracy kończąc.

 • Wzrost zainteresowania bezrobotnych dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 • Duże doświadczenie instytucji rynku pracy
  w realizacji inicjatyw współfinansowanych ze środków UE.

 • Zasoby finansowe pozwalające na realizację działań na adekwatnym poziomie jakości
  i ilości w odniesieniu do rozeznanych potrzeb.

 • Wysoki poziom przedsiębiorczości
  w Sopocie, zwłaszcza sektora MŚP.

 • Uruchomienie w Sopocie filii PUP
  w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych (od marca 2005 roku).

 • Turystyczny potencjał miasta.
 • Wzrost zarejestrowanej w PUP liczby bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe (w ciągu dwóch lat o blisko 8%), przy wysokim zainteresowaniu ww. grupy formami wsparcia i aktywizacji zawodowej (29,7%)
  i poradnictwem (30,7%).

 • Defaworyzowanie ze strony pracodawców zarejestrowanych w PUP grup
  ze względu na płeć, wiek (najliczniejszą grupę bezrobotnych sopocian stanowią osoby
  w wieku 45-54 i więcej) i niepełnosprawność.

 • Wysoki udział w strukturze bezrobotnych osób niepełnosprawnych (13,9%) przy jednoczesnym niskim udziale ww. grupy
  w formach aktywizacji i wsparcia zawodowego (2,2%).

 • Niechęć do pracy – pozostawanie w rejestrze bezrobotnych mimo możliwości podjęcia pracy i licznych ofert dostępnych w PUP, rejestracja w Urzędzie Pracy wyłącznie z powodu zainteresowania nabyciem uprawnień do świadczeń socjalnych i zdrowotnych.

 • Brak kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia przy jednoczesnym braku środków własnych na ich uzupełnienie – stąd też więcej ofert pracy, niż osób będących w stanie im sprostać.

 • Duża liczba niestawiennictwa osób bezrobotnych w PUP w celu potwierdzenia gotowości do pracy (w 2008 roku skreślono
  z listy bezrobotnych 51,5% bezrobotnych
  z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, w 2007 – 54%).

 • Wysokie ceny kupna (najwyższe
  w województwie – 11 tys. PLN za m²) lub wynajęcia mieszkania w Sopocie
  (z możliwości podjęcia pracy wyłączeni zostają bezrobotni z peryferyjnie położonych obszarów województwa – za duże koszty wynajmu).

 • Mieszkająca na terenie Sopotu grupa młodzieży między 17 a 25 rokiem życia pozostająca poza nauką i poza pracą (nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, niezarejestrowana w PUP, żyjąca zazwyczaj w patologiach).

Szanse

Zagrożenia

 • Niski poziom bezrobocia w Trójmieście.

 • Dostęp do finansowania inicjatyw na rzecz osób bezrobotnych ze środków funduszy strukturalnych UE.

 • Wciąż dobra koniunktura gospodarcza województwa i związana z tym dobra sytuacja na rynku pracy (dane z PORP pokazują,
  że kryzys ekonomiczny nie znalazł jeszcze wyraźnego odzwierciedlenia w gospodarce. Kryzys da się odczuć w pierwszych kwartałach 2009r.).

 • Korzyści skali i aglomeracji (różnorodności) Trójmiasta.

 • Rozwój infrastruktury transportowej (budowa autostrady A-1, większa dostępność do Trójmiasta mieszkańców powiatów ościennych).

 • Sprzyjające warunki do rozwoju partnerstw na rzecz zminimalizowania skutków niskiego poziomu zatrudnienia.

 • Wysoki poziom przedsiębiorczości
  w województwie pomorskim, zwłaszcza sektora MŚP (wyższy niż średnia krajowa).

 • Zbliżający się do Polski kryzys ekonomiczno-gospodarczy. Spadkowy trend koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie.

 • Poszerzanie się grupy bezrobotnych
  z poważnymi dysfunkcjami psychicznymi lub społecznymi.

 • Brak efektywnej współpracy między instytucjami oraz firmami przy diagnozowaniu
  i rozwiązywaniu problemów dot. bezrobocia (wg badań IBnGR ponad 90% firm w woj. nie jest zrzeszonych w żadnej organizacji).

 • Pogłębiająca się w województwie skala bierności zawodowej - udział ludności biernej zawodowo w ogóle ludności powyżej 15 r.ż. wyniósł w II kw. 2008r. (najnowsze dostępne dane BAEL) 48%.

 • Starzenie się społeczeństwa – widoczne
  w strukturze demograficznej Sopotu oraz zmiany w strukturze demograficznej
  (wg szacunków IBnGR – do 2035r. obciążenie demograficzne wzrośnie w województwie
  z 55 do 72 osób w wieku nieprod. na 100 osób w wieku prod., wyższy niż w skali kraju wzrost liczby ludności w wieku poprod.).

 • Niski poziom wykorzystywania przez pracodawców elastycznych form zatrudnienia (samotni rodzice, matki, osoby niepełnosprawne).

 • Niskie płace w porównaniu do wysokości świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego.

 • Wysoka atrakcyjność ofert pracy pracodawców zagranicznych, a w związku z tym migracja za granicę znacznej ilości niskokwalifikowanych pracowników.
 1. INTEGRACJA SPOŁECZNA

Według Ustawy, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Instytucją realizującą zadania pomocy społecznej dla mieszkańców Sopotu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który udziela pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Świadczenia zaś mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy.

W 2008 roku z różnych form pomocy w ramach zadań gminnych i powiatowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało: • 1 130 rodzin (bez świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych), tj. 6% ogółu gospodarstw domowych w Sopocie – w latach 2007 i 2006 odpowiednio – 1.158 rodzin (tj. 6,1% ogółu gospodarstw domowych w Sopocie) i 1.325 rodzin (tj. 7% ogółu gospodarstw domowych w Sopocie),

 • 1 352 osobom przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych
  (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania); w latach 2007 i 2006 odpowiednio – 1.392 osobom i 1.619 osobom,

 • 742 rodzinom udzielano pomocy w postaci pracy socjalnej; w latach 2007 i 2006 odpowiednio – 832 rodzinom i 738 rodzinom.

Realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów objęła w 2008 roku:

 • 1 507 rodzin, którym przyznano świadczenia rodzinne, tj. 8% ogółu gospodarstw domowych w Sopocie (dla porównania, 1.963 w 2007 roku, zaś 1.488 rodzin w 2006 roku),

 • 183 osoby, które korzystały z zaliczki alimentacyjnej,

 • 191 osób, które korzystały ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W związku z tym, że z dniem 1 października 2008r. zgodnie ze zmianami ustawowymi wprowadzono świadczenia z funduszu alimentacyjnego zamiast zaliczki alimentacyjnej, porównania dwóch ostatnich podpunktów z latami ubiegłymi jest bezzasadne.
Tabela 13: Przesłanki do udzielania pomocy społecznej (liczba rodzin)
2006

2007

2008

Długotrwała lub ciężka choroba

790

764

741

Niepełnosprawność

767

737

590

Ubóstwo

666

563

526

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

344

283

184

Bezrobocie

304

173

140

Bezdomność

128

113

113

Alkoholizm

80

86

56

Przemoc w rodzinie

12

15

10

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

14

4

10

Potrzeba ochrony macierzyństwa

11

2

5

Narkomania

7

5

4

Sytuacja kryzysowa

8

1

-

Zdarzenia losowe

2

-

1

Sieroctwo

-

1

1

Uwaga: jedna rodzina może wystąpić w kilku rodzajach dysfunkcji. Źródło: dane MOPS w Sopocie.
Dominującymi przyczynami udzielania pomocy były: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Warto dodać, że hierarchia trzech pierwszych powodów przyznania pomocy nie zmienia się już od kilku lat.

3.1. Seniorzy i osoby niepełnosprawne

3.1.1. Rozmiary zjawiska, analiza danych i tendencji

Najpoważniejszym problemem społecznym, przed jakim od kilku lat staje Sopot jest kwestia starzenia się społeczeństwa. Tabela poniżej przedstawia liczbę osób w wieku powyżej 60-ciu lat.Tabela 14: Starsi mieszkańcy Sopotu
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

I-VI 2008

Ogół mieszkańców

42 035

41 410

41 017

40 547

40 075

39 624

39 154

38 945

60-64

Liczba

2 194

2 149

2 150

2 112

2 101

2 302

2 466

2 590

%

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,8

6,3

6,6

Pow. 65

Liczba

7 876

7 886

7 903

7 974

7 993

7 960

7 954

7 992

%

18,7

19,0

19,3

19,7

19,9

20,1

20,3

20,5

Uwaga: dane GUS dla ww. grup wiekowych za cały 2008r. znane będą w kwietniu 2009r. Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań GUS.
Dane za półrocze 2008 roku potwierdzają ogólny trend, jaki dokonuje się w Sopocie od kilku lat – systematyczny spadek liczby ludności przy regularnym wzroście odsetka starszych mieszkańców w strukturze demograficznej miasta. W połowie 2008 roku udział mieszkańców w wieku powyżej 60 lat kształtował się na poziomie 27,1% (wzrost od 2001 roku o 3,2%). Oznacza to, że ponad co czwarty mieszkaniec Sopotu miał powyżej 60 lat.

Bardzo ciekawych informacji dostarcza struktura mieszkańców Sopotu w wieku poprodukcyjnym. Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego – „w wieku poprodukcyjnym znajdują się mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku


60 lat i więcej”. Poniższa tabela przedstawia udział ww. osób w ogólnej populacji Sopotu.
Tabela 15: Osoby w wieku poprodukcyjnym w Sopocie
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

I-VI 2008

Ogół mieszkańców

42 035

41 410

41 017

40 547

40 075

39 624

39 154

38 945

Kobiety

60-64
i pow. 65

6 281

6 246

7 837

7 686

7 624

6 321

6 407

6 493

Mężczyźni

Pow. 65

2 822

2 835

2 855

2 905

2 907

2 933

2 927

2 950

Razem

Liczba

9 103

9 081

10 692

10 591

10 531

9 254

9 334

9 443

%

21,7%

21,9%

26,1%

26,1%

26,3%

23,4%

23,8%

24,2%

Uwaga: dane GUS za cały 2008r. znane będą w kwietniu 2009r. Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań GUS.
Analiza tabeli uwidacznia, iż osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły w połowie 2008 roku 24,2% ogółu populacji Sopotu, co oznacza, że blisko co czwarty jego mieszkaniec był w wieku emerytalnym. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym zmalał na przestrzeni 2005 i 2006 roku o blisko 3 punkty procentowe, ale w ostatnich latach ponownie wzrósł
i utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Warto dodać, iż w Sopocie odsetek osób starszych jest wyższy niż w większości innych polskich miast i cały czas rośnie.
Dla porównania, w powiatach ościennych ww. odsetek wyniósł w połowie 2008r. kolejno – 18,2% w Gdańsku (miasto na prawach powiatu), 18,5% w Gdyni (miasto na prawach powiatu). W powiatach województwa pomorskiego o zbliżonej do Sopotu liczbie ludności – 11,6% (w powiecie sztumskim) i 13,3% (nowodworski). Tabela poniżej przedstawia statystyki na poziomie kraju i województwa, które każdorazowo są znacznie niższe od tych otrzymanych w analogicznym czasie dla Sopotu.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna