Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona8/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Źródło: dane z MOPS w Sopocie.
Pobyt w Ośrodku jest odpłatny zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Formy pomocy DOA w Sopocie obejmują zajęcia stałe, krótkoterminowe, integrujące uczestników ze środowiskiem, a ponadto zabawy i uroczystości okolicznościowe. Na zajęcia stałe składają się m.in.: prowadzenie zespołu folklorystycznego, którego członkami są podopieczni Ośrodka, przygotowywanie wokalnie podopiecznego do wzięcia udziału w Festiwalu Zaczarowanym organizowanym w Krakowie, zajęcia teatralne, redakcja gazetki „Świat Ośrodka”, zajęcia w pracowni drewna oraz pracowni świec. Wśród zajęć jednorazowych (działań krótkoterminowych) w 2008 roku znalazły się: organizowanie koncertów muzycznych dla podopiecznych Ośrodka, których wykonawcami byli trójmiejscy muzycy uprawiający wiele różnych gatunków muzyki - od muzyki klasycznej poprzez jazz
po muzykę rozrywkową. Przygotowanie strojów, dodatków ludowych przed występem na Pikniku Ludowym w Chmielnie, współpraca przy organizowaniu Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego oraz wieczoru poetyckiego w Dworku Sierakowskich w ramach projektu Karawana 2000, wykonanie instrumentu –„diabelskie skrzypce” na konkurs w Chmielnie. Spotkania kadry związane z przygotowaniem obchodów XXV-lecia Ośrodka. Udział
w I Sopockim Turnieju sprawnościowym. Zorganizowanie w Ośrodku 2 seansów filmowych. Na zajęcia integrujące pensjonariuszy ze środowiskiem złożyły się: udział w festynach integracyjnych, udział w koncertach, imprezach w ramach projektu Karawana 2000, wyjścia do schroniska dla zwierząt, wyjścia do hufca ZHP w Sopocie, zajęcia plastyczne w ramach projektu Sopot – Ulica Sztuki. Ponadto w DOA miały miejsce różne zabawy i uroczystości okolicznościowe.

DOA współpracuje też z innymi ośrodkami, organizacjami pozarządowymi takimi jak: Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji, Sopockie Stowarzyszenie Tęczowy Dom, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Bizon przy Kole PSOUU w Gdańsku, Centrum Wolontariatu w Sopocie, Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” w Gdyni, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Przedszkole nr 10 w Sopocie, Szkoła Muzyczna w Sopocie, Domy Pomocy Społecznej w Rudnie, Gniewie, Szpęgawsku, Damaszku.

Ośmiu osobom niepełnosprawnym MOPS opłacał do końca 2008 roku udział
w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie Sopotu nie funkcjonują WTZ, osoby niepełnosprawne kwalifikujące się do udziału w ww. warsztatach kierowane są do Gdańska lub Gdyni. W świetle aktualnych trendów demograficznych charakterystycznych zarówno dla kraju, jak i dla Sopotu (starzenie się społeczeństwa, wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze mieszkańców, współwystępowanie starości
z niepełnosprawnością) można zakładać, iż z czasem może pojawić się potrzeba stworzenia WTZ lub Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych na terenie Sopotu.

MOPS zapewnia środki finansowe na korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego, jednak brak w Sopocie publicznej, ogólnodostępnej, dobrze wyposażonej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Tego typu wypożyczalnia funkcjonuje przy Hospicjum im. Św. Siostry Faustyny (ale przeznaczona głównie dla podopiecznych ośrodka) oraz przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie (z uwagi na stan sprzętu wypożyczalnia czynna częściowo, do wyczerpania zasobów).Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe stanowią drugą grupę zasobów wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych. Na terenie Sopotu działa kilkadziesiąt organizacji pozarządowych zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio tematyką osób niepełnosprawnych oraz ludzi starszych (warto dodać, iż w Sopocie do końca 2008r. zarejestrowanych było 313 organizacji pozarządowych, co daje miastu jeden z najwyższych


w kraju odsetków zarejestrowanych NGO’s przypadających na 10 tys. mieszkańców). Celem organizacji jest nie tylko podejmowanie działań stymulujących do większej aktywności osób starszych lub niepełnosprawnych - twórczej, zawodowej, artystycznej lub sportowej -
ale także wspieranie ich rodzin oraz udzielanie doraźnej pomocy, w tym podejmowanie działań interwencyjnych.

Wśród organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych lub starszych mieszkańców Sopotu można wymienić takie jak: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Zadba”, Sopockie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Tęczowy Dom”, Fundacja Grupy Ergo Hestia na Rzecz Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Integralia”, Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy


w Sopocie, Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek”, Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Sopocie, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera – Koło Sopot i inne.

Niektóre organizacje, choć są samodzielnymi jednostkami niepublicznymi, prowadzą działania na podstawie umów zawartych z miastem, zgłaszając się do konkursów ofert na zadania realizowane przy współpracy lub pod nadzorem merytorycznym MOPS.


W 2008 roku zgłosiło się do wszystkich konkursów ofert na zadania realizowane przez MOPS w Sopocie 7 organizacji pozarządowych. Dziewięć NGO’s na bieżąco współpracuje z MOPS.

Działalność pięciu organizacji pozarządowych, z którymi MOPS w Sopocie podpisał umowy na realizację zadań powierzonych w 2008 roku jest ściśle związana z osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Tabela poniżej prezentuje wspomniane organizacje wraz z uszczegółowieniem zakresu współdziałania.Tabela 20: Organizacje pozarządowe współpracujące z MOPS Sopot w 2008 roku

Organizacja pozarządowa

Nazwa powierzonego zadania

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Zapewnienie opieki w domu pomocy społecznej osobom w podeszłym wieku.

Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a’Paulo


Zapewnienie opieki w domu pomocy społecznej osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym.

Pomorski Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze świadczone w domach.

Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Wojewódzki

Usługi opiekuńcze świadczone w domach.

Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Źródło: opracowanie MOPS w Sopocie.

Ponadto dwie organizacje pozarządowe wyłoniono w drodze przetargu na usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia. Były nimi Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Agape.W 2008 roku z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało ogółem
331 osób. Mimo, że ogólna liczba świadczonych usług przyjmuje podobne wartości
co w latach ubiegłych, to jednak systematycznie wzrasta liczba osób w miesiącu, korzystających ze wspomnianych usług w miejscu zamieszkania (w domach) – od ok. 175 osób w 2003r. do 244 osób w 2008r. Odpłatność podopiecznych za usługi uzależniona była od wysokości ich dochodów i ustalana na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu.
Tabela 21: Liczba osób korzystających za pośrednictwem MOPS z usług opiekuńczych
i specjalistycznych

2006

2007

2008

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

324

344

331

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
w ośrodkach wsparcia

37

39

26

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

16

21

22

Źródło: dane MOPS w Sopocie.
Średnia ilość godzin usług opiekuńczych przypadających na jednego klienta w 2008 roku wyniosła 1 godzinę i 50 minut. Według informacji MOPS, żadnej osobie nie ograniczono w 2008r. ani zwykłych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych. Biorąc pod uwagę znaczny odsetek osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, a także fakt, że blisko 74% wszystkich osób korzysta z usług dłużej niż sześć miesięcy przyjmuje się,
że zapotrzebowanie na tę formę pomocy będzie rosnąć w następnych latach wraz ze wzrostem liczby osób starszych w Sopocie. Będzie się to wiązało z faktem zapewnienia kadry opiekuńczej.


   1. Szczególne inicjatywy skierowane na środowisko

Przyjęty uchwałą Rady Miasta (Uch. Nr XXV/453/2005) Plan Strategiczny Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Sopocie na lata 2005-2014, który stanowi uzupełnienie Strategii Integracji i Polityki Społecznej Sopotu 2005-2014. Strategia wspierania osób niepełnosprawnych w Sopocie opracowana została w 2001 r. przez Zespół, który powołał Prezydent Miasta Sopotu na okres najbliższych 12 lat. W skład Zespołu wchodziły osoby zawodowo i społecznie związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Lokalne inicjatywy zrealizowały DDPS i DOA w Sopocie. Były to także inicjatywy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, wypływające z charakteru działalności ośrodków i skierowane do podopiecznych placówek. Na szczególną uwagę zasługuje projekt Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie - „Mieszkanie Treningowe”. Mieszkanie przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla klientów sopockiego Ośrodka. Jest to realizacja projektu w kierunku usamodzielnienia życiowego osób niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym celem pobytu w mieszkaniu jest “trening” umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennym życiu. Zakłada się, że po wcześniejszym usamodzielnieniu osoby niepełnosprawne będą mogły funkcjonować we własnych mieszkaniach przy minimalnym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu pomocy środowiskowej. Projekt został napisany przez grupę projektową pracowników Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego
w Sopocie w ramach szkolenia polsko duńskiego „Training Programme for Managers and Staff of Social Care Industrial in Poland”. Projekt został wyróżniony i prezentowany
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Wspomniane mieszkanie treningowe pełni jednocześnie funkcję mieszkania chronionego. Brak jednak jeszcze
w Sopocie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych ex definitione.

Szczególną inicjatywą na rzecz seniorów jest budowane Sopockie Centrum Aktywności Seniora – dom pomocy społecznej (otwarcie planowane na 2010 rok). Mieścić się tam będą Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, część klubowa i rehabilitacyjna dla osób starszych oraz tereny rekreacyjne, dostępne dla wszystkich sopockich seniorów oraz społeczności lokalnej. Wspomniana placówka powstanie przy ulicy Mickiewicza 49. Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum miało miejsce w listopadzie 2008 roku. Dom Pomocy Społecznej przeznaczony będzie dla około 80 osób w podeszłym wieku, wymagających całodobowej opieki.

Od 1 września 2008 roku do kwietnia 2009 roku Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku realizuje projekt „Pociąg do Wolontariatu – aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie” (w ramach PO KL 2007 – 2013. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Projekt stanowi odpowiedź na takie bariery jak: ograniczone możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie wynikające z braku samodzielności, słabej motywacji i obaw związanych z utratą świadczeń socjalno-rentowych, nieadekwatny do specyficznych potrzeb system wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie, utrudnione kontakty z pełnosprawnym społeczeństwem potęgujące izolację społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie, całkowity brak indywidualnych trenerów/asystentów osób niepełnosprawnych intelektualnie, stereotypy środowiskowe (zwłaszcza pracodawców) związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych intelektualnie jako osób niezdolnych do podjęcia pracy. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowo-społecznej 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) w wieku 16–50 lat
i wzrost umiejętności pracy z ONI wśród 12 wolontariuszy-asystentów (17-45 lat) na terenie powiatu Sopot w okresie 8 miesięcy.

Cyklicznie (od 2004 roku) realizowany jest projekt Sopot - Ulica Sztuki. Są to warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych, polegające na organizowaniu galerii ulicznej prac uczestników projektu oraz znanych sopockich artystów, połączonej z aukcją prac. Projekt jest realizowany wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Urząd Miasta Sopotu oraz Stowarzyszenie „Na Drodze Ekspresji”. Impreza jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Między 2008 a 2011 rokiem Urząd Miasta w Sopocie realizuje projekt Quality Ageing in an Urban Environment (Q-AGEING). Główny cel projektu to wypracowanie kompleksowych, ponadnarodowych rozwiązań wynikających z problematyki starzejącego się społeczeństwa. Cele szczegółowe projektu to aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia, zapewnienie opieki zdrowotnej, aktywizacja i integracja społeczna ludzi starszych oraz wprowadzenie rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Oprócz opisanych we wcześniejszym rozdziale Sopockich Integracyjnych Targów Pracy, corocznie organizowany jest ponadto Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych (w 2008r. odbyła się VI edycja). W ramach Festynu odbywają się nie tylko Targi Organizacji Pozarządowych, ale również Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.  Festyn jest organizowany przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Urząd Miasta Sopotu oraz mieszkańców Sopotu działających w organizacjach pozarządowych. Festyn ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizowaniu niepełnosprawnych i starszych mieszkańców Sopotu oraz ograniczenie skutków niepełnosprawności w sferze społecznej. Idea imprezy ukierunkowana jest głównie na integrację mieszkańców Sopotu, wymianę informacji i doświadczeń osób, instytucji i organizacji z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz kreatywnym formom aktywności społecznej. Kluczowym elementem festynu jest aktywne uczestnictwo mieszkańców Sopotu, co w rezultacie sprzyjać ma budowaniu lokalnej świadomości społecznej ogółu mieszkańców Sopotu.

Na terenie Sopotu realizowane (ze środków gminy) są również programy zdrowotne dla niepełnosprawnych i starszych mieszkańców. Wśród wspomnianych programów, realizowanych od lat, wymienić należy:

Program Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku. Celem programu jest opóźnienie skutków starzenia się, szczególnie w zakresie przywracania zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życiowych. Programem objęci są mieszkańcy Sopotu, którzy ukończyli 70 rok życia i nie korzystali uprzednio z programu. Skierowania na rehabilitację wydawane są przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Realizacja programu odbywa się poprzez 10-dniowe turnusy w systemie dziennym, mające miejsce w sanatorium Leśnik. Po badaniu lekarskim ustalany jest indywidualny program usprawniający. Zazwyczaj są to dwa zabiegi fizjoterapeutyczne, gimnastyka ogólnousprawniająca oraz gimnastyka oddechowa na tężni. Podczas pobytu w sanatorium pacjentami opiekuje się wykwalifikowana pielęgniarka. Na czas odpoczynku po zabiegach, organizowane są spotkania z lekarzami specjalistami, dietetyczką, psychologiem itp. Z programu skorzystały w 2008r. 203 osoby.

Program Rehabilitacji Domowej, adresowany do osób niepełnosprawnych ruchowo, wymagających stałej rehabilitacji (chorzy na SM, z niedowładami itp.), a którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej. Dobór pacjentów do programu oparty jest o zgłoszenia lekarzy rodzinnych oraz o zgłoszenia organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. W trakcie rehabilitacji, pacjent znajduje się pod opieką lekarza. W 2008r. zorganizowano 1.550 sesji, w których udział wzięło 52 pacjentów.

Zdrowie Seniora. Program skierowany jest do mieszkańców po 65 roku życia,
u których pojawiły się lub pogłębiły problemy ze sfery psychicznej lub fizycznej. Skierowanie do programu wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W ramach programu wykonana jest ocena geriatryczna za pomocą odpowiednich skal, dodatkowe badania biochemiczne, specjalistyczne, konsultacje. Pacjent i jego rodzina podczas końcowej wizyty otrzymują wiele wskazówek odnośnie dalszego leczenia i postępowania. Z programu w 2008r. skorzystało 200 osób.

Program Wczesnego Wykrywania Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD), obejmujący mieszkańców Sopotu, którzy ukończyli 50 r.ż. W ramach programu wykonane jest badanie ostrości wzroku, dna oka, test Amslera. W przypadku stwierdzenia zmian w siatkówce, pacjent zostaje skierowany na badanie angiografii fluoresceinowej.
W 2008r. objęto programem 192 osoby.
3.1.4. Analiza SWOT – seniorzy i osoby niepełnosprawne

W województwie pomorskim, podobnie jak w całym kraju, problemem osób niepełnosprawnych są trudności w uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym. Osoby niepełnosprawne mają również ograniczone możliwości korzystania z oferty edukacyjnej oraz są zdecydowanie gorzej wykształcone. Jak pokazują dane, osoby zarejestrowane w PUP


w Gdyni mające status osoby niepełnosprawnej posiadają z reguły niższe wykształcenie
(w grudniu 2008 roku udział osób niepełnosprawnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz zasadniczym zawodowym stanowił 44,7% ogółu zarejestrowanych w tym czasie niepełnosprawnych bezrobotnych). Natomiast gruntowne wykształcenie jest podstawą przygotowania do pracy oraz zatrudnienia. Zatrudnienie zapewnia między innymi niezależność osobistą i materialną, jednak dla osób niepełnosprawnych ma wartość dodatkową – kompensuje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Spośród 587 ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu Pracy w Gdyni w 2008 roku zaledwie 31 ofert (5,3% ogółu ofert) skierowanych były do osób niepełnosprawnych. Nikły jest także udział osób niepełnosprawnych w formach wsparcia i aktywizacji zawodowej (w 2008 roku - 2,2%).


Mocne strony

Słabe strony

 • Dobrze merytorycznie funkcjonujący system integracji społecznej (inicjatywy MOPS -DOA, DPS, UM, NGO’s), edukacyjnej
  i zdrowotnej.

 • Oferta edukacyjna dostosowywana do potrzeb osób niepełnosprawnych - systematycznie rozbudowywana sieć przedszkoli i szkół posiadających oddziały integracyjne, jak również istnienie dwóch szkół specjalnych skierowanych do dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnej.

 • Sieć placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą i usprawniającą.

 • Systematycznie rosnąca liczba osób niepełnosprawnych chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji i korzystania
  z poradnictwa zawodowego.

 • Różnorodność ofert wsparcia osób niepełnosprawnych.

 • Angażowanie społeczności lokalnej
  w działania wspierające i przełamywanie stereotypów środowiskowych nt. osób niepełnosprawnych poprzez realizację założeń projektu „Pociąg do Wolontariatu – aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 • Realizacja projektu Q-Ageing przez UM
  w Sopocie.

 • Funkcjonowanie mieszkania treningowego.

 • Znaczna liczba sopockich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

 • Uzdrowiskowy charakter Sopotu.

 • Świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych).

 • Uruchomienie w Sopocie filii PUP
  w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych (od marca 2005 roku).

 • Podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku celowego na leki i dogrzanie mieszkań.

 • Powstające Sopockie Centrum Aktywności Seniora - dom pomocy społecznej.

 • Funkcjonujący Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 • Mała aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych przy wysokim odsetku ww. grupy społecznej w strukturze beneficjentów MOPS.

 • Nieaktualna diagnoza zjawiska niepełnosprawności w regionie (dane z NSP).

 • Niedostateczna liczba ofert pracy wpływających do Urzędu Pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych (5,3% ogółu ofert), niska stopa zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

 • Niewielki udział niepełnosprawnych
  w formach wsparcia i aktywizacji zawodowej.

 • Niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
  w PUP.

 • Trudna sytuacja finansowa osób niepełnosprawnych, wynikająca z małej ilości ofert pracy dla niepełnosprawnych.

 • Ograniczenia i trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry specjalistów świadczących usługi opiekuńcze.

 • Niewielka liczba organizacji pozarządowych odpowiadających na konkurs ofert na zadania pomocy społecznej.

 • Brak standardów usług opiekuńczych.

 • Brak dobrze wyposażonej, publicznej, ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 • Niedostatek mieszkań chronionych.

 • Brak chętnych do prowadzenia Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej.

 • Słabo rozwinięta infrastruktura systemu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Szanse

Zagrożenia

 • Wzrost poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych.

 • Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • Zwiększenie aktywności potencjalnych pracodawców.

 • Likwidacja barier architektonicznych
  i w komunikowaniu się.

 • Egzekwowanie przepisów dotyczących przystosowania obiektów budowlanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Zwiększenie dostępu do nowoczesnych systemów informacyjnych (w tym pomoc
  w zakupie sprzętu komputerowego i dostępie do Internetu).

 • Współpraca z mediami w celu kształtowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej i starszej oraz upowszechniania wiedzy o ww. grupach społecznych.

 • Współpraca sektora publicznego z sektorem pozarządowym.

 • Dostęp do finansowania inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością ze środków funduszy strukturalnych UE.

 • Funkcjonujące lokalne programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia.

 • Starzenie się społeczeństwa, wzrost odsetka osób starszych w strukturze społecznej (widoczny trend zwłaszcza w Sopocie).

 • Rosnąca liczba osób niepełnosprawnych.

 • Uzależnienie od pomocy społecznej.

 • Niedostosowanie wymogów rynku pracy do struktury mieszkańców Sopotu (znaczny odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, przewaga kobiet w wieku poprodukcyjnym).

 • Stosunkowo niski poziom świadomości społeczeństwa o sytuacji osób niepełnosprawnych, istnienie silnych stereotypów i uprzedzeń.

 • Niestabilna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza kraju.

 • Relatywnie coraz niższe (wobec kosztów utrzymania) świadczenia emerytalno-rentowe.

 • Utrudniony dostęp do bezpłatnych usług opieki zdrowotnej.

 • Nieuwzględnienie w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 dofinansowania projektów odpowiadających na problemy w związku ze starzeniem się społeczeństwa.

 • Ograniczone możliwości sfinansowania badania stanu zjawiska niepełnosprawności
  i starzenia się.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna