Powiatowy program na rzecz zatrudnienia I spójności społecznej 2007-2013 Wersja za 2008 rok wstPobieranie 1.02 Mb.
Strona9/18
Data10.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

3.2. Rodzina i dzieci

3.2.1. Rodzina i dzieci

MOPS w Sopocie udzielił w 2008 roku pomocy w formie zasiłków i w naturze


1 232 osobom z 1 033 rodzin, w tym 1 156 osobom z 961 rodzin w ramach zadań własnych gminy. Tabela poniżej przedstawia liczbę osób i rodzin otrzymujących wspomniane wsparcie także w ubiegłych latach.
Tabela 22: Świadczeniobiorcy zasiłków i pomocy w naturze z MOPS w Sopocie
2006

2007

2008

Liczba osób

1 510

1 266

1 232

Liczba rodzin

1 229

1 058

1 033

Źródło: dane MOPS w Sopocie.
Liczba osób i rodzin objętych pomocą zmalała bardzo nieznacznie w porównaniu do 2007 roku. Pomoc pieniężna obejmuje zasiłki stałe, okresowe i celowe. Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym comiesięcznie. Zasiłki stałe są zadaniem zleconym do realizowania przez gminę finansowanym ze środków administracji rządowej.
Tabela 23: Zasiłek stały
2007

2008

Liczba osób

Zasiłek stały ogółem, w tym:

278

283

Dla osoby samotnie gospodarującej

233

241

Dla osoby pozostającej w rodzinie

45

42

Źródło: opracowanie MOPS i własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03.
Liczba osób otrzymujących stały zasiłek jest wyższa od tej, którą otrzymano dla całego 2007 roku. Może być to świadectwem pogarszania się sytuacji życiowej, zdrowotnej lub materialnej mieszkańców miasta bądź narastającym procesem starzenia się społeczeństwa i istnienia szarej strefy.

Zasiłek okresowy jest zadaniem własnym gminy (z dotacją) o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie lub możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Tabela 24: Zasiłek okresowy
2006

2007

2008

Liczba osób

Zasiłek okresowy ogółem,
w tym ze względu na:


64

58

51

Długotrwałą chorobę

27

31

13

Niepełnosprawność

8

11

16

Bezrobocie

35

26

27

Uwaga: wiersze nie sumują się. Źródło: dane MOPS w Sopocie.
Liczba osób otrzymujących zasiłek okresowy nieznacznie spada.

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,
w szczególności pokrycia kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
a także kosztów pogrzebu. Warto wspomnieć, że w Sopocie obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku celowego na leki i dogrzanie mieszkań na podstawie uchwały Rady Miasta Sopotu z dnia 2 lipca 2004r. podwyższającego kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku celowego. Liczba osób korzystających
z zasiłku celowego na pokrycie kosztów leków i leczenia wyniosła w 2008 roku 86 osób. Natomiast liczba osób korzystających z zasiłku celowego na pokrycie kosztów opału
i dogrzania mieszkania na podstawie ww. uchwały Rady Miasta Sopotu to w analogicznym czasie 70 osób.

Sopot od 1990 roku traktuje dożywianie jako zadanie priorytetowe i jako jedyny


w Trójmieście stosuje podwyższone kryterium dochodowe zgodnie z Uchwałą
Nr XVIII/320/04 Rady Miasta Sopotu w sprawie udzielania pomocy w formie posiłków dla osób dorosłych i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gmina realizuje także Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Do końca 2008 roku łącznie w ramach Programu pomocą objęto 740 osób, w 2007 roku - 760 osób. Według raportów MOPS corocznie następuje spadek liczby dzieci korzystających z posiłków, jednak podkreślić należy, że każde potrzebujące dziecko taką pomoc otrzymuje [por. Sprawozdanie MOPS
za 2007 rok, s. 23].

Oprócz udzielania pomocy finansowej, MOPS udziela wsparcia przede wszystkim


w formie pracy socjalnej opartej na zindywidualizowanych działaniach skierowanych
do całych rodzin. Pracą socjalną jest działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osobistego. Problemy nie powinny być rozwiązywane
w oderwaniu od sytuacji rodziny, a ważne jest, by podejście do osoby czy rodziny objętej pracą socjalną było holistyczne.
Tabela 25: Praca socjalna realizowana w MOPS ogółem
2006

2007

2008

Liczba rodzin

738

832

742

Liczba osób w rodzinach

1 406

1 691

1 309

Źródło: opracowanie na podstawie danych MOPS w Sopocie.
Odsetek rodzin objętych pracą socjalną wzrósł na przestrzeni 2006 i 2007 roku
o ponad 10 punktów procentowych. W 2008 roku liczba rodzin objętych pracą socjalną zmalała do 742, co związane jest ze spadkiem liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Warto też wspomnieć, iż od maja 2006 roku MOPS w Sopocie realizuje projekt Asystent rodziny. Polega on na zatrudnieniu asystentów rodziny, w tym w ramach programu „Bezrobocie – nie dla mnie”. Asystent rodziny jest osobą, która pracując regularnie


z rodziną prowadzi trening budżetowy, żywnościowy, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, a także trening kompetencji wychowawczych. Większość rodzin objętych opieką to rodziny charakteryzujące się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zazwyczaj są to rodziny niepełne i wielodzietne), które wyraziły zgodę na uczestnictwo
w projekcie, jednocześnie podpisując kontrakt socjalny. W 2007 roku opieką objęto
22 rodziny, co stanowi ponad 30% wzrost do roku poprzedniego. W 2008 roku oprócz trzech asystentów rodziny finansowanych w ramach projektu „Bezrobocie – nie dla mnie”, zatrudniono w MOPS dodatkowo dwóch asystentów. Liczba rodzin objętych asystą wyniosła w 2008r. – 25 rodzin. Wymiernym efektem projektu jest liczba dzieci, które dzięki działaniom asystentów rodziny i pracowników socjalnych pozostały w środowisku rodzinnym i nie znalazły się w systemie opieki zastępczej (w 2007 roku było to 26 dzieci, w 2008 roku – 41 dzieci).
Aktywne formy pracy na rzecz rodzin realizowane przez MOPS to także:

I. Zawieranie kontraktów socjalnych

Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc
a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające
do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać. Praca kontraktem wymaga większego nakładu pracy ze strony pracownika socjalnego, który musi utrzymywać stały kontakt z rodziną, by wspierać a zarazem nadzorować przebieg umowy. Motywowanie i budowanie pozytywnych nawyków wśród tej grupy jest bardziej czasochłonne.

Kontraktem socjalnym objęte są przede wszystkim rodziny niezaradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, korzystające ze wsparcia „asystenta rodziny” oraz osoby bezrobotne kierowane do prac społecznie użytecznych. Wszystkie rodziny korzystały


z pomocy MOPS od wielu lat, co znacznie utrudniało pracę z nimi ze względu na wyuczone nawyki (ucieczka w chorobę, brak orzeczenia o niepełnosprawności przy częstym dostarczaniu zwolnień lekarskich do Powiatowego Urzędu Pracy). Tabela poniżej przedstawia liczbę rodzin objętych kontraktem socjalnym na przestrzeni lat.
Tabela 26: Kontrakty socjalne
2006

2007

2008

Liczba rodzin, z którymi zawarto kontrakt socjalny

87

60

57

Liczba osób w rodzinach, z którymi zawarto kontrakty socjalne

-

178

180

Źródło: opracowanie MOPS w Sopocie.
II. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to szeroko stosowana forma aktywizacji bezrobotnych klientów MOPS. W ramach prac bezrobotni mogą przepracować maksymalnie dziesięć godzin tygodniowo, za które dostają wynagrodzenie, nie pozbawiające ich prawa


do świadczeń pomocy społecznej. Wynagrodzenie, o którym mowa jest w 40% finansowane przez Urząd Miasta Sopotu, a w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Na terenie Sopotu przygotowano 14 stanowisk pracy m.in. w: MOPS, Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, Muzeum Sopotu. W zakresie obowiązków były przede wszystkim prace gospodarczo–porządkowe. W 2007 roku skierowano do prac 68 osób, z czego 30 podjęło pracę (44%), co pokazuje, że lista chętnych do pracy była znacznie krótsza od ilości zabezpieczonych miejsc pracy. W 2008r. do prac społecznie użytecznych skierowano
31 osób, z których 20 podjęło pracę (64,5%), w tym osiem podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

III. Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą społeczną

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania rodziny, MOPS - zgodnie


z postanowieniem Sądu - organizuje system opieki zastępczej. W jego ramach działa Dom Dziecka „Na Wzgórzu”. Jest to placówka wielofunkcyjna świadcząca usługi opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Dom zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę oraz wychowanie poprzez realizację zadań przewidzianych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dodatkowo poszerza swoje zadania o działania interwencyjne, terapeutyczne oraz prowadzi indywidualne plany usamodzielnienia w ramach Grupy Usamodzielniających się wychowanków, działającej w środowisku w jednym z mieszkań
zasobów Miasta. Do zadań placówki należy praca z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczej. W 2008 roku Dom Dziecka „Na Wzgórzu” dysponował 30 miejscami (w tym 20 miejsc socjalizacyjnych i 2 interwencyjne).
Tabela 27: Dom Dziecka „Na Wzgórzu”
2007

2008

Liczba dzieci w całym roku

36

40

W tym w filii Grupy Usamodzielniających się Wychowanków

10

10

Źródło: dane MOPS w Sopocie.
Ponadto, w 2008 roku funkcjonowało 78 rodzin zastępczych (z czego 59 to rodziny zastępcze mieszkające na terenie Sopotu, a 19 to rodziny, które żyją w innych miejscowościach i mają pod opieką sopockie dzieci), w których przebywało 108 dzieci
(77 – mieszkało w Sopocie). W 2008 roku odsetek dzieci przebywających w rodzinnym systemie opieki zastępczej wśród wszystkich dzieci objętych opieką zastępczą wyniósł 88%. Natomiast ogólna liczba rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinnym systemie opieki zastępczej wzrosła od 2007 roku. Tabela poniżej przedstawia ogólną liczbę rodzin zastępczych opiekujących się sopockimi dziećmi, w tym rodzin zamieszkujących na terenie miasta Sopotu (liczby w nawiasach).

Tabela 28: Rodziny zastępcze ogółem
2007

2008

Liczba rodzin

Liczba dzieci w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba dzieci w rodzinach

Ogółem rodziny zastępcze

74 (57)

103 (72)

78 (59)

108 (77)

Rodziny spokrewnione

52 (42)

63 (50)

56 (46)

68 (53)

Rodziny niespokrewnione

14 (12)

14 (12)

14 (11)

12 (11)

Rodziny zawodowe, w tym:

8 (3)

26 (10)

8 (3)

28 (13)

Rodziny wielodzietne

2 (1)

10 (3)

2 (1)

8 (3)

Pogotowie rodzinne

3 (2)

10 (7)

3 (2)

14 (10)

Rodziny specjalistyczne

3 (0)

6 (0)

3 (0)

6 (0)

Uwaga: poza nawiasem podano ogólną liczbę rodzin zastępczych oraz liczbę dzieci w tych rodzinach
(w nawiasie zaś wyszczególniono liczbę rodzin zastępczych oraz liczbę dzieci w tych rodzinach przebywających na terenie Sopotu). Źródło: opracowanie MOPS w Sopocie i własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03.
Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wzrosła w porównaniu
do 2007 roku, podobnie jak liczba rodzin zastępczych tworzonych dla dzieci sopockich poza Sopotem. Odsetek dzieci przebywających w rodzinach na terenie Sopotu zmniejszył się
w 2007 roku o 7% w porównaniu do 2006 roku [por. Sprawozdanie MOPS w Sopocie za rok 2007, s. 39]. Dzięki zintensyfikowaniu działań poza gminą możliwe jest dalsze umieszczanie dzieci w zastępczym systemie opieki nad dzieckiem. Warto dodać, że w Sopocie przebywają też dzieci z innych powiatów. W 2008 roku było 8 rodzin zastępczych (siedem rodzin spokrewnionych i jedna niespokrewniona) dla dzieci spoza Sopotu, w których przebywało ogółem ośmioro dzieci.

Orzeczenia o zastępczych formach opieki wobec dzieci (w formie rodzin zastępczych lub adopcji) wydawane są ponadto przez Sąd Rejonowy. Tabela poniżej przedstawia liczbę wydawanych orzeczeń w Sopocie.


Tabela 29: Zastępcze formy opieki wobec dzieci
2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008
Orzeczone rodziny zastępcze

2

4

7

8

10

3

2

Liczba małoletnich

3

6

10

12

10

5

3
Orzeczone adopcje

4

6

1

5

2

4

4

Liczba małoletnich

6

6

1

6

2

4

4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Sądu Rejonowego w Sopocie.
Liczba orzeczonych przez Sąd rodzin zastępczych po wzrastającym trendzie do 2006 roku zmniejszyła się w ostatnich latach. Liczba orzeczonych przez Sąd adopcji kształtuje się od 2001 roku na podobnym poziomie.

W 2008 roku udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki wychowankom sytemu opieki zastępczej.


Tabela 30: Usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych
2007

2008

Liczba osób
z rodzin zastępczych

Liczba osób

z placówek opiekuńczo-wychow.Liczba osób
z rodzin zastępczych

Liczba osób

z placówek opiekuńczo-wychow.Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

29

7

25

6

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

2

3

2

0

Pomoc na zagospodarowanie

6

3

9

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS i opracowań MPiPS-03.
W 2008 roku ilość wychowanków systemu opieki zastępczej, którym udzielono wsparcia finansowego była nieznacznie mniejsza od tej otrzymanej na koniec 2007 roku.
O połowę zmniejszyła się liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym udzielono finansowego wsparcia. Oprócz form wsparcia przedstawionych
w powyższej tabeli dodatkowo w 2008 roku jednemu wychowankowi placówki opiekuńczej udzielono pomocy i przyznano mieszkanie z zasobów Miasta.

Istotną formą usamodzielnienia wychowanków systemu opieki zastępczej jest mieszkanie chronione. W Sopocie istnieje jedno takie mieszkanie przeznaczone dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub Dom Dziecka „Na Wzgórzu”, którzy


są przygotowywani do usamodzielnienia. Mieszkanie składa się w dwóch pokoi, kuchni, łazienki. Przez cały rok 2007 w mieszkaniu przebywały dwie osoby, zaś w 2008 roku – jedna.
3.2.2. Zasoby instytucjonalne Miasta

Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS-u (PIK) – opisany szczegółowo w kolejnym podrozdziale.

Ośrodki wsparcia i placówki opiekuńczo-wychowawcze realizujące zadania pomocy społecznej w Sopocie, tj.:  • Dom Dziecka „Na Wzgórzu”. W placówce w całym roku przebywało łącznie w 2008 roku 40 dzieci, z czego 10 w filii Grupy Usamodzielniających się Wychowanków i dwoje w miejscach interwencyjnych.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna