Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas IV 10 maja 2013Pobieranie 33.79 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar33.79 Kb.

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas IV

10 maja 2013


MIEJSCE

NA NAKLEJKĘ

Z KODEM


GRAMMAR
I Utwórz liczbę mnogą do podanych rzeczowników. (7 pkt)
foot- __________

watch – ____________

dictionary – ___________

box - ______________

tooth -__________

wolf - ________

child - _______
II Wybierz i zaznacz: a), b), lub c). (11 pkt)

1 The living room is a ______. Let’s tidy up.a bad b mess c wrong

2 My sister ______ go to work.a not b don’t c doesn’t

3 _______ students like teachers?a Does b Do c Doesn’t

4 I don’t ___________ drink milk.a sometimes b never c often

5 There isn’t ______ water in the glass.a any b a c some

6 Have you got _______ onion soup?a any b some c a

7 ‘I can’t find my pen.’ ‘There ____ is!’a its b it c he

8 Is there ______ armchair in the living room?a an b a c the

9 The weather is very nice here ____ winter.a on b at c in

10 _______ year, we have a Christmas party.a On b At c Every
11Where is the hedgehog? It’s.............the chairs.

a between b opposite c nextIII Znajdź błędy w poniższych zdaniach, podkreśl je. Zapisz poprawną wersję.(7pkt)

1. Do your mum do any sport? ………………………………………………….


2. Her birthday is on August . ………………………………………………….
3. Helen walks usually in the morning. ………………………………………………….

4. There aren’t any food for dinner. ………………………………………………….

5. Greg and I am brothers. .…………………………………………………

6. They has got a car. .…………………………………………………

7. My shoe are black. .…………………………………………………

VOCABULARY
I Zakreśl wyraz , który nie pasuje do innych.

(8 pkt )


 1. tasty delicious meal great

 2. serve boil peel fry

 3. eggs sugar honey chocolate

 4. fork meal spoon plate

 5. skyscraper hotel cloud theatre

 6. sausage meat chicken meal

 7. biology maths PE AM

 8. ceiling roof balcony ground


II Wybierz właściwą odpowiedź zaznaczając A, B lub C. (10 pkt)

1 Jane is very .......... . She likes telling jokes.

A funny B serious C polite

2 My mum’s sister has got two children. They’re my ....... .

A nieces B cousins C nephews

3 Frank is a ………. . He repairs cars.

A vet B nurse C mechanic

4 That’s my dad’s brother. He’s my ………. A uncle B aunt C cousin

5 My sister has got a baby daughter. She’s my ………. .

A nephew Bcousin Cniece

6 Laura types letters in an office. She’s a …….

A secretary B teacher C hairdresser

7 Bill is ………. . He always says please and thank you.

A silly B rude C polite

8 John is a ………. boy. He gets A’s in all his tests.

A clever B quiet C noisy

9 That’s my dad’s dad. He’s my ………. .

A granddad B husband C father-in-law

10 Lucy flies planes. She’s a ………. .

A photographer B pilot C secretary
III Połącz części wyrażeń, wpisując w kwadracik właściwą literę a-f. (6 pkt )
1 A hairdresser  a) plays the drums.

2 A musician  b) works in a hospital.

3 A farmer  c) catches criminals.

4 A police officer  d) helps people in danger.

5 A nurse  e) cuts people’s hair.

6 A firefighter  f) grows plants and keeps

animals.
IV Połącz czasowniki z odpowiednimi rzeczownikami i wpisz w kwadracik właściwą literę a-f. (6 pkt )

1 listen to  a) homework

2 cook  b) my bed

3 do  c) TV

4 watch  d) a skateboarb

5 make  e) music

6 ride  f) soup

COMMUNICATION
I Uzupełnij dialog podanymi wyrazami. ( 6pkt )


can can’t here please thanks would


1 Man: Can I have some apple juice?

Waiter: Sorry, you _______. How about orange juice?
2 Mum: _______ you like some strawberries?

Boy: Yes! Can I have some cream on them, _______?
3 Girl: I’m hungry. ________ I have some cake, dad?

Dad: Sure, ________ you are.

Girl: __________, dad.
II Przeczytaj pytania i zaznacz właściwe odpowiedzi: a lub b. (7pkt)
1 What’s your nationality?


 1. We’re friends.

 2. We’re Czech.

2 What’s your favourite thing? 1. It’s exciting.

 2. It’s my camera.

3 Whose bag is it? 1. It’s a beautiful bag.

 2. It’s my sister’s bag.

4 Are these your games? 1. Thanks.

 2. They’re exciting.

5 How about going to the forest? 1. It’s absolutely amazing.

 2. Good idea!

6.What a beautiful fountain!

a) Good idea.

b) Hang on. I’ll take a photo of them.

7. Look at this skeleton! It can move.

a) Never mind.

b) No way!
READING
I Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania. (6pkt )
Hi, Michael,

How are you? Are you having fun on your holiday? I’m having lots of fun. I love the summer! We’ve always got lots of free time in the summer.

What do you do in your free time? I remember you like doing sports – you usually play tennis in the evenings and you always play basketball at the weekends. I don’t like playing tennis but I like playing baseball. I play in a local team every Saturday at 9 o’clock in the morning. I’m good at it.

I’m good at cooking, too. I can make lots of delicious meals and snacks. My favourite dish is spaghetti. It’s easy to make and it’s tasty. Boil spaghetti in water for five minutes. Put it on a plate and put some tomato sauce, cheese and salt on top. I always eat spaghetti with a fork and spoon.

I’m hungry! It’s 12 o’clock and it’s time for lunch. I’m making spaghetti!

See you soon,

Rachel
Wstaw właściwy wyraz.
1. Rachel and Michael are on summer _______ .

2. Michael always plays ____________ at the weekends.

3. Rachel doesn’t like playing _____________ but she likes playing baseball.

4. Rachel is good at making snacks and ________


5. Rachel’s favourite dish is _____________ and tasty.

6. Rachel puts tomato sauce, cheese and ________on her spaghetti.
SZKOŁA PODSTAWOWA

: asp -> pliki -> pobierz
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy test dla klas V 09 maja 2012
pobierz -> Zgodnie z art. 59 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy przedstawia wykaz pracodawców i osób korzystających z instrumentów rynku pracy
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas VI 30 maja 2011
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy dla klas V 30 maja 2011
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas VI 9 maja 2012
pobierz -> Plan Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie na lata 2011 2018
pobierz -> Wykaz zastępstw pracowników umig kańczuga w razie urlopu I innych nieobecności
pobierz -> Xxiii pomarańczowy Konkurs Recytacji poezji I prozy pamięci hanny łochockiej I adama bahdaja
pobierz -> Wydanie Specjalne Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
pobierz -> Xxii półmaraton Lipcowy w Okonku
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna