Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona14/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48


Pozycja planu: B.3

Nazwa przedmiotu

CHEMIA OGÓLNA

Poziom studiów

studia I stopnia ( inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA


Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e
Wymagania wstępne

wymagana chemia w szkole średniej minimum w zakresie podstawowym


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15E
45


6
Założenia i cele przedmiotu

Po zakończeniu bloku przedmiotowego student potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami kwasowo-zasadowymi, przewiduje kierunek i produkty reakcji; potrafi wykonać podstawową analizę jakościową i ilościową.


Metody dydaktyczne

wykład w formie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia laboratoryjne.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

(I lub II do wyboru przez studentów na początku semestru)

I.

1. zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie uzyskanych punktów (kolokwia + analizy punktowane)2. egzamin testowy

II.


1. zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie uzyskanych punktów (kolokwia + analizy punktowane)

2. zaliczenie przedmiotu w formie bloku (45% egzamin testowy; 20% praca międzysemestralna; 15% czynny udział w wykładach; 20% ocena zaliczeniowa z ćw. lab.)


Treści kształcenia

Wykłady

1. Chemia ogólna: budowa atomu i teorie atomistyczne; układ okresowy; teorie kwasowo-zasadowe; typy związków nieorganicznych; bufory; wskaźniki; wiązania chemiczne.

2. Chemia analityczna: systematyczna analiza jakościowa (aniony, kationy, sole); analiza ilościowa ze szczególnym uwzględnieniem analizy objętościowej.Ćwiczenia


1. Chemia ogólna: pH; hydroliza; dysocjacja elektrolityczna; aktywność metali; przewidywanie kierunku reakcji, amfolit, akwakompleksy.

2. Analiza jakościowa: analiza anionów, kationów i soli.

3. Analiza ilościowa: alkacymetria, manganometria, precypitometria, kompleksometria.

Nazwiska osób prowadzących przedmiot

dr Agnieszka Grzelakowska, dr Joanna Cieślewicz


Literatura

Literatura podstawowa

1.Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa 1994.

2. Lipiec T., Szmal Z., Chemia analityczna z uwzględnieniem półmikroanalizy jakościowej. PZWL, Warszawa, 1996.

3. Minczewski J. Z., Marczenko Z., Chemia analityczna. PWN, Warszawa 1998.Literatura uzupełniająca

1.Cox P.A., Krótkie wykłady: Chemia nieorganiczna. PWN, Warszawa, 2004.

2. Kotowska J., Piasecki J. Jakościowa i ilościowa analiza chemiczna. Błasika, Szczecin, 1996.

3. Hulanicki A., Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej. PWN, Warszawa, 1992.
Pozycja planu: B.4

Nazwa przedmiotu

CHEMIA ORGANICZNA

Poziom studiów

studia I stopnia ( inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

Biotechnologia


Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e
Wymagania wstępne

Podstawy chemii z zakresu szkoły średniej


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15E
30


5
Założenia i cele przedmiotu

Po zakończeniu bloku przedmiotowego student potrafi zidentyfikować podstawowe grupy związków organicznych na podstawie różnic w ich właściwościach fizyko-chemicznych; potrafi zaplanować i przeprowadzić prostą syntezę organiczną z wykorzystaniem procesu destylacji, krystalizacji lub/oraz ekstrakcji.


Metody dydaktyczne

wykład w formie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia laboratoryjne.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

(I lub II do wyboru przez studentów na początku semestru)

I.

1. zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie uzyskanych punktów (kolokwia + analizy punktowane)2. egzamin testowy

II.


1. zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie uzyskanych punktów (kolokwia + analizy punktowane)

2. zaliczenie przedmiotu w formie bloku (45% egzamin testowy; 20% praca międzysemestralna; 15% czynny udział w wykładach; 20% ocena zaliczeniowa z ćw. lab.)


Treści kształcenia

Wykłady

1. Nomenklatura związków organicznych.

2.Przegląd grup związków organicznych: nazewnictwo, budowa, właściwości fizyczne i chemiczne, zastosowanie w życiu codziennym.

3. Podstawy syntezy organicznej: destylacja, ekstrakcja, krystalizacja jako metody oczyszczania produktów; środki suszące – przegląd i dobór.


Ćwiczenia


1. Przegląd grup związków organicznych: właściwości fizyczne i chemiczne, zastosowanie w życiu codziennym.

2. Synteza organiczna: chlorek t-butylu; aspiryna.

3. Barwniki roślinne – ekstrakcja z materiału roślinnego; rozdział metodą ekstrakcji i TLC.

4. Elementy analizy jakościowej związków organicznych.

5. Ilościowe oznaczania witaminy C w produktach spożywczych oraz zawartości cukrów redukujących w cukrze spożywczym.

Nazwiska osób prowadzących przedmiot

dr Agnieszka Grzelakowska, dr Joanna Cieślewicz


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna