Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona4/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Pozycja planu: A.2


Nazwa przedmiotu

EKONOMIA


Poziom studiów

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

Biotechnologia


Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e
Wymagania wstępne

Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

30
2
Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

  • rozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne,

  • rozumieć zasady działania głównych podmiotów gospodarczych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa),

  • posługiwać się miernikami społeczno-ekonomicznymi w podejmowaniu decyzji w skali makro i mikro,

  • stosować rachunek ekonomiczny w podejmowaniu krótko i długookresowych decyzji w zakresie działalności gospodarczej


Metody dydaktyczne

wykład multimedialny


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

test na zaliczenie


Treści kształcenia

Wykłady

Podstawowe pojęcia i prawa ekonomii. Podmioty gospodarcze. Funkcjonowanie rynku (popyt, podaż, równowaga). Elementy teorii podziału. Modele zachowań konsumenta. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstw. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Struktury rynku (konkurencja doskonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna). Rynki czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał). Rola państwa w funkcjonowaniu gospodarki (polityka fiskalna, polityka pieniężna, budżet). Rachunek dochodu narodowego. Pieniądz i system bankowy. Rynek kapitałowy. Inflacja (pojęcie inflacji, główne teorie inflacji, skutki inflacji). Bezrobocie (pojęcie bezrobocia, rodzaje bezrobocia, metody walki z bezrobociem). Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny Handel zagraniczny. Integracja gospodarcza.
Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

dr Izabela Wielewska


Literatura

Literatura podstawowa


  1. R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2008,

  2. R. Milewski (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2007,

  3. M. Żukrowski (red.), Ekonomia. Zarys wykładu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.Literatura uzupełniająca


  1. D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007,

  2. D. Begg, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007,

  3. D. Begg, Ekonomia. Zbiór zadań, PWE Warszawa 2001.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna