Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona48/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Pozycja planu: D.2.7


Nazwa przedmiotu

BIOTECHNOLOGIA ROZRODU ZWIERZĄT

Poziom studiów

studia I stopnia ( inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA

Specjalność

Biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Przedmiot/y wprowadzający/e

anatomia i fizjologia zwierząt

Wymagania wstępne

Znajomość posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i obsługi mikroskopu świetlnego.


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15
30


3
Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu przedmiotu student ma znać zasady regulacji rozrodczych zwierząt. Opanować podstawowe metody pobierania gamet i zarodków. Nabyć umiejętności manipulacji na gametach i zarodkach. Powinien praktycznie zastosować programy stymulacji hormonalnej w hodowli zwierząt gospodarskichMetody dydaktyczne

wykład multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie - test końcowy z materiału wykładów i ćwiczeń


Treści kształcenia

Wykłady

Cykle i podziały komórkowe. Oogeneza i spermatogeneza.. Molekularne mechanizmy procesu zapłodnienia. Rozwój zarodkowy ptaków i ssaków. Pozyskiwanie gamet i ich ocena. Zapłodnienie pozaustrojowe. Kriokonserwacja gamet i zarodków. Klonowanie somatyczne i terapeutyczne. Programy stymulacji hormonalnej w wielkotowarowej produkcji zwierzęcejĆwiczenia

Nabycie umiejętności izolacji i oceny jakościowej gamety żeńskiej ssaków. Prowadzenie diagnostyki podstawowej i szczegółowej w ocenie seminologicznej. Wykonywanie i zapłodnień in vitro metodą klasyczną i mikrochirurgiczną. Ocena jakości uzyskanych zarodków zwierząt. Metody pozyskiwania i przenoszenia zarodków z uwzględnieniem programów stymulacji hormonalnych.


Nazwisko osoby prowadzącej , odpowiedzialnej za realizację przedmiotu dr.inż. Paweł Łakota
Literatura

Literatura podstawowa

Bielański, A., M. Tischner, Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych. Wyd. 1997.


Praca zbiorowa pod red. L. Zwierzchowskiego i in. Biotechnologia zwierząt 1996

Literatura uzupełniająca

Kurpisz M. (red.) Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. InerMedia, 2002.


Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Monografia prezentuje najnowsze badania dotyczące bydła i trzody chlewnej, które są prowadzone w Polsce. Autorzy przedstawili przydatność różnych technik molekularnych (PCR, RT-PCR, RFLP, SSCP, polimorfizm mikrosatelitarny, sekwencjonowanie DNA, EMSA, hybrydyzacja in situ, mikromacierze DNA itp.) do wykrywania polimorfizmu wielu genów i analizy ich ekspresji. Ważną częścią opracowania jest statystyczna analiza związków pomiędzy zidentyfikowanymi polimorfizmami i zmiennością cech użytkowych (mleczność i jakość mleka, mięsność i jakość mięsa, odkładanie tłuszczu, itp.), bowiem to ona decyduje o możliwości zastosowania uzyskanych wyników w pracy hodowlanej. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się nowoczesną hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz studentów wyższych lat takich kierunków jak: zootechnika, biotechnologia oraz biologia, którzy interesują się genetyką molekularną zwierząt domowych.

Wyd.I, 2004,Pozycja planu: D.2.8

Nazwa przedmiotu

INŻYNIERIA KOMÓRKOWA

Poziom studiów

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA

Specjalność

Biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Przedmiot/y wprowadzający/e

Embriologia

Wymagania wstępne

podstawowe umiejętności pracy laboratoryjnej


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

30
30


4
Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu przedmiotu student ma znać i rozumieć budowę oraz mechanizmy funkcjonowania żywych komórek zwierzęcych w różnych typach tkanek oraz powinien wymieć i umieć wykorzystać nowoczesne metody stosowane w inżynierii komórkowej.


Metody dydaktyczne

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie - kolokwia,


Treści kształcenia

Wykłady

Budowa, właściwości i funkcje: błony komórkowej, organelli obłonionych i nieobłonionych. Budowa i funkcje połączeń międzykomórkowych. Transport i komunikacja międzykomórkowa. Cechy komórek macierzystych, różnicowanie się komórek, ich starzenie i śmieć na drodze apoptozy. Metody inżynierii komórkowej: mikromanipulacje komórkowe, tworzenie i wykorzystanie hybryd, sortowanie komórek, transgeneza, badanie ekspresji genów, właściwości i wykorzystanie komórek macierzystych.Ćwiczenia

Techniki: izolacji komórek PGCs z embrionów z wykorzystaniem mikronarzędzi, mikroskopu stereoskopowego i czynników trawiących. oceny przeżywalności komórek. techniki wirowania komórek. Technologia zautomatyzowanego komputerowo sterowanego mrożenia w ciekłym azocie (sprzęt CryoLogic).


Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

dr hab. Gabriela Elminowska-Wenda, dr inż. Anna Sławińska, dr inż. Joanna Bogucka, dr inż. Konrad Walasik, mgr Katarzyna Kasperczyk


Literatura

Literatura podstawowa

1.Podstawy biologii komórki. 2005. B. Alberts, et al., PWN (Wyd. II zmienione, przekład zbiorowy pod red. H. Kmity i P. Wojtaszka

2.Histologia. 1994. A. Stevens & J.S. Lowe (Wyd. pierwsze polskie pod red. M. Zabla)

3.Biotechnologia Zw. 1997. L. Zwierzchowski, PWN Warszawa

4. Strukturalne podstawy biologii komórki. 2007. W. Kilarski, PWN Warszawa


Literatura uzupełniająca

1. Technika Histologiczna. 1986. S. Zawistowski, PZWL Warszawa2.Analiza DNA. 2008. R. Słomski, Wyd. UP w PoznaniuPozycja planu: D.2.9

Nazwa przedmiotu

PROJEKT BIOTECHNOLOGICZNY

Poziom studiów

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA

Specjalność

Biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Przedmiot/y wprowadzający/e

Biotechnologia zwierząt i biotechnologia roślin (z praktyką laboratoryjną), ekonomia, j. angielski

Wymagania wstępne

znajomość zasad prezentacji wyników naukowych/eksperymentów, umiejętności praktyczne w organizowaniu eksperymentów biotechnologicznych (nabytych na ćwiczeniach laboratoryjnych),praktyczna znajomość programów komputerowych Power Point, Word i Excel


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VII

12244
Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu przedmiotu student ma zdefiniować projekt biotechnologiczny, ocenić dostępne źródła finansowania projektów i ich przydatność do celów projektu, przeanalizować ryzyka projektów np. za pomocą przećwiczonych narzędzi, podsumować w raportach i prezentacji multimedialnej efekty pracy nad projektem, zorganizować plan projektu i rozdysponować zadania menedżerskie, umieć zdecydować się na adekwatny do własnego projektu typ ochrony praw autorskich/własności intelektualnej, formułować cele projektu w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu w danej dziedzinie i przygotować podstawowy opis biznes planu projektu biotechnologicznego z nastawieniem na zapotrzebowanie przemysłu.


Metody dydaktyczne

wykład multimedialny, ćwiczenia projektowe


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne lub pisemne, przygotowanie 2 projektów


Treści kształcenia

Wykłady

Bazy danych dotyczące projektów, sposoby finansowania projektów: idea grantów, prezentacja wniosku o grant badawczy, wypełnianie wniosku on line (np. projekty MNiSW).Patent naukowy. Procedura. Ochrona własności intelektualnej wynalazcy. Formularz zgłoszeniowy. Badania patentowe. Patenty krajowe i europejskie- wnioski. Zarządzanie projektem (Project Management):Definicja funkcjonalnego zespołu badawczego. współpracownicy naukowi (Research Associates). Kierownicy i Kontrolerzy Jakości w projekcie. Rola i konsekwencje audytu. Analiza ryzyka w projekcie. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów powstałych podczas przeprowadzania projektu. Tworzenie sieci współpracy z innymi jednostkami badawczymi, sponsorami, instytucjami finansowego wsparcia. Plan Projektu (Project Plan). Zarządzanie budżetem projektu. Relacje z innymi grupami funkcjonalnymi:m.in. zaopatrzenie, logistyka. Komercjalizacja badań biotechnologicznych. Aplikacja o Grant. Typy grantów: biotechnologiczny naukowy, celowy. Definicja mechanizmów grantu i kontraktów. Ewaluacja konkurencji. Regulacje. Instytuty i centra finansowania, trendy rozwoju. Zarys wniosku o grant. Strategia pisania. Dokumentacja administracyjna: strona tytułowa, opis projektu, miejsce realizacji, wykonawcy, spis treści, przedstawienie budżetu, wyjaśnienia, bio-szkice, referencje. Plan badawczy: zarys, specyfikacja celów, wstępne studia, projekt badań i metody. Proces przeglądu i kryteria wyników.Formy finansowania biznesowego projektów biotechnologicznych. Venture Capital. Biobiznes. Biotechnologiczne „start-up’y”. Założenia przedsięwzięcia biotechnologiczno-wdrożeniowego: Oryginalność i innowacyjność projektu w świetle aktualnego stanu wiedzy i zapotrzebowania społecznego. Potencjalnie aplikacyjny charakter projektu. Realność wykonania. Sposób prezentacji (komunikatywność).

Ćwiczenia

1. prezentacja założeń, celu i rezultatów projektu na podstawie dostępnych abstraktów. 2. Poprawna prezentacja multimedialna celów własnego projektu biotechnologicznego, forma case study . Analiza typów ochrony własności intelektualnej odpowiedniej dla projektów własnych, analiza przykładowych patentów, zapoznanie z portalem Polskiego Urzędu Patentowego i WIPO. 3. Przygotowanie pierwszego projektu zaliczeniowego: pomysł na projekt biotechnologiczny spełniający zasady innowacyjności, zdolności wdrożeniowej i przydatności społecznej. Wskazanie adekwatnego źródła finansowania i ścieżki rozwoju projektu. Wskazanie typu ochrony autorskiej. Analiza rynku i charakterystyka odbiorców rezultatów projektu. Sposób nawiązania współpracy z biznesem. Analiza i wnioski związane z zakładaniem spółki spin-off dotyczące własnego projektu. 4. Przygotowanie drugiego projektu: pomysł na nowy projekt biotechnologiczny lub wybór zaproponowanego tematu projektu; planowanie: tworzenie sieci projektu i definiowanie zadań strategicznych i celowych; tworzenie zespołu wykonawczego i przydzielanie funkcji; ramy czasowe w projekcie i ścieżka krytyczna; analiza ryzyka; tworzenie opisu do biznes planu do samodzielnie wybranego wniosku o finansowanie projektu; przygotowanie przykładowego kosztorysu (zasady planowania kosztów w projekcie biotechnologicznym); analiza SWOT; prezentacja multimedialna przed ewaluatorem projektu i pisemne złożenie opisu biznes planu.


Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

Prof. dr. hab. M. Bednarczyk, mgr. inż. Katarzyna Kasperczyk


Literatura

Henzler-Żakowska H., “Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu”, 2006

Pyrża A., „Poradnik wynalazcy”, 2009, Polski Urząd Patentowy

Markiewicz D. (red. Pracy zbiorowej), „Komercjalizacja wyników badań naukowych- krok po kroku”, 2009, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska”

Akt prawny: Dziennik Ustaw 2003 Nr 119 poz. 1117 - Prawo własności przemysłowejRybicki P., „Finanse dla niefinansistów, 2007


1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna