Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona6/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Pozycja planu: A.3.2


Nazwa przedmiotu

ETYKA


Poziom studiów

studia I stopnia ( inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA


Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e
Wymagania wstępne

bez wymagań


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30
2
Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu przedmiotu studenci uzyskają wiedzę teoretyczną z etyki. Student rozumie podstawowe zjawiska moralne i ich złożoność. Potrafi samodzielnie analizować i oceniać krytycznie problemy i konflikty moralne we współczesnym świecie oraz ma świadomość wagi problemów bioetycznych towarzyszących postępowi w naukach przyrodniczych.


Metody dydaktyczne

wykład multimedialny


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium.


Treści kształcenia

Wykłady

Charakterystyka miejsca etyki wśród dyscyplin filozoficznych.

Etyka a moralność. Działy etyki. Podstawowe pojęcia etyczne; wartości, normy, oceny, powinności, cnoty moralne, sankcje.

Historyczny przegląd stanowisk w etyce. Nurt refleksyjny etyki starożytnej (Sokrates, Platon, Arystoteles).

Hedonizm Epikura, psychologizm stoików. Etyka chrześcijańska średniowiecza (Św. Augustyn, Św. Tomasz). Główne stanowiska w etyce nowożytnej i współczesnej: naturalizm Th. Hobbesa, teoria zmysłu moralnego D. Hume'a, formalizm Kanta, utylitaryzm. Etyka protestancka i katolicka. Etyka niezależna (T. Kotarbińskiego, „non violence”. Zasada czci dla życia A. Schweitzera.

Godność osoby ludzkiej jako centralna kategoria etyki.

Prawo do wolności a odpowiedzialność człowieka .

Idea i zasada tolerancji we współczesnej etyce.

Moralne implikacje odkryć nauk biologicznych i medycznych. Bioetyka i jej szczegółowe problemy: transplantacje, zapłodnienie pozaustrojowe, inżynieria genetyczna, eutanazja.

Moralne problemy współczesności.


Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

dr Zofia ZgodaLiteratura
Literatura podstawowa

  1. M. Ossowska: Normy moralne, próba systematyzacji, wyd. różne

  2. M. Ossowska: Podstawy nauki o moralności, Ossolineum 2001

  3. J. Hołowka: Etyka w działaniu, W-wa 2001

  4. P. Singer (red.): Przewodnik po etyce, W-wa 2000

5. Bourke: Historia etyki, W-wa 1994
Literatura uzupełniająca
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna