Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona7/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48

  1. T. Biesaga: Etyka personalistyczna,ISBN ,2001

  2. T. Ślipko: Zarys etyki szczegółowej, WAM 2005

  3. A. Szczuciński: Cywilizacyjne dylematy rozwoju nauki i techniki, Batik, Poznań, 2000

Pozycja planu: A.3.3

Nazwa przedmiotu

WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


Poziom studiów

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA


Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e
Wymagania wstępne

bez wymagań


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30
2
Założenia i cele przedmiotu

Przedmiot powinien nie tylko dostarczyć pogłębionej – wobec dotychczas nabytej − wiedzy o politycznej, gospodarczej i społecznej materii współczesnych stosunków międzynarodowych, lecz przede wszystkim umożliwić studentom nabycia umiejętności krytycznego spojrzenie oraz analizy dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.


Metody dydaktyczne

Wykład z użyciem środków multimedialnych.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Bieżące przygotowania tematów w grupach oraz test końcowy.


Treści kształcenia

Wykłady

Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych; Struktura współczesnego świata; Państwo i ich ugrupowania jako podstawowi uczestnicy stosunków międzynarodowych; Rola mocarstw w światowym układzie sił; Wertykalizacja i horyntalizacja bezpieczeństwa międzynarodowego; Zależności pomiędzy światową polityką a gospodarką; Integracja europejska – teraźniejszość oraz perspektywy rozwoju; Współczesne wymiary globalizacji. Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych; Wymiary międzynarodowych zagrożeń oraz wyzwań po zakończeniu zimnej wojny; Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje w podziale światowego bogactwa; Procesy decyzyjne w polityce zagranicznej; Wizje rozwoju świata do roku 2050. Pozycja międzynarodowa Polski.
Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

dr Wojciech Szymborski
Literatura

Literatura podstawowa

Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, zarys wykładów, Warszawa 2008.

Współczesne stosunki międzynarodowe, podręcznik akademicki, T. Łoś-Nowak (red.), Wrocław 2008.

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Warszawa 2006.

Szymborski W., Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008.


Literatura uzupełniająca

Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1999.

Ciomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków 2004.

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006.

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna