Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona8/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48

Pozycja planu:A.3.4


Nazwa przedmiotu

FILOZOFIA PRZYRODY


Poziom studiów

studia I stopnia ( inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA


Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e
Wymagania wstępne

bez wymagań


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30
2
Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu przedmiotu studenci posiadają wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień filozofii i filozofii przyrody co da studentowi lepszą orientację w historii własnej dziedziny oraz ułatwia rozumienie pozycji człowieka w środowisku przyrodniczym. Słuchacz potrafi zintegrować nabyte wiadomości z innymi dziedzinami wiedzy.


Metody dydaktyczne

wykład multimedialny


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

aktywne uczestnictwo w zajęciach, napisanie eseju.


Treści kształcenia

Wykłady

Struktura filozofii przyrody. Refleksja nad przyrodą w starożytnej Grecji: Kosmos Pitagorejczyków, Atomizm Demokryta, Platona matematyczna konstrukcja świata. Fizyka Arystotelesa. Teologiczne wyjaśnienia świata. Mechanicyzm Kartezjusza. Newton i narodziny nowożytnej fizyki. Leibniza koncepcja czasu i przestrzeni.

Problemy pochodzenia i rozwoju wszechświata(teoria Wielkiego Wybuchu), determinizm i indeterminizm w kosmologii. Natura czasu i przestrzeni. Koncepcje istoty życia. Filozoficzne zagadnienia związane z powstaniem i ewolucją życia.

Filozoficzne podstawy wybranych koncepcji życia. Implikacje filozoficzne osiągnięć biologii i genetyki, inżynierii genetycznej. Problematyka istoty człowieka w świetle rozwoju technik medycznych. Implikacje etyczne inżynierii genetycznej embriologicznej (klonowanie, badania prenatalne).


Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

mgr Daniel Sobota


Literatura

Literatura podstawowa

  1. M. Heller: Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody. Znak. Kraków 1992

  2. M. Heller: Filozofia przyrody. Zarys historyczny. Znak 2004

  3. M. Heller, M. Lubański, Szcz.W. Ślaga: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody. Wyd. ATK 1997

  4. Carl G. Hempel: Filozofia nauk przyrodniczych. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001

  5. Z. Hajduk: Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia. KUL. Lublin 2004
Literatura uzupełniająca

  1. F. Copleston: Historia filozofii. t.I-IX., wyd. różne

  2. S. Hawking: Krótka historia czasu od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur. Poznań 1996

  3. A. Łukasik: Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody. UMCS. Lublin 2006

  4. L. Wciórka: Filozofia przyrody. Biblioteka Pomocy Naukowych. WAM. Poznań 200.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna