Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?Pobieranie 31.96 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar31.96 Kb.
www.gbpizs.gov.pl
Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?

konferencja zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

im. Andrzeja Bączkowskiego. Warszawa, 15 stycznia 2014 r.
Wybór literatury polskiej i zagranicznej 2010-2013

ze zbiorów

Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

1. Achieving work-family balance among Spanish managers and their spouses : a demands-control perspective / Margarita Mayo [et al.] // The International Journal of Human Resource Management. - 2011, nr 1-3, s. 331-350.

Osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą i rodziną wśród hiszpańskich menedżerów i ich małżonków: perspektywa popyt-kontrola.

2. Auswirkungen von Kindererziehung auf Erwerbsbiografien und Alterseinkommen von Frauen / Dina Frommert, Thorsten Heien, Brigitte L. Loose // WSI Mitteilungen. - 2013, nr 5, s. 338-349.

Oddziaływanie wychowania dzieci na biografie zawodowe i dochody kobiet na starość.

3. Career attitudes and subjective career success : tackling gender differences / Mihaela Enache [et al.] // Gender in Management. - 2011, nr 3-4, s. 234-250.

Zwyczaje związane z karierą zawodową a przedmiot sukcesu kariery zawodowej: radzenie sobie z różnicami ze względu na płeć.

4. Coping with work-family conflict : the reciprocal and additive contributions of personal coping and organizational family-friendly support / Anit Somech, Anat Drach-Zahavy // Work and Stress. - 2012, nr 1, s. 68-90.

Radzenie sobie z konfliktem praca-rodzina: model wzajemnej i dodanej korzyści indywidualnego radzenia sobie a wsparcie organizacyjne przyjazne rodzinie.

5. Czy znamy lekarstwo na niską dzietność?: międzynarodowe badania ewaluacyjne na temat polityki rodzinnej / Anna Baranowska-Rataj, Anna Matysiak // Polityka Społeczna. - 2012, nr 7, s. 9-14.

6. Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y / Maria Wanda Kopertyńska // Organizacja i Kierowanie. -2012, nr 1A, s. 297-307.

7. Discrimination against mothers is the strongest form of workplace gender discrimination : lessons from US caregiver discrimination law / Stephanie Bornstein, Joan C. Williams, Genevieve R. Painter // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. - 2012, nr 1, s. 45-62.

Dyskryminacja matek jako najostrzejsza forma dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć: nauka ze stosowania niedyskryminującego prawa wobec matek w USA.

8. Elastyczne formy pracy jako instrument work-life balance / Agnieszka Smoder // Polityka Społeczna. - 2012, nr 1, s. 14-19.

9. Employment protection and fertility : evidence from the 1990 Italian reform / Ervin Prifti, Daniela Vuri // Labour Economics. - 2013, nr [4], s. 77-88.

Ochrona zatrudnienia i dzietność: dowody z reform włoskich z lat 90.

10. The Europeanisation of reconciliation policies in France : boasting… but learning / Sophie Jacquot, Clémence Ledoux, Bruno Palier // European Journal of Social Security. - 2011, nr 1, s. 69-88.

Europeizacja polityki godzenia życia zawodowego z rodzinnym we Francji: zarozumiałość...ale i nauka na błędach.

11. Explaining age and gender differences in employment rates : a labor supply-side perspective / Stephan Humpert, Christian Pfeifer // Journal for Labour Market Research. - 2013, vol. 46, nr 1, s. 1-17.

Wyjaśnienie różnic ze względu na wiek i płeć w stopie zatrudnienia: perspektywa strony podaży pracy.

12. Explaining career motivation among female doctors in the Netherlands : the effects of children, views on motherhood and work-home cultures / Barber Pas [et al.] // Journal of Labor Research. - 2011, nr 3, s. 487-505.

Wyjaśnienie motywacji zawodowej kobiet lekarzy w Holandii: wpływ dzieci, postrzeganie macierzyństwa a system godzenia pracy z obowiązkami domowymi.

13. Family policy and shared parenting in Nordic countries / Mia Hakovirta, Minna Rantalaiho // European Journal of Social Security. - 2011, nr 2, s. 247-266.

Polityka rodzinna a dzielenie się rodzicielstwem w krajach skandynawskich.

14. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce / red. Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2011. - 279 s.

15. Housework conflict and divorce : a multi-level analysis / Leach Ruppanner // Work, Employment and Society. - 2012, nr 4, s. 638-656.

Konflikt domowy a rozwód: analiza wielopoziomowa.

16. Intergenerational links in female labor force participation / Melinda Sandler Morrill // Labour Economics. - 2013, nr [1], s. 38-47.

Międzypokoleniowe powiązania udziału kobiet w zasobach siły roboczej.

17. Jednostka w rolach rodzinnych i zawodowych - konflikt i wzbogacenie / Monika Parchomiuk // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 3-17.

18. The legitimation and reproduction of discourse-practice gaps in work-life balance / Paula McDonald, Keith Townsend, Amy Wharton // Personnel Review. - 2013, nr 1-2, s. 205-222.

Legitymizacja i reprodukcja w ramach dyskursu braku powiązań pomiędzy teorią i praktyką w zachowywaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym.

19. Life-cycle patterns in male/female differences in job search / Astrid Kunze, Kenneth R. Troske // Labour Economics. - 2012, nr 2, s. 176-185.

Zróżnicowanie męskich i damskich wzorów cyklów życia w poszukiwaniu pracy.

20. Lives of female expatriates : work-life balance concerns / Liisa Mäkelä, Vesa Suutari, Helene Mayerhofer // Gender in Management. - 2011, nr 3-4, s. 256-274.

Życie kobiet międzynarodowych menedżerów firm: zagadnienie równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym.

21. Macierzyństwo jako płaszczyzna permanentnego rozwoju kobiety w biegu życia / Maria Mądry // Psychologia Rozwojowa. - 2012, nr 3, s. 9-21.

22. Maternal employment and gender role attitudes : dissonance among British men and women in the transition to parenthood / Pia Schober, Jacqueline Scott // Work, Employment and Society. - 2012, nr 3, s. 514-530.

Zatrudnienie matek a stosunek do społecznej roli płci: dysonans pomiędzy mężczyznami i kobietami w Wielkiej Brytanii w procesie stawania się rodzicami.

23. Membership has its privileges? Contracting and access to jobs that accommodate work-life needs / Forrest Briscoe, Mark Wardell, Steve Sawyer // Industrial and Labor Relations Review. - 2011, vol. 64, nr 2, s. 258-282.

Członkostwo ma swoje przywileje? Kontraktowanie i dostęp do pracy, która godzi potrzeby życia zawodowego z rodzinnym.

24. Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - 282 s.

25. Młode kobiety z Opolszczyzny wobec pracy zawodowej / Anna Krasnodębska // Humanizacja Pracy - 2012, nr 5, s. 27-39.

26. Modelowanie decyzji o prokreacji i aktywności zawodowej / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. - 2012, nr 10, s. 1-10.

27. Non-traditional dual earners in Norway : when does she work at least as much as he? / R. Hege Kitterød, M. Rønsen // Work, Employment and Society. - 2012, nr 4, s. 657 675.

Niezgodne z tradycją podwójne zarobkowanie małżonków w Norwegii: kiedy ona zacznie pracować przynajmniej tyle co on?

28. Patterns of conflict and enrichment in work-family balance : a three-dimensional typology / Johanna Rantanen [et al.] // Work and Stress. - 2013, nr 2, s. 141-163.

Wzorce konfliktów a bogactwo w ramach równowagi pracy i rodziny: typologia trzech wymiarów.

29. Praca i rodzina : konflikt czy synergia? : konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn / Bogusława Lachowska. - Lublin : Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012. - 322 s.

30. Private sector career trajectories for women in Denmark and the USA : welfare state services versus corporate diversity programmes / Jette Steen Knudsen // European Journal of Industrial Relations. - 2011, nr 3, s. 261-275.

Kierunki kariery zawodowej kobiet w prywatnym sektorze w Danii i USA: usługi państwa opiekuńczego kontra korporacyjne programy zróżnicowania.

31. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Bożena Balcerzak-Paradowska [i in.]. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 142 s.

32. The relationship between motherhood and professional advancement : perceptions versus reality / Lorra M. Brown // Employee Relations. - 2010, nr 4-5, s. 470-494.

Relacje pomiędzy macierzyństwem i rozwojem zawodowym: percepcja kontra rzeczywistość.

33. Revisiting ‘mothers and sons’ preference formation and the female labor force in Switzerland / Aline Bütikofer // Labour Economics. - 2013, nr [1], s. 82-91.

Ponowne badanie kształtowania się preferencji matek i synów oraz udziału kobiet w zasobach siły roboczej w Szwajcarii.

34. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością w rolach rodzinnych i zawodowych / Monika Parchomiuk // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 90-109.

Konflikt praca-rodzina w sytuacji rodzicielstwa dziecka niepełnosprawnego.

35. Rodzicielstwo jako bariera aktywności zawodowej / Adam Kubów // Nauki Społeczne. - 2012, nr 2(6), s. 7-22.

36. Rodzina i praca w warunkach kryzysu / pod red. Lucyny Golińskiej, Eleonory Bielawskiej-Batorowicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - 596 s.

37. Searching for a balance : work-family practices, work-team design, and organizational performance/ Nien-Chi Liu, Chih-Yuan Wang // The International Journal of Human Resource Management. - 2011, nr 10-12, s. 2071-2085.

Poszukiwanie równowagi: praktyki godzenia pracy z życiem rodzinnym, wzorce pracy grupowej a efektywność organizacyjna.

38. Support for the work-life balance in Europe : the impact of state, workplace and family support on work-life balance satisfaction / Anja-Kristin Abendroth, Laura den Dulk // Work, Employment and Society. - 2011, nr 2, s. 234-256.

Wsparcie dla równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym w Europie : wpływ państwa, miejsca pracy i wsparcia rodzinnego dla satysfakcji wynikającej z równowagi układu: praca-dom.

39. The timing of maternal work and time with children / Jay Stewart // Industrial and Labor Relations Review. - 2010, vol. 64, nr 1, s. 181-200.

Wybór pracy w okresie macierzyństwa i czas poświęcony dzieciom.

40. Uwarunkowania aktywności społecznej kobiet w Polsce i na Ukrainie / Nataliia Ustinova // Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s. 51-66.

41. Warunki aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona Dudzik-Garstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 57-68.

42. „We both need to work” : maternal employment, childcare and health care in Britain and the USA / Clare Lyonette, Gayle Kaufman, Rosemery Crompton // Work, Employment and Society. - 2011, nr 1, s. 34-50.

„Oboje potrzebujemy pracy”: zatrudnienie w okresie macierzyństwa, opieka nad dzieckiem i opieka zdrowotna w Wielkiej Brytanii i USA.

43. The willingness to pay for job amenities : evidence from mothers’ return to work / Christina Felfe // Industrial and Labor Relations Review. - 2012, vol. 65, nr 2, s. 427 454.

Gotowość płacenia za uprawnienia związane z pracą: dane dotyczące powrotu matek do pracy.

44. Women managers’ career progression : an Asia Pacific perspective / Uma Jogulu, Glenice Wood // Gender in Management. - 2011, nr 8, s. 590-603.

Rozwój kariery kobiet menedżerów: perspektywa krajów Azji i Pacyfiku.

45. Work environment and opt-out rates at motherhood across high-education career paths / Jane Leber Herr, Catherine D. Wolfram // Industrial and Labor Relations Review. - 2012, vol. 65, nr 4, s. 928-950.

Środowisko pracy a wskaźniki wyboru opcji macierzyństwa w ramach ścieżek kariery osób z wyższym wykształceniem.

46. Work, welfare and gender inequalities : an analysis of activation strategies for partnered women in the UK, Australia and Denmark / Jo Ingold, David Etherington // Work, Employment and Society. - 2013, nr 4, s. 621-638.

Praca, opieka społeczna a nierówności ze względu na płeć: analiza strategii aktywizacji kobiet zamężnych i mających parterów w Wielkiej Brytanii, Australii i Danii.

47. Working as an independent contractor in Japan and the U.S. : is it a good option for married women with young children? / Yanfei Zhou // Japan Labor Review. - 2011, nr 1, s. 103-124.

Pracując jako niezależny kontrahent w Japonii i USA: czy to dobry wybór dla zamężnych kobiet z małymi dziećmi?

48. Work-self balance : alongitudinal study on the effects of job demands and resources on personal functioning in Japanese working parents / Evangelia Demerouti [et al.] // Work and Stress. - 2013, nr 3, s. 223-243.

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym: długookresowe studium wpływu wymogów i zasobów pracy na funkcjonowanie w życiu prywatnym japońskich rodziców aktywnych zawodowo.

49. Wpływ pracy zawodowej matki na czas spędzany z dzieckiem / Anna Nowak // Polityka Społeczna. - 2012, nr 4, s. 19-23.

50. Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. - 2012, nr 11/12, s. 14-19.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna