Pracownia projektowa I nadzoru budownictwa komunalnego mgr inPobieranie 0.58 Mb.
Data09.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

mgr inż. Bogusław Zaleszczyk

37-700 Przemyśl ul. Grunwaldzka 13 tel. (0-16) 670-39-04TOM I

Nazwa opracowania: P. B. rozbudowy oczyszczalni ścieków

w Korytnikach - technologia

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków dz. nr: 1609/7; 89/3; 1617/4 ;

81/4 i 78/3 obr. Korytniki

Adres: Korytniki gm. Krasiczyn


Inwestor: Gmina Krasiczyn

Sprawdził:mgr inż. Renata Kondrat

nr uprawnień: S-100/02Opracował: mgr inż. Bogusław Zaleszczyk

Nr uprawnień: 220/ 74


Kierownik Pracowni:

mgr inż. Bogusław Zaleszczyk


Przemyśl, maj 2008 r.


Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny i obliczenia - str. 1 10

2. Protokół ZUD z dnia ................08. - str. 11

3. Informacja BIOZ - str. 12 - 12.11
Rysunki:

Nr 1 - Sytuacja - plan zagospodarowania

Nr 2 - Schemat oczyszczalni ścieków

Nr 3 - Profil oczyszczalni ścieków

Nr 4 - Komory napowietrzania

Nr 5 - Osadnik wtórny

Nr 6 - Rzut budynku technicznego

Nr 7 - Zbiornik osadu1.0. OPIS TECHNICZNY1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Podkłady mapowe

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

U.G. Krasiczyn z dnia 04.12.2007.1.2. ZAKRES OPRACOWANIWA

Opracowanie obejmuje P.B. technologii rozbudowy oczyszczalni ścieków w Korytnikach wraz z sieciami międzyobiektowymi technologicznymi.

Rozbudowę projektuje się dla ścieków w ilości 150 m3/d - w związku z transportem tej ilości ścieków z Krasiczyna.
1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wg badań technicznych podłoża gruntowego opracowanych w lipcu 2008 przez mgr inż.. Macieja Laterbach wydzielono 3 warstwy geotechniczne.


- warstwa I: grunty rodzime zwięzłe i średniospoiste w postaci glin pylastych próchniczych,

miąższość warstwy 1,6 m.

- warstwa II: analogiczny rodzaj gruntów jak w warstwie I tylko w stanie plastycznym

wilgotne, miąższość 0,4 - 0,5 m.

- warstwa III: skały piaskowcowo - łupkowe w postaci glin piaszczystych z okruchami

piaskowca w stanie plastycznym wilgotne.

Strop tej warstwy na głębokości 3,5 - 3,6 m.

Wody gruntowej nie nawiercono.


1.4. STAN ISTNIEJĄCY

Oczyszczalnia ścieków o konstrukcji prefabrykowanej składa się z dwóch komór stalowych napowietrzania o wymiarach 6,0x6,0x3,0 m /h czynne/ przykrytych pomostami, dwa osadniki wtórne w formie zbiorników stalowych w kształcie ostrosłupa ściętego o wym. 2,2x2,2 m oraz dwa poletka osadowe o wym. 8,4x8,4 m każde.

Dopływ ścieków grawitacyjny, na wlotach do komór napowietrzania zainstalowane są kraty mechaniczne. Do napowietrzania służy ruszt membranowy zamontowany nad dnem komór napowietrzania.

Pomiar przepływu ścieków w komorze żelbetowej wyposażony w przelew trójkątny Thomsona i sondę pomiarową Echotrek.

Inwestor posiada ważne pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków w ilości Qd= 200 m3/d.
1.5. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA OCZYSZCZXALNI ŚCIEKÓW

Rozbudowę projektuje się zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i Umową o prace projektowe tj. w formie 2 komór napowietrzania Vc = 150 m3 i osadnika wtórnego. Wielkość przepustowości rozbudowywanej oczyszczalni ścieków określił Inwestor dla transportowanych ścieków kanalizacją tłoczną z Krasiczyna w ilości Qd = 150 m3/d.


Dla rozbudowywanej części oczyszczalni ścieków przyjęto ciąg technologiczny:

- komory napowietrzania żelbetowe z rusztem membranowym pracujące 30 minut

w ciągu godziny;

- osadniki wtórne żelbetowe z przepływem pilastym;

- rurociągi technologiczne międzyobiektowe;

- stacja PIX

- zbiornik osadu

- komora pomiarowa ścieków

- budynek obsługi

- zagospodarowanie terenu oczyszczalni


Przyjęty system spowoduje wysoką redukcję związków biogennych. Oczyszczalnia działać będzie na zasadzie przedłużonego napowietrzania w oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego wraz z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. Osad powstały kierowany będzie do zbiornika osadu.

Ścieki na rozbudowywaną część oczyszczalni dopływać będą grawitacyjnie, w studzience kanalizacyjnej istniejącej 1200 nastąpi rozdział na część istniejącą i projektowaną.

Regulacja dopływu za pomocą projektowanych zasuw kanałowych.

Do napowietrzania ścieków w komorach przyjęto sprężarki typu Rootsa DR -101 T /5.4/ o wydajności Qp = 180220 m3/h; N= 5,5 kW.

Do recyrkulacji i usuwania nadmiaru osadu z osadnika wtórnego do komór napowietrzania przyjęto pompę tnącą Drena DM-Mix 200 T EKO /+ 1 pompa rezerwowa/.

Do wypompowywania nadmiaru osadu z osadnika wtórnego do zbiornika osadu służyć będzie te sama pompa co do recyrkulacji osadu. Regulacja kierunku przepływu osadu za pomocą zasuw. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji na terenie oczyszczalni do studzienki rewizyjnej przed pomiarem ilości ścieków. Sterowanie pracą pomp i sprężarek odbywać się będzie z pomieszczenia w modernizowanym budynku pomocniczym na terenie oczyszczalni.


1.5.1. Komory napowietrzania

Komory napowietrzania nr 1 i nr 2 zaprojektowano jako żelbetowe o wym. 6,5x6,5 m i wysokości całkowitej Hc = 4,60 m oraz wysokości czynnej Hcz = 3,5 m.

Na dnie komór ułożony będzie ruszt do napowietrzania sprężonym powietrzem. drobnopęcherzykowate napowietrzanie osadu czynnego w trybie przerywanym ½ h napowietrzanie i ½ h beztlenowo dzięki membranom wykonanym z grupy EPDM /długotrwała elastyczność/. Przy napowietrzaniu należy utrzymać natężenie przepływu powietrza w zakresie 210 Nm3/h. Zwiększone natężenie przepływu powietrza do 20 Nm3/h tylko przy płukaniu instalacji nie może przekraczać 510 minut dziennie.

System napowietrzania składa się z rozdzielaczy kwadratowych ze stali nierdzewnej 100x100 mm rur stalowych 100 mm i napowietrza czy rurowych AS-R/1000 /długość perforacji 1000 mm/ i średnicy 63 mm.

Dyfuzory napowietrzające wykonane są z tworzyw sztucznych, zaopatrzone są w membrany gumowe ponacinane w sposób zapewniający drobnopęcherzykowate napowietrzanie. Pojemność czynna komór wynosi 150 m3. Powietrze tłoczone będzie za pomocą sprężarek i rur PE 100, sprężarki Rootsa DR 101 T /5.4./, umieszczone będą w modernizowanym budynku obsługi.

Wydajność sprężarki Q= 180-220 m3/h; moc 5,5 kW; napięcie 400 V.1.5.2. Osadniki wtórne

Projektuje się żelbetowe w formie stożka ściętego o wym. 2,5x2,5 m i wysokości całkowitej Hc= 4,60 m oraz wysokości czynnej Hcz = 3,5 m.

Pojemnośc czynna osadnika wynosi V= 20 m3.

W dnie osadnika projektuje się pompę do recyrkulacji osadu do komór napowietrzania nr 1 i nr 2 i usuwania osadu nadmiernego do zbiornika osadu.

Typ pompy: Drena DM-Mix 200 - EKO prod. Leszczyńskiej Fabryki Pomp, przewody technologiczne PE 100.

Wydajność pompy: do 28 m3/h, wysokość podnoszenia H = do 46 m; moc N = 1,7 kW, napięcie 230 V.


1.5.3. Stacja PIX

Przewiduje się redukcję związków fosforu i azotów za pomocą dozowania flokulantów

o nazwie handlowej Pix-S i urządzenia do dawkowania FeCO4 typu MAG |DOS.

Dawkownik Pix-u umieszczony będzie w części modernizowanej budynku obsługi. Urządzenie do dawkowania PiX-u MAGDOS składa się z: zbiornika na flokulant, mieszadła elektrycznego, pompy do dozowania, instalacji do tłoczenia z rur P.P., armatury na przewodach z P.P., wodomierza z nadajnikiem.

Flokulant tłoczony będzie przewodem 20 PP do osadnika wtórnego i do komór dozowania tj. studzienek betonowych 1200 z uskokiem /spadem/ 0,5 m, gdzie nastąpi wymieszanie ścieków z flukulantem. Napełnienie zbiornika preparatem PiX winno odbywać się z zastosowaniem przepisów BHP zawartych w instrukcji obsługi.
1.5.4. Komora pomiarowa

Pomiar ścieków pozostanie istniejący w komorze pomiarowej wyposażonej w trójkątny przelew Thomsona i ultradżwiękową sondę pomiarową Echotrek. Rejestrowany jest ciągły przepływ ścieków i roczny.


1.5.5. Budynek obsługi /techniczny/

Część budynku, gdzie przechowuje się sprzęt techniczny, przeznacza się do remontu. Należy wykonać nowe ściany osłonowe docieplane z płyt warstwowych, zewnątrz z blachy powlekanej PW 8, dach również z płyt PW-10 ze spadkiem z kierunku północnym.

W ścianie od strony północnej drzwi, a od południowej okno. Drzwi docieplane, okno podwójnie szklone. Całość prac związanych z montażem i wykonawstwem ścian i dachu z płyt PW należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta.

W budynku zainstalowane będą sprężarki powietrzne i Pix-s Magdos.

Instalację elektryczną wykonać wg P.B. instalacji elektrycznych i modernizacji oczyszczalni ścieków.
1.5.6. Zbiornik osadu

Osady z osadnika wtórnego przepompowywane będą do zbiornika osadu, a stąd wywożone na oczyszczalnię ścieków w Przemyślu.

Zbiornik zaprojektowano jako żelbetowy kwadratowy o wym. 4,5x4,5m i wysokości całkowitej

Hc= 3,50 m, wysokość czynna H=2,5 m i objętości czynnej V= 50 m3.

Wody nadosadowe odprowadzane będą grawitacyjnie do kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków.
1.5.7. Sieci międzyobiektowe

W skład sieci na terenie oczyszczalni ścieków wchodzą:

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć wodociągowa

- kabel energetyczny n/n

- linia napowietrzna n/n oświetleniowa

- instalacja sprężonego powietrza

- instalacja PiX.

1.5.7.1. Kanalizacja grawitacyjna - projektowana

Projektuje się z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe klasy N typ SDR-41, w drogach klasy S typ SDR-34. Kanał posadowić na podsypce żwirowo-piaskowej grub.10 cm.

Na załamaniach trasy studzienki inspekcyjne PVC 425 z rur karbowanych z rurą teleskopową, właz żeliwny typu ciężkiego. Na dopływach do komór projektuje się zasuwy kanałowe w postaci zasuw nożowych 150 nr kat. 150 nr kat. 3600 prod. Havle.

Zasuwę z przewodami łączyć za pomocą specjalnych kołnierzy i odcinków rur PE lub PVC ciśnieniowych.


1.5.7.2. Przewody sprężonego powietrza - projektowane

Projektuje się pod ziemią z rur polietylenowych PE-HD ciśnieniowych na ciśnienie 6,0 atm. typ SDR-11 o średnicy 110x6,3 mm. Przewody łączone przez zgrzewanie czołowe, przewody ułożyć na podsypce piaskowej grub. 10 cm.

Przewody nad ziemią z rur stalowych ocynkowanych 100. Armatura: zawory przelotowe kulowe do wody. Przewody pod ziemią ułożyć na głębokości 1,0 1,2 m.
1.5.7.3. Przewody do transportu osadu - projektowane

Projektuje się pod ziemią z rur polietylenowych 110x6,3 mm PE-HD ciśnieniowych

typ SDR-11 na ciśnienie 6,0 atm. w części pomiędzy osadnikami wtórnymi a zbiornikiem osadu. Natomiast pomiędzy osadnikami a komorami napowietrzania z rur stalowych ocynkowanych 80 izolowanych taśmą polietylenową. Przewody te służyć będą do transportu osadu z osadnika wtórnego. Armatura: zasuwy gwintowane 80 z wrzecionem i pokrywą żeliwną uliczną. Przewody PE ułożyć na podsypce piaskowej grub. 10 cm na głębokości 0,8 1,2 m.
1.5.7.4. Przewody grawitacyjne pomiędzy komorą napowietrzania a osadnikiem - projektowane

Projektuje się z rur ciśnieniowych PVC 160x6,2 mm łączonych na uszczelki gumowe, typ 125 na ciśnienie 6,0 atm. Armatura: zasuwy kołnierzowe żeliwne 150 ze skrzynką i obudową zaprojektowano na życzenie Inwestora pomiędzy komorą a osadnikiem.

Przewody ułożyć na podsypce piaskowej grub. 10 cm.
1.5.7.5. Przewody flokulanta PiX - projektowane

Flokulant w postaci FeCO4 z urządzenia typu MAGDOS do komór dawkowania i do osadnika wtórnego dostarczony będzie przewodem 20 z rur polipropylenowych P.P. na ciśnienie 6,0 atm. Łączenie przewodów łącznikami dla tychże rur. Przewód pod ziemią prowadzić na głębokości min. 1,0 m, przewody ułożyć na podsypce piaskowej grub.10 cm.


1.6. MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Polegać będzie na:

1/ Likwidacja poletek osadowych, osad tłoczony będzie do projektowanego zbiornika osadu. Przewody stalowe napowietrzne do transportu osadu należy zdemontować, projektuje się od osadników wtórnych istniejących przewody PE 110 do zbiornika osadu.

Kanalizacja wraz ze studzienkami rewizyjnymi odprowadzająca ścieki z poletka do komory napowietrzania przewidziana jest do demontażu.


2/ Droga z trylinki pomiędzy komorami napowietrzania a poletkiem do przełożenia w połowie szerokości w kierunku istniejących komór napowietrzania przy zachowaniu szerokości 4,0 m. Trylinkę ułożyć na podbudowie ze żwiru i piasku grub. 20 cm. Podbudowę starannie zagęścić do wartości 95 % Proctora.
3/ Przewody kanalizacyjne doprowadzające ścieki do komór napowietrzania z kamionki i stalowe projektuje się wymienić na PVC ciśnieniowe wraz z montażem zasuw kanałowych w postaci zasuw nożowych 150 wraz z niezbędnymi kołnierzami i odcinkami przewodów z rur PVC ciśnieniowych.
4/ Przenieść rozdzielnię energetyczną ze ściany bocznej na czołową budynku technicznego wraz z odcinkiem kabla n/n. Istniejące zasilanie energetyczne od strony budynków Agencji Rolnej przenieść na część modernizowaną budynku technicznego.
1.7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod obiekty liniowe wykonać mechanicznie, w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym ręcznie zgodnie z: PN-86/B-02480 oraz BN-83/8836-02.

Ściany wykopów zabezpieczyć balami drewnianymi i odeskować ażurowo.
1.8. DROGA WEWNĘTRZNA - PROJEKTOWANA

Projektuje się drogę dojazdową do komór napowietrzania i osadników wtórnych wzdłuż granicy działki. Drogę wykonać z trylinki na podbudowie lub kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej w proporcji 4:1 i grub. 4 cm oraz na podbudowie betonowej grub. 20 cm z betonu B 7,5 + podbudowa z kruszywa grub. 15 cm.

Na obrzeżach krawężniki betonowe.
1.9. NIWELACJA TERENU - PROJEKTOWANA

Teren dla projektowanych komór napowietrzania i osadników wtórnych po likwidacji poletek osadowych należy obniżyć do rzędnej 221,20 m wokół tych obiektów. Wykonać skarpy ziemne wokół obiektów analogicznie do części istniejącej oczyszczalni ścieków - skarpy oznaczono na rys. nr 1.

Nadmiar ziemi rozplanować na terenie oczyszczalni.
1.10. CHODNIKI - PROJEKTOWANE

Wokół komór napowietrzania, osadników wtórnych i zbiornika osadu wykonać chodnik o szerokości 1,0 m, a także pomiędzy komorami napowietrzania a osadnikami wtórnymi. Chodnik projektuje się z płytek betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej grub. 10 cm. Teren pod podsypkę starannie zagęścić ubijarką mechanicznie.


1.11. ODPROWADZENIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW

Oczyszczone ścieki odprowadzane będą istniejącym kanałem 0,20 do potoku “z Korytnik”. Pomiar ścieków oczyszczonych pozostaje również bez zmian tj za pomocą przelewu Thomsona i sondy ultradźwiękowej pomiarowej Echotrek.


1.12. OŚWIETLENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Pozostaje bez zmian, należy oprawy oświetleniowe ponownie zamontować w miejscach, gdzie były.


1.13. OGRODZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z budową drogi wewnętrznej należy istniejące ogrodzenie przerobić wykonując bramę wjazdową stalową o szerokości 4,0 m w miejscu ogrodzenia. Istniejące ogrodzenie dostosować do nowej bramy.

Istniejące ogrodzenie w miejscach, gdzie jest zniszczone należy wymienić na nowe.
2.0. OBLICZENIA

2.1. Ilość ścieków

Zgodnie z życzeniem Inwestora przyjęto ilość ścieków Q śr. = 150 m3/d

Q śr.d. = 150,0 m3/d

Q max d.= 150 x 1,2 = 180 m3/d

Q max h. = 180x1,8 = 13,5 m3/h = 3,75 l/sek

24

Skład ścieków przyjęto w oparciu o literaturę techniczną i ich stężenie.- odczyn - 7,1 pH

- BZT5 - 270 mg O2/l

- Zawiesina - 298 mb/l

- CHZT - 410 mg O2/l

- Azot ogólny - 38,2 mg N/l

- Fosfor ogólny - 17,5 mg P/l

- Azot amonowy - 28,4 mg/l

2.2. Redukcja zanieczyszczeń

Redukcja zanieczyszczeń w komorze napowietrzania, osadniku wtórnym i strącaniu dozownikiem PiX przy przyjętym schemacie technologicznym wyniesie:


- BZT5 - 270 x /1,0-0,95/ = 13,5 mg O2/l - % redukcji wg literatury technicznej

- CHZT - 410 x /1,0-0,90/ = 41,0 mg O2/l - % redukcji wg literatury technicznej

- Zawiesina - 298 x /1,0-0,90/ = 29,8mg/l - % redukcji wg literatury technicznej

Z powyższych obliczeń wynika, że oczyszczone ścieki odprowadzane do potoku “z Korytnik” osiągają niższe wskaźniki zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 29. listopada 2002 r./Dz.U. nr 212 poz. 1799 /dla RLM poniżej 2000/, a mianowicie:

- BZT5 - 40 mg O2/l

- CHZT - 150 mg O2/l

- Zawiesina - 50 mg/l
2.3. Równoważna liczba mieszkańców
RLM = Q śr.d. = 250 m3/d = 1 923 M

q jedn. 130 l/m3/d


2.4. Obliczenie ilości powietrza do napowietrzania

Ładunek zanieczyszczeń:

G = 1 930x50 = 96 500 g/d = 96,5 kg/d : 2 = 48,5 kg/d
Ilość powietrza do napowietrzenia ścieków w komorze wyniesie:

V = OB x BZT5/24 = 4,0 x 48,5 = 194 kg/d = 8,1 kg/h


OB = 2,5 4,0
VL = 8,1 = 8,1 = 204 m3/h

t x hAE 0,012x3,3


t = 0,012 - współcz. wykorzystania tlenu z komorach osadu czynnego
hAE = 3,5-0,2= 3,3 - głębokość aeracji
Przyjęto sprężarkę “pomarz” typ DR-101 T /5.4./ o wydajności V=180-220 m3/h, moc silnika N=5,5 kW, napięcie 400 V.
2.5. OBLICZENIE ZBIORNIKA OSADU

Ilość powstałego osadu i zawiesin na 1 RTM wynosi 0,26 l/d


G = 1923x0,26 l/d = 499,98 l/d = 0,5 m3/d = 182 m3/rok
Przyjęto zbiornik na osad o pojemności

V = 50 m3.


Opróżnianie zbiornika wozem asenizacyjnym co: 182 = 3,64 razy w roku tj:

50

n = 12 = 3,3 miesiąca3,64
2.6. ODBIORNIK ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

- średnio roczny przepływ:

Q śr = 0,0371 x L x H x F
L = 0,45 dla terenów pagórkowatych

F = 8,5 km

H = 765 mm
Q Sr. = 0,0371 x 0,45 x 8,5 x 0,765 = 0,108 m3/s = 108 l/sek
- średni niski przepływ:

Q1 = 0,4 x V x Q śr


V = 0,75 - dla zlewni 200 km2
Q1 = 0,4 x 0,75 x 0,108 = 0,032 m3/sek
Stosunek ilości ścieków odprowadzanych do średniej niskiej wody:
Q śr.d. = 0,029 = 0,09 10 %

SNQ 0,032


3.0. UWAGI KOŃCOWE
a/ Przy wykonywaniu robót ziemnych zwrócić uwagę na kolizje z uzbrojeniem istniejącym.
b/ Całość prac wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami wykonawstwa i odbioru oczyszczalni ścieków.

Opracował

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna