Practical English – Integrated Skills Year I, Term IPobieranie 42.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar42.6 Kb.

Practical English – Integrated Skills

Year I, Term I

2015/2016


The John Paul II Catholic University of Lublin

Institute of English Studies
Practical English Subject Coordinator:

 1. mgr Izabela Batyra

ibatyra@wp.pl

ixabela@kul.lublin.pl

Office Hours - Tuesday: 11.30 – 13.00, room 940/941


Practical English Teachers:

 1. mgr Anna Dąbrowska (group 1)

anna.dabrowska2@kul.lublin.pl

 1. mgr Izabela Batyra (groups 2, 3, 4, 5, 6)

ibatyra@wp.pl

 1. mgr M. Jakubowska (groups 7, 8)

m.jakubowska77@yahoo.pl
Your e-mail: 1rokanglistyka2015@gmail.com

Your leader:
Course info

The basic requirements for the course:

 • Active participation (thinking, asking relevant questions) will be rewarded and will contribute to your final grade

 • A few homework assignments

 • In-class tests passed with at least 60%

 • Your final pass mark is 60 % and includes the following:

 • grades for 5 in-class tests

 • grades for 2 big tests

 • Homework assignments

 • You can expect two Big Tests1 each term

 • One resit after winter term covering the material from semester I

 • You are allowed to have two unexcused absences, if you exceed this limit, you will have to bring a doctor’s certificate


Your course book:

 1. Speakout. Upper-Intermediate Students’ Book. F. Eales and S. Oakes. Pearson Longman. 2011.


Recommended dictionaries

 1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge (CD ROM attached).

 2. Collins Cobuilt Advanced Learner’s English Dictionary, Express Publishing (CD ROM attached).

 3. J.C.Wells, 2000. Longman Pronunciation Dictionary. Second edition. Harlow: Pearson Education Limited. (CD ROM attached).

 4. Longman Dictionary of Contemporary English.. The Living Dictionary, Longman (CD ROM attached).

 5. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford (CD ROM attached).

 6. PWN Oxford Dictionary, Polish-English/ English-Polish, Oxford University Press (CD ROM dictionary and hardback are separate)
Integrated Skills

Term I

Weeks from to

Course book material

Speakout Upper-intermediate

 1. 1st – 2nd Oct, 2015

Course Introduction

 1. 5th – 9th Oct, 2015

Course Introduction

 1. 12th – 16th Oct, 2015

Lesson 1.2 It’s a first

 1. 19th – 23rd Oct, 2015

In-class test 1 – Unit 1

Lesson 2.1 Comic Relief 1. 26th – 30th Oct, 2015

Lesson 2.3 Just what I was thinking

 1. 3rd – 6th Nov, 2015

Lesson 2.4 The happiness formula

 1. 9th – 13th Nov, 2015

In-class test 2 – Unit 2

Lesson 3.2 Find your niche 1. 16th – 20th Nov, 2015 In-class test 3 – Unit 3

Revision before BIG TEST 1

21st November, 2015 Saturday

BIG TEST 1 (Units 1-3)

 1. 23th – 27th Nov, 2015

BT1 - FEEDBACK

 1. 30th Nov – 4th Dec, 2015

Lesson 4.1 And the moral is...

 1. 7th – 11th Dec, 2015

Lesson 4.3 It’s a great read

 1. 14th – 18th Dec, 2015

Lesson 4.4 Tess of the d’Urbervilles

 1. 21st – 23rd Dec, 2015

4th – 8th Jan, 2015

In-class test 4 – Unit 4

Lesson 5.2 Consumer crazy 1. 11th – 15th Jan, 2016
In-class test 5 – Unit 5

Course summary

 1. 18th -22nd Jan, 2016 Revision before BIG TEST 2

23rd January, 2016 Saturday

BIG TEST 2 (Units 4-5)

 1. 25th – 27th Jan, 2016

 • 26th and 27th Wednesday schedule

BT2 – FEEDBACK

SIGNATURESGrading Policy

Practical English – Integrated Skills

Year 1, Term I
Types of assessment, Term I
BIG TESTS AND IN-CLASS TESTS


 1. Big Test 1 (Unit 1, Unit 2, Unit 3) – 100 points

 2. Big Test 2 (Unit 4, Unit 5) – 100 points

 3. In-class test 1 (Unit 1) – 30 points

 4. In-class test 2 ( Unit 2) – 30 points

 5. In-class test 3 (Unit 3) – 30 points

 6. In-class test 4 (Unit 4) – 30 points

 7. In-class test 5 (Unit 5) – 30 points

___________________________________________________________________________

Total: 350 points
Your overall pass mark: 210 points - 60%

Grading system of Your overall score:

 • 210 – 240 points – 3

 • 241 – 268 points – 3+

 • 269 – 296 points – 4

 • 297 – 324 points – 4+

 • 325 – 350 points

Grading system for in-class tests and big tests

 • 60 – 68% - 3

 • 69 – 76% - 3+

 • 77 – 84% - 4

 • 85 – 92% - 4+

 • 93 – 100% - 5

The description of the course requirements – English version
In-Class Tests – winter term

 • In-class tests constitute the part of the final grade of integrated skills classes only

 • 5 tests per term

 • Each test covers the material from one unit (selected sections) from Speakout upper-intermediate

 • Tests cover the material from lexis course only

 • The syllabus is as presented above

 • Each test is max. 30 points, pass mark = 60% (18p.)

 • The form of the test ranges from multiple choice test, true/false with justification, providing the meaning of a word in a context, providing synonyms, word transformations to word building, etc.)

 • There are no resits!

 • In case of absence, the student is obliged to write the test during the first classes after his/her absence

Big Tests – winter term

 • Big Tests constitute the second part of the final grade on the integrated skills course only

 • Two BTs are planned for the winter term (BT 1 and BT 2)

 • BT 1 covers 3 chapters and BT 2 covers 2 chapters from Speakout

 • The dates of Big Tests are presented above in the tables

Big Tests cover the material only from Practical English - lexis!!!

 • Total sum of points to get is 100, pass mark = 60% (60 p.)

 • Big Tests take place on Saturdays and last about 60 minutes

 • The form of Big Tests is fixed. There are eight tasks to do:

 • Structural cloze test

 • Word formation

 • Multiple Choice Test

 • Phrasal verbs and dependent prepositions

 • Transformations

 • Providing synonyms for the word in a given context

 • Collocations

 • True/False with justification

 • No resits!

 • Attendance is mandatory!

 • Sample Big Test is attache


Final Practical English Exam – Integrated Skills

 • Final exam comprises 10 units from the course book (selected sections discussed during practical English – integrated skills) Speakout upper-intermediate and takes form of a Big Test. This exam lasts 60 minutes.


Opis wymagań na kursie z leksyki – wersja polska
In-Class Tests – Kolokwia są częścią oceny końcowej na kursie ze sprawności zintegrowanych, zarówno w semestrze I jak i II. Planowana ilość testów klasowych/sprawdzianów to pięć w każdym semestrze w danym module (dziesięć w całym roku akademickim). Każde kolokwium obejmuje materiał z jednego rozdziału (wybranych sekcji) podręcznika kursowego Speakout. Terminy testów podane są w tabelkach powyżej. Za każdy test klasowy można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Zaliczenie testu zaczyna się od progu 60%, co daje w przeliczeniu punktowym 18 punktów. Forma testów klasowych zależy od typów zadań, mogą to być zadania wielokrotnego wyboru, prawda lub fałsz z podaniem wyjaśnienia, ilustrowanie znaczenia w kontekście, podanie synonimów, transformacje, słowotwórstwo itp. Nie ma poprawy testów klasowych! W przypadku nieobecności na teście klasowym, student ma obowiązek przystąpić do testu na pierwszych zajęciach po wyznaczonym terminie testu. Przykładowy test klasowy został dołączony w załączniku.

Big Tests – Testy kwartalne (tzw. duże testy) stanowią drugą część oceny końcowej wyłącznie w module ze sprawności zintegrowanych, zarówno w semestrze I jak i II. Planowana ilość dużych testów w każdym semestrze to dwa (cztery w całym roku akademickim). Każdy test duży obejmuje kilka rozdziałów (dwa lub trzy) z podręcznika kursowego Speakout. Terminy dużych testów oraz planowana ilość zawartego w nich materiału podana jest w tabelkach powyżej. Testy duże obejmują materiał omawiany wyłącznie na kursie ze sprawności zintegrowanych!!! Za każdy duży test można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zaliczenie testu dużego zaczyna się od progu 60%, co daje w przeliczeniu punktowym 60 punktów. Testy duże odbywają się w soboty oraz trwają (część leksykalna) około 60 minut. Forma testów dużych jest stała i określona. W teście dużym znajduje się osiem zadań. Zadanie pierwsze, to test luk. Zadanie drugie opiera się na słowotwórstwie. Zadanie trzecie, to test wielokrotnego wyboru. Zadanie czwarte dotyczy czasowników złożonych oraz wyrażeń przyimkowych. Zadanie piąte opiera się na transformacjach. Zadanie szóste polega na wyborze odpowiedniego synonimu do podkreślonego wyrazu w podanym kontekście. Zadanie siódme polega na wstawieniu w luki zdań odpowiednich kolokacji. Zadanie ósme to prawda lub fałsz z podaniem uzasadnienia dlaczego zdanie jest fałszywe. Nie ma możliwości poprawy testów dużych! Obecność na teście dużym jest OBOWIĄZKOWA! Przykładowy test duży został dołączony w załączniku.

Final Practical English Exam, Integrated Skills – egzamin końcowy obejmuje dziesięć rozdziałów (wybranych sekcji omawianych na danym kursie) z podręcznika kursowego Speakout i przyjmuje formę testu dużego (big test). Egzamin z tego modułu trwa około 60 minut.

1 Big Tests are essentially a warm-up before your Final Practical English Exam in June 2016. They include all practical subjects/ components, that is integrated skills (us), grammar, writing, speaking and phonetics. They take around four academic hours. The speaking part will take place in June 2016, whereas writing and phonetics will be dealt with during your lectures.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna