Prawo unii europejskiej zagadnienia egzaminacyjnePobieranie 28.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.4 Kb.
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ – ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

VI ROK NSP
I.

 1. Sposoby pojmowania określenia „prawo europejskie”, „prawo wspólnotowe”, „Prawo Unii Europejskiej”.

 2. Rada Europy – charakter prawny, statutowe cele i organy.

 3. Ogólny przedmiot regulacji i konstrukcja prawna Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 4. Skład i funkcje Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu.

 5. Przedmiot i warunki dopuszczalności skargi do TPCz w Strasbourgu.

 6. Przykłady umów międzynarodowych systemu Rady Europy obowiązujących w RP (5).

 7. Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla systemu prawnego UE.

 8. Polityczne uwarunkowania integracji europejskiej – geneza traktatów założycielskich Wspólnot.

 9. Podstawowy zarys regulacji 3. traktatów założycielskich Wspólnot.

 10. Rozwój instytucjonalny Wspólnot w kierunku Unii Europejskiej. Znaczenie: a) tzw. traktatu fuzyjnego, b) JAE oraz c) traktatu z Maastricht.

 11. Cechy prawne i przedmiot regulacji traktatu o Unii Europejskiej

 12. Przedmiot regulacji ustanowionej traktatem z Nicei. Konstrukcja traktatu.

 13. Prace nad projektem Traktatu Konstytucyjnego dla Europy (TKE) oraz Traktatu Lizbońskiego. Zagadnienie ratyfikacji traktatu Lizbońskiego.

 14. Pojęcie i cechy prawne Wspólnot Europejskich jako szczególnych organizacji supranacjonalnych.

 15. Pojęcie Unii Europejskiej. Co oznacza stwierdzenie, że Wspólnoty stanowią tzw. substrat instytucjonalny UE?

 16. Koncepcja tzw. trzech filarów UE. Odniesienie do jeszcze obowiązujących traktatów Znaczenie Traktatu Lizbońskiego dla konstrukcji prawnej UE.

 17. Instytucje Wspólnot i UE. Scharakteryzuj tzw. modus operandi, podstawowe założenia funkcjonowania poszczególnych instytucji.

 18. I filar UE – podstawowe założenia i zakres regulacji prawnej.

 19. Wyjaśnij pojęcia: strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek wewnętrzny.

 20. II filar UE – tytuł, podstawowe założenia i prawne formy współpracy. Pozycja Wysokiego Przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Egzemplifikacja aktów prawnych podjętych w dziedzinie II filaru (3 przykłady).

 21. III filar UE – tytuł, podstawowe założenia i prawne formy współpracy.

 22. Egzemplifikacja aktów prawnych podjętych w dziedzinie III filaru (3 przykłady).


II.

 1. Skład i funkcje Rady Europejskiej.

 2. Skład i funkcje Rady (Rady Ministrów).Formuła tzw. prezydencji w Radzie.

 3. Cechy istotne procesu decyzyjnego w Radzie. Na czym polega mechanizm tzw. ważenia głosów? Istota projektowanego systemu tzw. podwójnej większości.

 4. Powoływanie przewodniczącego i całej Komisji Europejskiej.

 5. Status i funkcje i podstawowe kompetencje Komisji Europejskiej.

 6. Organizacja i funkcjonowanie KE. Pozycja Przewodniczącego i komisarzy. Znaczenie dyrekcji generalnych.

 7. Szczególna funkcja KE jako tzw. strażnika traktatów. Szczegółowe kompetencje związane z tą funkcją.

 8. Funkcja KE w procesie stanowienia prawa.

 9. Zasady kreowania i skład Parlamentu Europejskiego.

 10. Zasady wyborów członków PE w świetle prawa wyborczego w Polsce.

 11. Organy wewnętrzne PE i ich podstawowe funkcje.

 12. Status deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Charakterystyka politycznej organizacji deputowanych w PE.

 13. Funkcja PE w stanowieniu prawa. Procedury partycypacji.

 14. Funkcja kontrolna PE.W jaki sposób PE może uchwalić votum nieufności wobec KE.

 15. Pozycja, skład i zasady kreowania Trybunału Sprawiedliwości.

 16. Funkcje i podstawowe kompetencje TS i Sądu I instancji; porównanie właściwości jurysdykcyjnej.

 17. Podział właściwości pomiędzy sądy luksemburskie.

 18. Organizacja wewnętrzna i postępowanie przed sądami luksemburskimi. Jakie akty prawne, w jakim zakresie regulują: ustrój, organizację , zasady postępowania przed sądami.

 19. Podstawowe założenia i etapy postępowania przed Sądem I instancji oraz przed TS.

 20. Status prawny i znaczenie rzeczników generalnych.

 21. Kto może być stroną w postępowaniu przed sądami luksemburskimi? W jaki sposób reprezentowane są strony?

 22. Pytania prawne sądów krajowych i orzeczenia wstępne – przedmiot i znaczenie (przykłady 3 spraw).

 23. Pozycja, skład i funkcje Trybunału Obrachunkowego.

 24. Organizacja i funkcje Europejskiego Banku Centralnego. Jakie akty regulują status EBC? Jakie znaczenie ma Europejski System banków Centralnych?

 25. Europejski Bank Inwestycyjny – charakter prawny, funkcje.

 26. Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno–Społeczny, Komitet Zatrudnienia, Komisarz ds. Praw Człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich – zasady kreowania i istota funkcji tych organów w procesie decyzyjnym.

 27. Rzecznik Praw Obywatelskich w UE.


III.

 1. Pojęcie prawa pierwotnego. Akty konstytuujące prawo pierwotne.

 2. Relacja aktów prawa pierwotnego z: a) Konstytucją RP , b) ustawami polskimi.

 3. Pojęcie prawa pochodnego (wtórnego). Zasady, stanowienia, relacja z prawem pierwotnym.

 4. Relacja aktów prawa pochodnego z: a) Konstytucją RP, b) ustawami i rozporządzeniami polskimi.

 5. Akty prawa tzw. dopełniającego (przykłady).

 6. Geneza i pojęcie tzw. praw podstawowych jak współkształtujących prawo pierwotne.

 7. Rozporządzenie – funkcja, cechy istotne, dziedziny, w których jest najczęściej stanowione, przykłady (3).

 8. Dyrektywa – funkcja, cechy istotne, dziedziny, w których jest najczęściej stanowiona, przykłady (3).

 9. Co oznacza termin „implementacja dyrektyw”.

 10. Co oznacza stwierdzenie, że dyrektywa ma warunkową, względną skuteczność wobec podmiotów „prawa prywatnego”?

 11. W jaki sposób państwo członkowskie może naruszyć dyrektywę; konsekwencje naruszeń.

 12. Decyzja – cechy prawne, zasady wydawania, przykłady (3).

 13. Zalecenia i opinie.


IV.

 1. Zasada autonomii prawa UE.

 2. Zasada pierwszeństwa (nadrzędności) prawa UE. Znaczenie orzeczenia F.Costa v. ENEL.

 3. Zasada pierwszeństwa a Konstytucja RP.

 4. Zasady bezpośredniego obowiązywania i bezpośredniego skutku.

 5. Zasada subsydiarności – pojecie i cechy prawno-polityczne.

 6. Podział właściwości prawodawczej między UE a państwami członkowskimi.

 7. Własciwość wyłączna prawodawcy europejskiego w kontekście zachowania acquis communautaire.

 8. Właściwość dzielona (konkurencyjna).

 9. Właściwość wyłączna prawodawcy krajowego.

 10. Znaczenie zasad subsydiarności i proporcjonalności dla ustalenia relacji między prawodawcą europejskim a krajowym.

 11. Rozwiązania instytucjonalne przyjęte w prawie polskim w związku z koniecznością implementacji prawa UE.


V.

 1. Obywatelstwo UE -regulacja prawna, pojęcie.

 2. Charaker prawny obywatelstwa UE w relacji do obywatelstwa państwowego.

 3. Uprawnienia i wolności wynikające z obywatelstwa UE.

 4. Uprawnienia wynikające z obywatelstwa UE w świetle konkretnych regulacji prawa polskiego.

 5. Zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo – przykłady 3 orzeczeń.


VI.

 1. Karta Praw podstawowych UE – charakter prawny, zarys regulacji, struktura (systematyka).

 2. Prawa określone przez zasadę godności.

 3. Podstawowe wolności.

 4. Prawa określone przez zasadę równości.

 5. Prawa określone przez zasadę solidarności.

 6. Prawa i wolności określone przez obywatelstwo UE.

 7. Prawa odnoszone zasady sprawiedliwości.

 8. Znaczenie praw podstawowych na przykładach 3 tez wybranych orzeczeń w sprawach, w których powołano prawa podstawowe.


VII.

 1. Środki prawne związane ze stosowaniem prawa UE – płaszczyzny na których może być stosowane prawo.

 2. Skarga Komisji p-ko państwu członkowskiemu.

 3. Skarga o stwierdzenie nieważności i uchylenie aktu prawa wtórnego.

 4. Skarga jednego państwa członkowskiego p-ko drugiemu.

 5. Skarga na zaniechanie instytucji UE.

 6. Skarga odszkodowawcza p-ko instytucji UE.

 7. Środki prawne Komisji p-ko podmiotom prawa prywatnego (w szczególności przedsiębiorcom) z państw członkowskich.

 8. Rozstrzyganie sporów powstałych na tle decyzji Komisji. Legitymacja do występowania w sprawie.

 9. Pytania prawne (wnioski) sądów krajowych o wydanie orzeczeń wstępnych: przedmiot, treść i forma.

 10. Zasady kierowania pytań prawnych; różnice między sprawami I , II , III filarów.

 11. Formuły acte eclaire oraz acte clair. Czy sąd luksemburski ma obowiązek wydania orzeczenia wstępnego?

 12. Znaczenie orzeczenia wstępnego. Podaj na 3 przykładach wybranych orzeczeń.

 13. Skarga o zwrot opłat nałożonych z naruszeniem prawa UE.

 14. Skarga o zwrot świadczeń przyznanych z naruszeniem prawa UE.

 15. Skarga odszkodowawcza p-ko władzom publicznym za szkodę wynikła z naruszenia przez nie prawa UE. Znaczenie orzeczenia w sprawie G. Kobler.

 16. Wykładnia i stosowanie prawa UE przez organy krajowe. Co oznacza obowiązek wykładni prawa krajowego w zgodzie z prawem UE?


VIII.

 1. Podstawowe założenia wolności przepływu towarów.

 2. Cło a oplata o skutku podobnym do cła.

 3. Pojęcia: „towar’, towar wspólnotowy”, „towar z kraju spoza UE”, „rzecz’ w rozumieniu polskiego prawa cywilnego. Ustal cechy istotne i relacje między zakresami nazw.

 4. Dopuszczalne ograniczenia wolności przepływu towarów.

 5. Tezy orzeczeń w sprawach: a) Rewe Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung (Cassis de Dijon), b) Prokurator v.Dassonville , c) Prokurator v. Keck & Mithouard.


IX.

 1. Podstawowe założenia wolności przepływu pracowników.

 2. Pojęcia: „pracownik’, „uprzywilejowana rodzina pracownika” w prawie UE. Konsekwencje prawne statusu.

 3. Wolności i uprawnienia pracownicze i socjalne stanowiące konsekwencje wolności przepływu pracowników – 5-6 przykładów.

 4. Art. 39 TWE – podstawowe złożenia regulacji.

 5. Dopuszczalne ograniczenia wolności przepływu pracowników.

 6. W jaki sposób prawodawca europejski definiuje zatrudnienie w administracji publicznej w kontekście realizacji wolności przepływu pracowników? (podaj tezy 2 wybranych orzeczeń).

 7. Podaj tezy 3 wybranych orzeczeń dot. istoty wolności przepływu pracowników i zakazu dyskryminacji ze względu na kraj pochodzenia pracownika.


X.

 1. Pojęcie i podstawowe założenia wolności działalności gospodarczej w prawie UE.

 2. Znaczenie normatywne art. 43 TWE.

 3. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej a wolność świadczenia usług – porównanie.

 4. Pojęcie wolności świadczenia usług. Usługi „przekraczające granice” (art. 49, 50 TWE).

 5. Dopuszczalne ograniczenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz wolności świadczenia usług.


XI.

 1. Pojecie i zakres regulacji tzw. prawa konkurencji.

 2. Zakazy praktyk wyprowadzone z art. 81 i 82 TWE.

 3. Pojęcia: przedsiębiorstwa publicznego, monopolu państwowego. Stosunek prawodawcy europejskiego do tych form instytucjonalnych.

 4. Traktatowy zakaz pomocy publicznej dla przedsiębiorców (art. 87 TWE). Założenia traktatowej regulacji

 5. Kiedy pomoc jest traktatowo dozwolona? Kiedy organy UE mają kompetencje do podjęcia przedmiotowych rozstrzygnięć (bezwzględne i względne zwolnienia spod zakazu).

 6. Jakie polskie ustawy, w jaki sposób regulują pomoc władz publicznych dla przedsiębiorców? Odniesienia do regulacji prawa UE (zakaz zastosowania pomocy, obowiązek notyfikacji Komisji).

 7. Stosunek prawodawcy europejskiego do problemu koncentracji przedsiębiorstw. Formy koncentracji.


XII.

 1. Wolnośc przepływu kapitału a wolność przepływu płatności. Porównanie pojęć.

 2. Podstawowe założenia wolności przepływu kapitału i płatności (art. 56-60 TWE).

 3. Harmonizacja prawa podatkowego: a) zakres, b) prawne formy, c ) 3 przykłady z prawa polskiego.


XIII.

 1. Pojęcie i prawne formy realizacji tzw. wspólnych polityk w wybranych dziedzinach gospodarczych lub społecznych.

 2. Charakterystyka zakresu i prawnych form tzw. wspólnej polityki na jednym wybranym przykładzie: a) wspólnej polityki rolnej, b) polityki ochrony zdrowia, c) polityki ochrony konsumenta, d) polityki kulturalnej i usług audiowizualnych e) polityki ochrony środowiska, f) polityki regionalnej (warianty a,b,c,d,e,f – 1 do wyboru).

Wybrane orzeczenia ETS (6 - 8) dot. pytań jw. – analiza na ćwiczeniach.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna