Prezydent Miasta GłogowaPobieranie 209.43 Kb.
Strona1/3
Data09.05.2016
Rozmiar209.43 Kb.
  1   2   3
Prezydent Miasta Głogowa


67-200 Głogów, Rynek 10, tel. (76) 7265 401; fax (76) 7265 598

www.glogow.pl; prezydent@pro.onet.pl


Głogów, dnia 16.12.2009r.
WRI.RZP 3410- 120-6 /09


Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Głogów i jej jednostek organizacyjnych w latach 2010-2012.”


Informuję ,że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzieloną odpowiedzią:
Pytanie 1

Rozdział A Informacje dla wykonawcy

II Wymagany termin wykonania zamówienia

- prosimy o zmianę zapisu „Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres trzyletni od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012.

na


„Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres jednego roku od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010”

Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę zapisu.


Pytanie 2

Z uwagi na złożoność usługi będącej przedmiotem powyższego postępowania przetargowego, termin ochrony

XVI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 17.12.2009 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 10, I piętro – sekretariat pok. 125

na

Oferty należy złożyć do dnia 22.12.2009 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 10, I piętro – sekretariat pok. 125XVII. Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert ostatecznych nastąpi w dniu 17.12.2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 10, I piętro , sala 122.

na

Otwarcie ofert ostatecznych nastąpi w dniu 22.12.2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 10, I piętro , sala 122.Odpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisu.


Pytanie nr 3

W Załączniku nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia dla Zadania 1 i 2Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Dla zadań Pakietu I

Pkt. 2.2 ubezpieczenia uzupełniające

- prosimy o odstąpienie od zapisu ”bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy”Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę zapisu. Zamawiający informuje, że rozliczenie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia ( np. przy zbyciu środków trwałych l ) nastąpi raz na rok – na koniec roku polisowego. Rozliczenie składki za doubezpieczenie nowych składników mienia nastąpi raz na rok – na koniec roku polisowego lub w momencie, kiedy wyczerpie się limit dla Klauzuli automatycznego pokrycia lub Klauzuli automatycznego pokrycia nowych lokalizacji. Pozostałe zapisy obu klauzul bez zmian.


Pytanie nr 4

W Załączniku nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia dla Zadania 1 i 2Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Dla zadań Pakietu I


Pkt. 2.3 Okres ubezpieczenia

- prosimy o zmianę zapisu „obejmują okres trzyletni od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2012 r.”

na

„obejmują okres jednego roku od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.”Odpowiedź:

Brak zgody na zmianę zapisu.


Pytanie nr 5

W Załączniku nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia dla Zadania 1 i 2Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Dla zadań Pakietu I


Pkt. 2.3.b ze względu na zmianę rzeczywistej wartości pojazdów spowodowanej upływem czasu wnosimy o zmianę zapisu

„Dla ubezpieczeń komunikacyjnych okresy ubezpieczeń podane będą przy wykazie pojazdów. Polisy na pierwszy rok polisowy dla wszystkich pojazdów zostaną wystawione od razu po rozstrzygnięciu przetargu. W kolejnych latach polisowych nastąpi analogicznie – wszystkie polisy komunikacyjne będą wystawiane w okresie do 15 grudnia każdego roku.”

na:

Dla ubezpieczeń komunikacyjnych okresy ubezpieczeń podane będą przy wykazie pojazdów. Polisy dla wszystkich pojazdów zostaną wystawione na 14 dni przed terminem ekspiracji tych ryzyk.Odpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisu.


Pytanie nr 6

W Załączniku nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia dla Zadania 1 i 2Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Dla zadań Pakietu I

Pkt. 2.3.d prosimy o zmianę zapisu:
Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy roczne, za wyjątkiem polis których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki.

na


Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy roczne, za wyjątkiem polis których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane na ubezpieczającego Gminę Miejską Głogów. Każda jednostka uzyska certyfikat – polisę potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w ramach polisy wspólnej.

Odpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisuPytanie nr 7

W Załączniku nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia dla Zadania 1 i 2Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Dla zadań Pakietu I

Pkt. 2.3.d prosimy o wykreślenie zapisu:

„Dla wspólnot mieszkaniowych, w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zostaną wystawione certyfikaty, w których zostanie podana składka za ubezpieczenie danego budynku wspólnoty”Odpowiedź:

Zgoda na wykreślenie zapisu


Pytanie nr 8

W Załączniku nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia dla Zadania 1 i 2Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Dla zadań Pakietu I

Pkt. 2.3.d prosimy o wykreślenie zapisu:

„Brak składek minimalnych w polisach krótkoterminowych i przy doubezpieczeniu.”Odpowiedź

Brak zgody na zmianę zapisu. Zamawiający informuje, że rozliczenie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia ( np. przy zbyciu środków trwałych l ) nastąpi raz na rok – na koniec roku polisowego. Rozliczenie składki za doubezpieczenie nowych składników mienia nastąpi raz na rok – na koniec roku polisowego lub w momencie, kiedy wyczerpie się limit dla Klauzuli automatycznego pokrycia lub Klauzuli automatycznego pokrycia nowych lokalizacji. Pozostałe zapisy obu klauzul bez zmian


Pytanie nr 9

W Załączniku nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia dla Zadania 1 i 2Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Dla zadań Pakietu I


Pkt. 2.3.e prosimy o wykreślenie zapisu:

„W przypadku OC na każdym certyfikacie znajdzie się zakres ubezpieczenia odpowiedni dla danej jednostki organizacyjnej , oznaczony w SIWZ pkt 3.9.1 DO 3.9.14 . Składka za ubezpieczenie OC zostanie wewnętrznie podzielona pomiędzy Urząd Miejski ( wraz z jednostkami podległymi) oraz ZGM – zgodnie z przewidzianym na ten cel budżetem oraz zgodnie ze wskazówkami brokera”Odpowiedź:

Zgoda na wykreślenie zapisu


Pytanie nr 10

3.2 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Pkt 3.2.1. Zakres ubezpieczenia

- prosimy o zmianę parametru huraganu z 14,0m/s na 17,1m/s,

- prosimy o zmianę parametru deszczu nawalnego o współczynniku natężenia co najmniej 3 na 4,

- prosimy o usunięcie z definicji powodzi zapisu „ ( w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenia konstrukcji budynku od ciężaru śniegu )”

Proponujemy wprowadzenie definicji :


- prosimy o odstąpienie od zapisu „ szkody powstałe na skutek przesiąkania wód gruntowych przez ściany i posadzkę budynku – o ile przyczyna przesiąkania jest zdarzenie objęte ochrona ubezpieczeniowąOdpowiedź:

Pkt 3.2.1. Zakres ubezpieczenia

- brak zgody na zmianę parametru huraganu z 14,0m/s na 17,1m/s,

- brak zgody na zmianę parametru deszczu nawalnego o współczynniku natężenia co najmniej 3 na 4,

- zgodna na usunięcie z definicji powodzi zapisu „ ( w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenia konstrukcji budynku od ciężaru śniegu )” i wprowadzenie definicji w treści:

- brak zgody na odstąpienie od zapisu „ szkody powstałe na skutek przesiąkania wód gruntowych przez ściany i posadzkę budynku – o ile przyczyna przesiąkania jest zdarzenie objęte ochrona ubezpieczeniową


Pytanie nr 11

3.2 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Pkt 3.2.5 Przedmiot ubezpieczenia

- prosimy o zmianę zapisu „środki obrotowe( materiały biurowe, środki czystości, zawartość magazynów ) na zapis materiały

Odpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisu


Pytanie nr 12:

Proszę o określenie w odniesieniu do budynków i budowli klasy bezpieczeństwa ogniowego i

ewentualne wskazanie budynków o II klasie palności. W przypadku występowania budynków w II klasie palności prosimy o określenie wartości i rodzaju mienia w nich się znajdującego

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia poniżej znane mu informacje na temat stanu technicznego budynków i budowli. Jednocześnie zamawiający informuje, że zasoby Gminy są udostępnione dla Wykonawców w celu dokonania oględzin pod kątem konstrukcji budynków

Nazwa jednostki

Konstrukcja budynku

Konstrukcja dachu

Pokrycie dachu

Głogowskie Obiekty Usługowe

Budynki murowane płyty betonowych, cegła
Papa, blacha

Miejski Ośrodek Kultury

Płyty betonowe, cegła
papa

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

cegła

Więźba metalowa

Dachówka

Miejska Biblioteka Publiczna

Konstrukcja morowo-szkieletowa, cegła
papa

Szkoła Podstawowa nr 2

Płyty betonowe
Płyty korytkowe

Szkoła Podstawowa nr 3

Płyty betonowe
papa

Szkoła Podstawowa nr 6

Nie zawiera elementów drewnianych
papa

Szkoła Podstawowa nr 12

Nie zawiera elementów drewnianych
papa

Szkoła Podstawowa nr 13

cegła
papa

Szkoła Podstawowa nr 14

Element. Prafabr. Typ WBL
Płyty korytkowe

Gimnazjum nr 1

cegła
dachówka

Gimnazjum Nr 2

beton
papa

Gimnazjum Nr 3
żelbeton

Papa,

Gimnazjum nr 4

cegłą
papa

Gimnazjum Nr 5

Murowane

żelbeton
Przedszkole Publiczne 2

cegła

żelbeton

Papa,

Przedszkole Publiczne nr 3

cegła

Stropy wentylowane na ażurowych murkach
Przedszkole Publiczne nr 5

Elementy prefabrykat.
papa

Przedszkole Publiczne nr 6

Nie zawiera elementów drewnianych
papa

Przedszkole Publiczne nr 7

Cegła
papa

Przedszkole Publiczne nr 9

cegłą
Papa, płytki korytkowe

Przedszkole Publiczne nr 10

Beton, cegła
papa

Przedszkole Publiczne nr 17

Prafabr.

Stropodach z płyt korytkowcyh
Przedszkole Publiczne nr 19

suporeks
papa

Przedszkole Publiczne nr 21

CegłaZakład Gospodarki Mieszkaniowej

Murowane

Konstrukcje stalowe


Dachówka, papaPytanie nr 13:

Pkt 3.3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży

dla rozszerzenia o ryzyko wandalizmu ( dewastacji nie związanej z kradzieżą) prosimy o

podanie limitów dla poszczególnych składników mienia tj.


 • limit wandalizmu dla środków trwałych

 • limit wandalizmu dla środków obrotowych

Odpowiedź:

 • limit wandalizmu dla środków trwałych – 50 000 PLN w agregacie rocznym

 • limit wandalizmu dla środków obrotowych – 5 000 PLN w agregacie rocznymPytanie nr 13:

Pkt 3.3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży

pkt 3.3.6 Przedmiot ubezpieczenia - wartości pieniężne

Prosimy o podanie


 • maksymalnej wartości jednego transportu

 • wartości wszystkich transportów w roku

 • zakresu terytorialnego transportów

 • przewidywanej ilości transportów w roku

 • sposobu dokonywania transportu i sposób jego zabezpieczenia

Odpowiedź:

Informacje odnośnie: • maksymalnej wartości jednego transportu - 30 000,00 PLN

 • wartości wszystkich transportów w roku – brak możliwości określenia terytorialnego uwagi na to, że każda jednostka samodzielnie reguluje we własnym zakresie tą kwestię

 • zakresu terytorialnego transportów – Gmina Głogów

 • przewidywanej ilości transportów w roku – brak możliwości określenia terytorialnego uwagi na to, że każda jednostka samodzielnie reguluje we własnym zakresie tą kwestię

 • sposobu dokonywania transportu i sposób jego zabezpieczenia– brak możliwości określenia terytorialnego uwagi na to, że każda jednostka samodzielnie reguluje we własnym zakresie tą kwestię


Pytanie nr 14

Pkt 3.4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- prosimy o dopisanie w zakresie „ szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych” – które ujawniły się po okresie gwarancji

Odpowiedź:

Zgoda na dopisanie w zakresie „ szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych” – które ujawniły się po okresie gwarancji


Pytanie nr 15

Pkt 3.5.4 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

- prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych w tym oszkleń w budynkach wspólnot, również w częściach wspólnych

Odpowiedź

Pkt 3.5.4 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Zmienia się zapis:

- prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych w tym oszkleń w budynkach wspólnot, również w częściach wspólnych

na

- przedmiotem ubezpieczenia jest oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne


Pytanie nr 16

Pkt 3.10 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z rozszerzeniami

- Usunięcie zapisu „ przez osoby trzecie rozumie się również pracowników Urzędu i jednostek podległych jak tez uczniów korzystających z jednostek Urzędu”

Odpowiedź:

Brak zgody na usuniecie zapisu


Pytanie nr 17

Pkt 3.10.2. usuniecie zapisu „ szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnychOdpowiedź:

Brak zgody na usuniecie zapisu


Pytanie nr 18:

Pkt 3. 10.4. prosimy podać, które podmioty mają być objęte rozszerzeniem o odpowiedzialna cywilna wzajemną

- prosimy podać przykładowe rodzaje szkód z OC wzajemnego, które mogą sobie wyrządzić podmioty objęte jedną umową OC

Odpowiedź:

Odpowiedzialność wzajemna dotyczy pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, którzy będą objęci jedna umową ubezpieczeniową wynikająca z jednego postępowania przetargowego. Możliwość wyniknięcia szkód z OC deliktowego.Pytanie nr 19:

Pkt 3.10.5. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu

„ z ochrony wyłączone są nakłady i koszty, które ubezpieczony ponosi w związku ze skorzystaniem przez poszkodowanego z uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji”

Odpowiedź:

Zgoda na wprowadzenie zapisu


Pytanie nr 20:

Pkt 3.10.11 Prosimy o następujące informacje • kto jest administratorem / zarządcą dróg

 • czy ubezpieczony korzysta z podwykonawców ( jeśli tak proszę ich wskazać )

 • jakie dokładnie wykonuje obowiązki w ramach tego rodzaju działalności

Odpowiedź:

Zarządcą dróg jest Prezydent Miasta Głogowa,

Zamawiający nie korzysta z podwykonawcy
Pytanie nr 21

Pkt 3.10.11. prosimy o zmodyfikowanie tego rozszerzenia poprzez usuniecie ppkt „ zalaniem drogi przez nienależyte działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego w tym również powstałe w czasie intensywnych opadów deszczu i śnieguOdpowiedź:

Brak zgody na zmianę zapisu


Pytanie nr 22:

Pkt 3.10.13 Prosimy o informacje • określenie rodzaju imprez ( artystyczne, rekreacyjne, sportowe )

 • miejsce prowadzenia imprez

 • formy zabezpieczenia imprez pod względem bezpieczeństwa

 • planowana liczba imprez w ciągu roku

 • kto przeprowadza pokaz sztucznych ogni, fajerwerków ( czy pracownicy ubezpieczającego , czy podwykonawcy )

 • jakie posiadają uprawnienia

 • zabezpieczenie terenu pokazu

 • otoczenie terenu pokazu

Odpowiedź:

Informacje odnośnie: • określenie rodzaju imprez ( artystyczne, rekreacyjne, sportowe ) – wszystkie wymienione

 • miejsce prowadzenia imprez – teren Gminy Głogów

 • formy zabezpieczenia imprez pod względem bezpieczeństwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • planowana liczba imprez w ciągu roku - 300

 • kto przeprowadza pokaz sztucznych ogni, fajerwerków ( czy pracownicy ubezpieczającego , czy podwykonawcy ) – podwykonawcy

 • jakie posiadają uprawnienia – zgodne zobowiązującymi przepisami prawa

 • zabezpieczenie terenu pokazu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • otoczenie terenu pokazu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa


Pytanie nr 23:

3.12 Ubezpieczenia komunikacyjne

3.12.2 prosimy o zmianę treści zapisu „ zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia”

na

„ zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wydatków poniesionych na terenie RP w odniesieniu do wydatków poniesionych na terenie RP”Odpowiedź:

Zgoda na zmianie zapisu w stosunku do pojazdów od pozycji 5 do 13

z wyłączeniem pojazdów z pozycji: od 1 do 4
Pytanie nr 23:

3.12 Ubezpieczenia komunikacyjne

3.12.3.b


prosimy o zmianę treści na „ zakres ubezpieczenia Rzeczpospolita Polska oraz inne Państwa Europy z wyłączeniem na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawi szkód polegających na :

- kradzieży pojazdu jego części lub wyposażenia

- uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia

Dla pojazdu w poz. 1 wykazu pojazdów z rozszerzeniem o szkody na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawi polegające na :

- kradzieży pojazdu jego części lub wyposażenia

- uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użyciaOdpowiedź:

Zgoda na wprowadzenie zapisu:

3.12.3.b

„ zakres ubezpieczenia Rzeczpospolita Polska oraz inne Państwa Europy z wyłączeniem na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawi szkód polegających na :

- kradzieży pojazdu jego części lub wyposażenia

- uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia

Dla pojazdu w poz. 1 wykazu pojazdów z rozszerzeniem o szkody na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawi”
Pytanie nr 24:

3.12 Ubezpieczenia komunikacyjne

3.12.3.c


ppkt 1. prosimy o zmianę treści na „pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną od dnia zakupu ( na podstawie faktury ) lub z dniem podpisania stosownej umowy" - pod warunkiem zgłoszenia ich w dniu zakupu do ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisu


Pytanie nr 25:

3.12 Ubezpieczenia komunikacyjne

ppkt 3 prosimy o zmianę treści na „dodatkowe wyposażenie samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów – bez naliczania dodatkowej składki" - pod warunkiem zgłoszenia tego wyposażenia do ubezpieczeniaOdpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisu


Pytanie nr 26:

3.12 Ubezpieczenia komunikacyjne

3.12.3.d suma ubezpieczenia

Prosimy o zmianę zapisu:

„nie przekracza 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest według faktury zakupu, wynosi powyżej 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia”

na

do 6 miesięcy – wartość według faktury zakupupowyżej 6 miesięcy – wartość rynkowa na dzień ustalania odszkodowania

Odpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisu


Pytanie nr 27:

3.12 Ubezpieczenia komunikacyjne

3.12.3.e likwidacja szkód

Pkt 7 prosimy o zmianę zapisu: „Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto.”

na

„Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto pod warunkiem, że wartość pojazdu zgłoszona do ubezpieczenia ustalona była w wartości brutto.”Odpowiedź
Zgoda na zmianę zapisu
Pytanie nr 28:

3.12 Ubezpieczenia komunikacyjne

3.12.4 Ubezpieczenie Assistance

Prosimy o wprowadzenie zapisu wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczeniem Assistance objęte będą poz. Wykazu od 1 – 10 i 13 z ubezpieczenia Assistance wyłącza się ciągniki rolnicze, przyczepy o ładowności powyżej 2T

Odpowiedź

Zgoda na wprowadzenie zapisuPytanie nr 29:

3.12 Ubezpieczenia komunikacyjne

Prosimy o zmianę zapisu

„Zakres usługi powinien obejmować co najmniej: usunięcie awarii na miejscu zdarzenia, holowania do warsztatu lub na miejsce wskazane przez użytkowanika ( bez limitu kilometrów )

Na


„Zakres usługi powinien obejmować co najmniej: usunięcie awarii na miejscu zdarzenia, holowania do warsztatu lub na miejsce wskazane przez użytkownika – jednorazowo na odległość do 150 km.

Odpowiedź

Zgoda na zmianę zapisu


Pytanie nr 30:

Prosimy o wprowadzenie stawek minimalnych w poszczególnych ryzykachOdpowiedź:

Brak zgody na wprowadzenie stawek minimalnych


Pytanie nr 31:

Prosimy o skreślenie zapisu

Wykonawca pokryje koszty poniesione przez użytkownika związane z opisanymi czynnościami do kwoty 7 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia dla wszystkich pojazdów

Odpowiedź

Zgoda na wykreślenie zapisu.Pytanie nr 32:

Prosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego stawek minimalnych:

- w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w wysokości 30,00zł

- w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości 20,00zł

- w ubezpieczeniu autocasco w wysokości 40,00zł

Odpowiedź:

Brak zgody na wprowadzenie stawek minimalnychPytanie nr 33:

3.12.5 Postanowienia inne

a) Prosimy również o wprowadzenie zapisu regulującego wyrównanie okresu ubezpieczenia dla umów które rozpoczynają się w okresie innym niż od 01.01.2010 r

Sugerujemy taki zapis w odniesieniu do ubezpieczenia OC, które musi być zawierane na okres 12 miesięcy

„ Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z terminem początku ubezpieczenia innym niż 01 stycznia 2010r za każdy pojazd płatna jest w dwóch ratach, według następujących zasad:  1. pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC dla danego pojazdu do ostatniego dnia obowiązywania niniejszej Umowy generalnej. Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona jako iloczyn liczby miesięcy ochrony ubezpieczeniowej i 1/12 składki rocznej, przy czym każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny;

  2. druga rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana za okres od pierwszego dnia po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej Umowy generalnej do ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość drugiej raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością pierwszej raty składki obliczonej zgodnie z zapisem pkt 1.

Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia przez Ubezpieczającego kolejnej umowy ubezpieczenia, najpóźniej w dniu poprzedzającym datę 01.01.2011 umowy wykraczające terminem końcowym poza ta datę zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego na mocy porozumienia stron, zostaną rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień kalendarzowy roku

Druga rata składki o której mowa w pakt 2) nie będzie należna i jej zapłata nie będzie dochodzona przez ubezpieczyciela”Odpowiedź:

Zgoda na wprowadzenie zapisu:


Pytanie nr 34:

3.12.5 Postanowienia inne

b) prosimy o zmianę treści na "przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia auto casco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela" - pod warunkiem przedstawienia dotychczasowej polisy w zakresie AC. "W przypadku pojazdów nowych, zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin" - pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia w dniu zakupu.Odpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisu


Pytanie nr 33:

3.12.5 Postanowienia inne

d) prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie słów „dla rodzaju pojazdów wymienionych w wykazie pojazdów (załączniku do SIWZ)”

Odpowiedź:

Brak zgody na wprowadzenie zapisu. Postanowienia pkt 3.12.5 odnoszą się zarówno do obecnej floty jak i nowo nabywanych pojazdów.Pytanie nr 34

Wykaz Klauzul dla zadania 1 i 2

Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego
1. Odstąpienie od stosowania klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności

Cywilnej oraz zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową PZU SA nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;

2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;

3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;

4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;

5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;

6) w spółkach cywilnych – wspólników;

7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,

lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgoda na zmianę zapisu w treści:

Odstąpienie od stosowania klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności

Cywilnej oraz zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;

2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;

3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;

4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;

5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;

6) w spółkach cywilnych – wspólników;

7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,

lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.
Pytanie nr 35

Wykaz Klauzul dla zadania 1 i 2

Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości

5 000 000zł

Odpowiedź:

Zgoda na wprowadzenie limitu


Pytanie nr 36

Wykaz Klauzul dla zadania 1 i 2

Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego

Klauzula automatycznego doubezpieczenia - prosimy o wyłączenie jej z SIWZ

Odpowiedź:

Brak zgody na wykreślenie klauzuliPytanie nr 37

Wykaz Klauzul dla zadania 1 i 2

Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego

Klauzula likwidacji szkody częściowej - prosimy o wyłączenie jej z SIWZOdpowiedź

Zgoda na wykreślenie klauzuli


Pytanie nr 38

Wykaz Klauzul dla zadania 1 i 2

Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego

Prosimy o zmianę zapisu z „Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie Powiatu Legnica bez konieczności przypisywania do określonej lokalizacji. Jest to związane z możliwością zmiany lokalizacji, w których znajdują się określone przedmioty ubezpieczenia. Limite odpowiedzialności 200.000,00

Na

Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich ubezpieczonych lokalizacjach na terenie Gminy Miejskiej Legnica bez konieczności przypisywania do określonej lokalizacji. Jest to związane z możliwością zmiany lokalizacji, w których znajdują się określone przedmioty ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności 200.000,00Odpowiedź:

Ustala się zapis w treści:

Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich ubezpieczonych lokalizacjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów bez konieczności przypisywania do określonej lokalizacji. Jest to związane z możliwością zmiany lokalizacji, w których znajdują się określone przedmioty ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności 200.000,
Pytanie nr 39

Wykaz Klauzul dla zadania 1 i 2

Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez

Klauzula szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji - wnosimy o zmianę treści klauzuli na:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:


 • sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,

 • termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu PZU S.A. musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. PZU S.A. przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,

 • ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgoda na zmiane zapisu w treści::

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:


 • sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w pomieszczeniach do tego przystosowanych,

 • termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,

 • ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.
26 Klauzula automatycznego pokrycia dla nowej lokalizacji wnosimy wyłączenie klauzuli dla ryzyka kradzieży oraz o zmianę treści klauzuli na:

  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna