Prezydent miasta starachowice strategia rozwoju starachowicPobieranie 1.04 Mb.
Strona1/13
Data08.05.2016
Rozmiar1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Załącznik do Uchwały Nr ……………..…….

Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia ………………….….……………. roku


PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC
PROJEKT NR 9
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW

MIASTA STARACHOWICE


STARACHOWICE 2009

SPIS TREŚCI


WSTĘP I ZAGADNIENIA OGÓLNE 5

1.Zadania rewitalizacji 7

2. Cel główny i cele szczegółowe 10

3. Kluczowe pojęcia związane z rewitalizacją 11I. CHARAKTERYSTYKA STARACHOWIC 14

1. Problematyka zagospodarowania przestrzennego miasta 141.1.Ogólne uwarunkowania rozwoju 14

1.2.Parametry zasobów naturalnych i ochrony środowiska. 15

1.3.Wielkość i stan nieruchomości w gminie 18

2. Stan mieszkalnictwa w mieście Starachowice 202.1.Charakterystyka zasobów mieszkaniowych 20

2.2. Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna 23

2.3.Charakterystyka komunalnego zasobu mieszkaniowego 24

2.4.Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (STBS) 25

2.5.Spółdzielczy zasób mieszkaniowy 25

2.5.1.Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 25

2.5.2.Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Wanacja” 27

2.6.Prywatyzacja mieszkań 27

3. Stan zagospodarowania technicznego miasta 283.1.System komunikacji 28

3.1.1.Komunikacja kolejowa 28

3.1.2.Komunikacja samochodowa 28

3.1.3.Szlaki rowerowe 293.2.Infrastruktura techniczna 30

3.2.1.Energia elektryczna 30

3.2.2.Zaopatrzenie w gaz 30

3.2.3.System ciepłowniczy 31

3.2.4.Telekomunikacja 31

3.2.5.Gospodarka wodno-ściekowa 32

3.2.6.Gospodarka odpadami 33

4. Gospodarka Starachowic 364.1. Ilość i struktura podmiotów gospodarczych 36

4.2. Rynek Pracy 39

4.3.Pomoc publiczna i inne formy wsparcia przedsiębiorczości 40

5. Społeczeństwo Starachowic 415.1.Struktura i prognoza demograficzna 41

5.2.Sytuacja społeczna w Starachowicach 43

5.3.Problem bezrobocia w Starachowicach 47

5.4.Bezpieczeństwo w mieście 50

6. Analiza SWOT Gminy Starachowice 53II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW ROZWOJOWYCH NA POZIOMIE MIASTA I REGIONU 57

1. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 57

2. Strategia Rozwoju Gospodarczego i Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Starachowickiego 59

3. Strategia Rozwoju Starachowic 61

4. Dokumenty planistyczne polityki przestrzennej miasta 63

4.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 64

4.2.Plany zagospodarowania przestrzennego gminy 67

5. Inne dokumenty kształtujące uwarunkowania programowe 69III. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 71

1. Okres realizacji LPR 71

2. Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów 72

2.1.Tereny planowane do rewitalizacji w ramach rewitalizacji obszarów miejskich – załącznik Mapa Nr I 73

2.2. Tereny planowane do rewitalizacji w ramach działania rewi­talizacja obszarów poprzemysłowych – załącznik Mapa Nr II 75

3. Kryteria wyboru realizacji zadań inwestycyjnych 79

4. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć 80

IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 83

1. R-1 „WIERZBNIK” 83

2. R-2 OSIEDLA MIESZKANIOWE 85

3. R-3 SZLAKOWISKO 91

4. R-4 ZAKŁADY DOLNE 93

5. R-5 „MANHATAN” 95

6. R-6 LUBIANKA 97

7. R-7 PIACHY 98

8. R-8 STRAŻ POŻARNA 98

V. WYTYCZNE W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA 100

VI. PLAN FINANSOWY REALIZACJI LPR NA LATA 2007-2013 101

1. Źródła i zasady finansowania zadań LPR 1011.1.Źródła finansowania Programu 101

1.2.Zasady finansowania realizacji LPR 101

2. Zbiorcze zestawienia finansowe projektów do realizacji 101VII. SYSTEM WDRAŻANIA LPR 105

VIII. SPOSÓB MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 107

1. Cele okresowej analizy i oceny realizacji LPR 107

2. Komunikacja społeczna 108

ZAKOŃCZENIE 111

BIBLIOGRAFIA 113

SPIS TABEL 118

SPIS WYKRESÓW I SPIS MAP 119

Spis wykresów 119

Spis map 119

WYKAZ FOTOGRAFII (W ZAŁĄCZENIU) 120

WYKAZ SKRÓTÓW 121

Załącznik nr 1. Mapa Nr I. Tereny planowane do rewitalizacji obszarów miejskich 123

Załącznik nr 2. Mapa Nr II. Tereny planowane do rewitalizacji obszarów poprzemysłowych 124

Załącznik nr 3. Wzór formularza o włączenie projektu do LPR 125

Załącznik. Fotografie miejsc rewitalizowanych 126


WSTĘP I ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniający się do poprawy ja­kości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego, a także odbudowy więzi społecznych. Celem opracowania i wdrożenia programów rewitalizacji miast jest pobu­dzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodar­czego oraz przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patolo­giami obszarach miast. Realizacja programów rewitalizacji ma umożliwić w zdegradowa­nych dzielnicach tworzenie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i rekreacyjnej.

Najważniejszym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji wybranych terenów Miasta Starachowice (LPR) jest poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących rewitali­zowane obszary. LPR jest kompleksowym, wieloletnim i zintegrowanym programem ini­cjowanym przez gminę, dla realizacji działań społecznych, gospodarczych, technicznych i przestrzennych. Uwzględnia on zasady spójności terytorialnej i ochrony środowiska natu­ralnego na zróżnicowanych obszarach Starachowic. LPR Starachowic nie dotyczy jedynie działań infrastrukturalnych, lecz w sposób kompleksowy łączy modernizację i renowację infrastruktury z rozwojem społeczno-gospodarczym. Ważnym celem LPR jest również odpowiednie przygotowanie miasta do zapewnienia i koncentracji środków na strategiczne działania gminy. W ramach aktywizacji społeczności miejskiej, przedsięwzięcia rewitali­zacyjne zapisano tak, by miały jak największy zasięg i obejmowały jak najszersze spektrum odbiorców późniejszych działań.

Obejmuje on lata przed rokiem 2007 oraz obligatoryjnie lata 2007-2013 i jest dostosowany do 7-letniego okresu planowania budżetu Unii Europejskiej. Ze względu na wielopłaszczyznowy i interdyscyplinarny charakter działań rewitalizacyjnych, dopuszcza się fakultatywnie kontynuację w kolejnych latach.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wybranych terenów Miasta Starachowice podzielono na kilka etapów. W pierwszej kolejności Prezydent Miasta powołał Kierownika Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji oraz Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji złożony z pracowników Urzędu Miejskiego oraz kluczowych instytucji współpracujących.

Zespół Zadaniowy zwrócił się do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu oraz innych podmiotów, które w korzystny sposób mogłyby włączyć się w proces rewitalizacji miasta, o składanie wniosków do Programu, oraz powiadomił mieszkańców Starachowic o jego celach i założeniach w ramach konsultacji społecznych. Zgłoszone wnioski wraz z ich zasięgiem obszarowym przyjęto do dalszego opracowania.

Opracowanie LPR odbywało się na posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji. Całokształt spraw organizacyjno – technicznych opracowanego dokumentu realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

LPR ma układ tematyczno-opisowy. Przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące rewitalizacji, w tym jej definicję, cel główny i cele szczegółowe. W drugiej części zawarto diagnozę miasta opisując podstawowe jego parametry. W podsumowaniu rozdziału – z punktu widzenia rewitalizacji - wskazano szanse i zagroże­nia rozwoju obszarów miejskich. Następnie ukazano założenia LPR, komplementarność programu rewitalizacji z dokumentami planistycznymi – lokalnymi i regionalnymi, a potem opisano plany działania, źródła pozyskiwania funduszy na działania rewitalizacyjne oraz wykaz wnioskodawców. Poza czasokresem realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, systemem wdrażania, kryterium doboru zadań, źródłami i zasadami finansowania, monitorowaniem oraz komunikacją społeczną wskazano na zasięg, opis i proponowane działania na rewitalizowanych obszarach. Taki opis był możliwy dzięki odpowiedniej diagnozie miasta, w tym analizie SWOT gminy przedstawiającej szanse i zagrożenia rozwoju miasta.

Obszary zakwalifikowane do procesu rewitalizacji podzielono, zgodnie z wytycznymi programów operacyjnych, na dwie grupy: zdegradowane tereny miasta, do których włączono dwa obszary (R-1, R-2), oraz sześć terenów poprzemysłowych (R-3 - R-8). W planie umieszczono dwie mapy z określeniem wyeksponowanych terenów poddanych rewitalizacji, jak również udokumentowane na zdjęciach zdegradowane obszary i obiekty.

Identyfikację terenów Starachowic uzależniono od występowania na nich negatywnych zjawisk, tj. ubóstwa, bezrobocia, trudnych warunków socjalno-bytowych, znikomej przedsiębiorczości mieszkańców, znacznej degradacji terenów i dewastacji obiektów, słabej funkcjonalności przestrzeni miejskiej oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W opracowaniu LPR wzięto pod uwagę skalę i ciężar gatunkowy występowania tych zjawisk, dla przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w tych rejonach miasta. Taka konstrukcja obszarów zakwalifikowanych do procesu rewitalizacji nie ograniczyła się jedynie do remontu i renowacji infrastruktury. Elastyczność i rozpiętość zagadnień przedstawionych w LPR zakłada scenariusz odnowy obszarów z odbudową potencjału społeczno - gospodarczego w miejscach, gdzie ten potencjał wygasł.

LPR jest jednym z wymaganych załączników do wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe. Źródłami dofinansowującymi przedsięwzięcia rewitalizacji staną się działania RPO, PORPW czy MFEOG NMF. Wiedząc też o długofalowości działań rewitalizacyjnych, pamiętano, że inwestycje z tej dziedziny będą realizowane z różnych źródeł, różnorodnymi metodami finansowymi, w kolejnych okresach budżetowych. LPR Starachowic zawiera scenariusz działań z uwzględnieniem aktualnych i przyszłościowych realiów lokalnych oraz ponadlokalnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż rewitalizacja jest procesem ciągłym, LPR miasta został opracowany jako dokument dostosowujący się do aktualnych problemów i potrzeb, a także przyszłościowych wyzwań miasta.

LPR wyznaczył główne obszary i kierunki działań, by umożliwić sporządzanie projektów i aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Powstałe z zapisów LPR projekty – uszczegółowione na etapie programowania, stanowić będą bezpośrednią odpowiedź na problemy, które uzewnętrznił przygotowany dokument. Zasadniczy cel rewitalizacji Starachowic rozumiany, jako ożywienie kryzysowych części miasta będzie bliższy urzeczywistnienia. 1. Zadania rewitalizacji

W przeszłości cechą Starachowic było monokulturowe zagospodarowanie przestrzenne. Struktura urbanistyczna składała się w większości z dzielnic i osiedli stanowiących część większych terenów będących bazą socjalno-mieszkalną dla rozwijających się gałęzi przemysłu, głównie samochodowego i metalurgicznego.

Niegdyś dynamicznie rozwijający się przemysł – dziś pozostawił po sobie pewne obszary w stanie kryzysowym. W dodatku szereg ośrodków, które uprzednio spełniały funkcje społeczne, aktualnie straciło swoje przeznaczenie.

Umocowanie rewitalizacji w unijnych programach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w Narodowym Planie Rozwoju umożliwia sfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej obejmujących latami 2007-2013 instrumenty finansowe umożliwiające pozyskiwanie funduszy na przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji. W Regionalnym Programie Operacyjnym (RPOWŚ) Województwa Świętokrzyskiego w Osi priorytetowej 6 ,,Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” rewitalizacja zajmuje umocowaną pozycję, jako jedno z zasadniczych działań zmierzających do rozwoju makroekonomicznego regionu. Dodatkowo możliwość aplikowania środków finansowych na przedsięwzięcia z szeroko pojętej sfery rewitalizacji dostarczają Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009. W mechanizmach tych w Priorytecie 3 ,,Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast”, są wymienione działania obejmujące rewitalizację i dodatkowo inne techniki metod odnowy miast.

Rewitalizacja stanowi odpowiedź na skumulowany przez lata proces równoległej degradacji materialnej, społecznej i ekonomicznej Starachowic. Jest ona ciągiem działań mających na celu przywracanie do życia i rozwoju terenów, bądź obiektów dotkniętych kryzysem, które utraciły pełnione wcześniej funkcje. Rewitalizacja dotyka szeregu aspektów życia społecznego, jak choćby mieszkalnictwa, zatrudnienia, komunikacji, rozwoju ekonomicznego, ochrony środowiska itp. Występowanie w tych sferach stanów kryzysowych będzie kluczowe dla wdrożenia procesu rewitalizacji.

Rewitalizacja jest kompleksowym programem remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych bezpośrednio powiązanych z rozwojem gospodarczym i społe­cznym Starachowic. Jednak zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów i kamienic, czy też ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe i rozwojowe ściśle związane z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju.

Działania rewitalizacyjne koncentrować się będą na właściwym zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych (zwłaszcza Szlakowisko, nieczynna kotłownia przy Al. Armii Krajowej), czy też poprawę jakości życia na osiedlach mieszkaniowych (blokowiskach).

Częścią treści rewitalizacji gminy Starachowice będzie współuczestniczenie w działaniach lokalnej społeczności za pośrednictwem zgłaszania wniosków z propozycjami rewitalizacyjnymi grupującymi się w czterech zasadniczych dziedzinach:


 • Społecznej – przeciwdziałanie nierównościom społecznym, tworzenie miejsc pracy, działalność kulturalna, budowa infrastruktury publicznej na rzecz funkcji turystyczno- rekreacyjnych.

 • Ekonomicznej – działalność gospodarcza na terenach rewitalizowanych, działania techniczne jak poprawa jakości warunków mieszkaniowych.

 • Ekologicznej – zwiększenie obszarów flory i fauny, restauracja parków, tras wido­kowych, zwiększenie estetyki miasta z ukierunkowaniem na środowisko naturalne.

 • Przestrzennej – przebudowa tzw. ,,starej tkanki” urbanistycznej, przestrzeni publi­cznej, wprowadzenie nowych elementów architektonicznych etc.

Akceptacja społeczna dla poszczególnych działań uzyskiwana będzie na etapie przygotowania technicznego i dokumentacyjnego projektów, co oznacza zaktywizowanie i włączenie społeczeństwa w prace zmierzające do poprawy wizerunku naszego miasta.

Stworzenie jednolitego dokumentu programowego w zakresie rewitalizacji wybra­nych obszarów Gminy Starachowice kreuje możliwość uzyskania realnego dofinansowania planowanych działań nie tylko z budżetu miasta, ale i z innych zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z programów i funduszy UE.

Nie wyklucza on także możliwości ubiegania się o inne źródła finansowania, jakie mogą zostać stworzone oraz podejmowania realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi miasta z wykorzystaniem partnerstwa publiczno – prywatnego.

W Starachowicach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej począwszy od maja 2004 r. rozpoczęto prace nad tym projektem LPR, który został włączony do Strategii Rozwoju Sta­ra­chowic. Lokalny Program Rewitalizacji jest częścią długofalowej strategii rozwoju gminy z działaniami zmierzającymi do odnowy całej struktury społecznej oraz gospodarczej miasta z zamiarem podniesienia atrakcyjności przestrzenno-funkcjonalnej, prowadzącej do lepszego wypełniania funkcji miejskich.

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem spójnym ze Strategią Rozwoju Miasta i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, a także uwzględnia założenia polityk i mikroprogramów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i biedzie, wykluczeniu społecznemu, jak również wzrostu potencjału gospodarczego, polityki mieszkaniowej, rozwoju turystyki i kultury, promocji miasta.

Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, znajdującej się w rewitalizowanym obszarze. Proces ten jest procesem kompleksowym, długotrwałym i nie można zakończyć go w ciągu roku, czy dwóch lat. Efekty programu rewitalizacji nie pojawią się od razu, dlatego tak ważne jest przygotowanie długoletniego programu. Odpowiednie zarządzanie programem, monitoring i system modyfikacji zapewni jego dostosowywanie do aktualnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych.

Wiele zadań w ramach rewitalizacji będzie podejmowanych przez podmioty nie na­leżące do administracji samorządowej, w tym m.in. przez organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, lokalnych przedsiębiorców, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszka­niowe. Fundusze strukturalne dostępne na zadania rewitalizacyjne z pewnością nie wy­starczą dla sfinansowania wszystkich planowanych inwestycji. W związku z tym samorząd lokalny tworzyć będzie na miarę swoich możliwości zachęty dla tych podmiotów do prowadzenia inwestycji i innych projektów oraz ramy współpracy i współuczestniczenia w procesie rewitalizacji.

2. Cel główny i cele szczegółowe

Zasadniczym celem rewitalizacji Starachowic jest:

Ożywienie społeczno-ekonomiczne miasta przez nadanie zdegradowanym obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-gospodarczych”.


Poprzez tak określony cel główny rewitalizacji, będzie możliwe dążenie do harmo­nijnego rozwoju całego miasta włączając w to pewne jego kryzysowe obszary. Poprzez proces rewitalizacji nastąpi wyrównywanie szans społecznych, wzmocnienie rozwoju gospodarczego i poprawę środowiska miejskiego. Tak zdefiniowany i zinterpretowany cel główny rewitalizacji Starachowic ukierunkuje rozwiązanie szeregu problemów stosując odpowiednie działania rewitalizujące tereny zdegradowane za pośrednictwem celów szczegółowych. Do celów szczegółowych przeciwdziałających negatywnym zjawiskom, a mających przywrócić do życia obszary miasta, można zaliczyć takie działania jak:

 • renowację zdegradowanych obszarów miasta i dzielnic mieszkaniowych,

 • odnowę terenów i obiektów poprzemysłowych,

 • zmianę ich dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne,

 • restaurację architektury krajobrazu przyrodniczego,

 • zachęcanie lokalnej społeczności do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generującej nowe miejsca pracy,

 • oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do nowych potrzeb przedsiębiorstw,

 • troskę o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczy,

 • rewaloryzację historycznych miejsc i starych dzielnic mieszkaniowych,

 • ochronę i wyeksponowanie obiektów tradycji przemysłowej,

Rozwinięcie celu zasadniczego na cele szczegółowe z uwzględnieniem opisu diagnozy miasta, parametrach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, infrastruktury komunalnej oraz uwarunkowań społecznych, jak też analiza SWOT gminy, pozwoliło wyeksponować obszary i obiekty na terenie Starachowic, które niezwłocznie wymagają rewitalizacji.

3. Kluczowe pojęcia związane z rewitalizacją

Do najważniejszych terminów związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji zalicza się pojęcia: rewitalizacja, program rewitalizacji i obszar programu rewitalizacji.

Rewitalizacja – nie ma jednoznacznej i uniwersalnej definicji pojęcia „rewitalizacja”. W dosłownym tłumaczeniu pojęcie to oznacza „przywrócenie do życia”. Można natomiast stwierdzić, że podstawowym celem rewitalizacji jest przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanych społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź zamiana jego dotychczasowych funkcji na nowe. Zgodnie z definicją dr Krzysztofa Skalskiego ze Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”: „właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych - jak np. remonty - z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest, więc mówić o «rewitalizacji» jednego budynku, czy «rewitalizacji» placu miejskiego, jeżeli te działania dotyczą  jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków”.

W przybliżeniu problematyki definicji „rewitalizacja” Instytucja Zarządzająca RPOWŚ przygotowała „Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPOWŚ dotyczące przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”

Zgodnie z zapisami Wytycznych „rewitalizacją” nazwano „(...)kompleksowy, skoor­dynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekono­micznych, prowadzony na obszarze zdegradowanym (spełniającym warunki art. 47 Roz­porządzenia Komisji (WE) nr 1828 z dnia 8 grudnia 2006 roku), inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Jej celem jest także zachowanie walorów historycznych (w tym głownie urbanistycznych i architekto­nicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych.”

Pamiętać przy tym należy, iż rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale stworzenia odpowiednich warunków do poprawy bytu „tkanki” spo­łecznej. Należy także zwrócić uwagę, iż jest to proces kompleksowy, dotyczący nie jednego obiektu, ale wybranego obszaru zamieszkanego przez zmarginalizowaną grupę społeczną. Poza tym nie można zakończyć tego procesu w ciągu roku- dwóch lat. „Owoce” programu nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie długotrwałego programu, który mimo zmian kadrowych będzie konsekwentnie realizowany.

Również przepisy dotyczące funduszy strukturalnych bardzo szczegółowo precy­zują czym jest rewitalizacja. Termin ten jest z reguły błędnie kojarzony z adaptacją do celów użytkowych zdewastowanej nieruchomości. W języku unijnych dokumentów progra­mowych rewitalizacja oznacza szeroki wachlarz różnych, ale jednocześnie komplemen­tarnych ze sobą, przedsięwzięć, dla których wspólnym celem jest wywołanie zmian społe­cznych, pobudzenie gospodarcze oraz zmianę funkcji całej dzielnicy, niejako – zgodnie z dosłownym znaczeniem terminu - „przywrócenie do życia”. Roboty budowlane są tutaj jedynie jednym ze środków służących do osiągnięcia znacznie szerszego celu. Dlatego rzeczą mało prawdopodobną jest uzyskanie unijnego dofinansowania na jednostkowy projekt, którego zakres obejmuje odnowę jednego czy dwóch budynków, bowiem nie jest to uznawane za rewitalizację. Aby projekt rewitalizacji miał jakąkolwiek szansę na dofinan­sowanie, musi stanowić część kompleksowych i wzajemnie uzupełniających się działań.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna