Prezydent Miasta SzczecinPobieranie 389.49 Kb.
Strona12/12
Data10.05.2016
Rozmiar389.49 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

9. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem sporządzony został jako dokument określający kierunki działań dążących do poprawy klimatu akustycznego. Dokument w pełni wypełnia zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z roku 2002], dlatego też nie przewiduje się dla niego rozwiązań alternatywnych.

Wybór poszczególnych obszarów oraz kolejność podejmowanych działań wynika ściśle z zapisów rozporządzenia i jest oparta o zdefiniowany nim wskaźnik charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na terenie tego przekroczenia za pomocą parametru M. Po szczegółowej analizie mapy akustycznej Szczecina, opisującej stan klimatu akustycznego, w każdym z obszarów działań, wybrano rozwiązania najbardziej optymalne pod względem efektywności. Możliwa jest sytuacja w której realizacja , któregoś z działań może okazać się nie możliwa do wykonania. W takich przypadkach dopuszcza się modyfikacje działań, jednak dopiero po szczegółowych analizach dotyczących każdego z obszarów z osobna.

10. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NA JAKIE NA-POTKANO OPRACOWUJĄC PROGNOZĘ

Podczas sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki ora luk we współczesnej wiedzy. Jedyna kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy ocenie działań planowanych w wytypowanych w programie obszarach, jest skuteczność zalecanych środków. Chodzi tu przede wszystkim o jakość wykonania rozważanych metod i środków ochrony środowiska przed hałasem. Podczas oceny wdrożonych działań, mających na celu poprawę klimatu akustycznego, czasem dochodzi do sytuacji, w której nie zostaje osiągnięta zakładana skuteczność. Problem ten najczęściej spotykany jest w przypadku ekranów akustycznych. Projektowana skuteczność ekranowania ekranów akustycznych zakłada, że ekran jest szczelną przegrodą, przez którą praktycznie nie przedostaje się dźwięk. W realizacjach końcowych, zdarzają się sytuacje, w których na skutek nieszczelności ekranu, w postaci szczelin i dziur, następuję znaczne zmniejszenie końcowej skuteczności ekranu.

Na etapie realizacji poszczególnych dopuszcza się też ewentualność braku technicznych możliwości zrealizowania niektórych działań. W przypadkach takich konieczne będzie podjęcie innych działań, mających na celu poprawę klimatu akustycznego.

Podczas opracowywania programu ochrony środowiska przed hałasem starano się tak dobierać planowane działania aby uniknąć ewentualnych konfliktów na etapie ich realizacji.11. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

W trakcie sporządzania prognozy uwzględniono wymagania wynikające z Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008r., poz.1227].

W prognozie skupiono się na opisaniu wszystkich aspektów wymienionych w powyższej ustawie w odniesieniu do Programu, który uwzględnia wymagania zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z 2002r.]

Analiza skutków zastosowanych metod przedstawiona została szczegółowo w programie w postaci charakterystyk oraz map. Przykładowa mapę wpływu podejmowanych działań na stan klimatu akustycznego przedstawia załącznik graficzny 5.

Prognoza wykonana została także w oparciu o publikowane dane literaturowe i uzyskane materiały archiwalne charakteryzujące środowisko terenu programem ochrony środowisk przed hałasem, oraz terów otaczających, a także materiały i dokumentacje opisujące i oceniające oddziaływania mogące być wynikiem proponowanych działań. Szczegółowy wykaz materiałów w tym względzie przedstawiono w rozdziale 2.2 oraz 2.3. Podstawą sporządzenia prognozy było opracowanie: Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin.

Na podstawie powyższych przeprowadzono szczegółową analizę warunków środowiska przyrodniczego oraz środowiska kulturowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na środowisko życia ludzi oraz korzyści, lub nie, wynikające z realizacji ”Programu..”.

Następnie przeanalizowano sposób uwzględnienia w projekcie Programu zagadnień związanych z ochroną środowiska, jego powiązania z dokumentami lokalnymi i strategicznymi oraz zwrócono uwagę na zagadnienia, które łączą się z przyszłymi planami rozwojowymi Szczecina. Charakterystyka aspektów środowiska oraz opis jakości i zagrożeń środowiska pozwoliły na wyłonienie kluczowych problemów oraz zidentyfikowanie obszarów czy też elementów problemowych, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu.

12. PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Propozycje przewidywanych metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu zostały opisane już w samym dokumencie. Wymaga tego rozporządzenie Ministra Środowiska opisujące szczegółowe wytyczne jakim powinien odpowiadać program [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z 2002 r.]

Program ochrony środowiska przed hałasem będzie uchwalony przez Radę Miejską miasta Szczecin. Za koordynację i monitoring realizacji poszczególnych zadań określonych w niniejszym dokumencie odpowiedzialny będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Wyniki prowadzonego monitoringu będą przekazywane Prezydentowi Miasta Szczecin, stronom i zainteresowanej części społeczeństwa. Monitoring realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem będzie polegał na:


 • gromadzeniu informacji dotyczących zadań które zostały już zrealizowane,

 • opracowaniu raportu z realizacji zadań przewidzianych programem dla każdego roku rozliczeniowego

 • opracowaniu raportu dotyczącego zmian w infrastrukturze komunikacyjnej, oraz sektorze przemysłowym w mieście Szczecin, mogących wpłynąć na stan klimatu akustycznego, wraz z uzasadnieniem potrzeby, lub braku potrzeby aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem

Informacje dotyczące realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem zamieszczane będą na stronie internetowej, która planowana jest jako jeden ze środków zwiększania świadomości społecznej.

Zakłada się, iż program będzie realizowany w trzech etapach tj. etap 2010-2012 w którym będą realizowane cele krótkoterminowe; etap 2013-2016 związany z realizacja celów średnioterminowych oraz etap 2017-2020 dla osiągnięcia celów długoterminowych. Monitorowanie realizacji Programu (...) musi być stosowne do charakteru celów, które są związane z poszczególnymi etapami.W pierwszym etapie realizacji Programu (...), przewidzianym na lata 2010-2012 działania będą skoncentrowane na:

 • doskonaleniu metod planowania zagospodarowania przestrzeni miejskiej w celu minimalizowania potencjalnych konfliktów środowiskowych w zakresie zagrożenia hałasem już na wczesnym etapie programowania rozwoju miasta

 • wdrożeniu i zapewnieniu funkcjonowania systemu mapy akustycznej we właściwych jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin dla zapewnienia jednolitej i aktualizowanej na bieżąco bazy danych stanowiącej podstawę merytoryczną w procesach planistycznych oraz przy wydawania decyzji na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo ochrony środowiska

 • aktualizacji danych stanowiących podstawę sporządzenia pierwszej edycji mapy akustycznej miasta Szczecin, a w szczególności dostosowanie bazy danych do wymagań nowej edycji mapy akustycznej

 • przygotowaniu ekspertyz dla potrzeb realizacji ekranów akustycznych, oraz zwiększenia izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków szpitalnych i oświatowych, oraz przeprowadzenie działań inwestycyjnych w tym zakresie

 • modernizacja tramwajowej infrastruktury trakcyjnej liniowej

Monitorowanie realizacji Programu (...) w okresie lat 2010-2012 powinno polegać na analizie następujących wskaźników:

 • określeniu [w %] uchwalonych w okresie roku kalendarzowego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierających ustalenia o których mowa w art. 114 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska w stosunku do całkowitej ilości opracowanych i uchwalonych planów

 • określeniu [w %] wykonanych w okresie roku kalendarzowego opracowań ekofizjograficznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierających aktualne dane o stanie zagrożenia hałasem, wynikające z pomiarów wykonanych zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi] w stosunku do całkowitej ilości wykonanych opracowań ekofizjograficznych

 • określeniu [w %] wykonanych w okresie roku kalendarzowego prognoz skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających zagadnienia zagrożenia hałasem z izoliniowym ustaleniem zasięgów w stosunku do całkowitej ilości prognoz sporządzonych dla potrzeb mpzp w danym roku

 • określeniu [w %] wydanych w okresie roku kalendarzowego decyzji administracyjnych tj. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, zawierających wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w stosunku do całkowitej ilości decyzji w danym roku

 • określeniu [w %] nakładów finansowych przewidzianych na realizację programu w latach 2010-2012 w stosunku do nakładów faktycznie poniesionych

 • określeniu [w %] ilości zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w programie na lata 2010-2012 w stosunku do zadań zrealizowanych

W drugim i w trzecim etapie realizacji Programu (...), przewidzianym na lata 2013-2016 oraz 2017-2020 działania będą skoncentrowane na działaniach inwestycyjnych mających na celu ograniczenie wpływu hałasu na środowisko.

Monitorowanie realizacji Programu (...) w okresie lat 2013-2016 oraz 2017-2020 powinno polegać na ustaleniu i analizie następujących wskaźników:


 • określeniu [w %] nakładów finansowych przewidzianych na realizację programu w latach 2013-2016 oraz 2017-2020 w stosunku do nakładów faktycznie poniesionych

 • określeniu [w %] ilości zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w programie na lata 2013-2016 oraz w etapie 2027-2020 w stosunku do zadań zrealizowanych

 • określeniu [w %] ilości mieszkańców narażonych na nadmierna uciążliwość akustyczną w kolejnych edycjach mapy akustycznej z zastosowaniem przedziałów określonych w pierwszej edycji mapy [2008]

 • określeniu [w %] powierzchni terenu narażonego na nadmierną uciążliwość akustyczną w kolejnych edycjach mapy akustycznej z zastosowaniem przedziałów określonych w pierwszej edycji mapy [2008]13. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Przewidywane w projekcie „Programu środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin” działania zmierzające do realizacji inwestycji (np. ekranów akustycznych) poprawiających stan klimatu akustycznego, mimo iż usytuowane będą w części w obszarze przygranicznym, nie stworzą sytuacji wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko. Związane jest to przede wszystkim z faktem, iż między przewidywanymi terenami realizacji działań a granicą Państwa zachowane są stosunkowo duże odległości.14. WNIOSKI Z WYKONYWANEJ PROGNOZY I PROPOZYCJE DO USTA-LEŃ PROJEKTOWANEGO PROGRAMU W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Przedmiotem prognozy jest oszacowanie skutków dla środowiska „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin”, którego celem jest poprawa klimatu akustycznego, stosownie do zaleceń UE i prawa krajowego.


Zakres Programu (..) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz. U. Nr179 poz. 1498 z 2002r.]. Zakres ten jest też zgodny, a także spełnia założenia, dokumentów szczebla europejskiego, krajowego, wojewódzkiego. W szczególności wypełnia zapisy dyrektywy unijnej nr 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku sporządzonej przez Parlament Europejski oraz Radę w roku 2002.


 1. Głównymi celami programu walki z hałasem jest ochrona środowiska przed hałasem w miejscach gdzie stan klimatu akustycznego jest dobry, poprzez nie dopuszczenie do jego pogorszenia w wyniku błędnie podejmowanych decyzji oraz przywrócenie dobrego klimatu akustycznego środowiska w miejscach gdzie hałas przekracza poziomy dopuszczalne poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Przeprowadzona szczegółowa prognoza potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanego dokumentu pozwala wnioskować, iż przewidywane w projekcie obszary i metody działań, dążą do zrównoważonej poprawy klimatu akustycznego, będącego częścią środowiska naturalnego.


Projektowany dokument bardzo szczegółowo odnosi się do działań i rozwiązań mających korzystny wpływ na środowisko, czy też minimalizujących ewentualny wpływ niekorzystny. Działania takie mają przyczynić się nie tylko do poprawy warunków życia ludności, lecz również mają zapewnić zachowanie i wzmacnianie ogólnego stanu środowiska.
Niektóre działania rozwojowe, związane z dużymi przedsięwzięciami (modernizacja i budowa dróg i kolei, w tym budowa obwodnicy, rozwój terenów usługowych i produkcyjnych i inne) mogą wymagać przeprowadzenia procedury dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. W takich przypadkach ewentualne działania minimalizujące lub kompensujące negatywny wpływ powinny zostać przedstawione w raportach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem zapisów projektowanego programu.

STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w związku z realizacją programu ochrony środowiska przed hałasem dla miast Szczecin, którego celem poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.


Prognoza sporządzona została na podstawie analizy projektu programu ochrony przed hałasem, informacji o istniejących i projektowanych kierunkach użytkowania i rozwoju miasta, analizy dokumentów publicznych powiązanych z dokumentem projektowanym oraz innych materiałów archiwalnych i dokumentacji.
Celem prognozy było określenie charakteru i stanu środowiska oraz określenie wpływu (prognozy) projektowanych ustaleń Programu na to środowisko, zgodnie z zakresem określonym w art.51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227] i postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. W trakcie wykonywania dokumentu prognozowano i oceniano:

wpływ na świat roślinny, zwierzęcy oraz różnorodność biologiczną,

 • wpływ na glebę, rzeźbę i powierzchniowe utwory geologiczne (kopaliny),

 • wpływ na wartości krajobrazowe,

 • wpływ na zabytki, wartości kulturowe i dobra materialne,

 • wpływ na wody podziemne i powierzchniowe oraz zagrożenie powodziowe,

 • wpływ na przyrodnicze obszary chronione,

 • wpływ na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.

 • zagrożenie polem elektromagnetycznym,

 • zagrożenie środowiska odpadami,

 • wpływ na klimat akustyczny,

 • wpływ na jakość powietrza,

 • wpływ na jakość życia ludzi, dostępność usług i infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej.

Po przeprowadzeniu prognozy ostatecznie stwierdzono, że projekt Programu jest zgodny z innymi dokumentami publicznymi, w tym dokumentami wyższego rzędu. Jest również dostosowany do wymogów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska prze hałasem.

Stwierdzono, iż Program jest szczególnie ukierunkowany na poprawę klimatu akustycznego na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zamieszkałych, na których przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. I jako taki dąży do poprawy środowiska naturalnego.

W ramach Programu planuje się podjęcie szeregu działań, realizowany w trzech etapach tj. etap 2010-2012 w którym będą realizowane cele krótko-terminowe; etap 2013-2016 związany z realizacja celów średnioterminowych oraz etap 2017-2020 dla osiągnięcia celów długoterminowych. Kluczowym parametrem oceny stanu klimatu akustycznego będzie liczba mieszkańców narażonych na nadmierną uciążliwość akustyczną, która będzie sprawdzana w kolejnych edycjach mapy akustycznej.

W przypadku nie wdrażania programu, prognozuje się dalsze pogorszenie klimatu akustycznego miasta oraz kumulowanie się trendów niekorzystnie wpływających na stan tego klimatu

W ramach Programu nie wprowadzono dodatkowych rozwiązań alternatywnych, poza dopuszczeniem zmiany podejmowanych działań, w przypadku braku technicznych możliwości zrealizowania działań założonych.Nie przewiduje się także znaczących trudności wynikających z niedostatków techniki bądź wiedzy. Uwrażliwia się jedynie na zwracanie szczególnej uwagi na kwestie techniczne realizowanych działań na etapie ich wdrażania i odbioru.

Ostatecznie przeprowadzona szczegółowa prognoza potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanego dokumentu pozwala wnioskować, iż przewidywane w projekcie obszary i metody działań, dążą do zrównoważonej poprawy klimatu akustycznego, będącego częścią środowiska naturalnego.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna