Prezydent Miasta SzczecinPobieranie 389.49 Kb.
Strona3/12
Data10.05.2016
Rozmiar389.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.2 Materiały planistyczne i dokumentacje archiwalne

 1. Mapa akustyczna miasta Szczecin, Konsorcjum TECHMEX/ECOPLAN, 2008

 2. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2014, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Szczecin, kwiecień 2009

 3. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2013, lipiec 2009, Urząd Miasta Szczecin, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11807.asp

 4. Raport o stanie miasta 2008, Urząd Miasta Szczecin, http://www.szczecin.pl/raport04/html/8_2.htm

 5. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=901

 6. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=114

 7. Strategia Rozwoju Szczecina, http://www.szczecin.pl/Strategia/default.htm

 8. Polityka przestrzenna miasta Szczecin, UCHWAŁA NR LVI/1053/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r. http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11282.asp

 9. Polityka utrzymania i rozwoju terenów zielonych, UCHWAŁA NR XXVI/525/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 r. http://83.168.91.102/Strategia/_pl/01_dokument/sub_1.html

 10. Polityka transportowa, UCHWAŁA NR LII/978/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2006 r. http://83.168.91.102/Strategia/_pl/01_dokument/sub_1.html

 11. Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie,

 12. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie – NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007

 13. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 * Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 UCHWAŁA NR XXIX/580/04 rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2004 r. http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C07A2093171A43F8B5B3D5C1D37F2E57/580-04.pdf

 14. Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2008 – 2019, UCHWAŁA NR XXVIII/717/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r., http://www.szczecin.pl/Strategia/_pl/uchwalone/program_ochrony_srodowiska.pdf

 15. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11399.asp


2.3 Literatura

 1. Cieślak Marian Zagrożenia i kierunki ochrony różnorodności biologicznej rozdrobnionych kompleksów leśnych * Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1996

 2. Praca zbiorowa Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA IUCN, Warszawa 1995

 3. Praca zbiorowa Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony * Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH Kraków, 1990

 4. Praca zbiorowa Ocena Ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej – przewodnik dla inwestorów * Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej, 2008

 5. Niecikowski Kazimierz, Kistowski Mariusz Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego * Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008

 6. M. Gromadzki, A. Dyrcz, Z. Głowaciński, M. Wieloch Ostoje ptaków w Polsce * Biblioteka monitoringu środowiska * Gdańsk, 1994

 7. Praca zbiorowa Kompendium wiedzy o ekologii * PWN, Warszawa, 1999

 8. Praca zbiorowa Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko * Ekokonsult, Gdańsk, 1998

 9. Richling Andrzej Metody szczegółowych badań geografii fizycznej * PWN, Warszawa, 1993

 10. Kondracki Jerzy Geografia regionalna Polski * Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

 11. Richling Andrzej, Solon Jerzy Ekologia krajobrazu * Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996

 12. Witold Lenart Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko * Biuro Projektowo-Doradcze Ekokonsult, Gdańsk, 2002

 13. Praca zbiorowa Polska czerwona księga zwierząt –Kręgowce * Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2001

 14. Jersak Józef Less i osady dolinne * Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

 15. Wikipedia, Szczecin, , http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin

 16. Wikipedia, park im. Stefana Żeromskiego, http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._Stefana_%C5%BBeromskiego_w_Szczecinie

 17. Wikipedia, Park im. Jana Kasprowicza w Szczecinie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._Jana_Kasprowicza_w_Szczecinie

 18. Silence, „Practitioner Handbook for Local noise Action Plans. Recommendations from Silence Project”,

 19. Strona internetowa Komisji Europejskiej, “The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2002-2012”, http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm, kwiecień 2009

 20. TRL Ltd., Research into quiet areas. Recommendations for identification., DEFRA 2006

 21. Ośrodek Działań Ekologicznych, Parki oczami młodzieży http://zachodniopomorskie.parki.org/kownasa_szczecin/, lipiec 2009, Łódź

 22. Słonimski Maciej, Cmentarz Centralny w Szczecinie. Ogromny park pochował umarłych..., Szczecin 2005

 23. www.gazeta.pl. Park Noakowskiego, lipiec 2009, http://tematy-szczecin.gazeta.pl/P/1578,Park-Noakowskiego

 24. Wikipedia, Park Leśny Klęskowo, lipiec 2009, http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Le%C5%9Bny_Kl%C4%99skowo

 25. Gazeta. Szczecin, Park Brodowski, lipiec 2009, http://tematy-szczecin.gazeta.pl/P/1579,Park-Brodowski/

3. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI
3.1 Główne cele programu

Projektowany dokument „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin” opisuje działania kształtujące klimat akustyczny, ze szczególnym uwzględnieniem terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Głównymi celami programu jest:

  1. Ochrona środowiska przed hałasem w miejscach gdzie stan klimatu akustycznego jest korzystny, poprzez nie dopuszczenie do jego pogorszenia

  2. Przywrócenie dobrego klimatu akustycznego środowiska w miejscach gdzie hałas przekracza poziomy dopuszczalne poprzez zastosowanie odpowiednich środków.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna