Prezydent Miasta SzczecinPobieranie 389.49 Kb.
Strona4/12
Data10.05.2016
Rozmiar389.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.2 Powiązanie projektu programu z innymi dokumentami publicznymi

Pośród powiązanych z Programem (…) dokumentów publicznych wydzielić można dwa ich rodzaje. Pierwszy wiąże się z mapą akustyczną, drugi z dokumentami opracowanymi na szczeblu krajowym, wojewódzkim i miejscowym.

Powstanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem (…) wynika bezpośrednio z analiz zawartych w mapie akustycznej. Zgodnie z art. 119, ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz. U. z dnia 15.02.2008 nr 25, poz. 150] dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Program ten nie mógłby powstać gdyby nie powstanie mapy akustycznej miasta Szczecin. Dopiero oba dokumenty, mapa akustyczna i program walki z hałasem, tworzą kompletny obraz środowiska, opisujący stan klimatu akustycznego miasta [mapa] wraz ze wskazaniem obszarów działań [program], na których trzeba podjąć określone środki w celu poprawy klimatu akustycznego.

Na szczeblu krajowym, wojewódzkim i miejscowym zapisy programu ochrony środowiska przed hałasem wpisują się w szereg polityk, strategii, planów i polityk, będąc z nimi zbieżne. Poziom krajowy akcentuje tylko kierunki, poziom wojewódzki określa strategie realizacji kierunków, natomiast na poziomie lokalnym następuje wcielanie ich w życie. Wszystkie opisane szczeble łączą się w jedną całość, przechodząc od ogółu do szczegółu. Program ochrony środowiska przed hałasem wkreśla się w ten łańcuch powiązań, stanowiąc rozwiązanie problemów lokalnych (miejscowych), z jednoczesnym uwzględnieniem kierunków ukazanych na szczeblach wyższych.Dokumenty krajowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem z dnia 14 października 2002 r. [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z 2002r.] w analizie materiałów należy uwzględnić dokumenty o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Na szczeblu krajowym analizie poddaje się Koncepcje Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

W trakcie opracowywania „Programu (…) obowiązywała Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju obwieszczona przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej „Koncepcją”) jest podstawowym dokumentem określającym zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Dokument ten opisuje uwarunkowania przekształceń zagospodarowania przestrzennego kraju wynikające z:


 • Globalnych i europejskich megatrendów i wyzwań rozwoju

 • Czynników oznaczeniu europejskim i ogólnokrajowym

System strategicznych celów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego kraju jako jedną z głównych przesłanek dynamicznego rozwoju i przełamania zapóźnień cywilizacyjnych wyróżnia kształtowanie przestrzeni czystej ekologicznie, która tworzy warunki stabilnego i wielopokoleniowo zrównoważonego rozwoju.

Głównym motywem wyboru celów strategicznych, kreujących politykę przestrzenną państwa jest historyczna konieczność i szansa dynamizacji rozwoju i osiągnięcia na tej drodze europejskich standardów życia społeczeństwa poprzez zwiększenie konkurencyjności gospodarki narodowej w otwartym systemie światowym. Tak sformułowany motyw i cel generalny wyznacza system celów z nim współzależnych, w skład których wchodzi stopniowa, lecz stała i odczuwalna poprawa standardu cywilizacyjnego społeczeństwa oraz ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Zgodnie ze Strategią Szczecin należy do miast mogących potencjalnie w dłuższym okresie czasu osiągnąć rangę bieguna rozwoju tworzą jeden z europolu., co skutkować będzie zwiększeniem pola potencjalnych konfliktów w sferze hałasu.

Jednym z kierunków generalnej polityki przestrzennego zagospodarowani kraju jest ekologizacja przestrzennego zagospodarowania kraju przez: • Promowanie i upowszechnianie ekorozwoju jako nadrzędnej idei kształtowania trwałego rozwoju

 • Powszechne stosowanie kryteriów ekologicznych w kreowaniu przekształceń przestrzennych promowanych przez politykę państwa

 • Aktywną ochronę zasobów unikatowych i najcenniejszych dla zachowania i utrwalenia różnorodności biologicznej polskiej przestrzenni przyrodniczej i jej tożsamości w przestrzeni europejskiej

Jednym z kluczowych uwarunkowań zewnętrznych jest ekorozwój.

W dokumencie zakreślone zostały także polskie priorytety w procesie integracji przestrzenni europejskiej. Jednym z priorytetów są korzyści natury społecznej, które wiążą się z wyższą jakością życia (bezpieczeństwo, praca, zdrowie, edukacja, informacja) oraz poprawą środowiskowych warunków życia społeczeństwa, przez wdrożenie europejskich norm ekologicznych, przyswojenie technologii przyjaznych dla środowiska, oszczędności surowców i energii.Spośród celów strategicznych zapisanych w Koncepcji należy wymienić te, w których cele i kryteria kształtowania zagospodarowania przestrzennego pokrywają się z zakresem tematycznym programu ochrony środowiska przed hałasem. W Tabeli 1 przedstawiono zapisy Koncepcji z wyszczególnieniem (podkreślenie) kryteriów, których wcielenie w życie wpłynie korzystnie na klimat akustyczny.
Tabela 1 Cele strategiczne – cele gospodarowania przestrzenią – kryteria kształtowania zagospodarowani przestrzennego Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju z wyróżnieniem kryteriów korzystnie wpływających na kształtowanie klimatu akustycznego

Cele strategiczne

Cele gospodarowania przestrzenią

Kryteria kształtowania zagospodarowania przestrzennego

1. Stymulowanie i umacnianie integracji Polski Z UE

Kształtowanie struktur przestrzennych nawiązujących do europejskiego systemu gospodarki przestrzennej

 • dążenie do osiągnięcia spójności ustawodawstwa polskiego z systemami prawnymi UE;

 • tworzenie warunków do współpracy i współtworzenie demokratycznego ładu w Europie;

 • tworzenie warunków do swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału, jak też dostęp do funduszy strukturalnych, napływu inwestycji, technologii;

 • poprawa środowiskowych warunków życia społeczeństwa poprzez wdrażanie europejskich norm ekologicznych, technologii przyjaznych dla środowiska, oszczędności surowców i energii;

 • tworzenie warunków do przyspieszenia restrukturyzacji tych działów i gałęzi gospodarki (a więc i regionów), które nie będą konkurencyjne na rynkach światowych;

 • tworzenie warunków dla zmian strukturalnych w rolnictwie;

 • przyjęcie standardów ekologicznych UE;

 • tworzenie warunków dostępu do europejskich funduszy strukturalnych oraz środków pomostowych;

 • przygotowanie priorytetowych programów poziomu centralnego; infrastruktury transportowej, programów rozwoju wsi, programów współpracy transgranicznej;

 • tworzenie warunków dla podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni dla inwestorów krajowych i zagranicznych

3. Poprawa standardu cywilizacyjnego społeczeństwa (jakości życia)

3.1 kształtowanie racjonalnych, społecznie akceptowalnych i efektywnych ekonomicznie relacji ośrodków (zamieszkania, pracy – rekreacji, usług – władzy)

 • proporcjonalne rozmieszczenie ludności w stosunku do podaży miejsc pracy i pojemności osiedleńczej układów osadniczych;

 • racjonalne relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami zamieszkania, pracy, odpoczynku, usług, władzy;

 • akceptowalny społecznie techniczno-przestrzenny standard środowiska człowieka niezależnie od zróżnicowanych przestrzennie warunków

4. Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego

Kształtowanie struktur przestrzennych oddziałujących hamująco na depolaryzację środowiska przyrodniczego, tworzących warunki funkcjonalno-przestrzenne umożliwiające aktywną ochronę jego wartości, prowadzących do realizacji ekorozwoju.

 • zgodność charakteru i struktur zagospodarowania przestrzennego z cechami i walorami środowiska przyrodniczego;

 • zgodność poziomu i intensywności zagospodarowania z naturalną chłonnością środowiska i jego odpornością na zniszczenia;

 • eksponowanie wartości krajobrazowych środowiska i ich harmonizowanie z zagospodarowaniem;

 • tworzenie warunków przestrzennych zapewniających ścisłą ochronę unikatowych wartości środowiska;

 • tworzenie warunków przestrzennych umożliwiających odzyskiwanie utraconej równowagi ekologicznej;

 • zachowanie ograniczonych zasobów ziemi preferowanych do produkcji żywności;

 • dążenie do zwiększenia lesistości kraju, kształtowania bardziej odpornej, zbliżonej do naturalnej, struktury zalesień;

 • tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewnątrz i wokół miast oraz odpowiedni zagospodarowanych terenów rekreacyjnych

Realizacja ekorozwoju w sferze polityki zagospodarowania przestrzennego kraju realizowana będzie m.in. po przez zahamowanie procesów degradacji, a następnie uzyskanie stopniowej poprawy jakości środowiska na obszarach o najwyższej koncentracji źródeł zanieczyszczeń, a także skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się procesów degradacji środowiska na inne obszary.


Komentarz kryteriów pod kątem hałasu:
Wdrożenie europejskich norm w dziedzinie hałasu, realizowane jest poprze tworzenie prawa określającego standardy akustyczne, sposoby monitorowania poziomu hałasu oraz wymuszającego tworzenie programów walki z hałasem.

Racjonalne relacje funkcjonalno-przestrzenne i akceptowalny społecznie techniczno-przestrzenny standard środowiska kształtowany powinien być poprzez miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego, tworząc zrównoważoną przestrzeń ograniczającą do minimum miejsca potencjalnych konfliktów. W sferze klimatu akustycznego planowanie powinno uwzględniać tereny objęte ochroną, dążąc do ograniczania przestrzenni konfliktowych (np. tworzenie terenów zabudowy jednorodzinnej obok drogi o dużym natężeniu ruchu).

Tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewnątrz i wokół miast oraz odpowiednia zagospodarowanie terenów rekreacyjnych powinno być prowadzone poprzez wydzielania tzw. stref ciszy, gdzie można wypocząć na łonie natury wolnym od hałasu miejskiego.

Program ochrony środowiska przed hałasem definiując obszary z niekorzystnym klimatem akustycznym i proponując sposoby zmniejszenia ponadnormatywnych poziomów hałasu, wpisuje się w Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju realizując jej główne cele ekorozwoju.Dokumenty wojewódzkie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem z dnia 14 października 2002 r. [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z 2002r.] w analizie materiałów należy uwzględnić dokumenty o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Na szczeblu wojewódzkim analizie poddaje się: • Strategię rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020

 • Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego – Prognoza oddziaływania na środowisko

 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020

Strategia rozwoju województwa jest punktem odniesienia do wszelkich działań rozwojowych na terenie województwa wspierających procesy rozwojowe regionu, jest podstawą do przygotowania regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, długofalowych planów określających kierunki działań i pozostałych dokumentów politycznych i programowych na poziomie województwa. Strategia jest dokumentem, na którego podstawie jest prowadzona polityka rozwoju województwa. Określa kierunki tej polityki i wytycza cele, które mają być osiągnięte w założonym horyzoncie czasowym.

Elementem wyjścia w strategii jest analiza dotychczasowego rozwoju województwa oraz diagnoza stanu istniejącego. Analiza ta została podzielona na kilka części funkcjonalnych, w których zdefiniowane zostały podstawowe problemy. Z punktu widzenia klimatu akustycznego i programu ochrony środowiska przed hałasem kluczowe są trzy dziedziny.


 1. Infrastruktura techniczna, dla której zdefiniowane zostały kluczowe problemy:
Kluczowe problemy

Wpływ na klimat akustyczny

Zły stan techniczny dróg wszystkich kategorii i słaba ich nośność

Zwiększona emisja hałasu

Nie wyprowadzenie ruchu samochodowego poza miasta przez obwodnice i obejścia

Duży udział pojazdów ciężkich w ruchu miejskim

Niewystarczający system połączeń granicznych

Zwiększenie liczby połączeń może powodować zwiększenie ruchu samochodów w niektórych częściach miasta

Zły stan techniczny większości linii kolejowych

Zwiększona emisja hałasu

Niedostateczna jakość połączeń kolejowych z Polską południową, Niemcami i Rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim

Zwiększona emisja hałasu. W przypadku poprawy jakości zwiększenie natężenia ruchu.
 1. Środowisko przyrodnicze i jego ochrona, środowisko kulturowe (klimat akustyczny)

Przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badania hałasu drogowego potwierdzają przekroczenie poziomów progowych przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, dotyczy to również terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie magistrali kolejowych o dużym natężeniu ruchu. Kluczowym problemem jest nadmierne zanieczyszczenie komunikacyjne hałasem i emisją spalin.
 1. Gospodarka (Gospodarczy wizerunek regionu)

Głównym obszarem gospodarczym województwa jest aglomeracja szczecińska ze Szczecinem – jej ośrodkiem węzłowym – oraz Policami, Gryfinem, Stargardem Szczecińskim, Goleniowem i powiązanym z nimi funkcjonalnie Świnoujściem. Na obszarze tym znajduje się 50% potencjału podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie. Główną rolę odgrywa tu gospodarka morska, przemysł i usługi. Przygraniczne położenie aglomeracji stworzyło warunki do dynamicznego rozwoju obsługi ruchu tranzytowego towarów i osób oraz infrastruktury granicznej. Głównymi problemami związanymi z gospodarka są: hałas przemysłowy i związany z tym hałas drogowy; problem planowania przestrzennego (np. strefy ograniczonego użytkowania).

Istotną częścią strategii, badająca uwarunkowania rozwoju województwa, jest analiza SWOT. Dla prognozy oddziaływania programu ochrony środowiska przed hałasem najistotniejszą rolę odgrywa segment III analizy, opisujący słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia infrastruktury, aspektów przestrzennych i środowiska przyrodniczego. Elementy wpływające na klimat akustyczny zestawione zostały w Tabeli 2.

Tabela 2 Wybrane elementy analizy SWOT wraz z ich wpływem na klimat akustyczny.Słabe strony

Wpływ na klimat akustyczny

Mocne strony

Wpływ na klimat akustyczny

Jakość dróg

Zwiększenie poziomu hałasu

Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym w układzie północ-południe i wschód zachód

Duży udział pojazdów ciężkich z perspektywą zwiększania

Zbyt mała liczba obwodnic miejscowości, w tym kluczowych miast: Koszalina i Szczecina

Zwiększone liczba pojazdów ciężkich w ruchu miejskim

Duże możliwości przestrzenne lokalizacji nowych obiektów przemysłowych i usługowych

Możliwy wzrost hałasu przemysłowego

Zły stan techniczny liniowej infrastruktury kolejowej

Zwiększenie poziomu hałasu

Dobra drogowo-kolejowa komunikacja z Berlinem

W przyszłości wzrost natężenia ruchu i związanym z tym hałas w południowych częściach Szczecina

Nadmierne zanieczyszczenia komunikacyjne hałasem i emisja spalin w dużych miastach

-


Szanse

Wpływ na klimat akustyczny

Zagrożenia

Wpływ na klimat akustyczny

Zakwalifikowanie Szczecina do miast metropolitalnych

Możliwość łatwiejszego sięgania po państwowe środki finansowania w celu poprawy jakości klimatu akustycznego

Zobowiązania wynikające z przepisów UE w dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska naturalnego

poprawa jakości klimatu akustycznego poprzez korzystne zapisy prawne oraz zwiększenie świadomości społecznej

Działania na rzez ustanowienia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego i wpisanie go do sieci TEN-T i stworzenie podstaw do funkcjonowania obszaru intensywnego rozwoju

Wiąże się z tym zagrożenie stworzenia nowych źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Potencjalne problemy będzie można rozwiązać na poziomie planowania przestrzennego przed przystąpieniem do inwestycji

Zbyt wolna realizacja inwestycji transportowych poprawiających dostępność województwa

Zapóźnienia w budowie obwodnic powodują pogorszenie klimatu akustycznego przy głównych trasach przelotowych przechodzących przez miastoBrak dostatecznych środków dla działań na rewitalizację: terenów konwersji, obszarów miejskich i wiejskich

Podczas rewitalizacji możliwa byłaby wymiana stolarki okiennej w budynkach z przekroczonymi standardami akustycznymi

Wizja i misja rozwoju regionu zakłada działanie na rzecz polepszenie warunków życia społeczności lokalnych w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, kultury fizycznej i polityki społecznej. W ramy tej misji wpisuje się poprawa klimatu akustycznego na terenach chronionych poprzez poprawę stanu zdrowie mieszkańców jak również zwiększenie świadomości społecznej [edukacja] w zakresie ochrony środowiska.


Najważniejszym elementem Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego są sprecyzowane cele strategiczne i kierunkowe rozwoju. Prezentowane w Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 cele strategiczne zdefiniowano na podstawie:

- analizy realizacji Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015,

- prospektywnej analizy rozwoju regionu do 2020 roku

- ustalenia najważniejszych problemów województwa i oczekiwanych kierunków działań wynikających z członkostwa w Unii europejskiej

Punktem odniesienia przy wyborze celów strategicznych były także podstawowe dokumenty unijne, w tym Strategia Lizbońska oraz obowiązujące i opracowywane dokumenty krajowe, takie jak projekt Narodowego planu rozwoju na lata 2007-2013 oraz projekt Narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013.

Kompleksowość działań kierunkowych ujętych w NPR i ich zgodność ze zidentyfikowanymi potrzebami regionu zapewniają spójność obu dokumentów. Ostatecznie sformułowano sześć celów strategicznych, z tego dwa odnoszące się do sfery gospodarczej, dwa do sfery przestrzennej i środowiska oraz dwa do sfery społecznej, są to: 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania.

 2. Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego.

 3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu.

 4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami.

 5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności.

 6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

Poniżej przytoczone zostały tylko cele i działania kierunkowe istotne z punktu widzenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla miast Szczecin:


Realizacja celu numer 3. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu” wspierana przez podstawione w matrycy cele kierunkowe:

3.2 Wspieranie rozwoju struktur funkcjonalno-przestrzennych (wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska poprzez planowanie przestrzenne)
Realizacja celu numer 4. „Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami” – wspierana przez przedstawione w matrycy cele kierunkowe:

4.1 Usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji środowiska (poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Szczecin)

4.2 Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska naturalnego (zachowanie i ochrona oraz tworzenie nowych cichych stref na terenach parkowych)

4.4 Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych (wymiana stolarki okiennej na stolarkę o podwyższonej izolacyjności akustycznej w remontowanych kamienicach, tworzenie kamienic przeznaczonych pod usługi [eliminacja terenów chronionych])
Realizacja celu numer 5. „Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności” wspierana przez przedstawione w matrycy cele kierunkowe:

5.5 Budowanie społeczeństwa informacyjnego (zwiększanie świadomości ekologicznej obywateli poprze stworzenie portalu o hałasie w mieście [prezentacja mapy akustycznej i programu walki z hałasem]; edukacja młodzieży)
W celu oceny realizacji strategii stworzone została lista priorytetów. Priorytety nie są powieleniem celów kierunkowych. Wskazują na obszary koncentracji działań w ramach celów strategicznych. Na obszarach priorytetów można realizować równolegle wiele celów kierunkowych. Wypadkową wszystkich działań w danym obszarze i ocena ich skuteczności jest poprawa wskaźnika osiągania priorytetu.

Do wyborów priorytetów zastosowano podejście pragmatyczne kierując się: priorytetami zaproponowanymi w NPR oraz wynikami zidentyfikowanymi w diagnozie stanu i z analizy trendów w otoczeniu. Po zbadaniu spójności z celami przyjętymi w strategii uznano, że w każdym z obszarów realizowanych przez cele strategiczne wystarczające jest sformułowanie jednego priorytetu. Poniżej wymienione zostały priorytety wraz celami, które wpisują się program ochrony przed hałasem.


Priorytet celu trzeciego. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu

Rozwój infrastruktury

Wyróżnia się trzy rodzaje inwestycji:


 1. odtworzeniowe

 2. restrukturyzacyjne

 3. prorozwojowe

Wskaźniki priorytetu: stan sanitarny; długość wybudowanych i wyremontowanych dróg; uzbrojone tereny inwestycyjne

Komentarz: W każdym z typów inwestycji mogą wystąpić inwestycje wpływające na klimat akustyczny dlatego istotne jest aby na etapie planowania, projektowania i wykonania uwzględnić ich wpływ na klimat akustyczny. Np. budowa ekranów akustycznych przy modernizowanych i budowanych drogach.
Priorytet celu czwartego. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych

Ochrona środowiska i gospodarka zasobami

Główny nacisk kładzie się na gospodarkę ściekową, korzystanie z tak zwanej czystej energii i energii odnawialnej oraz stopień zagospodarowania i ograniczenia ilości odpadów, co odzwierciedlone zostało w postaci wskaźników priorytetu.

Pomiar ograniczania oddziaływania w zakresie pozostałych aspektów korzystania ze środowiska i jego ochrony (emisja zanieczyszczeń, hałasu itp.) chociaż niemniej ważny, wskazywałby na mniejsze skumulowanie od wynikającego przyjętego wskaźnika.Wskaźniki priorytetu: czystość wód; udział energii odnawialnej; odzysk odpadów

Komentarz: W przypadku hałasu nie można się z tym zdaniem zgodzić, ponieważ do opisu hałasu używa się wskaźnik M, który w sposób jednoznaczny pozwala oceniać skale zagrożenia ludzi hałasem.
W ramach strategii celowo zaproponowano ograniczoną liczbę wskaźników zakładając, że w ramach opracowywanie dokumentów realizacyjnych wybrane zostaną dodatkowe lub nowe wskaźniki lepiej charakteryzujące przyjęte metody realizacji.
Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin wpisuje się w ramy celów zakreślonych w Strategii rozwoju województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja zadań programu angażuje w realizacje instytucje, urzędy administracji rządowej i samorządowej, agencje oraz firmy. Podejście takie jest zgodne z założeniami Strategii rozwoju województwa.

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego pokazuje i syntetycznie opisuje strategiczne cele rozwoju i przypisane im cele kierunkowe. Zakłada się, że realizacji strategii będzie się toczyć dwoma zasadniczymi nurtami. Pierwszy z nich to obszar gospodarki i szeroko rozumianej infrastruktury (tutaj w ramach infrastruktury pojawiają się działania przewidziane w programie ochrony przed hałasem), drugi zaś – szeroko rozumianych działań społecznych.

Program ochrony środowiska przed hałasem wpisuje się także w wiele kryteriów ogólnych, którym podporządkowane powinny być tego typu programy. Są to:


 1. zgodność celów programu z celami strategii i realizowanych programów oraz oczekiwaniami instytucji i podmiotów udzielających wsparcia finansowego ze środków zwrotnych i bezzwrotnych

 2. wpływ na środowisko

W strategii wskazuje się także zasady finansowania i operacyjne instrumenty realizacji strategii. Koncentracja wydatkowanych środków ma skupić się głównie ma przedsięwzięciach zapewniających najszybsze efekty wzrostu gospodarczego lub poprawę jakości życia społecznego, a także obejmowaniu przez przedsięwzięcie możliwie największych grup beneficjentów. POŚ przed hałasem wpisuje się w obszar interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego realizując zadania: • Rozwijanie i ulepszanie infrastruktury podstawowej

 • Ochrona środowiska

Drugim programem, w który wpisuje się POŚ przed hałasem, jest Fundusz Spójności w ramach którego znajdują się następujące wspólne obszary:

 • Transeuropejskie sieci transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem projektów o zasięgu europejskim (obwodnica szczecina)

 • Infrastruktura środowiskowa

 • Zrównoważony rozwój transportu miejskiego, inwestycje środowiskowe (projekty energooszczędne oraz w zakresie źródeł energii odnawialnej)Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego – Prognoza oddziaływania na środowisko

Analizowana prognoza wskazuje główne miejsca zagrożeń, wraz potencjalnymi zmianami stanu środowiska i przewidywanym oddziaływaniem na środowisk. W ocenie stanu istniejącego tak samo jak w strategii wspomina się o przekroczeniach poziomów hałasu przy zabudowie wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.

Wśród największych zagrożeń dla środowiska dominują głównie te wynikające przede wszystkim z nierozwiązanych problemów dotyczących: gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza i klimatu akustycznego­, degradacji powierzchni ziemi. W celu ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju regionu wymagana jest poprawa niekorzystnego stanu infrastruktury ochrony środowiska. Niezbędne jest podjęcie działań mających na celu podniesienie standardów urządzeń infrastruktury technicznej i ochronę stanu środowiska naturalnego.

Brak realizacji celów Strategii spowodować może pogorszenie jakości środowiska.

Poszczególne cele strategiczne w różny sposób wykorzystują i wpływają na środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu. Spośród określonych sześciu celów strategicznych, cele związane z rozwojem infrastruktury technicznej i poprawą jakości środowiska są dziedzinami najściślej związanymi z elementami środowiska przyrodniczego.

Najciekawszą częścią z punktu widzenia POŚ przed hałasem jest ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu krajowym. Wśród celów polityki ekologicznej w zakresie środowiska wymienia się stres miejski wraz z hałasem i promieniowaniem. Do najważniejszych elementów mających wpływ na ogólną jakość środowiska w kraju, a w jeszcze większym stopniu na oddziaływanie tej jakości na warunki życia ludności oraz na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, należy stan środowiska na obszarach silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Często określa się to jako „stres miejski”. Jest to konsekwencją faktu, że na obszarach tych występuje szczególnie duża koncentracja źródeł emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości istotnie ważących na ogólnokrajowych bilansach emisji, tak że faktu, ze zamieszkująca je ludność stanowi znaczącą część ogólnokrajowej populacji, a intensywnie rozwinięta działalność produkcyjna i usługowa wnosi istotny wkład w tworzenie dochodu narodowego. Każda poprawa stanu środowiska na tych terenach wiąże się, więc z istotnymi korzyściami dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa w skali ogólnokrajowej. Znaczenie, jakie obszary silnie uprzemysłowione i zurbanizowane mają dla polityki ekologicznej państwa wynika także stąd, że szczególnie duży jest zakres i intensywność występujących na tych obszarach zjawisk o cechach naruszeń i degradacji środowiska lub środowiskowego dyskomfortu, spowodowanych emisją zanieczyszczeń i uciążliwości oraz innymi formami antropopresji.Poprawa jakości środowiska na tych obszarach musi obejmować między innymi:

 • Zmniejszenie zakresu i skali przekroczeń dopuszczalnych stężeń szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebach, co będzie wymagać dalszego zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza i wód ze źródeł przemysłowych oraz radykalnej poprawy w tej dziedzinie, jeśli chodzi o źródła komunalne, przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki wzrostu emisji ze środków transportu

 • Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na nadmierny, zwłaszcza na ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim mającego największy zasięg przestrzenny hałasu emitowanego przez środki transportu

 • Poprawę relacji pomiędzy powierzchnią terenów intensywnie zainwestowanych i powierzchnią terenów otwartych, stanowiących podstawową bazę dla rekreacji i wypoczynku oraz zapewniających właściwą cyrkulację i wymianę powietrza z obszarami sąsiednimi; wymagać to będzie m.in. hamowania tendencji do „rozlewanie się” miast w formie niekontrolowanej urbanizacji, uprzemysłowienia terenów podmiejskich oraz zabudowy terenów tworzących system ekologiczny miasta

 • Sporządzenie dla wszystkich miast powyżej 250 000 mieszkańców map akustycznych oraz, na ich podstawie, programów ograniczenia hałasu na obszarach na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne (m.in. poprzez budowę ekranów akustycznych, wymianę okien w domach mieszkalnych przy trasach intensywnego ruchu, unowocześnienie taboru komunikacji publicznej, budowę obwodnic wokół miast, wprowadzenie linii kolejowych i tras szybkiego ruchu na obszarze miast do wykopów i tuneli, oraz inne działania)

 • Ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu nie przekraczającego według obowiązujących norm

 • Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, terenów przemysłowych, urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych wszędzie tam, gdzie jest przekraczany jest poziom hałasu według obowiązujących norm w porze nocnej i gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowanie niejonizującego

 • Wyeliminowanie z produkcji środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada standardom Unii Europejskiej oraz stopniowe eliminowanie takich urządzeń

 • Stworzenie stałej sieci monitorowania poziomu hałasu w newralgicznych z punktu widzenia zagrożeń hałasem rejonach wszystkich miast powyżej 100 000 mieszkańców (tereny w zasięgu oddziaływania szczególnie dużych lub szczególnie licznych emitorów hałasu takich jak środki transportu i urządzenia transportowe, urządzenia przemysłowe, linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, itp.)Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Podstawowym zadaniem Planu jest określenie odniesień przestrzennych zawartych w Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, poprzez określenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego pozwalających na realizację tej strategii z uwzględnieniem wymogów zapisanych w niej.


Wśród głównych ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wymienia się:

Rozwój osadnictwa, który wiązać się winien z sanacją struktur osadniczych. Poprzez działania na rzecz sanacji miast należy ożywiać śródmieścia dla pełniejszego pełnienia funkcji mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych itd.

Kierunek ten sprawi, że wzrośnie rola śródmieścia miasta, co może prowadzić do wzrostu natężenia ruchu pojazdów. Z drugiej strony możliwe jest tworzenie stref bez samochodów, zamieniając ulice w deptaki i wyciąganie ruchu poza miasto.


Osobny rozdział w planie poświęcony został zagrożeniom dla stanu jakości środowiska, w tym klimatu akustycznego. Pośród czynników wymienia się dwa, szczególnie istotne dla programu ochrony środowiska przed hałasem:

 • Hałas

 • Infrastrukturę transportowa, w tym infrastrukturę drogową i kolejową


Hałas

Zgodnie z zapisami planu hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników determinujących jakość środowiska, a zwłaszcza poczucie tzw. komfortu środowiskowego. Decydujący wpływ na stan klimatu akustycznego środowiska ma przede wszystkim motoryzacja, a także działalność przemysłowa. Hałas przemysłowy, podobnie jak motoryzacyjny, wykazuje tendencje wzrostową. Rośnie udział procentowy zakładów wykazujących ponadnormatywną emisję hałasu do środowiska, przekraczając wartości dopuszczalne o więcej niż 10 dB(A). Prowadzone w województwie badania monitoringowe hałasu w środowisku wykazują przekroczenia dopuszczalnych norm we wszystkich punktach pomiarowych (m.in. na głównych ulicach Szczecina i Koszalina oraz trasach wylotowych z miast).


Infrastruktura transportowa, w tym drogowa i kolejowa

W zapisach planu w rozwoju infrastruktury drogowej szczególnej uwagi wymaga wyważenie problemu niekorzystnego wpływu transportu na środowisko i znalezienia rozwiązań technicznych sposobów jego eliminacji bądź minimalizowania (hałas, naruszenie estetyki środowiska, eliminacja lokalnych zanieczyszczeń powietrza).

Rozwój miasta uwarunkowany jest funkcjonowaniem sprawnego sytemu transportu drogowego. Szczecin, będąc silnym ośrodkiem gospodarki morskiej oraz związanym z nim obszarem aglomeracji, silnie zurbanizowanym, wykazującym tendencje wzrostu, stanowiący jeden z dwóch biegunów struktury przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, miasto o znaczeniu europejskim, koncentruje ponad 50 % potencjału gospodarczego województwa. Rozwój sytemu drogowego miasta będzie istotnie wpływał zarówno na rozwój jak i na kształt klimatu akustycznego, dlatego już na etapie planowania istotne będzie by do minimum minimalizować zagrożenie hałasem terenów chronionych.

W ramach rozwoju infrastruktury kolejowej planuje się, w oparciu o układy sieci państwowych i lokalnych, w obszarze aglomeracji szczecińskiej, realizację szybkiej kolei regionalnej, obejmującej kierunki z Trzebieży i Polic, Stargardu Szczecińskiego, Gryfina i Goleniowa, z przedłużeniem do lotniska. Powstanie szybkiej kolei zwiększy ruch na linia eksploatowanych dotychczas w małym stopniu. W pobliżu torów wykorzystanych do szybkich połączeń może zając potrzeba zastosowania celowych środków ochrony przed hałasem.


W treści planu zebrane zostały także zamierzenia inwestycyjne istotne z punktu widzenia rozwoju województwa. Spis zamierzeń wraz z komentarzem przedstawia Tabela 3.
Tabela 3 Zamierzenia inwestycyjne mogące potencjalnie wpływać na klimat akustyczny wraz komentarzem

Zamierzenie inwestycyjne

Potencjalny wpływ na klimat akustyczny

Modernizacja linii kolejowej Szczecin – Świnoujście – Poznań E 59 (II etap)

Zmniejszenie oddziaływania poprzez:

 • poprawa stanu torowiska

 • budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu

Autostrada A-6 – modernizacja mostu przez Odrę Wschodnią

Zmniejszenie oddziaływani poprze:

 • poprawa stanu nawierzchni

Droga ekspresowa nr 3 – budowa wschodniej obwodnicy m. Szczecin

Zmniejszenie oddziaływania poprzez:

 • zmniejszenie tranzytu przez miasto

 • budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu

Droga ekspresowa nr 10 – modernizacja drogi na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński oraz na odcinku miejskim

Zmniejszenie oddziaływania poprzez:

 • poprawa stanu nawierzchni

 • budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu

Modernizacja linii kolejowej Szczecin – Koszalin – Gdańsk - Kaliningrad

Zmniejszenie oddziaływania poprzez:

 • poprawa stanu torowiska

 • budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu

Przebudowa mostów (droga wodna Odry):

 • most kolejowy Podjuchy

 • most kolejowy przy Dworcu Głównym

 • most Długi

Zmniejszenie oddziaływania poprzez:

 • poprawa stanu torowiska

 • poprawa stanu nawierzchni drogi

 • budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu

Projektowana linia szybkiej kolei regionalnej (Police – Szczecin, Gryfino – Szczecin, Stargard – Szczecin, Goleniów – Szczecin) prowadzona po istniejącej linii kolejowej

Zwiększenie oddziaływania poprzez:
Budowa centrum logistycznego (Ostrów Grabowski)

Zwiększenie oddziaływania poprzez:

 • zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych

 • zwiększenie ruchu pociągów towarowych

Dokumenty miasta Szczecin

Strategia Rozwoju Szczecina

Strategia rozwoju miasta jest dokumentem, który w sposób całościowy określa cele i zaprogramowany rozwój Szczecina do 2015 roku. Zapisy strategii zachowują nadrzędność w stosunku do innych dokumentów miejskich.

Wśród głównych celów, podzielonych jak w dokumentach wyższego rzędu na cele strategiczne, kierunkowe i szczegółowe, wymienia się:


 • Sprawny system drogowy w sieci krajowej i międzynarodowej

 • Zmodernizowany sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych (dróg i ulic oraz sieć parkingów)

 • Nowoczesny, racjonalnie rozwinięty, proekologiczny, system transportu zbiorowego

 • Uporządkowany ruch tranzytowy i przewóz ładunków niebezpiecznych

 • Osiągniecie podstawowych standardów UE dla środowiska naturalnego

Realizacja każdego z wymienionych celów przyczyni się do poprawy ogólnego klimatu akustycznego panującego na terenie miasta Szczecin. Zapisy POŚ przed hałasem w dużej mierz wpisują się w zadania sprzyjające osiągnięcie postawionych w Strategii celów. Spośród celów szczegółowych przyjętych w Strategii wyodrębniono priorytety, których celem jest wskazanie szczegółowych preferencji Strategii. Dla klimatu akustycznego miasta kluczowy jest jedynie jeden priorytet: Sprawny system transportu drogowego w sieci krajowej i międzynarodowej. Wieloletnie zaniedbania w realizacji inwestycji na terenie Szczecińskiego Zespołu Miejskiego spowodowały, ze jego obecny układ drogowy nie jest przystosowany do sprawnej obsługi miasta. Postępującej motoryzacji i wzrostowi ciężaru jednostkowych przewozów towarowych (TIR) nie towarzyszył jednoczesny rozwój sieci ulicznej, obwodnic i tras łączących Szczecin z otoczeniem, skutkując ich przyspieszoną degradacją. Baraki w układzie drogowym są szczególnie dotkliwe w zakresie połączeń z zewnętrznym układem drogowym i węzłem portowym. Promienisty, historyczny układ ulic oraz brak obwodnic wewnętrznych i zewnętrznych powoduje, że ruch tranzytowy i przemieszczenia pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta odbywają się przez najbardziej obciążony ruchem układ śródmieścia, a niedorozwój układu stanowi istotne ograniczenie w dostępności do terenów komercyjnych np. w pasie nadodrzańskim czy na Prawobrzeżu. Wszystkie te ułomności kształtują niekorzystny klimat akustyczny na terenie Szczecina. Wyprowadzenie części ruchu poza granice miasta, warunkuje osiągnięcie europejskich standardów życia, sprzyjając rozwojowi produkcji towarowej, sfery usług i turystyki. To jeden z wyznaczników atrakcyjności miasta dla inwestorów.

Dla realizacji wyznaczonych w Strategii celów organy samorządu miasta określają w poszczególnych obszarach swojej aktywności polityki branżowe, oparte na ustalonych w załącznikach założeniach stanowiących główne zasady i wskazania najważniejszych kierunkowych działań w danej dziedzinie. Każda polityka jest odrębną uchwałą Rady Miasta Szczecina, stając się równocześnie załącznikiem do Strategii. Strategia Rozwoju Szczecina obejmuje następujące polityki branżowe, mogące mieć znaczący wpływ na klimat akustyczny: 1. Miejska polityka ochrony środowiska

 2. Polityka przestrzenna miasta

 3. Polityka utrzymania i rozwoju terenów zielonych

 4. Polityka transportowa

Polityka przestrzenna miasta Szczecin

Polityka przestrzenna miasta określa sposoby realizacji celów i priorytetów zakreślonych w strategii rozwoju miasta Szczecin. Ważnymi instrumentami realizacji polityki przestrzennej są dokumenty planistyczne tworzące prawo miejscowe. Polityka przestrzenna będzie realizowana poprzez inwestycje publiczne, publiczno-prywatne i prywatne oraz wdrażanie zasad gospodarowania nieruchomościami, a także politykę transportową, mieszkaniową ochronę dziedzictwa kulturowego, ochronę środowiska i cennych zasobów przyrodniczych.

Jednym z elementów polityki przestrzennej miasta jest podnoszenie jakości zamieszkiwania, nauki, pracy i wypoczynku. W realizacje tego celu wtapia się POŚ przed hałasem. Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach działań minimalizujących konflikty i poprawiających jakość środowiska planuje się:


 • Zastosowanie usprawnień technologicznych

 • Relokację funkcji uciążliwych

 • Właściwe zagospodarowanie terenów buforowych w obszarach stykowych funkcji kolizyjnych

 • Tworzenie stref ruchu uspokojonego w obszarach zamieszkania

 • Tworzenie miasta przyjaznego dla ruchu rowerowego

Drugim istotnym elementem polityki przestrzennej miasta jest kształtowanie przestrzeni miasta w aspekcie rozwoju sytemu komunikacyjnego i transportowego. Do najważniejszych elementów kształtujących klimat akustyczny miasta zaliczyć można:

 • Usprawnieni i unowocześnienie sytemu komunikacji zbiorowej

 • Wyeliminowanie uciążliwego transportu tranzytowego i nadmiernej koncentracji ruchu pojazdów w obszarze śródmiejskim

Za priorytetowe uznaje się przede wszystkim budowę obwodnic (wschodniej, zachodniej, śródmiejskiej) oraz rozbudowę systemu komunikacji tramwajowej.

Najważniejsze inwestycje publiczne miasta, których realizacja w aktywny sposób przyczyni się do rozwoju miasta i poprawy klimatu akustycznego szczegółowiej zostały opisane w programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin.


Polityka utrzymania i rozwoju terenów zielonych

Zanieczyszczenie środowiska jakim jest hałas prowadzi do pogorszenia jakości życia w mieście i stanowi jeden głównych czynników wpływających na zdrowie mieszkańców. Rozwinięty system zieleni miejskiej wkomponowany w tereny zurbanizowane jest jednym z miejsc gdzie można odpocząć zgiełku miasta i hałasu z tym związanego. Utrzymanie funkcji ochronnej i rekreacyjno-wypoczynkowej terenów zielonych ma podstawowe znaczenie dla rozwoju miasta i jest wyznacznikiem. Do najważniejszych kierunków podejmowanych w ramach polityki utrzymania i rozwoju terenów zielonych będzie ochrona, rewitalizacja, rewaloryzacja i tworzenie nowych terenów zielonych z jednoczesnym dążeniem do osiągnięcia podstawowych standardów UE dla środowiska naturalnego.Polityka transportowa

Rada Miasta Szczecin mając na względzie zrównoważony rozwój Miasta oraz poprawę warunków życia jego mieszkańców, na który istotny wpływ wywiera transport zarówno publiczny jak i prywatny, uchwaliła Politykę transportową, z horyzontem realizacji do 2015 roku. Cele i priorytety zawarte polityce są ściśle skorelowane z dokumentami planistycznymi i mają za zadanie naświetlić kierunki rozwoju transportu w Szczecinie. Dokument ten opracowano tak aby zapisy jego były zgodne m. in. z „Polityką Transportową Państwa na lata 2006-2025” oraz założeniami „Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-20013”/ Jest ona tajże spójna z zapisami „Białej Księgi – Europejskiej polityki transportowej 2010: czas na podjęcie decyzji”. Zapisy polityki zakładają ochronę środowiska naturalnego. Rozwój transportu pociąga za sobą ingerencję w środowisko naturalne i bezpośrednie otoczenie człowieka, a jego skutki przejawiają się we wzroście natężenia hałasu i drgań oraz w zanieczyszczeniu powietrza, które to niekorzystne zjawiska stanowią koszty zewnętrzne transportu. Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań, które zminimalizują negatywne skutki rozwoju transportu i wpłyną na poprawę stanu istniejącego.

Duży wpływ na stan środowiska naturalnego i kondycję zdrowotna społeczeństwa miasta ma sposób odbywania codziennych podróży do miejsc pracy, nauki, rozrywki, itp. Należy podjąć działania mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców podróżujących komunikacją zbiorową, co przez zmniejszenie liczby pojazdów w ruchu, wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego. Zachęcając natomiast do wykorzystania roweru jako codziennego środka transportu osiągnie się dodatkową korzyść, jaką jest poprawa kondycji fizycznej.
Postulowane działania w celu ograniczenie hałasu drogowego:


 • Ograniczenie wielkości ruchu drogowego i kongestii na drogach

 • Wprowadzenie ograniczeń prędkości pojazdów

 • Wprowadzenie organizacji umożliwiającej płynne poruszanie się pojazdów

 • Stosowanie nowoczesnych konstrukcji i materiałów przy remontach i budowie dróg i torowisk

 • Nasadzenia zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, która stanowi naturalną barierę ochroną przed hałasem (komentarz: zieleń pełni tylko rolę psychologicznej bariery przed hałasem), a w miejscach gdzie jest to uzasadnione montaż ekranów akustycznych

 • Wymian przestarzałego taboru komunikacji miejskiej na bardziej przyjazny dla środowiska

 • Zachęcanie mieszkańców do korzystania ze środków komunikacji miejskiej lub odbywania podróży rowerem

Postulowane działania w celu ograniczenia drgań:

 • Ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych na wyznaczonych trasach i obszarach

 • Stosowanie nowoczesnych materiałów przy remontach i budowie torowisk

 • Wymiana przestarzałego taboru tramwajowego na bardziej nowoczesnyPlan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie

Plan rozwoju transportu publicznego w Szczecinie opisuje podstawowy układ uliczny, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków wjazdowych do miasta, które ulegną dość znacznym zmianą. W ramach planu przewiduje się budowę obwodnic, wzmocnieni głównych szlaków komunikacyjnych na terenie miasta, zwiększenie dostępności portu, budowę nowych dróg oraz przebudowę już istniejących w celu odciążenia centralnych obszarów miasta. Zadania inwestycyjne w sferze transportu publicznego podzielone zostały na zadania do realizacji w kilku perspektywach czasowych. Największy wpływ na klimat akustyczny będą miały inwestycje transporcie tramwajowym, który ma stać się podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej. W ramach działań modernizacyjnych planuje się cały szereg działań modernizacyjnych i rozbudowujących. Dokładniejszy opis planowanych działań inwestycyjnych przedstawiony został w programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin.Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2013

W programie inwestycyjnym miasta Szczecin zebrane zostały wszystkie kluczowe inwestycje miejskiej w różnych obszarach działań. Program zawiera prognozowane koszty prac w kolejnych latach inwestycyjnych z rozbiciem na źródła finansowania. Dokładniejsza analiza zadań wpływających na klimat akustyczny przedstawiona została w POŚ przed hałasem dla miasta Szczecin. Wśród głównych obszarów działań wpływających na zapisy POŚ przed hałasem znajdują się: • Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

  • Rewitalizacja obszarów miejskich

 • Gospodarka mieszkaniowa

  • Modernizacje budynków

 • Transport i komunikacja

  • Budowa „Szczecińskiego Szybkiego tramwaju”

  • Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk

  • Modernizacja, przebudowa i budowa dróg

 • Edukacja i nauka

  • Program wymiany okien w obiektach oświatowychProgram Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2008 – 2019

Obowiązujący POŚ miasta Szczecin zrealizowany został po wykonaniu Mapy Akustycznej miasta. Program ten jest narzędziem realizowania Polityki ekologicznej państwa. W programie opisane zostały uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na stan środowiska poprzez realizacje różnego rodzaju celów i priorytetów. POŚ miasta Szczecin zawiera także ocenę realizacji wcześniejszych POŚ stworzonych przez miasto. Najważniejszym elementem, z punktu widzenia Programu ochrony środowiska przed hałasem, są zapisy określające politykę ochrony środowiska miasta Szczecin do 2019 roku. W ramach tej polityki sformułowane zostały cele i zadania, które wpłyną poprawę jakości środowiska, w tym klimatu akustycznego. Kluczowym rozdziałem jest rozdział 3.4.4. „Ochrona przed hałasem”, który przedstawia ocenę stanu wyjściowego i definiuje cel długookresowy, wraz ze strategia i kierunkami jego realizacji.

W stanie istniejącym stwierdza się, że największy wpływ na ogólny klimat akustyczny panujący w mieście ma komunikacja drogowa. Coraz częściej jednak obserwuje się wzrost niezadowolenia mieszkańców na uciążliwy akustycznie tabor tramwajowy. Uciążliwość hałasu kolejowego jest zdecydowanie mniejsza niż hałasu drogowego (samochody, tramwaje) czy przemysłowego. Zagrożenie powodowane hałasem są konsekwentnie ograniczane i mają charakter głównie lokalny. Zauważalna stała się już obecnie realizacja różnego rodzaju zabezpieczeń przed ponadnormatywnym hałasem. Do tych zabezpieczeń należą między innymi ekrany, tłumik hałasu, obudowy akustyczne, a także stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Celem długookresowym do 2019 roku zapisanym w POŚ miasta szczecin jest: „Zmniejszenie narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny poziom hałasu emitowanego przez środki transportu drogowego”

Głównymi kierunkami działań, mającymi na celu zmniejszenia zagrożenia mieszkańców hałasem, zapisanymi w POŚ miasta Szczecin są:

realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem, wynikającego z mapy akustycznej miasta Szczecin,

realizacja przedsięwzięć zmniejszających narażenie mieszkańców na hałas komunikacyjny, w tym: budowa obwodnic, modernizacja szlaków komunikacyjnych, budowa ekranów akustycznych, instalowanie okien o zwiększonej izolacyjności akustycznej (w przypadku braku możliwości zastosowanie innych sposobów), rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymian taboru tramwajowego i kolejowego na mniej hałaśliwy, budowa i przebudowa torowisk tramwajowych, itp.,

dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, m. in. poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu, wprowadzenie urządzeń ograniczających emisje hałasu,

wnikliwa analiza lokalizacji nowych osiedli – stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, czyli rozdzielania hałasu – stref głośnych i obszarów chronionych – stref cichych

Do oceny postawionych w POŚ celów zdefiniowano trzy wskaźniki:

procentowy udział mieszkańców narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu w ogólnej liczbie mieszkańców miasta

powierzchnia terenów zagrożonych hałasem ponadnormatywnym

przygotowanie i realizowanie programu ochrony środowiska przed hałasem

Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego mające wpływa na stan akustyczny środowiska

Podstawowym aktem prawnym, który w sposób bezpośredni kształtuje klimat akustyczny, są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zapisy planów, zgodnie z art. 114, ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska, różnicują tereny o różnych funkcjach, dla których w drodze rozporządzenia wyznacza się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Zapisy planów mogą dążyć do strefowania poszczególnych funkcji w sposób minimalizujący wzajemne oddziaływanie akustyczne. Na terenach objętych ochrona przed hałasem nie mogą być przekraczane dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Wiele powstałych planów nie używa do opisu funkcji terenów terminologii używanej w Prawie Ochrony Środowiska oraz nie określa standardów akustycznych. W przypadkach takich funkcje terenu ustala się na podstawie dominującego rodzaju terenu, zgodnie z terminologią użytą w art. 113 ust.2 POŚ z dnia 27.04.2001].

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego została wykonana na etapie oceny klimatu akustycznego w wybranych obszarach działań.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna