Prezydent Miasta SzczecinPobieranie 389.49 Kb.
Strona5/12
Data10.05.2016
Rozmiar389.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.3 Charakterystyka projektu programu

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin jest dokument kształtującym politykę miasta w zakresie poprawy klimatu akustycznego. Opracowanie programu poprzedzone zostało sporządzeniem przez Urząd Miasta w Szczecinie mapy akustycznej. Powstanie tej mapy umożliwiło identyfikacje obszarów, na których konieczne jest podjęcie działań zmniejszających poziom hałasu w środowisku. Szczegółowy zakres wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska [Dz. U. Nr 179, poz. 1498 2002 r.]. Zgodnie z rozporządzeniem program sporządza się w formie pisemnej, w skład której wchodzą części: • Opisowa, obejmująca:

  • opis obszaru objętego zakresem programu;

  • podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia;

  • wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

  • termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań;

  • koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań;

  • źródła finansowania programu;

  • wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i dokumentowania realizacji programu.

 • Wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu podając:

  • organy administracji właściwe w sprawach:

   • przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu,

   • wydawania aktów prawa miejscowego,

   • monitorowania realizacji programu lub etapów programu;

  • podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki. • Uzasadniająca zakres zagadnień, uwzględniający:

  • Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, w tym w szczególności odnoszące się do:

   • charakterystyki obszaru objętego mapą akustyczną, w tym uwarunkowań wynikających z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczeń związanych z występowaniem istniejących obszarów ograniczonego użytkowania, a także obszarów istniejących stref ochronnych,

   • charakterystyki terenów objętych programem, w tym liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

   • charakterystyk techniczno-akustycznych źródeł hałasu mających negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku,

   • trendów zmian stanu akustycznego,

   • koncepcji działań zabezpieczających środowisko przed hałasem;

  • ocenę realizacji poprzedniego programu dla programu opracowywanego kolejny raz, w tym:

   • zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich skuteczności i analizą poniesionych kosztów,

   • analizę niezrealizowanych części programu wraz z przyczynami braku realizacji;

  • analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu, w tym:

   • polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

   • istniejących powiatowych lub gminnych programów ochrony środowiska,

   • przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, mających wpływ na stan akustyczny środowiska,

   • pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska oraz innych dokumentów i materiałów wykonanych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska,

   • przepisów dotyczących emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska,

   • nowych, dostępnych technik i technologii w zakresie ograniczania hałasu.

W programie określa się i ocenia następujące zagadnienia: • powstającą emisję hałasu w związku z eksploatacją: instalacji, zakładów, urządzeń, dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów;

 • powstający hałas w środowisku w związku z eksploatacją źródeł hałasu, o których mowa powyżej, przed i po realizacji zadań programu, z uwzględnieniem liczby mieszkańców na terenie objętym programem;

 • efektywności ekologicznej i ekonomicznej zadań programu we wzajemnym ich powiązaniu.

Ponadto zgodnie z treścią umowy nr GF11/2009 zawartej w dniu 23.02.2009 treść programu ochrony środowiska przed hałasem zawiera:

 • tabelaryczną klasyfikację rejonów zagrożonych hałasem w oparciu o wskaźnik M dla hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego

 • kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów, na których zostały te poziomy przekroczone z podziałem celów na krótkookresowe (lata 2010-2012), średniookresowe (lata 2013-2016), długookresowe (2017-2020). Kierunki i zakresy działań uwzględniają prognozy wzrostu liczby pojazdów drogowych

 • wskazanie terenów kwalifikowanych jako obszary ciche w aglomeracji (wraz z uzasadnieniem)

 • propozycję obszaru strefy śródmiejskiej, o której mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

 • informacje o kosztach, zakresie przedmiotowym i źródłach finansowania realizacji końcowych założeń „Programu….”, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań

 • określenie sposobu monitorowania realizacji „Programu …”, oraz wskazanie informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i dokumentowania jego realizacji

 • informacje o wstępnych uzgodnieniach z podmiotami odpowiedzialnymi za emisje ponadnormatywnego hałasu

 • ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji „Programu …”, łącznie z podejmowanymi decyzjami, których ustalenia będą zmierzały do osiągnięcia celów „Programu…”

W ramach programu opisano również metodykę wyboru obszarów działań wraz z rozważanymi metodami i środkami ochrony przed hałasem.

W opracowaniu analizuje się szereg obszarów działań wytypowanych w oparciu o Mapę Akustyczną Miasta Szczecin, z czego 64 strefy (D1-D78) istnieje ze względu na ponadnormatywne oddziaływanie dróg, natomiast 9 (K1-K9) stref ze względu na oddziaływanie linii kolejowych i 25 (T1-T23) tramwajowych. Mapa Akustyczna Miasta Szczecin nie identyfikuje obszarów gdzie oddziaływanie akustyczne przemysłu jest na tyle istotne w skali miasta aby utworzyć dla poszczególnych zakładów obszary działań. Z tego też względu w programie proponuje się podjęcie działań o charakterze ogólnym – organizacyjnych. Przy obecnym poziomie szczegółowości mapy akustycznej nie proponuje się szczególnych działań inwestycyjnych.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu programu ochrony środowiska przed hałasem, działania naprawcze prowadzi się zgodnie z harmonogramem dla terenów:


 • gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na terenach przeznaczonych pod szpitale, domy opieki społecznej, oraz obszary A ochrony uzdrowiskowej

 • gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach mieszkaniowych

 • gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na pozostałych terenach, dla których ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku.

Lokalizację obszarów działań przedstawiono na załącznikach graficznych 1, 2, oraz 3 niniejszego opracowania.
Wszystkie zapisy programu wykonano zgodnie z zaleceniem zamawiającego, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Szczecin, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna