Prezydent Miasta SzczecinPobieranie 389.49 Kb.
Strona8/12
Data10.05.2016
Rozmiar389.49 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4.2. Charakterystyka potencjalnych zmian środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie

Dokument, którego dotyczy niniejsza prognoza przedstawia rozwiązania zmierzające do poprawy warunków życia ludzi, poprzez ograniczenie hałasu, powodowanego przez ruch komunikacyjny i instalacje przemysłowe. Zaniechanie realizacji ustaleń w nim zawartych będzie powodował stopniowe pogarszanie lokalnego klimatu akustycznego. Będzie to miało szczególnie negatywny wpływ na zdrowie i warunki życia mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu. W tym przypadku bowiem, natężenie dźwięku będzie najprawdopodobniej stale wzrastać. Liczba mieszkańców narażonych na to oddziaływanie przedstawiono została w tabeli nr 4. Nie wykonanie ustaleń projektowanego dokumentu będzie ponadto prowadziło do ciągłego zwiększania się liczby mieszkańców, narażonych na zbyt duże natężenie hałasu.


Pomimo, iż zdecydowanie najistotniejsza w przypadku omawianego obszaru jest ochrona zdrowia ludzi, wspomnieć należy, iż zbyt duże natężenie hałasu może być również źródłem istotnego negatywnego oddziaływania na faunę. Przeprowadzone dotychczas badania jednoznacznie wskazują, iż nie tylko hałas impulsywny, ale także i ciągły hałas o odpowiednio wysokim natężeniu, może odstraszać zwierzęta, lub powodować całkowite opuszczanie zajętych przez nie stanowisk. Dobrym przykładem są tutaj ptaki. Dane literaturowe wskazują iż ciągły hałas o natężeniu 40-50 dB powoduje opuszczanie dotychczas zasiedlanych siedlisk przez około 50 % osobników zamieszkujących dany obszar. W miarę dalszego pogarszania się warunków akustycznych, ilość ptaków lęgowych w przpadku wielu gatunków nawet do zera. Badania te dotyczą zachowania się ptaków przy drogach komunikacyjnych. Zatem nie podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania akustycznego na terenie miasta Szczecina (zaniechanie ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie), poza oczywistym, negatywnym wpływem na ludzi, może powodować również ubytki w liczebności, a nawet zmniejszenie różnorodności fauny tego obszaru.

4.3. Charakterystyka stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Niniejsza prognoza obejmuje cały obszar miasta Szczecina, dla którego sporządzany został program ochrony środowiska przed hałasem. W związku z przewidywanymi w tym dokumencie zamierzeniami budowlanymi możliwe jest wystąpienie bardzo ograniczonych oddziaływań na środowisko. Za tereny gdzie potencjalnie pojawić się może istotne niekorzystne oddziaływania, należy uznać jedynie obszary przeznaczone pod budowę urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym hałasem (ekrany akustyczne) oraz szlaki komunikacyjne (torowiska, drogi) przeznaczone do modernizacji. Tylko na tych terenach ingerencja w środowisko będzie na tyle istotna, aby potencjalne oddziaływanie mogło się pojawić.


Tereny komunikacyjne przewidziane do modernizacji nie posiadają praktycznie żadnych walorów przyrodniczych, całkowicie przekształcone oraz nieustannie poddawane silnej antropopresji. Podobne cechy charakteryzują obszary posadowienia projektowanych ekranów akustycznych. Będą one realizowane wyłącznie wzdłuż dróg, na obszarach bezpośrednio do nich przylegających. Choć wartość przyrodnicza tych obszarów jest z pewnością wyższa niż samych terenów komunikacyjnych, to wciąż są to tereny poddawane bardzo silnej antropoprsji (hałas, emisja spalin) wynikającej z sąsiedztwa dróg.

5. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCH-RONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEK-TOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OB-SZARÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Specyfika programu ochrony środowiska przed hałasem powoduje, że charakterystyka i ocena sprowadza się głównie do oceny klimatu akustycznego. Dokładne badania stanu klimatu akustycznego, wraz z oceną szacunkowej liczby mieszkańców i lokali zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, wykonano w ramach mapy akustycznej Szczecina. Pośród wskaźników oceny, największą skalę oddziaływania akustycznego poszczególnych rodzajów hałasu wskazuje wskaźnik LDWN, opisujący długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). Zestawienie wartości wskaźnika LDWN dla poszczególnych źródeł hałasu wraz z szacunkową liczbą lokali mieszkalnych oraz osób je zamieszkujących przedstawiono w Tabeli 4.


Tabela 4 Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas, oceniany wskaźnikiem LDWN

Hałas komunikacyjny drogowy

Przedziały wartości wskaźnika LDWN w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności, %

Liczba lokali narażonych

55-60

101600

26

37260

60-65

104700

27

38852

65-70

24900

6

9343

70-75

3700

1

1425

>75

200

0

76

suma

235100

61

86956

Hałas komunikacyjny szynowy

Przedziały wartości wskaźnika LDWN w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności

Liczba lokali narażonych

55-60

31600

8,1

11896

60-65

8800

2,3

3083

65-70

754

0,2

255

70-75

27

0,0

9

>75

-

-

-

suma

41181

10,8

15243

Hałas od instalacji przemysłowych

Przedziały wartości wskaźnika LDWN w dB

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności

Liczba lokali narażonych

55-60

1300

0,3

482

60-65

300

0,1

109

65-70

-

-

-

70-75

-

-

-

>75

-

-

-

suma

1600
591

Najwięcej mieszkańców zagrożonych jest komunikacyjny hałasem drogowym oraz szynowym. Dla terenów na których występują ponadnormatywne poziomy hałasu, konieczne jest zastosowanie celowych środków ochrony oraz odpowiednie kształtowanie polityki przestrzennej miasta, w celu zmniejszenia liczby ludności eksponowanej na hałas. Główna przyczyną takiego stanu rzeczy jest ciągły wzrost liczby pojazdów, zły stan infrastruktury oraz niewydolny układ drogowy miasta. Zrównoważony rozwój miasta, dążący do poprawy jakości życia mieszkańców, musi zawierać rozwiązania poprawiające infrastrukturę drogową miasta (budowa obwodnic), modernizujące transport publiczny oraz dbające o ład przestrzenny, że szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatu akustycznego. Dużą rolę odgrywać będzie także dążenia do zachowania obszarów niezagrożonych hałasem, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. obszarów cichych. Szczegółowa analiza zrównoważonego rozwoju miasta, szczególnie uwzględniająca problemy hałasu oraz sposoby ich rozwiązywania, przedstawiona została w treści programu ochrony środowiska przed hałasem. W opracowywanej prognozie starano się tylko zwrócić uwagę na główne źródła przyczyn i problemów kształtujących niekorzystnie klimat akustyczny miasta Szczecin.Problematyka przyrodnicza wskazuje na występowanie następujących uwarunkowań i problemów dotyczących ochrony środowiska (w szczególności związanych z obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody) wynikających z ustaleń zawartych w omawianym dokumencie:


  • Część zamierzeń budowlanych, zawartych w projektowanym dokumencie, realizowana będzie w bliskim sąsiedztwie lub na terenie obszarów chroniących lokalne walory przyrodnicze. Dotyczy to wszystkich zamierzeń budowlanych realizowanych we wschodniej części miasta (na wschód od Odry), które położone są na terenie otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego oraz 3 ekranów akustycznych sąsiadujących z następującymi formami ochrony przyrody:
  • Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka” (ekran na terenie D77)

  • Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Park Leśny w Strudze” (ekran na terenie D3)

  • Użytkiem Ekologicznym „Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki, Żółwinki” (ekran na terenie D66).
  • W stosunku do pozostałych form ochrony przyrody (planowanych i istniejących, włączając w to obszary Natura 2000) nie należy mówić o sytuacji problemowej. Jest to związane z faktem, iż pozostałe zamierzenia budowlane będą realizowane w znacznym oddaleniu od tych obszarów, co wyklucza możliwość wystąpienia jakichkolwiek negatywnym oddziaływań ujawniających się na ich terenie.
  • Jak już wspomniano w rozdziale 4.3 jedynym możliwym negatywnym oddziaływaniem wynikającym ustaleń Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecina, ujawniającym się w stosunku do środowiska przyrodniczego, będzie oddziaływanie związane z budową ekranów akustycznych oraz modernizacją szlaków komunikacyjnych. Możliwość wystąpienie jakichkolwiek negatywnych oddziaływań w stosunku do obszarów chronionych należy wiązać jednak jedynie z ewentualną budową ekranów akustycznych. Nie prognozuje się bowiem, aby jakiekolwiek inne ustalenia zawarte w projektowanym dokumencie (planowana modernizacja szlaków komunikacyjnych, nasadzenie zieleni) były przyczyną powstawania konfliktów w stosunku do obszarów i obiektów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie miasta Szczecina. Planowana modernizacja szlaków komunikacyjnych realizowana będzie zawsze w obszarze uprzednio zagospodarowanym jako tereny komunikacyjne, istotne oddziaływanie na obszary chronione zatem nie pojawi się. Nasadzenia zieleni natomiast, które z założenia mają raczej pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, realizowane będą z dala od istniejących form ochrony przyrody, ewentualny konflikt zatem i w tym przypadku nie pojawi się. Odnośnie zaś ekranów akustycznych, może natomiast pojawić się konieczność prowadzenia prac budowlanych na terenie chronionym, co prowadzić może do zmiany (choć niewielkiej) dotychczasowego sposobu użytkowania przestrzeni. Jest to jedyny potencjalnie istotny konflikt ustaleń projektowanego dokumentu z obszarami chronionymi na terenie miasta Szczecina.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna