Prezydent Miasta SzczecinPobieranie 389.49 Kb.
Strona9/12
Data10.05.2016
Rozmiar389.49 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

6. CHARAKTERYSTYKA I OCENA CELÓW OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNO-TOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEK-TOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ZOSTAŁY UWZGLEDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU.

Nadrzędnym dokumentem, opisującym kierunki kształtowania klimatu akustycznego, jest dyrektywa nr 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku sporządzona przez Parlament Europejski oraz Radę w roku 2002. Głównym celem dyrektywy jest ujednolicenie sposobu postępowania przy ocenie i zarządzaniu problemami związanymi z hałasem występującym w środowisku. Dyrektywa kieruje się następującymi podstawowymi zasadami:
  • stan klimatu akustycznego musi być monitorowany a narzędziem stosowanym do monitorowania poziomu hałasu jest mapa akustyczna, (w przypadku miasta Szczecina opracowana została w 2008 roku),

  • społeczeństwo musi być poinformowane o wynikach prac nad mapą akustyczną, oraz brać udział w konsultacjach przy określania działań naprawczych

  • kompetentne władze, w oparciu o treść mapy akustycznej opracowują programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest poprawa warunków akustycznych tam gdzie są one zdegradowane i jednocześnie nie dopuszczają do degradacji klimatu akustycznego w obszarach gdzie jest on dobry

Dyrektywa obejmuje zakresem: infrastrukturę transportową (drogi, komunikację szynową, lotniska), oraz instalacje przemysłowe.

Zarówno wyniki prac realizowanych na etapie sporządzania mapy akustycznej, jak i działania przyjęte do realizacji w ramach programu ochrony środowiska przed hałasem są raportowane do Unii Europejskiej.

Opracowanie map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem odbywa się w cyklach nie dłuższych niż 5-letnie, co pozwala programować działania naprawcze w oparciu o gromadzone na bieżąco dane o stanie klimatu akustycznego.

W celu realizacji zapisów dyrektywy stworzony został szósty programem ochrony środowiska UE na lata 2002-2012, gdzie za cele strategiczne walki z hałasem na terenie miast przyjmuje się redukcje ilości zagrożonych mieszkańców o 10%, przy czym nie precyzuje się w jakich klasach zagrożenia ta redukcja powinna mieć miejsce. Do roku 2020 przewiduje się natomiast redukcje zagrożenia hałasem dla kolejnych 10% mieszkańców miast Unii Europejskiej. W niniejszym opracowaniu przyjęto analogiczne cele, przy czym ze względu na niewielką ilość czasu jaka pozostanie do końca roku 2010 od momentu uchwalenia niniejszego programu, przyjmuje się iż cele wyznaczone przez program UE do roku 2010 zostaną zrealizowane do 2015 roku, a pozostałe zgodnie z programem UE.

Istotną kwestią zapisów dyrektywy unijnej 2002/49/EC jest szczególny nacisk kładziony na obszary zielone w miastach: „Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do hałasu w środowisku, na jaki ludzie są narażeni w szczególności na obszarach zabudowanych, w publicznych parkach lub na innych obszarach względnie cichych w aglomeracji, na obszarach ciszy na otwartym terenie poza miastem, w pobliżu szkół, szpitali i innych wrażliwych na hałas budynków i obszarów” […] Proponuje się przyjęcie, iż obszary takie cechuje między innymi dostępne dla ogółu społeczeństwa. Obszarem cichym nie jest natomiast wybrana dzielnica mieszkaniowa, ponieważ nie ma podstaw do szczególnego traktowania w zakresie ochrony przed hałasem wybranej części społeczeństwa.

W celu dostosowania Polski do standardów klimatu akustycznego panujących w Unii Europejskiej, wszystkie zapisy dyrektywy maja swoje odbicie w ustawie o Prawie Ochrony Środowiska oraz rozporządzeniach wydanych do tej ustawy.

Główne cele ustanowione na szczeblu europejskim maja swoje odzwierciedlenie we wszystkich krajowych politykach, strategiach, planach i programach. Szczegółowy opis tych celów przedstawiony został w rozdziale poświęconym dokumentom powiązanym [patrz rozdział 3.2]. Za najważniejszy cel, przewijający się niemal we wszystkich analizowanych dokumentach, uważa się walkę z hałasem. Pośród działań wymienia się modernizacje dróg i torów połączona z stosowaniem środków ochrony przed hałasem (ekrany, ciche nawierzchnie, itp.), stosowanie zapisów ochronie przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dążenia do zachowani obszarów cichych oraz kształcenie społeczeństwa zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Dobry klimat akustyczny podnosi atrakcyjność miasta i zdrowie oraz zadowoleni żyjących w nim obywateli.7. CHARAKTERYSTYKA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I JEGO ZASOBY NATURALNE
z uwzględnieniem zależności pomiędzy elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów


z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także określenie trendu całościowej polityki ochrony środowiska danego obszaru z punktu widzenia potrzeby jej realizacji. Prognoza ta jedynie w ogólny, strategiczny sposób rozważa korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji danego dokumentu bądź odstąpienia od jego realizacji [patrz: rozdz.4.2].
Charakter omawianego dokumentu z założenia jest „pro-środowiskowy”. Niemniej, realizacja jego niektórych zamierzeń, jakkolwiek uzasadnionych pod względem ekologicznym, może skutkować wystąpieniem negatywnych oddziaływań środowiskowych w odniesieniu do pewnych elementów środowiska. Dlatego też zasadnym jest przedstawienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków realizacji niniejszego dokumentu.

7.1. Prognoza wpływu na rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną

7.1.1 Prognoza wpływu na roślinność i lokalne siedliska przyrodnicze


Korzystny wpływ na środowisko
Znaczący korzystny wpływ na szatę roślinną gminy wynika wprost z wykonania nasadzeń zieleni pełniącej funkcje izolacyjne. Zabiegi takie przyczyniają się do zwiększenia udziału terenów zieleni publicznej w miejscowym zagospodarowaniu przestrzeni oraz wpływają pozytywnie na lokalne zróżnicowanie florystyczne.
Niekorzystny wpływ na środowisko
Kierunki działań zawarte w omawianym dokumencie, które potencjalnie mogą mieć negatywny wpływ na szatę roślinną, to budowa proponowanych ekranów akustycznych oraz modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych. Zamierzenia te zostały jednak wyznaczone na terenach o małej wartości przyrodniczej, dlatego też niekorzystny wpływ ocenia się jako słaby. Szczególnie jest to widoczne w przypadku planowanej modernizacji szlaków tramwajowych i dróg. W trakcie realizacji tych zadań pojawi się ingerencja w infrastrukturę drogową oraz tereny z nią sąsiadujące. Ponieważ torowisko nie jest pokryte żadną roślinnością lub wyjątkowo skąpą roślinności ruderalną, jedyne zauważalne ubytki roślinności dotyczyć mogą wyłącznie obszarów stycznych do torowiska. Będą to jednak straty nieistotne dla zachowania walorów przyrodniczych miasta Szczecina, gdyż dotyczyć będą najprawdopodobniej wyłącznie roślinności ruderalnej – porastającej tereny najsilniej przekształcone przez człowieka, oraz zieleni zorganizowanej – sztucznie wprowadzonej przez człowieka. Roślinność tego typu nie należy do szczególnie cennych i unikatowych zasobów środowiska przyrodniczego. Ubytki roślinności ruderalnej nie spowodują z pewnością negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym, natomiast straty w zasobach zieleni zorganizowanej (o ile takie wystąpią) mogą zostać łatwo zrekompensowane wykonaniem odpowiedniej ilości nasadzeń zastępczych.
W przypadku budowy ekranów akustycznych, zgodnie z ustaleniami projektowanego dokumentu, mogą pojawić się podobne straty, do tych, które opisane zostały powyżej. Jednak z powodu tych samych uwarunkowań, również w tym przypadku, istotne negatywne oddziaływania na zasoby przyrodnicze miasta Szczecina nie pojawi się.
Podsumowanie
Jak przedstawiono powyżej, realizacja ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie wpływać będzie w pewnym zakresie korzystnie w odniesieniu do szaty roślinnej, a oddziaływanie niekorzystne nie będzie z pewnością oddziaływaniem istotnym.
7.1.2 Prognoza wpływu na faunę
Korzystny wpływ na środowisko
Tak samo jak w przypadku szaty roślinnej zauważalny korzystny wpływ na faunę wynikał będzie z wykonania nasadzeń zieleni pełniącej funkcje izolacyjne. Tereny zieleni publicznej, przyczyniają się do utrzymania, a nawet zwiększania lokalnej różnorodności faunistycznej, stwarzając wiele nisz ekologicznych dla lokalnych populacji zwierząt.
Pozytywny wpływ na faunę może mieć także prognozowane w omawianym dokumencie zmniejszenie uciążliwości hałasu. Część z podjętych działań spowoduje bowiem nie tylko zmniejszenie natężenia dźwięku na obszarach zabudowanych, ale także na sąsiadujących z nimi ostojach zwierzyny.
Niekorzystny wpływ na środowisko
Negatywny wpływ na zwierzęta może mieć głównie realizacja nowych obiektów budowlanych oraz modernizacja istniejących. Zamierzenia te mogą powodować niszczenie siedlisk zwierząt, ich niepokojenie oraz bezpośrednie ich straty (nieumyślne zabijanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych). Biorąc jednak pod uwagę małą atrakcyjność faunistyczną obszarów gdzie wspomniane założenia budowlane będą realizowane, uznać należy, iż oddziaływanie mające istotnie negatywny wpływ na zasoby faunistyczne miasta Szczecina z pewnością nie pojawi się.

Podsumowanie
Wykonywanie zapisów projektowanego dokumentu będzie wpływać w pewnym stopniu korzystnie w odniesieniu do fauny miast Szczecina, a oddziaływania niekorzystne z pewnością nie spowoduje jakiegokolwiek wyraźnego ubytku w zasobach faunistycznych tego obszaru.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna