Prezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku Olsztyn, czerwiec 2015 rokPobieranie 0.78 Mb.
Strona1/10
Data03.05.2016
Rozmiar0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Prezydent Olsztyna


Informacja

o realizacji przez Miasto Olsztyn

zadań z zakresu kultury fizycznej

w 2014 rokuOlsztyn, czerwiec 2015 rok
Spis Treści:

I. Wstęp 3

II. Zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 4

III. Budżet Miasta na kulturę fizyczną 5

Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną 5

IV. Inwestycje sportowo – rekreacyjne 17

V. Współpraca Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i rekreacji 20

VI. Sport powszechny 22

VII. Sport wyczynowy 28

Podsumowanie wyników 29

VIII. Stypendia i nagrody sportowe 38

Dyscypliny/konkurencje w sporcie osób niepełnosprawnych 40

IX. Imprezy sportowe i sportowo – rekreacyjne 45

X. Promocja olsztyńskiego sportu. Promocja Miasta przez sport 53
I. Wstęp

Niniejsze opracowanie jest opisem zadań z zakresu sportu realizowanych przez Miasto Olsztyn w 2014 roku i I kwartale 2015 roku, przez niżej wymienione komórki Urzędu Miasta: 1. Biuro Sportu i Rekreacji,

 2. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ,

 3. Wydział Edukacji,

 4. Wydział Inwestycji Miejskich,

a także przez jednostkę organizacyjną Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły, placówki oświatowe oraz przez współpracujące z Miastem organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową i sportowo – rekreacyjną.

Informacja została przygotowana przez pracowników Biura Sportu


i Rekreacji, przy współpracy z pracownikami ww. komórek Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta.


II. Zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Miasto Olsztyn, jako gmina na prawach powiatu, realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej.

Miasto Olsztyn zobowiązane jest do:


 1. zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez realizację m.in. spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym);

 2. tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego (art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.).

W 2014 r. realizowane były następujące zadania: 1. planowanie środków w budżecie Miasta na realizację zadań o charakterze sportowym,

 2. planowanie i realizowanie inwestycji o charakterze sportowo–rekreacyjnym,

 3. prowadzenie działalności programowej i inwestycyjnej przez jednostkę organizacyjną Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 4. przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 5. przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
  i trenerom prowadzącym szkolenie tychże zawodników oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej,

 6. przyznawanie stypendiów sportowych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

 7. organizacja i współorganizacja imprez sportowych oraz sportowo–rekreacyjnych,

 8. funkcjonowanie w olsztyńskich szkołach klas sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego,

 9. udostępnianie miejskich obiektów sportowo–rekreacyjnych,

 10. realizację zadań promujących olsztyński sport i Miasto Olsztyn poprzez sport.

III. Budżet Miasta na kulturę fizyczną

Miasto Olsztyn realizując zadania z zakresu kultury fizycznej planuje w swoim budżecie niezbędne środki finansowe, głównie w dziale 926 „Kultura fizyczna”.


Tabela nr 1. Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną w 2014 roku oraz budżet na 2015 rok


Rok

Budżet Miasta Olsztyna

Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną


% budżetu Miasta
na kulturę fizyczną
w stosunku do ogólnego budżetu Miasta Olsztyna


Zadania realizowane przez Biuro Sportu
i Rekreacji


Zadania realizowane przez OSiR

razem z inwestycjamiSzkolne inwestycje sportowe

Pozostałe inwestycje miejskie


Ogółem


2014


928.046.128,99

(wykonanie)


2.913.146,7750.008.793,35

0


1.102.686,51


54.024.626,63


5,82


2015


1.392.153.835,57

(plan na dzień 10.04.2015r.)


2.846.800,00
49.825.250,00
1.000.000,00


38.858.899,00

92.530.949,00

6,65

Źródło: opracowanie własne BSiR
Tabela nr 2. Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na inwestycje sportowo – rekreacyjne w  2014 r.
i  planowana na 2015 r.


Rok

Budżet Miasta Olsztyna

Inwestycje sportowe

% budżetu Miasta
na inwestycje sportowe
w stosunku
do ogólnego budżetu Miasta Olsztyna


Wysokość budżetu Miasta Olsztyna
na inwestycje realizowane przez OSiR


Wysokość środków
na szkolne inwestycje sportowe


Pozostałe inwestycje miejskie

Ogółem


2014


928.046.128,99

wykonanie


30.688.204,62

(wykonanie)


0,00

1.102.686,51

31.790.891,13

3,43


20151.392.153.835,57

(plan na dzień 10.04.2015r.)


26.347.850,00


1.000.000,00

38.858.899,00

66.206.749,00

4,76
Źródło: opracowanie własne BSiR
Informacja o zrealizowanych i planowanych zadaniach dotyczących inwestycji sportowo– rekreacyjnych została przedstawiona w dalszej części niniejszego opracowania na stronie
17-18.

Tabela nr 3. Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na zadania z zakresu sportu
w  2014 i 2015 r. (bez zadań inwestycyjnych)Rok

Budżet Miasta Olsztyna

Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na zadania
z zakresu kultury fizycznej (bez zadań inwestycyjnych)


% budżetu Miasta Olsztyna na te zadania
w stosunku
do ogólnego budżetu Miasta Olsztyna


Zadania realizowane
przez Biuro Sportu
i Rekreacji


Wysokość środków finansowych OSiR
bez inwestycji sportowych


Ogółem


2014


928.046.128,99

wykonanie2.913.146,77

(wykonanie)

19.320.588,73


22.233.735,50

2,40 %

2015

(plan na dzień 10.04.2015r.)

1.392.153.835,57

(plan na dzień 10.04.2015r.)2.846.800,00
23.477.400,0026.324.200,00

1,89 %

Źródło: opracowanie własne BSiR
Biuro Sportu i Rekreacji
Środki zaplanowane w budżecie Biura Sportu i Rekreacji w 2014 roku, w dziale 926, rozdziale 92695 na zadania z zakresu sportu, zostały przeznaczone między innymi na:

 1. dotacje celowe dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego realizujących zadania Miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu,

 2. nagrody pieniężne dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
  we współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych,

 3. stypendia sportowe dla zawodników,

 4. zakup książek na nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców biorących udział w rywalizacji sportowej,

 5. zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu sportu.

Ponadto w roku 2014 Biuro Sportu i Rekreacji ze środków finansowych zaplanowanych:

w dziale 750, rozdział 75075 realizowało zadania pn.: „Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn” – 500. 000,00 zł.W 2015 r. Biuro Sportu i Rekreacji zapisane w budżecie Miasta Olsztyna środki finansowe w dziale 926, rozdział 92695 planuje przeznaczyć między innymi na:


 1. dotacje celowe dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego realizujących zadania Miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu,

 2. nagrody pieniężne dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
  we współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych,

 3. stypendia sportowe dla zawodników,

 4. zakup książek i innych nagród rzeczowych na nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów i działaczy olsztyńskiego środowiska sportowego,

 5. zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu sportu.

Ponadto w 2015 r. Biuro Sportu i Rekreacji ze środków finansowych zaplanowanych :

w dziale 750, rozdział 75075 realizuje zadanie dotyczące zakupu usług pn.:

„Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn” na łączną kwotę 400. 000,00 zł.


Budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie jest jednostką budżetową. Jednostka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków.

W poniższej tabeli został przedstawiony budżet OSiR 2014 r. w zestawieniu z planem
na 2015 r.

Tabela nr 4. Porównanie budżetu OSiR 2014 r. i 2015 r.ROK

Budżet OSiR

Ogółem

Wysokość środków finansowych OSiR na inwestycje sportowe

2014

50.008.793,35

wykonanie


30.688.204,62

(wykonanie)


2015


49.825.250,00
26.347.850,00Źródło: opracowanie własne BSiR
Tabela nr 5. Budżet OSiR na wydatki bieżące w podziale na WCRS i pozostałe wydatki bieżące razem z WCRS
ROK

Budżet OSiR

na wydatki bieżące Ogółem

Budżet

na wydatki bieżące WCRS

Budżet

na pozostałe

wydatki bieżące

Dochody WCRS

Dochody uzyskane łącznie na innych obiektach OSiR


2014


19.320.588,73

wykonanie

5.555.080,94

wykonanie


13.765.507,79

wykonanie

4.825.107,58

wykonanie

6.898.458,95

(wykonanie)

2015


23.477.400,00


6.316.500,00

17.160.900,00


5.455.870,00

(plan)

9.941.170,00

(plan)

Źródło: opracowanie własne BSiR

Zadania realizowane przez OSiR w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie Klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 38 z 2010 poz. 207 z późn. zm.), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie prowadzi działalność statutową w dwóch rozdziałach:92601 – obiekty sportowe (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej jako działalność obiektów sportowych),

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej.
1. Rozdział 92601- Obiekty Sportowe:

- Zespół Krytych Obiektów Sportowych (ZKOS I), ul. Głowackiego 27,

- Zespół Krytych Obiektów Sportowych (ZKOS II), ul. Mariańska 1,

- Hala Widowiskowo – Sportowa „Urania” z Lodowiskiem stałym, Al. Piłsudskiego 44,

- Lodowisko demontowane z boiskiem, ul. Jeziołowicza 4,

- Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych (ZOOS) – Stadion Al. Piłsudskiego 69a,

- Przystań Wodna, ul. Olimpijska

- Baza Sportów Wodnych (BSW) „Słoneczna Polana”, ul. Sielska 38,

- Kąpieliska sezonowe - (jezioro Skanda, „Ukiel CRS” (trzy kąpieliska), Słoneczna Polana – jezioro Ukiel,

- Skate Park - obiekt sportów ekstremalnych w Parku J. Kusocińskiego,

- Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe (WCRS),

- Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel.


Zadania realizowane w 2014 roku

W rozdziale 92601 zadania statutowe realizowano poprzez organizację imprez


na poszczególnych obiektach:
Zespół Krytych Obiektów Sportowych (ZKOS I), ul. Głowackiego 27

Poza usługami basenowymi organizowano:

- kursy pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych

- kursy pływania i nurkowania dla dzieci, młodzieży – Prywatna Szkoła Pływania i Sorkelingu „DELFIN”,

- nauka pływania dla szkół podstawowych – kl. II,

- zajęcia szkółki pływackiej klas III- VI i gimnazjalnych - organizowane przez OSiR,

- zajęcia rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w formie pływania – Korekta Wad Postawy „ KRYSTYNA”,

- treningi Zespołu Szkół Chemicznych - koszykówka dziewcząt, siatkówka

- zajęcia aerobiku na sali,

- treningi koszykówki dziewcząt - Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn,

- mecze ligowe koszykówki dziewcząt – Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn,

-treningi koszykówki chłopców – UKS „ TRÓJECZKA”,

-„Memoriał Mieczysława DOROSZUKA" w siatkówce – UKS „ TEMPO-25”,

- treningi koszykówki chłopców – Fundacja Citius Altius Fortius,

- mecze ligi zakładowej w siatkówce - OSiR,

- zajęcia szkółki walki taekwondo – Spółdzielczy Klub Sportowy „START”,

- zajęcia Capoeira – Stowarzyszenie „ ALEGRIJA”,

- treningi pływackie i zawody MTP „Kormoran”,

- treningi pływackie i zawody klas pływackich Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 7,

- programowe zajęcia WF-u szkół podstawowych , gimnazjów i liceów,

- giełdy "Minerałów i Wyrobów Jubilerskich oraz Medycyny Naturalnej" - Krajowe Targi i Wystawy „OFFICE” Toruń,

- rozgrywki sportowe siatkówki i koszykówki szkół - Stowarzyszenie "JUVENIA" i OSiR,

- zajęcia szkoły cheerleaders - OSiR,

- Liga tenisa stołowego – OSiR,

- rozgrywki tenisa stołowego TKKF,

- Turniej tenisa stołowego – Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów,

- zajęcia rehabilitacji dla dorosłych w formie pływania i na sali rehabilitacyjnej – Szkoła Pleców „HUMANUS”,

- Turniej ratownictwa medycznego ” Złota Godzina” 2014 – Szkoła Policealna,

- Międzynarodowy turniej zapaśniczy – Klub Sportowy „ BUDOWLANI”,

- Memoriał Pływacki – Oddział Regionalny OLIMPIADY SPECJALNE,

- Turniej Sportowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- Konkurs tańców polskich- Stowarzyszenia Kulturalne „Zespół Pieśni i Tańca - WARMIA”,

- choinka dla dzieci z Przedszkola "PATRYK",

- Mistrzostwa Olsztyna Kattlebell Sport - Fundacja Make IT LOUD,

- indywidualne rozgrywki sportowe na sali – koszykówka i siatkówka.
Zespół Krytych Obiektów Sportowych (ZKOS II) ul. Mariańska 1

Poza usługami basenowymi w obiekcie zostały zorganizowane następujące imprezy:- Finał Rozgrywek Wojewódzkich w Koszykówce uczniów gimnazjum – Gimnazjum nr 5
w Olsztynie,

- Siatkarski Turniej Dzikich Drużyn - Akademia Siatkówki Kurian,

- Ogólnopolskie Zgrupowanie Szerokiej Reprezentacji Polski - Stowarzyszenie Kendo Shodokan Olsztyn,

- Seminarium Aikido - AAI – POLSKA AIKIDO,

- Turniej Piłki Siatkowej Sędziów - Sąd Okręgowy w Olsztynie,

- Puchar Polski w Piłce Siatkowej Osób Niesłyszących - Klub Sportowy Niesłyszących „ Warmig ”,

- Debiuty Taneczne 2014 - Szkoła Tańca Monstars.
Hala Widowiskowo - Sportowa „URANIA”

1.Imprezy estradowe, targi, wystawy, imprezy sportowe:


 1. -Targi Ślubne – „ Republika Kreacji”,

 2. - Koncert dobroczynny – TPD „ Pomóż dziecku”,

 3. - Targi zewnętrzne –„Ogród” – Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur,

 4. - Seminarium Strażackie – występ zespołu Piersi - „ PARAM”,

 5. - Koncert papieski – dzieło nowego tysiąclecia – Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej,

 6. - Koncert Zespołu Dżem - Impresariat „WAL-DEX”,

- „Chcę być zdrowy” – Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,

- Bawmy się razem - OSiR Olsztyn,

- Kiermasz „Pszczoły i miód” – Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur,

- 50-lecie LO nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie,

- Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz – EXPO-PROPERTY ,

- IX Gala taneczna „Olsztyn Tańczy” – Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom,

- Targi Spożywcze – Hurtownia Spożywcza ABER,

- Seminarium Ekologiczne Zielona Polska - EKO-ART Ośrodek Szkoleniowy,

- Zdrowe bezpieczne święta – Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyn,

- 2 Koncerty zespołu Budka Suflera – UNION Białystok,

-Festyn na lodowisku - Gimnazjum nr 7 w Olsztynie,

-Impreza integracyjna na lodowisku – Firma BARTBO.2.Imprezy sportowo-rekreacyjne:

- Mecz Piłki Siatkowej AZS UWM Olsztyn ( 18 razy ),

- Turniej piłki nożnej – FUTSAL Klub Sportowy AZS UWM,

-II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Krainy Tysiąca Jezior - Studio Monstars,

- Mecz piłki ręcznej „Warmia –Traveland” ( 12 razy),

- Świąteczny Turniej Piłki Nożnej – Akademia Piłkarska Stomil Olsztyn, 1. - Międzynarodowy Turniej Tańca – Klub „ Estela”,

 2. - XI Międzynarodowy Kongres Brydżowy – Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego,

- Mikołajkowe show sportowe – Wydział Promocji Urzędu Miasta,

- Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej – KS AZS UWM Olsztyn,

- Otwarte Mistrzostwa Olsztyna Dzieci i Młodzików w Judo – VII Memoriał J. Matrackego Gwardia Olsztyn,

- Turniej Cheerleaders – OSiR Olsztyn,

-„Dzień dziecka na sportowo z całymi rodzinami” – UKS Judo NIPPON,

- X Warmiński Festiwal piłki ręcznej – Klub Sportowy Szczypiorniak,

- Mistrzostwa Województwa juniorów, młodzików i dzieci w Judo - Gwardia Olsztyn,

- Festiwal Sztuk Walki – OSiR Olsztyn,

- Puchar Prezydenta Olsztyna w piłce siatkowej – OSiR Olsztyn,

- Gala Boksu – Stowarzyszenie Sportów Walki Wilki Olsztyn,

- Multi Liga - Warmińsko Mazurska Federacja Sportu,

- Mistrzostwa Regionu Szkolnego Związku Sportowego - Juvenia/OSiR Olsztyn,

- Turniej Młodzików w piłce ręcznej pod patronatem Prezydenta Olsztyna – Olsztyński Klub Piłki Ręcznej „Warmia –Traveland”,

- Gala MMA – Firma Knockout – Paweł Derlacz .


Lodowisko demontowane z boiskiem przy ul. Jeziołowicza 4

Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00. W okresie od stycznia do końca lutego i od 15 listopada do 31 grudnia 2014 r. funkcjonował jako lodowisko, a w okresie od 15 marca do 15 listopada, jako boisko ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną. Obiekt jest wykorzystywany do zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także na imprezy organizowane przez OSiR. Ponadto, w roku 2014 odbył się festyn rodzinny organizowany przez mieszkańców osiedla „Jaroty” i Gimnazjum Nr 13.


Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych (ZOOS) Stadion:

- mecze piłki nożnej OKS Stomil (14 meczy),

- mecz o Mistrzostwo II Ligi - Kobiecy Klub Piłkarski,

- cyrk „Polonia,

- cyrk "Zalewski",

- cyrk "Korona",

- lunapark „Europa” – usługi rozrywkowe,

- lunapark „Bajka”,

- prolog 17 Rajdu Warmińskiego,

- prolog Rajdu Warmii i Mazur .
Przystań Wodna ,ul. Jodłowa 9a - w 2014 r. na obiekcie prowadzono inwestycję, zorganizowano tymczasowe zaplecze, na którym odbywały się treningi kajakarzy Kayak Sport Club Olsztyn, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych , Olsztyńskiego Klubu Smoka.
Baza Sportów Wodnych Słoneczna Polana” funkcjonowało do lipca 2014 r., od sierpnia 2014 r. prowadzono budowę.

Do 31 lipca 2014 r. odbyły sie następujące imprezy:

- Puchar Polski Jachtów Kabinowych,

- Puchar Lata - regaty Nauticus (regaty żeglarskie - eliminacja Mistrzostw Polski),


- treningi i zajęcia sportowe Fundacji Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus”.

Kąpieliska sezonowe - zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się, pływającym i uprawiającym sporty wodne, poprzez organizację sezonowych kąpielisk prowizorycznych, ich administrację i zapewnienie nadzoru ratowników wodnych. W 2014 r. funkcjonowały następujące kąpieliska:
- 3 kąpieliska - „Ukiel CRS”,

- kąpielisko Słoneczna Polana,

- kąpielisko Skanda.
Skate-Park:

Teren wyposażony jest w zestaw 14 urządzeń, podestów i poręczy wykonanych w technologii drewnianej i stalowej, położony w parku im. J. Kusocińskiego przy ul. Dworcowej. Obiekt jest udostępniany do jazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach oraz rowerach BMX. Koordynatorzy pełnią dyżury w okresie od 15.04.2015 r do 30.06.2015 r oraz od 01.10.2015 do 15.10.2015 r. w następujących godzinach:

- w dni powszednie od 10.00 do 18.00,

- w weekendy i święta od 8.00 do 20.00.

W okresie od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r. koordynatorzy dyżury pełnią codziennie
w godzinach

od 8.00 do 20.00

W okresie od 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r. w godzinach:

- W dni powszednie dyżury w godz. 10.00 - 20.00

- W weekendy i święta w godz. 8.00 - 20.00

Na terenie Skateparku odbywają się zawody sprawnościowe, zabawy i pokazy dla użytkowników łyżworolek, wrotek, deskorolek i rowerów BMX organizowane przez instruktorów oraz Stowarzyszenie SKP.


Centrum rekreacyjno - sportowe "Ukiel" w Olsztynie - w 2014 r. odbyły się następujące imprezy:

- VI Otwarte Mistrzostwa Olsztyna w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn

- Olsztyn Green Festival 2014

- X Ogólnopolski Festiwal Smoczych Łodzi

- Mini Rajd Rowerowy z okazji otwarcia wypożyczalni sprzętu sportowego „Przyjdź, Zobacz, Przetestuj”

- Otwarcie Sezonu Morsów


- Mikołajkowy Rajd Rowerowy „Mikołaje na Rowerach”.
Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera”

WCRS rozpoczęło swoją działalność w dniu 2 marca 2012 r. W skład obiektu wchodzą: część sportowa i rekreacyjna.


Część sportowa obejmuje:  basen olimpijski (50m x 25m) - jeden z najnowocześniejszych obiektów nie tylko w Polsce  ale i  w Europie, basen do rozgrzewki i nauki pływania (25mx8,5m), widownię dla ponad 1500 osób + 8 osób niepełnosprawnych oraz dodatkową widownię z  trybuną dla zawodników w ilości 146 osób. W tej części znajdują się również oddzielne przebieralnie z częścią sanitarną z aneksem dla osób niepełnosprawnych oraz zaplecze dla sędziów i instruktorów.

Basen olimpijski przeznaczony jest przede wszystkim do treningów sportowych klubów pływackich, istnieje również możliwość uprawiania piłki wodnej. W basenie olimpijskim zamontowany został ruchomy pomost, który w zależności od potrzeb dzieli basen na dwa mniejsze. Szczególną atrakcję i udogodnienie stanowi ruchome dno basenu umożliwiające zmianę jego głębokości po obu stronach - od 0 do 210 cm. Powierzchnia każdego dna to 250 m² i jest to jedyne tak nowoczesne rozwiązanie w naszym kraju. Innymi elementami wyróżniającymi olsztyński obiekt spośród innych tego typu w kraju są również nowoczesny system pomiaru czasu, nowoczesne słupki startowe, dające lepszą dynamikę odbicia, duża tablica świetlna (7x4 m), na której wyświetlane będą aktualne wyniki czy kolejne starty.

W części rekreacyjnej znajdują się  liczne atrakcje gwarantujące bezpieczny i zdrowy wypoczynek dla mieszkańców Olsztyna. W części tej znajduje się basen do rozgrzewki i nauki pływania (25mx8,5m), basen rekreacyjny o zróżnicowanych kształtach z wieloma urządzeniami służącymi relaksowi wodnemu, takimi jak: leżanki z masażem podwodnym, masaże podwodne w ścianach bocznych, bicze wodne i kaskada wodna. Całość dopełnia sztuczna rzeka, whirpoole (jacuzzi),  dwie zjeżdżalnie - każda około 120 metrów długości oraz brodzik dla dzieci.
W WODNYM CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWYM „AQUASFERA „ w 2014 r. odbyły się następujące imprezy:
- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- impreza rekreacyjna „Bieg Noworoczny” – tereny zewnętrzne,

- impreza rekreacyjna ,,Dzień Dziadka i Babci’’,

- oferta na ferie zimowe ,,Ferie na Mokro 2014’’,

- akcja promocyjna „Walentynki”,

- impreza promocyjna „Aquanoc” – urodziny Aquasfery,

- akcja promocyjna - „Wiosenne wagarowanie w Aquasferze”,

- akcja promocyjna „Wiosenna Pobudka w Aquasferze”,

- akcja promocyjna ,,Rusz się mamo’’,

- akcja promocyjna „Olsztyn za pół ceny”,

- impreza rekreacyjno – promocyjna „Taneczna Gala z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej,

- impreza promocyjna – „Hokej pod wodą”,

- konferencja prasowa przed zawodom triatlonu,

- akcja promocyjna „Aleja Kobiet – Dzień Matki”,

- akcja promocyjna „Dzień Dziecka”,

- akcja promocyjna „Bieg na Rzecz Dzieci Chorych na Nowotwory” – tereny zewnętrzne,

- akcja promocyjna „Dzień Ojca”,

- akcja promocyjna „Dzień Prymusa”,

- wspólna akacja ze schroniskiem dla zwierząt,

- wakacyjna oferta promocyjna „Wakacje z Aquasferą”,

- pokaz i nauka tańca z Zespołem Pieśni i Tańca Warmia - tereny zewnętrzne,

- akcja promocyjna „Aqua - aktywne pożegnanie wakacji”,

- akcja promocyjna „Dzień chłopaka”,

- konferencja szkoleniowa trenerów pływania oraz warsztaty dla rodziców prowadzone przez Otylię Jędrzejczak,

- impreza rekreacyjno – promocyjna ,,Andrzejkowa Magia’’ (Andrzejki w Aquasferze),

- impreza rekreacyjno – promocyjna „Mikołajki w Aquasferze”.


ZAWODY PŁYWACKIE:

- „I Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki ,,Otyliada 2014’’,

- „Mistrzostwa Polski - Juniorów 14 lat”,

- „II Ogólnopolskie Zawody Smoczych Łodzi na basenie”,

- „Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Pływaniu w Płetwach”,

- „Grand Prix- Puchar Polski”,

- „Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu”,

- „Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu Masters”,

- „Warmia Mazury Senior Games”,

- zawody waterpolo „Finał Pucharu Polski w Piłce Wodnej”,

- „Finał Pucharu Świata w Pływaniu w Płetwach”,

- „II Miting Pływacki Olsztyn - Kaliningrad”,

- „Mistrzostwa Województwa warmińsko-mazurskiego w pływaniu”,

- „Mistrzostwa Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,

- Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności dzieci 11 i 1 letnich w Pływaniu.
ZAJĘCIA SPORTOWE:

- Animacje dla klientów „Aquasfery”, - Aqua Fit Ball - zajęcia w wodzie z piłkami, - Aqua Noodle - zajecia w wodzie z makaronami, - Aqua Cycling - zajecia w wodzie na rowerkach - należy zabrać ze sobą gumowe obuwie,
- Aqua Noodle Workout - zajęcia w wodzie z deskami, makaronami, ósemkami, pasami, - Aqua mix - połączenie kilku form zajęć w wodzie, - Hydrorobik - zajęcia w wodzie mające na celu wzmocnienie określonych partii mięśniowych (z pasami wypornościowymi), - Aqua Prenatal - zajecia w wodzie dla kobiet w ciąży,
- Aqua Senior - zajęcia w wodzie dla osób starszych, - Aqua girl - zajęcia w wodzie dla dziewcząt.

Kursy nauki pływania

- kursy dla osób początkujących i kontynuujących – wiek od 15 lat,

- kursy weekendowe dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.
Ogółem z basenu w WCRS w 2014 r. skorzystało 371 696 osób.
2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Informacja dotycząca zadań realizowanych w rozdziale 92605 znajduje się na stronie 28, pkt 2. pod nazwą: „Działalność programowa prowadzona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2014 r.”  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna