Prezydenta miastaPobieranie 143.61 Kb.
Strona1/2
Data02.05.2016
Rozmiar143.61 Kb.
  1   2


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PREZYDENTA MIASTA


Ostrowa Wielkopolskiego
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od sprawozdania złożonego

na XLIV Sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 grudnia 2013 roku

Ostrów Wielkopolski, dnia 14 stycznia 2014 roku
Sprawozdanie za okres od 12.12.2013 do 14.01.2014 roku zawiera:

    1. Realizacje uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:

 • XL Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 29.10.2013 roku,

 • XLIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 28.11.2013 roku,

 • XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 30.12.2013 roku.     1. Informacje o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.     1. Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.     1. Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta.     1. Omówienia odpowiedzi:
  1. Na interpelacje i wnioski Radnych Miasta złożone na XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 30 grudnia 2013 roku.


     1. Opis spraw podjętych w formie zarządzeń Prezydenta Miasta.     1. Informacje z działalności pozaadministracyjnej Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta.


Ad.1 Realizacja uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:


 • XL Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 29.10.2013 roku,

 • XLIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 28.11.2013 roku,

 • XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 30.12.2013 roku.


  1. Przekazanych do realizacji Prezydentowi Miasta:   1. Nr XL/393/2013 z dnia 29.10.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zwolnienia budynków lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w latach 2012 i 2013 w ramach pomocy de minimis.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie inspektorowi na samodzielnym Stanowisku ds. Pomocy Publicznej oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowego.


   1. Nr XL/399/2013 z dnia 29.10.2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Kaliskiej.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLIII/411/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.


   1. Nr XLIII/412/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia w roku 2014 Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5299P - ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dł. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.


   1. Nr XLIII/413/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/382/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5299P – ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dł. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.


   1. Nr XLIII/414/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Kierownikowi Biura ds. Zdrowia i Rodziny.


   1. Nr XLIII/417/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/374/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zmienionej uchwałą Nr XXIX/391/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2008 roku oraz uchwałą Nr XVII/182/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2012 roku.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Kierownikowi Biura ds. Zdrowia i Rodziny.


   1. Nr XLIII/418/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Kierownikowi Biura ds. Zdrowia i Rodziny.


   1. Nr XLIII/419/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.   1. Nr XLIV/432/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.   1. Nr XLIV/433/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.


   1. Nr XLIV/435/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej, do kategorii dróg gminnych.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

Ad.2 Informacje o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  1. Nr XL/394/2013 z dnia 29.10.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, oraz ustalenia sposobu ich pobierania.


Dz. Urz. z dnia 17.12.2013 roku, poz. 7278


  1. Nr XL/399/2013 z dnia 29.10.2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Kaliskiej.


Dz. Urz. z dnia 17.12.2013 roku, poz. 7279

2.3 Nr XLIII/414/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.


Dz. Urz. z dnia 7.01.2014 roku, poz. 99


  1. Nr XLIII/416/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


Dz. Urz. z dnia 7.01.2014 roku, poz. 100  1. Nr XLIII/418/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).


Dz. Urz. z dnia 7.01.2014 roku, poz. 101  1. Nr XLIII/415/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.


Dz. Urz. z dnia 7.01.2014 roku, poz. 102  1. Nr XLIII/419/2013 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.


Dz. Urz. z dnia 7.01.2014 roku, poz. 103

Ad.3 Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.

3.1 Projekty zarządzeń wstępnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta i przekazane dozaopiniowania właściwym Komisjom Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego na

podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:   1. Wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bema.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działki nr 3 z arkusza mapy 1, obręb 0048, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bema. Na ww. działce zlokalizowany jest kiosk handlowy, będący własnością osoby fizycznej – dotychczasowego najemcy. Właściciel kiosku handlowego jest użytkownikiem terenu z ww. działki o powierzchni 7,2 m2 na warunkach umowy najmu zawartej na czas określony, dla której termin ważności upływa w lutym 2014 roku. Kolejna umowa najmu zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2014 roku - po złożeniu wniosku przez dotychczasowego najemcę. Czynsz zostanie ustalony na kwotę 111,60 zł netto w stosunku miesięcznym (II strefa miasta) - zgodnie z zarządzeniem Nr 1829/V/2009 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu w przypadku wynajmowania i wydzierżawiania – gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Do ustalonej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Morelowej, w trybie przetargu nieograniczonego.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Morelowej stanowiącej na obrębie 0156 działki nr:

 • 26 o powierzchni 0,0252 ha,

 • 27 o powierzchni 0,0297 ha,

Nabyciem ww. nieruchomości zainteresowana jest osoba fizyczna - właściciel nieruchomości gruntowej bezpośrednio przylegającej do ww. nieruchomości. Proponowana do sprzedaży nieruchomość usytuowana jest w terenie, który nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wchodzi w skład zasobów gruntów miejskich i nie jest oddana nikomu w zarząd czy użytkowanie.

   1. Wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Śmigielskiego i przeznaczenia wydzielonych działek do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Nieruchomości gruntowe położone w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Śmigielskiego stanowiące na obrębie 0083 działki nr:

 • 29/10 o powierzchni 0,4035 ha,

 • 66/5 o powierzchni 0,0577 ha,

 • 103/2 o powierzchni 0,0003 ha,

 • 104/2 o powierzchni 0,0088 ha

stanowią własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Usytuowane są w terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Stanowią zasób gruntów miejskich. Pomimo, że w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatu Ostrowskiego przedmiotowe nieruchomości oznaczone są jako droga, to faktycznie w terenie stanowią pas pomiędzy ulicą Śmigielskiego, a nieruchomością będącą własnością osoby fizycznej, na której mieści się przychodnia lekarska.

Nabyciem nieruchomości zainteresowana jest ww. osoba fizyczna, która zakupiony od miasta teren chce zagospodarować wyłącznie pod nowe miejsca parkingowe.

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim zaopiniował pozytywnie sprzedaż gruntu na rzecz wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że wyłączne zagospodarowanie przedmiotowych działek polegać będzie na urządzeniu parkingu.

3.2 Zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w oparciu o upoważnienie wynikające z ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:

   1. Wynajęcia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicach: Śmigielskiego i Jankowskiego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wynajęciu - dotychczasowemu najemcy - części nieruchomości gruntowych stanowiących część działki nr 105/7 z arkusza mapy 1, obręb 0083 oraz część działki nr 186/3 z arkusza mapy 1, obręb 0083, o łącznej powierzchni 25 m² położone w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Śmigielskiego i ulicy Jankowskiego, w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do prywatnej nieruchomości. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat - z mocą obowiązującą od dnia następnego po wygaśnięciu aktualnej umowy.   1. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kościuszki.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wydzierżawieniu – dotychczasowym dzierżawcom – części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 116/17 z arkusza mapy 1, obręb 0099, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kościuszki, z przeznaczeniem na uprawy warzywne i teren zieleni. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do 3 lat, począwszy od dnia następnego po upływie terminu ważności obowiązujących umów dzierżawy.   1. Wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Głogowskiej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wynajęciu - dotychczasowemu najemcy - części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 91/6 z arkusza mapy 1, obręb 0099 o powierzchni 8,00 m² położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Głogowskiej, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat z mocą obowiązującą od dnia następnego po wygaśnięciu aktualnej umowy.   1. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Odolanowskiej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 111, obręb 0100 o powierzchni 0,0085 ha położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Odolanowskiej.   1. Wynajęcia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Asnyka.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wynajęciu - dotychczasowemu najemcy - części nieruchomości gruntowych, stanowiących część działki nr 56/13 z arkusza mapy 1, obręb 0095 oraz część działki nr 60/2 z arkusza mapy 1, obręb 0095 o łącznej powierzchni 10,42 m² położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Asnyka, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat z mocą obowiązującą od dnia następnego po wygaśnięciu aktualnej umowy.

  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta określające procedurę postępowania w sprawach podjętych z upoważnienia ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotyczące:
   1. Zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na nieruchomość będącą własnością ENERGA – OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać zamiany nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 16/4, obręb 0061 o powierzchni 0,8447 ha, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kilińskiego, będącej własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na nieruchomości gruntowe stanowiące działki nr:

- 8/8, obręb 0113 o powierzchni 0,1226 ha,

- 15/5, obręb 0113 o powierzchni 0,2167 ha,

położone w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Dobrej, będące własnością ENERGA – OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku.

Rozliczenia wartości ww. nieruchomości dokonane zostaną w oparciu o wartości określone w operatach szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych. Ewentualną różnicę wartości wynikającą z zamienianych nieruchomości zapłaci strona, której to będzie dotyczyć. Koszty aktu notarialnego strony pokryją po połowie.   1. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Letniej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o sprzedaży – osobie fizycznej - nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Letniej, stanowiącej działkę nr 5/43, obręb 0136 o powierzchni 0,0060 ha za cenę 7 416,90 zł brutto. Nabywca poniesie koszty związane z wyceną ww. działki oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.   1. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żwirki, w trybie przetargu nieograniczonego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żwirki stanowiącej działkę nr 93/20, obręb 0097 o powierzchni 0,0070 ha, za cenę wywoławczą netto 7 970,00 zł.

Oferent wybrany w przetargu, jako nabywca zobowiązany zostanie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% od zaproponowanej ceny netto. Koszty aktu notarialnego poniesie nabywca.

   1. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej stanowiącej działkę nr 7/50, obręb 0121 o powierzchni 0,4295 ha, za cenę wywoławczą netto 113 600,00 zł.

Oferent wybrany w przetargu, jako nabywca zobowiązany zostanie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% od zaproponowanej ceny netto. Koszty aktu notarialnego poniesie nabywca.  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące nabywania nieruchomości nie wymagających opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej:
   1. Nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej przy ulicy Sportowej.

Część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 41, obręb 0207 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/632/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku, przeznaczona jest pod gminną drogę publiczną. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski z przedmiotowej działki zleciła wykonanie wydzielenia geodezyjnego, z której powstała m.in. działka nr 41/1 przeznaczona pod budowę drogi publicznej. Po zakończonej procedurze podziałowej przystąpiono do negocjacji, w trakcie których właściciel wyraził zgodę na sprzedaż swojej nieruchomości za cenę niższą od kwoty z operatu szacunkowego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XII/164/2003 z dnia 28 października 2003 roku (ze zmianami) w sprawie: ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – nabycie to nie wymaga opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej.

Ad.4 Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta w sprawie:


  1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 2 z obrębu 89.
  1. Ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
  1. Obchodów 300-lecia relokacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
  1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla ulicy łączącej ul. M.Kopernika z ul. I.Paderewskiego.
  1. Zmiany uchwały Nr XXIX/275/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.12.2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki dotyczącej projektu pn. „Przebudowa budynku Starej Biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim” w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ad. 5 Omówienia odpowiedzi:

5.1 Na interpelacje i wnioski Radnych Miasta złożone na XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 30 grudnia 2013 roku.p. Beaty Klimek – Radnej Miasta
„Odpowiadając na Pani interpelację złożoną 30 grudnia 2013 roku podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie wyjaśniam, iż pan Krzysztof Stagraczyński, członek zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. przedstawił następujące informacje:

Ad.1. Ilość odbiorców ciepła indywidualnie rozliczanych i posiadających liczniki w budownictwie wielorodzinnym wynosi około 1800.

Ad.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. zobowiązany jest do rozliczania się z odbiorcami z ilości ciepła dostarczonego do węzła lub budynku. W związku z powyższym OZC S.A. jest zobligowany do rozliczenia ilości strat stanowiących różnicę pomiędzy sumą liczników lokalowych i licznikiem w węźle lub budynku. Ze względu ma interpretację strat na instalacji niskoparametrowej pomiędzy budynkami zasilanymi z węzła grupowego została podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu naliczania strat dla obecnej grupy taryfowej G5 do momentu uzyskania odpowiedzi z Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiotowej sprawie.

Ad.3. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. prowadzi cykliczne przeglądy instalacji niskoparametrowych, których jest właścicielem celem poprawy ich stanu technicznego i izolacji. Ze względu na właściwości materiałów izolacyjnych poprawa izolacji nie wyeliminuje strat ciepła w całości.

Ad.4. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. podjął z Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. rozmowy w sprawie mieszkańców ulicy Żwirki oraz pozostałych mieszkańców, których powyższy problem dotyczy.”


p. Łukasza Jędrzejaka – Radnego Miasta
„Odpowiadając na Pana wniosek nr 40w.2013 złożony 30 grudnia 2013 roku podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego informuję, iż w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację uchwały Nr XXXV/347/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 25 czerwca 2013 roku. Ponadto 28 stycznia 2014 roku planowane jest posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpowiadając na interpelację Nr 43i.2013 dotyczącą awarii oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Głogowskiej, pan Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wyjaśnił, iż przyczyną nieprawidłowości w działaniu oświetlenia było uszkodzenie ozdób świątecznych spowodowane silnymi wiatrami oraz awaria kabla w rejonie ronda Sybiraków. Wyżej wymienione uszkodzenia zostały usunięte.”p. Wojciecha Matuszczaka – Radnego Miasta
„Odpowiadając na Pana interpelacje złożone 30 grudnia 2013 roku podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego przedstawiam następujące informacje:

- w sprawie wyceny i wykupu działek położonych przy ulicy Czarnieckiego w Ostrowie Wielkopolskim informuję, iż interpelacja Pana oparta została na błędnych informacjach. Oferta z 4 grudnia 2013 roku, o której jak mniemam Pan pisze, została złożona przez osobę, która nie jest właścicielem gruntu i nie ma uprawnień do jego sprzedaży.

- W sprawie struktury zatrudnienia w Holdikom SA przekazuję w załączeniu przedstawiony przez Zarząd Holdikom SA schemat organizacyjny Spółki Holdikom SA w Ostrowie Wielkopolskim wraz z opisem zakresów obowiązków stanowisk kierowniczych.

- W sprawie udzielenia służebności przejścia i przejazdu przez działkę miejską przy ulicy Odolanowskiej informuję, iż Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim podjął czynności zmierzające do wydzielenia i przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości położonych w rejonie ulicy Dobrej, z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Przejęcie przedmiotowych nieruchomości i otwarcie drogi umożliwi dojazd od ulicy Dobrej i tym samym odciąży ruch na odcinku od ulicy Odolanowskiej.”


p. Mariana Grzesiaka – Radnego Miasta
„Odpowiadając na Pana interpelację złożoną 30 grudnia 2013 roku podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Krotoszyńskiej z ulicami: Wybickiego oraz Bema informuję, iż pan Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wyjaśnił, że zrealizowany został projekt techniczny przebudowy ulicy Krotoszyńskiej polegający na poszerzeniu jezdni w celu wydzielenia pasów do skrętu w lewo. Ostateczna wersja projektu opracowana została przy założeniu minimalizacji ingerencji w istniejące zagospodarowanie pasa drogowego. Obecnie projekt jest gotowy do przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), oddział w Poznaniu.

Opracowane zostały również projekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krotoszyńskiej i Bema oraz Krotoszyńskiej i Wybickiego, które zostały zatwierdzone przez GDDKiA. Prowadzone są rozmowy mające na celu uwzględnienie realizacji zadania w planach inwestycyjnych zarządcy drogi (GDDKiA).”Ad. 6 Sprawy podjęte w formie zarządzeń, którymi Prezydent Miasta:

6.1 Wprowadził zmiany budżetu i w budżecie miasta na 2013 rok, a mianowicie:


6.1.1 Zarządzeniem nr 2028/VI/2013 z dnia 17.12.2013 roku:

Dokonano zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2013 rok, jak niżej: 1. Po stronie dochodów:

 1. Zwiększono dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  rozdz. 85305 – Żłobki, § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację własnych zadań bieżących gmin…) o kwotę 7 774,00 zł
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z rezerwy celowej
  o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.401. 2013.5 z dnia 29 listopada 2013 r.

 1. Po stronie wydatków:

 1. Zmieniono w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, jak niżej:

 1. zmniejszono:

§ 4018 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 177,40 zł,

§ 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 31,27 zł,

§ 4119 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 406,89 zł,

§ 4129 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 58,04 zł,

§ 4308 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 371,31 zł,

§ 4309 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 10 002,23 zł,

§ 4418 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 227,86 zł,

§ 4419 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 40,22 zł, 1. zwiększono:

§ 4118 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 100,89 zł,

§ 4128 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 14,33 zł,

§ 4178 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2 661,35 zł,

§ 4179 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 10 538,65 zł,

w związku z realizacją projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.


 1. Zmieniono w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, jak niżej:

 1. zmniejszono:

§ 4260 (Zakup energii) o kwotę 41,00 zł,

 1. zwiększono:

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 15,00 zł,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 26,00 zł,

w Radzie Osiedla nr 1 w związku z prawidłową realizacją wydatków.


 1. Przeniesiono w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, z § 4260 (Zakup energii) kwotę 129,00 zł do § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w Radzie Osiedla nr 2 w związku z prawidłową realizacją wydatków.

 2. Zmieniono w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), jak niżej:

 1. zmniejszono:

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 000,00 zł,

§ 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych) o kwotę 1 244,00 zł, 1. zwiększono § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 9 244,00 zł,

w związku z prawidłową realizacją wydatków.

 1. Zmieniono w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w Szkole Podstawowej nr 5, jak niżej:

 1. przeniesiono z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) kwotę 120,00 zł do rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe),

 2. przeniesiono w ramach rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z § 4410 (Podróże służbowe krajowe) kwotę 1 130,00 zł do § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)

z przeznaczeniem na zapłacenie wynagrodzeń nauczycielom za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas dowożenia ich do szkół oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

 1. Zmieniono w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w Szkole Podstawowej nr 9, jak niżej:

 1. zmniejszono:

§ 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń) o kwotę 1 080,00 zł,

§ 4410 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 650,00 zł,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5 225,00 zł, 1. zwiększono § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 6 955,00 zł,

z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji sanitarnej w ubikacjach przy sali gimnastycznej.

 1. Przeniesiono w dz. 852 – Pomoc społeczna, z rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 3110 (Świadczenia społeczne) kwotę 3 287,00 zł do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w związku z koniecznością rozszerzenia licencji o kolejne stanowiska na program NDM dla Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz na zakup nowej drukarki. Od 1 stycznia 2014 r. tut. Ośrodek będzie realizował nowe zadanie - dodatki energetyczne. Rozszerzenie licencji o kolejne stanowiska jest niezbędne w celu sprawnej obsługi w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 2. Zwiększono dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  rozdz. 85305 – Żłobki, w tym:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 974,00 zł,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4 800,00 zł,

Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.401. 2013.5 z dnia 29 listopada 2013 r. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na wydatki bieżące w § 4300, które zostały wcześniej zabezpieczone z budżetu miasta. W związku z czym zwiększa się ww. paragrafy z przeznaczeniem m.in. na zakup stolików i krzesełek na sale dziecięce oraz akcesoriów do ćwiczeń koordynacji ruchowej i sensorycznej.


 1. Przeniesiono w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, z § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) kwotę 100,00 zł do § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) w Szkole Podstawowej nr 7 w związku z prawidłową realizacją wydatków.

 1. Dokonano zmian załącznika nr 9 – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2013 rok.
: bip -> files
files -> Prezydenta miasta
files -> Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
files -> Szpital powiatowy we wrześNI” spóŁka z o. O. 62-300 Września, ul. Słowackiego 2
files -> Szpital powiatowy we wrześNI” spóŁka z o. O. 62-300 Września, ul. Słowackiego 2
files -> Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
files -> W warszawie 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r po
files -> W bydgoszczy 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 r po
files -> W b iałymstoku 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013r po
files -> Lista kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich
files -> W warszawie 1 wolne stanowisko sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r po


  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna