Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego I programuów nauczaniaPobieranie 129.19 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar129.19 Kb.
Numer procedury: A- 11

Tytuł procedury:


PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMUÓW NAUCZANIA

w ZESPOLE SZKÓŁ w STOŁPIU

wprowadzona na podstawie
Uchwały Nr 1/2/2012 Rady Pedagogicznej z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczaniaTryb wprowadzenia

Stanowisko służbowe

Imię i nazwiskoData

Podpis

Opracował

Zespół


Iwona Szafraniec, Ewa Tywoniuk


31.01..2012 r.
Sprawdził

Rada Pedagogiczna13.02.2012 r.
Zatwierdził

Dyrektor Szkoły

Hanna Elak


13.02.2012 r.

WYKAZ ZMIAN W PROCEDURZENr wydania

Nr zmiany

Rozdział – strona

Data zatwierdzenia

Opis zmiany

Podpis DyrektoraLogo


PROCEDURA
Nr procedury
A -11


PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA

w ZESPOLE SZKÓŁ w STOŁPIU
Wydanie 1 1. Cel procedury.

Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania.


2.0 Zakres procedury
Procedura swym zakresem obejmuje dyrektora szkoły i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Stołpiu


 1. Unormowania prawne.
 1. Program wychowania przedszkolnego zwany dalej ,,programem wychowania przedszkolnego” lub program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej ,,programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

 2. Program wychowania przedszkolnego lub program nauczania ogólnego zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:

a) samodzielnie przez nauczyciela,

b) we współpracy z innymi nauczycielami,

c) przez innego autora (autorów),

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 1. Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

 2. Opracowanie programu oznacza, że nauczyciel:

1) uszczegóławia cele zawarte w podstawie programowej wskazuje odpowiadające im osiągnięcia ucznia; planuje jednocześnie, kiedy oczekuje się od ucznia, że będzie dysponował opisaną wiedzą, umiejętnościami i przyjmował dane postawy;

2) porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści kształcenia, układając je w najodpowiedniejszej jego zdaniem kolejności (jak w rozkładzie materiału);

3) wybiera i proponuje formy i metody pracy z uczniami stosownie do treści kształconych umiejętności, potrzeb i preferencji uczniów, z którymi pracuje i wreszcie własnych predyspozycji oraz warunków szkoły;

4) planuje wreszcie sposób i kryteria oceniania postępów uczniów ( jak w dobrze opracowanym przedmiotowym systemie oceniania);

5) struktura programu strona wg wzoru, zał. nr 1.


 1. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, jeżeli:

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu o którym mowa w § 3 lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola lub publicznych szkół

2) zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.


 1. Program nauczania ogólnego obejmuje, co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, albo w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego;

2) zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,

2) konsultanta lub doradcy metodycznego,

3) zespołu nauczycielskiego.


 1. Opinia, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

 2. Dopuszczone do użytku w szkole programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania ogólnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.

4. 0 Tryb postępowania

1. Dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole przebiega w następujący sposób:

1) program nauczania dopuszcza do użytku w szkole dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do procedury;

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego wraz z arkuszem diagnostycznym stanowiącym załącznik Nr 3 do procedury, do załącznika dołączona jest opinia uzyskana zgodnie z ustępem 6.1-3, 7.1-3 Procedury;

3) program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny zestaw programów nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i obejmuje np. 15/SP12/2012. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku;

4) dopuszczony program nauczania podlega ewaluacji po każdym roku jego wykorzystywania. Ewaluacji dokonują autorzy programu, a wnioski przedstawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej w terminie do 30 czerwca każdego roku; 1. indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczny przeznaczone dla uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego oraz pozostałe programy, w tym do realizacji zajęć w ramach innowacji pedagogicznych, kół zainteresowań, przedmiotowych zostają dopuszczone do użytku w szkole na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

 2. wniosek , o którym mowa w ust.1 nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej na 7 dni przed dopuszczeniem go do użytku w szkole;

 3. indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne , pozostałe programy w tym do realizacji zajęć w ramach innowacji pedagogicznych, kół zainteresowań, przedmiotowych dopuszczone do użytku w szkole zostają wpisane do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.
 1. Dokumenty związane.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) 

....................................................

Załącznik Nr 1 do procedury Nr 11
Zespół Szkół w Stołpiu

Gimnazjum Publiczne w Stołpiu

(albo Szkoła Podstawowa w Stołpiu)

(albo Oddział Przedszkolny w Stołpiu)


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA …………………………….

( nazwa przedmiotu)

Klasa …………………………….

Rok szkolny ….………………...


Stwierdzam, iż mój Szkolny Plan Nauczania …………………………………… jest zgodny z podstawą

( nazwa przedmiotu )

programową i napisany na podstawie programu…………………………………………………………………………………………………………………………

( etap edukacyjny, nazwa wydawnictwa, autor, nr dopuszczenia)

Do realizacji planu wykorzystuję podręczniki do………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

( etap edukacyjny, nazwa wydawnictwa, autor, nr dopuszczenia)


Numer ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Podpis nauczyciela ………………………………………………………………………………..

I CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

( zgodne z podstawą programową)
II OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIAKlasaTytuł bloku tematycznego


Liczba godzin
Razem:

Wzór

III TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Nazwa bloku tematycznego
Nr lekcji


Temat lekcji


Wymagania podstawowe


Wymagania rozszerzone i dopełniające, wykraczające

Sposób organizacji procesu nauczania


Uwagi

o realizacji

1

2

3

4

5

6Uwaga: Wymagania uwzględniające treści zgodne z nową podstawą programową zapisujemy kursywą. Opinie o programie traktujemy jako załącznik do planu.

Załącznik Nr 2 do procedury Nr 11


WNIOSEK

o dopuszczenie przez dyrektora szkoły do użytku w ……………………………….. programu nauczania z …………………..
Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zm.), w związku z § 2 ust.2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) nauczyciel/e w składzie:

Wnioskuję/ą
o dopuszczenie przez dyrektora szkoły do użytku w szkole niżej wymienionego programu nauczania na lata szkolne ………………………..


Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Jest to program*

1.*Odpowiednio:

 1. Opracowany samodzielnie,

 2. Opracowany we współpracy z innymi nauczycielami szkoły,

 3. Opracowany przez innego autora (autorów) z uzasadnieniem wyboru**,

 4. Opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami z uzasadnieniem**.

 5. Z wykazu MEN.


**Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Oświadczam/-y, że wyżej wymieniony program nauczania został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( zawodowego) określonego w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 )lub w podstawie programowej kształcenia zawodowego ( Dz. U. ……)i spełnia warunki określone § 4 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Oświadczam/-y, że wyżej wymieniony program nauczania zawiera wszystkie treści kształcenia zawarte w podstawie programowej edukacji………………………………………..

Podpis/y nauczycieli

Załącznik Nr 3 do procedury Nr 11
ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY do OCENY PROGRAMU NAUCZANIA

Opracowywany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku

w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego

podręczników.

Program nauczania ogólnego i zawodowego stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, podstawie programowej kształcenia zawodowego

Oceniając program wpisujemy TAK lub NIE

INFORMACJE O PROGRAMIE

1.

Program jasno informuje o tym, jakiego przedmiotu nauczania lub bloku dotyczy.2.

Precyzuje typ szkoły dla której jest przeznaczony.3.

Precyzuje etap edukacyjny i dotyczy edukacji przedmiotowej, bloku przedmiotowego dla którego jest przeznaczony.4.

Podaje informacje o autorach i ich doświadczeniu zawodowym.5.

Prezentuje założenia programu.6.

Wyraźnie informuje o tym, dla kogo jest przeznaczony, tj. charakteryzuje użytkowników, ich wiek, potrzeby.7.

Precyzyjnie określa niezbędne sposoby i warunki realizacji programu (wyposażenie, pomoce naukowe itp.).
CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1.

Opisuje sposób realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej.2.

Precyzuje cele ogólne programu.3.

Jasno i wystarczająco precyzyjnie określa szczegółowe cele kształcenia
i wychowania.
4.

Zawiera wszystkie cele stawiane przez podstawę programową
TREŚCI NAUCZANIA

1.

Treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub zawodowego2.

Zawiera korelację treści nauczania ogólnego przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym z podstawą kształcenia zawodowego.3.

Program uwzględnia wszystkie treści opisane w podstawie programowej.4.

Zawiera wskazówki co do możliwości modyfikacji programu do warunków szkoły.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1.

Program opisuje sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
z uwzględnieniem możliwość indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb
i możliwości uczniów (praca z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym trudności w nauce) oraz warunków, w jakich program będzie realizowany..
2.

Program rekomenduje określone metody pracy z uczniem.3.

Proponowane metody zapewniają osiągnięcie wskazanych w programie celów.4.

Program promuje różnorodne formy pracy.5.

Program umożliwia indywidualizację pracy.
OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1.

Program zawiera opis założonych osiągnięć ucznia, w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów.
PROCEDURY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1.

Program określa wymagane osiągnięcia ucznia po zakończeniu danego etapu kształcenia.2.

Program określa propozycje kryteriów oceny sprawdzania osiągnięć ucznia.3.

Program określa metody sprawdzania osiągnięć uczniów.
POPRAWNOŚĆ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I DYDAKTYCZNYM

1.

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
OBUDOWA PROGRAMU (podręczniki, zeszyty, rozkłady, testy, środki dydaktyczne)

1.

Podręczniki dla ucznia są spójne z programem nauczania.2.

Materiały pomocnicze (karty pracy, zeszyty ćwiczeń, materiały multimedialne) dla ucznia są spójne z programem nauczania.3.

Materiały metodyczne dla nauczyciela są spójne z programem nauczania.4.

Narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów są spójne z programem nauczania.…….……..………………………… …………………………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis nauczyciela)


Opinia nauczyciela mianowanego/dyplomowanego lub doradcy metodycznego (opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową, poprawności merytorycznej
i dydaktycznej, zawartość celów, treści, sposobów osiągania celów, opis osiągnięć, kryteria i formy oceny, dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ocena pozytywna/negatywna

……………………………………


/ miejscowość, data / /czytelny podpis/

DECYZJA Nr ……./2012

DYREKTORA ………………………………. w ………………
z dnia 13 czerwca 2012 roku

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania

Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami) w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

z dnia ……………. 2012 r.
Dopuszczam
nw. Program/y do użytku szkolnego, wpisując je do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Zespołu Szkół …………………………………..w …………………….pod numerem:


Przedmiot nauczania

Tytuł programu

Autorzy

Numer w szkolnym zestawie programów


1 /2012

Pieczęć i podpis

Dyrektora

………………………………….………………………………….., …………………..2012 r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna