Procedura recenzowania publikacji naukowychPobieranie 22.68 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.68 Kb.
Procedura recenzowania publikacji naukowych
1. Każdy artykuł naukowy / techniczny, nadesłany do redakcji, podlega recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.

2. Recenzji wewnętrznej dokonuje redaktor tematyczny na formularzu redakcyjnym (zał. 1), oceniając artykuł pod kątem: zgodności z linią programową i profilem tematycznym miesięcznika, a także oryginalności oraz wartości naukowej i / lub praktycznej artykułu.

3. W przypadku artykułów wykorzystujących metody statystyczne (numeryczne), w ramach recenzji wewnętrznej podlegają one także ocenie redaktora statystycznego, analizującego poprawność zastosowania tych metod.

4. W wyniku recenzji wewnętrznej redaktor tematyczny i statystyczny wydają rekomendację co do zasadności skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej (jego zwrotu autorowi do korekty lub rezygnacji z publikacji), sugerując osoby recenzentów zewnętrznych.

5. Do recenzji zewnętrznej każdego artykułu powołuje się recenzentów afiliowanych poza jednostką afiliacji jego autora (-ów), przekazując im artykuły pozbawione personaliów ich autorów.

6. Personaliów recenzentów poszczególnych artykułów nie ujawnia się. Podlegają one ujawnieniu w zbiorczej liście recenzentów współpracujących z redakcją, publikowanej za dany rok w pierwszym numerze miesięcznika z kolejnego roku.

7. Recenzje zewnętrzne recenzenci przygotowują na formularzach dostarczonych przez redakcję (zał. 2). Zawierają one m.in. rekomendację, co do zasadności: publikacji artykułu, jego publikacji po korekcie autorskiej lub jego odrzucenia.

8. Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji. W przypadkach spornych (odmienne oceny artykułu) decyzję o dalszym postępowaniu z artykułem podejmuje Redaktor Naczelny lub jego zastępca – po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i / lub statystycznego.

9. Artykuł skierowany do korekty autorskiej:

- po recenzji wewnętrznej – podlega ponownie opisanej wyżej procedurze,

- po recenzji zewnętrznej – podlega ocenie redaktora tematycznego i / lub statystycznego, sprawdzającej dokonanie stosownej, zasadnej korekty autorskiej.

10. Artykuł zaakceptowany do druku podlega korekcie językowej, prowadzonej przez redaktora językowego.

Załącznik nr 1

Kwestionariusz recenzji wewnętrznej pracy

pt: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opinia Redaktora tematycznego:

+ (tak), - (nie),

 Czy praca jest oryginalna?

 Czy jest zgodna z linią programową i profilem tematycznym miesięcznika?

 Czy jest wartościowa naukowo i / lub prezentuje interesujące doświadczenia praktyczne?

 Czy tytuł pracy i słowa kluczowe odpowiadają jej treści?

 Czy streszczenie jest poprawnie zredagowane?

Jakość zawartych informacji jest: wybitna dobra średnia uboga

Przewidywane zainteresowanie pracą wśród specjalistów: szerokie wąskie żadne

Proponuję: 1) przyjąć pracę jako: a) artykuł b) komunikat (bez recenzji)

2) skierować pracę do recenzji w przedstawionej formie

3) zwrócić pracę autorowi do poprawy

4) odrzucić pracęProszę podkreślić

Proponuję następujących recenzentów:

1) ....................................................................................................................................

(tytuł / stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja)

2) ....................................................................................................................................

(tytuł / stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja)

.................................................................................

(podpis)

Opinia Redaktora statystycznego:

+ (tak),
- (nie)

 Czy zastosowanie metod statystycznych jest poprawne?

 Czy wyniki obliczeń są poprawne?

Proponuję: 1) przyjąć pracę w przedstawionej formie

2) zwrócić pracę autorowi do poprawy

3) odrzucić pracę.

.................................................................................

(podpis)                                                       Proszę podkreślić

Załącznik nr 2Bezpieczeństwo Pracy I Ochrona Środowiska w Górnictwie
Kwestionariusz recenzji pracy

pt: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Proszę zaznaczyć: tak +, nie -, brak rozeznania zostawić puste miejsce

Czy praca jest oryginalna?

Czy formułuje poprawnie przedmiot badań i przyczyny ich podjęcia?

Czy otwiera nowe perspektywy lub obszary badań?

Czy tematyka jest aktualna?

Czy prezentowane metody są nowe?

. Czy metodyka badań jest poprawna?

Czy prezentowane wyniki badań lub doświadczenia praktyczne są nowe?

Czy język i styl pracy są poprawne?

Czy tytuł pracy i słowa kluczowe odpowiadają jej treści?

Czy streszczenie jest poprawnie zredagowane?

Czy używana jest prawidłowa (zgodna z normami) terminologia?Czy dobór literatury jest trafny i wystarczający?

Czy materiał ilustracyjny dobrany jest właściwie?

Jakość zawartych informacji jest: wybitna dobra średnia uboga

Przewidywane zainteresowanie pracą wśród specjalistów: szerokie wąskie żadne

Praca dotyczy zagadnień: lokalnych regionalnych ogólnych

Proponuję: 1) przyjąć pracę jako: a) artykuł b) komunikat- w przedstawionej formie

- po uwzględnieniu wskazanych poprawek

2) odrzucić pracęProszę podkreślić


Uwagi ogólne i szczegółowe oraz uzasadnienie proszę podać na odwrocie arkusza.

Tylko do wiadomości redakcjiRecenzent:

Data i podpis


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna