Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznegoPobieranie 19.53 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.53 Kb.

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego


PROCEDURA  UZYSKIWANIA  ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO   W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIGOCIE MAŁEJ.

Podstawa prawna:

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)§ 8 ust. 1 “Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.

2.  Statut Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej.


Procedura postępowania

1.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2.  Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

3.  Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest  przechowywać je do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.

4.  Zaświadczenie wystawione na okres 1 miesiąca i dłużej, w tym na jeden semestr lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.

5.  O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają w sekretariacie podanie* do dyrektora szkoły, do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

6.  Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a)  w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 30 września danego roku szkolnego,

b)  w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 14 dni od rozpoczęcia II półrocza.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice ( opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

7.  Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

8.  Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

9.  Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie.

10.  W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoływać za pośrednictwem dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

11. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostanie nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

12.  Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny (uczeń uzyskał przynajmniej 3 oceny cząstkowe z wychowania fizycznego), to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

13.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.

14.  Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I półrocze, a w II półroczu decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, to na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisuje się ocenę z I półrocza.

15.  Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.

16. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania danej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

17. Z niniejszą procedurą uczniów zapoznaje nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2013/2014.

Procedurę wprowadzono na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej z dnia 28.02.2014 r.

* wzór podania stanowi załącznik 1 do procedury

Załącznik 1 do procedury

uzyskiwania zwolnień z wf

.......................................... Ligota Mała ,.........................

..........................................

..........................................

Dyrektor


Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie mojego syna / córki*

..........................................................................................................................

(nazwisko i imię)


ur. ............................................., ucznia / uczennicy* klasy..............................

z zajęć wychowania fizycznego w okresie:

- od dnia...................................do dnia...................................

- na okres I / II* semestru roku szkolnego 20.........../ 20..........

- na okres roku szkolnego 20.........../ 20..........

z powodu............................................................................................................

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.
.....................................................................

(podpis rodzica (opiekuna prawnego)  • niepotrzebne skreślić

 

Ligota Mała, dn. …..................……....

 

 

  

DECYZJA NR ............/...............

w sprawie zwolnienia ucznia z nauki wychowania fizycznego

 
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. z późn. zmianami, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

oraz
na podstawie opinii lekarskiej z dnia ............................................. o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach

 

 zwalniam

 

ucznia ...................................................................................................................................(imię i nazwisko ucznia, klasa)

 

 z nauki wychowania fizycznego

 

 

w okresie od dnia ...................................... do dnia .......................... 

 

Podczas trwania lekcji z wyżej wymienionego przedmiotu uczeń ma obowiązekuczestniczenia w niej wraz z całą klasą (nie jest oceniany za osiągnięcia)

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

  

 

Dyrektor Szkoły


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna