Procedura z 2 p 1 Organizacja I tryb pracy komitetów technicznychPobieranie 195.14 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar195.14 Kb.
  1   2

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009


PROCEDURA

Z 2 - P 1

Organizacja i tryb pracy komitetów technicznych


Edycja 4

Obowiązuje od: 2011.03.11

Opracował(a): Grażyna Maludzińska, Zbigniew Garwoliński
Sprawdził

Sprawdził

Zatwierdził

Odpowiedzialny za procedurę

Pełnomocnik Prezesa ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zastępca Prezesa ds. Normalizacji

/-/ Anna Korab

/-/ Anna Stankowska


/-/ Jolanta Kochańska

Data i podpis 1

Data i podpis 1

Data i podpis 1


SPIS TREŚCI
1.Cel procedury 3

2.Definicje 3

3.Zakres obowiązywania 4

4.Odpowiedzialność 4

5.Opis postępowania 6

5.1Postanowienia ogólne 6

5.2Powoływanie i odwoływanie KT 7

5.3Powoływanie i odwoływanie członka KT 9

5.4Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) KT 12

5.5Powoływanie i odwoływanie sekretarza KT 13

5.6Wyznaczanie konsultanta KT 14

5.7Zadania 14

5.8Tryb pracy KT 17

5.9Podejmowanie uchwał w sprawie projektów norm i innych dokumentów normalizacyjnych 19

5.10Zmiany organizacyjne w KT 21

5.11Zgłaszanie ekspertów do prac w organach roboczych ISO, IEC, CEN lub CENELEC oraz weryfikacja 24

5.12Autoryzacja użytkowników serwerów z dokumentacją ISO, IEC, CEN lub CENELEC 25

5.13Odwoływanie autoryzacji użytkowników serwerów z dokumentacją ISO, IEC, CEN lub CENELEC oraz serwera PKN 26

5.14Przechowywanie dokumentacji 26

6.Zapisy 27

  1. Cel procedury


Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy powoływaniu, odwoływaniu komitetów technicznych, osób funkcyjnych w KT i członków KT oraz określenie struktury organizacyjnej KT, zadań jednostki prowadzącej sekretariat KT, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i członka KT.

Procedura określa również zasady uczestnictwa KT w pracach organów roboczych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) – w tym ECISS, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Niniejsza procedura nie podaje zasad realizacji wyjazdów zagranicznych ekspertów na posiedzenia organów roboczych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych, które są określone w procedurze Z2-P2.

  1. Definicje


Terminologia wg Przepisów wewnętrznych CEN/CENELEC, Część 2 i niżej podana.

WPN

Wydział Prac Normalizacyjnych

WKO

Wydział Koordynacji

WRZ

Wydział Relacji Zewnętrznych

WIF

Wydział Informatyki

ZPR

Zespół PrawnyKT

Komitet Techniczny – działające przy PKN ciało kolegialne powoływane przez Prezesa PKN do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanym mu zakresie tematycznym

PK

Podkomitet Techniczny – ciało kolegialne powoływane w uzasadnionych wypadkach przez przewodniczącego KT do prowadzenia prac normalizacyjnych w wydzielonej części zakresu tematycznego KT

GR

OT


Grupa Robocza – ciało kolegialne powoływane przez przewodniczącego KT, biorące udział w opracowaniu tematu normalizacyjnego

Organy techniczne inne niż KT – organy techniczne: komitety sektorowe (KS), komitety zadaniowe (KZ) i grupy zadaniowe (GZ)Konsens

Ogólne porozumienie, charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich stron zainteresowanych i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk [PN-EN 45020]

Ekspert

Reprezentant członka KT lub specjalista współpracujący z KT, zgłaszany do prac w organie roboczym organizacji europejskiej lub międzynarodowej

Użytkownik serwera

Pracownik PKN, reprezentant członka KT lub specjalista współpracujący z KT upoważniony do dostępu do serwera z dokumentacją roboczą organizacji europejskich lub międzynarodowych

TC

Komitet Techniczny ISO, IEC, CEN lub CENELEC; dla celów niniejszej procedury symbolem tym objęte są też inne organy robocze, takie jak wspólne komitety techniczne JTC lub komitety projektowe PC

SC

Podkomitet Techniczny ISO, IEC, CEN lub CENELEC

WG

Grupa Robocza ­– organ roboczy podlegający TC lub SC; dla celów niniejszej procedury symbolem tym objęte są też inne organy robocze podlegające TC lub SC, takie jak
np.: TF (Zespół Zadaniowy), MT (Zespół Zadaniowy ds. Aktualności Norm), PT (Zespół Projektowy), JWG (Wspólna Grupa Robocza)

ISO-CS

Sekretariat Centralny ISO

IEC-CO

ISO Global Directory

CEN Global Directory

Biuro Centralne IEC

System zarządzania danymi ekspertów i użytkowników serwerów ISO TC/SCSystem zarządzania danymi ekspertów i użytkowników serwerów CEN

IEC/CLC EMS

IEC/CLC Expert Management System – system zarządzania danymi ekspertów, i delegatów i użytkowników serwerów IEC i CENELEC.

System
e-KT

Aplikacja internetowa (Moduł KT) udostępniająca część funkcjonalności ZSI Norma, służąca do kompleksowego zarządzania pracami normalizacyjnymi z funkcją uwierzytelniania użytkowników przy wykorzystaniu karty kryptograficznej

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna