Prof zw dr hab. Włodzimierz Sobkowiak 1 prof dr hab. Jacek Witkoś 2 prof dr hab. Przemysław Tajner 3 prof dr hab. Józef Darski 3 dr Katarzyna Dzikowska 4 drPobieranie 69.33 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar69.33 Kb.

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak 1

prof. dr hab. Jacek Witkoś 2

prof. dr hab. Przemysław Tajner 3

prof. dr hab. Józef Darski 3

dr Katarzyna Dzikowska 4

dr Czesław Płusa 4

dr Joanna Bugaj 8

dr Ewa Urbaniak-Rybicka 8

dr Marek Derenowski 8

mgr Grzegorz Pawłowski 9

mgr Magdalena Pospieszyńska 9

mgr Bartosz Wolski 9

mgr Joanna Chojnacka 10


prof. zw. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak

 1. Can EFL MRDs teach pronunciation?.[w:] Euralex '98 proceedings. Liege, University of Liege, 271-7.

 2. Electronic dictionaries and encyclopedias - promises and dangers. [w:] Media a edukacja. Poznań, Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 543-56.

 3. Phonetic access in OED2 on CD-ROM. [w:] ALLC/ACH '98 Conference Abstracts. Debrecen, Hungary 158-61.

 4. Prosheh mooveech povoli: or phrase-book phonetics of Polish. [w:] Scripta Manent., Poznań, Motivex, 203-18.

 5. Słownik z dostępem fonetycznym w nauce języka angielskiego. „Edukacja Medialna” 7: 42-4.

 6. When dictionaries talk: pronunciation in EFL MM MRDs. [w:] Proceedings of ED-MEDIA/ED-TELECOM 98., Freiburg, Germany, 1298-304.

 7. Pronunciation in EFL machine-readable dictionaries. Poznań, Motivex.

 8. Ease, speed and access: attitude and experience of computer dictionaries. [w:] Media a edukacja III. Poznań, Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 459-67.

 9. Fonetyka angielska w pigułce. Konin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej 2000.

 10. Phonetic keywords in learner's dictionaries. [w:] Euralex'2000 Proceedings, Stuttgart, IMS, 237-46.

 11. When are peripheral plosives preferred?. Studia Phonetica Posnaniensia 6: 97-107.

 12. On the [meta?]phonotactics of file extension coining. [w:] Multis vocibus de lingua. Poznań, Wydział Neofilologii UAM. 11-27. [współautorstwo]

 13. Co wiedzą o komputerach nauczyciele języka angielskiego?. [w:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2001. 174-80.

 14. English phonetics for Poles. 2nd ed.. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 309.

 15. Matchbox English. A consumer-product course of English for intermediate learners. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2001. Pp. 97.

 16. Workbook in English phonetics for Polish students of English. Lublin, Wydawnictwo UMCS 2001 [drugie wydanie; współautorstwo].

 17. English speech in Polish eyes: What university students think about English pronunciation teaching and learning. [w:] Accents and speech in teaching English phonetics and phonology. Frankfurt, Peter Lang 2002. 177-96.

 18. On the phonetics of trans- in EFL dictionaries. [w:] Proceedings of the Tenth International Symposium on Lexicography. Tübingen, Max Niemeyer 2002. 293-301.

 19. Phonetic transcription wallcharts in EFL. [w:] Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia II. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Płock, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2002. 161-172.

 20. The challenge of electronic learners' dictionaries. Teaching English with Technology 2.1.

 21. Phonetics and ideology of defining vocabularies. [w:] Euralex'2002 Proceedings. Copenhagen, 13-17 August 2002. Copenhagen, Center for Sprogteknologi. Vol 2. 495-502 [współautorstwo].

 22. Why not LFC?. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie vol. 2: 114-124.

 23. Raising phonetic awareness through trivia. [w:] 2003. Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia V. Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Płock, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2003. Proceedings of the Soczewka Conference on teaching foreign pronunciation, 5-7.5.2003. 151-166.

 24. Automatic phonetic annotation of corpora for EFL purposes.-“Papers and Studies in Contemporary Linguistics (2006) 41, s. 49-55.

 25. PDI revisited: lexical cooccurrence of phonetic difficulty . codes. In: Dydaktyka fonetyki języka obcego / W. Sobkowiak & E. Waniek-Klimczak (eds).- “Filologia” nr 8 (Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku). Płock, Wydaw. PWSZ w Płocku 2006.

 26. Testing EFL pronunciation cross Europe. In: Dydaktyka fonetyki języka obcego / W. Sobkowiak & E. Waniek-Klimczak (eds).- “Filologia” nr 8 (Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku). Płock, Wydaw. PWSZ w Płocku 2006.

 27. Calibrating the Phonetic Difficulty Index (co-authored). In: Dydaktyka języka obcego w Polsce / W. Sobkowiak & E. Waniek-Klimczak (eds). Konin, Wydaw. PWSZ w Koninie 2006, s. 173-187. (Proceedings of the Ponetics in FLT 6 Conference in Mikorzyn, 8.10.2006)

 28. What are dictionary definitions good for?. (co-authored). In K. Dziubalska-Kołaczyk (ed.)2006. IFAtution. A life In IFA. A festschrift for professor Jacek Fisiak on the occasion of his 70th birthday. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM.


prof. dr hab. Jacek Witkoś

 1. Counterevidence to the hypothesis of overt verbal incorporation in Polish. [w:] Structure and interpretation: Studies in syntax and phonology. Lublin, Folium 1998.

 2. The syntax of clitics: Steps towards a minimalist account. Poznań, Motivex 1998.

 3. Program minimalistyczny: Syntaktyczna rewolucja czy ewolucja?. „Acta Neophilologica” [1999] 1: 89-96.

 4. On split and fused inflection: Evidence from English, Icelandic and Polish. [w:] PASE papers in language studies. Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the study of English. Wrocław, Aksel 2000, 81-90.

 5. On the Preference Principle and Reconstruction in Polish. Zeszyty Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie : 47-60.

 6. On the preference principle and some aspects of reconstruction in A' and A chains in Polish. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 36: 159-81.

 7. Program minimalistyczny: Podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim. Polonica 20: 5-22.

 8. Anti-reconstruction effects in Wh movement, vehicle change and late merge. University of Maryland Working Papers in Linguistics 11: 220-47.

 9. 2002 WH-movement and anti-reconstruction effects: Vehicle change and late merge. [w:] Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Second Ann Arbor Meeting, Michigan Slavic Publications, 311-34.

 10. J. Witkoś, P. Ceglowski, On certain consequences of feature spread in phase-based syntax,
  w: Poznań Studies in Contemporary Linguistics 43/2, 2007, s.149-172.

 11. Polish and A-type scrambling, w: Kosta, P. i Schuercks, L. (red.). Linguistic investigations into formal description of Slavic languages. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2007, s. 165-180.

 12. – Kilka uwag o językoznawstwie porównawczym w programie minimalistycznym, w: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 63, 2008, s.11-23.

 13. – Witkoś J., Miechowicz-Mathiasen, O podmiotach i ich przypadkach, w: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 63, 2008, s.101-114.

 14. Phases, agree and genitive of negation in Polish, w: Zybatov, G, Szucsich, L., Junghanns, U. i Meyer, R. (red.) Formal description of Slavic languages. Frankfurt/ Main: Peter Lang, s. 587-601.


prof. dr hab. Przemysław Tajner

 1. Minimalism and functional thematization. A cross-linguistic study. Poznań: Motivex. Pp. 216.

 2. Xp-fronting in Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 34: 75-99.

 3. A minimalist analysis of compound future in Polish. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 35: 119-31.

 4. Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka generatywna: próba pojednania. Acta Neophilologica 1: 49-57.

 5. Lectures on structure and derivation. A course in English syntax. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp.

 6. Optimal design, imprefections and dislocation. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 38: 181-202.

W druku

Displacement and external motivation in the DBP framework. Proceedings from 34th Poznań Linguistic Meeting. Poznań Studies in Contemporary Linguisticsprof. dr hab. Józef Darski

 1. Stamm bzw. Wurzel und Endungen?, w: S.Puppel (ed.): Scripta manent. Poznań: Motivex, 85-97.

 2. Bildung der Verbformen im Standarddeutschen. Tübingen: Stauffenburg.

 3. Was ist Stamm?, w: Ch.Beedham (ed.): Language and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective. selected Proceedings of the XXXIst Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea, St. Andrews 1998. Amsterdam: Pergamon, 149-165.

 4. Kriterien und Verfahren zur Bestimmung der Wortklassen am Beispiel des Deutschen. Ein neuer Ansatz, w: J. Bańczerowski / T. Zgółka (eds.): Linguam amicabilem facere. Ludvico Zabrocki in memoriam. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 261-289.

 5. Czy końcówki adekwatnie odzwierciedlają stosunki syntaktyczne wyrazów tekstowych w zdaniu, w: Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Grafpunkt, 19-34.

 6. Die Personalendungen des Verbs im Deutschen, w: Gizela Kurpanik-Malinowska/Joanna Ławnikowska-Koper/Stanisław Podobiński (eds.) 2000: Germanistische Texte II. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Częstochowa: Wydawnictwo WSP, str. 141-157.

 7. Deutsche Grammatik im 21. Jahrhundert, w: Franciszek Grucza (ed.): Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache – Literatur – Kultur – Politik. Materialien des Millenium Kongresses 5.-8. April 2000, Warszawa. Warszawa: Graf-Punkt.

 8. Deutsche Grammatik. Ein neuer Ansatz, in: Christa Grimm/Ilse Nagelschmidt/ Ludwig Stockinger (eds.): Mannigfaltigkeit der Richtungen. Analyse und Vermittlung kultureller Identität im Blickfeld germanistischer Literaturwissenschaft. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, str. 97-105.

 9. Hilfsverben/Auxiliarverben, in: Reinhard Rapp (ed.): Sprachwissenschaft auf dem Weg in das dritte Jahrtausend/Linguistics on the Way into the Third Millennium. Akten des 34. Linguistischen Kolloquiums in Germersheim 1999/Proceedings of the 34th Linguistics Colloquium, Germersheim 1999. Teil I. Text, Bedeutung, Kommunikation/Part I: Text, Meaning and Communication. Berlin: Peter Lang. 309-316.

 10. Jak należy uczyć się efektywnie języka obcego / J. Darski. Konin, Wydaw. PWSZ, 2003.


dr hab. prof. nadzw. Kazimiera Myczko


 1. Wybrane aspekty oceny i samooceny ucznia w nauczaniu języków obcych. Neofilolog 18, 34-39.

 2. Zu Problemen des frühen Fremdsprachenunterrichts. Studia Germanica Posnaniensia XXVI, 199-210.

 3. Forschung und Lehre im Bereich Deutsch als Fremdsprache in Polen, W: Grucza (red.) Tausend Jahre Polnisch-Deutsche Beziehungen Sprache-Literatur-Kultur-Politik. Warszawa, 873-883.

 4. Auditives Sprachverstehen und die Potenzen der Aufgabengestaltung im Fremdsprachenunterricht. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie, vol. 1, 39-43.

 5. Czy będziemy nauczać niekonwencjonalnie? Neofilolog 21, 14-21.

 6. Kognition und interkulturelle Kompetenz. W: T. Siek-Piskozub (red.) European Year of Languages 2001. Poznań, 69-74.

 7. Kognition und interkulturelle Kompetenz. FIPLV WORLD NEWS 54, 6-11.

 8. Das generative Prinzip im Fremdsprachenunterricht (współautorstwo). Studia Germanica Posnaniensia XXVIII, 123-138.

 9. Problem aktywizacji ucznia w programach szkolnych do nauki języka niemieckiego, [w:] Jodłowiec, M. i Niżegorodcew, A. (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 249-256, 2007.

 10. Konstruktion und Instruktion in der Fremdsprachendidaktik’, [w:] Mikołajczyk, B., Kotin, M. (red.). Terra grammatica: Ideen - Methoden - Modelle: Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag, Peter Lang, 2008, s. 287-297.


dr Katarzyna Dzikowska

  1. Dienst am Geist – Dienst an der Sprache. Martin Buber und die jüdische Renaissance, w: J. Doll (ed.) Judentum und österreichische Literatur, Poitiers, 145-156.

  2. "Nowe myślenie" jako wyzwanie dla tłumacza. O próbach przełożenia Ich und Du Martina Bubera na język polski, w: Jan Koźbiał (ed.), Recepcja. Transfer. Przekład, Warszawa, 95-107.

  3. Trzy dyskusje z Martinem Buberem: Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas, Józef Tischner, w: Józef Baniak (ed.), Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, Poznań, 63-71.

  4. Ein festes Fundament. Zum Verständnis des Wortes in der chassidischen Lehre nach Martin Buber, Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie vol. 1, Konin, 17-21.

  5. Obecność i moc. Zagadnienie prawdy w pismach Martiba Bubera, w: Józef Baniak (ed.), Filozofia dialogu, Tom 1/2003, Drogi i formy dialogu, Poznań, 129-136.

  6. Im Schatten Luthers? Probleme der Übersetzung religiöser Dichtung am Beispiel der Betrachtung Matka von Karol Wojtyła in der deutschen Übertragung Karl Dedecius.

  7. Tożsamość i uczestnictwo

  8. Lob der Ungleichheit. Einige Betrachtungen zum Europa der Nationen.dr Czesław Płusa

 1. Gottfried Benn und Dieter Wellershoff. Flucht in den Ästhetizismus oder wirklichkeitskonstitutive Literatur, w: Sascha Feuchert (Hrsg.), Flucht und Vertreibung in der deutschen Literatur. Frankfurt am Main.

 2. W poszukiwaniu prawdy, czyli o Peterze Handke raz jeszcze, Tygiel Kultury, 4-6 (76-78), 159-162.

 3. Estetyczne aspekty tlumaczenia literackiego. Czynniki warunkujące tłumaczenie opowiadania Dietera Wellershoffa Während. w: Educator, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie, 45-61.

 4. Individualistisch tragische Ära des nationalsozialismus. Kritische Stimmen über Gottfried Benn und sein Werk, w: Joanna Jablkowska und Małgorzata Półrola (Hg.), Engagement Debatten Skandale. Deutschsprachige Autoren als Zeitgenossen, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 203-213.

 5. Dialog i obraz wizualny w przekładzie (czyli o tłumaczeniu telewizyjnych scenariuszy filmowych na przykładzie "Glücksucher" Dietera Wellershoffa. w: pokonferencyjny Zeszyt Naukowy Nr 4, Akademia Polonijna w Częstochowie.

 6. Das Problem der Übersetzbarkeit aus der Sicht des Realismus von Dieter Wellershoff. Dargestellt am Beispiel des Romans Ein schöner Tag. Universität Leipzig, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie.

 7. Zur Zeit- und Raumgestaltung an ausgewählten Beispielen der Prosa von Peter Handke. Zeszyt Naukowy Nr 3. Wydział Filologiczny. Akademia Polonijna w Częstochowie.

 8. Die Subjektivierung der Welterfahrung und Erzählweise bei Alain Robbe-Grillet und Peter Handke, Konin.

 9. Dichtung als Ausdruck der Suche nach neuen Werten und Selbstverwirklichung. Bemerkungen zu Gottfried August Bürger: Lenore und Johann Wolfgang Goethe: Gretchens Stube, Germanische Philologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.dr hab. prof. nadzw. Mirosław Pawlak


 1. Optimizing interaction in the second language classroom. Studia Anglica Posnaniensia 35. 234-258.

 2. A study in the use of communication strategies by Polish high school students. Network 1/4. 28-35.

 3. Praca w grupach na lekcjach języka obcego w szkole średniej. Języki Obce w Szkole 4/2001. 13-19.

 4. The effects of teachers' questioning behavior on the quality of classroom discourse. In E. Mańczak-Wohlfeld (ed.). 2002. Proceedings of the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology. Kraków: Jagiellonian University Press. 239-246.

 5. The effectiveness of group work in the foreign language classroom - a research perspective. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie vol. 1. 44-55.

 6. Error correction practices of Polish and American teachers. Studia Anglica Posnaniensia 37. 293-316.

 7. A look at how English teachers test in secondary schools. Network 5/1. (http://www.network-elt-journal.pl/archives/vol05-no01/03.pdf)

 8. Nauczanie formalnych aspektów języka - przeżytek czy konieczność?. Neofilolog 21. 22-32.

 9. Selected aspects of classroom discourse and their impact on language development in the foreign language context. In P. Cap and Kozanecka, M. (eds). Studies In Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 69-110.

 10. The use of the learners' mother tongue in the foreign language classroom - an asset or a liability?. English Philology. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 4 (24)/2002. 111-121.

 11. Nauczanie wymowy na lekcjach języka obcego w szkole średniej z perspektywy nauczyciela. In Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (eds). 2003. Dydaktyka Fonetyki: Teorie a Praktyka. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1/2003. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii 2. Konin: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Koninie. 60-67.

 12. (z M. Pospieszyńską) Does implicit corrective feedback work for pronunciation errors? In Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (eds). 2003. Dydaktyka fonetyki języka obcego Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Tom V. Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku.125-138.

 13. Turn-taking mechanisms in the language classroom - a distortion or an inevitable outcome of classroom discourse? In Proceedings of the Eleventh Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Kazimierz Dolny 2002. Wydawnictwo UMCS w Lublinie.

 14. Teaching formal aspects of language through conscious reflection. In Linguistics and Foreign Language Learning and Teaching. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

 15. On helping students be more accurate. Can the mission ever be accomplished?" Research News

 16. Autonomia studenta anglistyki – deklaracje a rzeczywistość. In Pawlak, M. and Turewicz, K. (eds). 2003. Autonomia Ucznia w Nauczaniu Języków Obcych – Mity a Rzeczywistość.

 17. Using fokus on form techniques to enhance grammatical accuracy. In Pulverness, A. (ed.) IATEFL 2003, Brighton Conference Selections. Cantenbury: IATEFL, 131-133, 2004.

 18. Turn-taking mechanisms in the language classroom – a distortion or an inevitable outcome of classroom discourse? In Kardela, H. Sullivan, W.J. and Głaz, A. (eds.) Perspectives on Language. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej 2004, s. 175-183

 19. The role of error correction in teaching pronunciation In. Sobkowiak, W. and Walniek-Klimczak, E. (eds). 2004. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce, („Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” 1/2004). („Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii” 3), Konin: Wydaw. PWSZ w Konie, s. 66-74.

 20. Less mother tongue in group work: Achieving the unachievable IATEFL “Poland Newsletter 24”, 2004, s. 94-99.

 21. On helping students be more accurate. Can the mission ever be accomplished? “Research News” 2004, nr 14, s. 24-28.

 22. (editorship) Autonomia w Nauce Języka Obcego, Poznań-Kalisz 2004: Wydaw. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.

 23. Autonomia studenta anglistyki – deklaracje a rzeczywistość. In Pawlak, M (red.). Autonomia w Nauce Języka Obcego , Poznań-Kalisz 2004: Wydaw. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, s. 173-191.

 24. On the effectiveness of options In teaching grammar: Translating theory and research into classroom practice. “Studia Anglica Posnaniensia 40”, 2004, s. 269-287.

 25. (monografia), Describing and Reserching Interactive Processes in the Foreign Language Classroom, Konin 2004: Wydaw. PWSZ w Koninie.

 26. Rethinking the role of the IRF-exchange in the language classroom. In Proceedings of An International Conference organized by Turkey-INGED, Romania-BETA, Israel-ETAI and Greece-TESOL “Multiculturalism in ELT Practies: Unity and Diversity”, 10-12 October 2003, Ankara, Turkey (CD-ROM Publication ISBN 975-98969-1-5).

 27. Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych I studentów – dylematy I wyzwania. „Języki Obce w Szkole” 3/2005, s. 22-29.

 28. Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych I studentów (wersja pierwsza pilotażowa). Pawlak, M. Bartczak, E. Lis, Z. Marciniak, I. Warszawa 2005.

 29. Applying task-based learning in the foreign language classroom, IATEFL „Poland Newsletter”, 2005, s. 43-49.

 30. Towards limiting the use of the learnes mother tongue in group work activites / M. Pawlak. Konin, Wydaw. PWSZ w Konine (“Zeszty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły w Koninie”)

 31. The effect of a combination of output enhancement and recasting on the acquisition of the English third person singular – sending. In Arabski, J. Studies in second/foreign language acquisition.

 32. The feasibility of integrating form and meaning in the language classroom. A qualitative study of classroom discourse / M. Pawlak.- “Glottodidactica”(2005) nr 30/31, s. 283-294.

 33. Teaching grammar in Polish schools: facing the reality. In Fisiak, J. (ed). Proceedings of 13th International PASE Conference.

 34. Teoria, badania empiryczne a dydaktyka - osiągnięcia I wyzwania / M. Pawlak, [w:] Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej / red. K. Karpińska-Szaj. Łask, „LEKSEM” 2005, s. 15-25.

 35. A response to Ronald Sheen`s critique of „On helping students be more accurate. Can the mission ever be accomplished?”, “Research News”(2005) nr 15, s. 80-83.

 36. The place of learner autonomy in pronunciation instruction. In Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (eds.). Dydaktyka fonetyki języka obcego, („Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku” t. VI) Płock: Wydaw.. PWSZ w Płocku 2005, s. 125-138.

 37. Teaching communication strategies In the foreign language classroom, In Beaven, B (ed.) Cardiff Conference Selections. IATEFL, Conterbury 2005

 38. Investigating the effectiveness of training students in the use of communication strategies. Results of a study / M. Pawlak.- “Reserch News” (2005) nr 16, s. 46-51.

 39. Jak ocenić gramatykę? / M. Pawlak.- “Języki Obce w Szkole” (2005) nr 6, s. 34-41.

 40. Classroom perspectives on the occurrence and benefits of negotiated interaction, [w:] Beaven, B. (red.), IATEFL 2006, Harrogate Conference Selections, Canterbury, IATEFL, 2007,s. 29-31.

 41. Europejskie portfolio językowe jako innowacyjne narzędzie samooceny, [w:] Grzesiak J. (red.). Ewaluacja i innowacje w edukacji, Konin, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 2007, s. 115-126.

 42. Charakter, przyswajanie i pomiar wiedzy językowej: zarys problematyki, [w:] Wróbel S. (red.), Modularność umysłu, Poznań – Kalisz, Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
  w Kaliszu, 2007, s. 253-271.

 43. Questions from the language classroom revisited: What does SLA research have to tell us about effective foreign language pedagogy?, [w:] J. Arabski (red.), On Foreign Language Acquisition and effective learning, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 57-72.

 44. Rola Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w rozwijaniu wielojęzyczności, wielokulturowości i autonomii ucznia – wyniki badań, [w:] Jodłowiec, M. i Niżegorodcew, A. (red.), [w:] Dydaktyka nauczania języków obcych na początku XXI wieku, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s.167-179.

 45. Review of Simon Borg's Teacher Cognition and Language Education. Research and Practice, [w:] RELC Journal 38, 2007, w. 395-396.

 46. M. Pawlak, J. Fisiak, (red.) Dokumenty Rady Europy a polski system Edukacji, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 268, 2007.

 47. Europejskie portfolio językowe podczas lekcji i zajęć, [w:] Pawlak, M. i Fisiak, J. (red.). Dokumenty Radu Europy a polski system edukacji, 2007, s. 67-84.

 48. Wykorzystanie Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w treningu strategicznym, [w:] Pawlak, M. i Fisiak, J. (red.). Dokumenty Rady Europy a polski system edukacji, 2007, s. 95-108.

 49. Exploring focus on form in language teaching (Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts), red., Kalisz – Poznań, Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, 2007, s. 358.

 50. An overview of focus on form in language teaching, [w:] Pawlak (red.) Exploring focus on form in language teaching. Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts, Kalisz –Poznań, Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, 2007, s. 5-26.

 51. Comparing the effect of focus on form and focus on forms in teaching English third conditional, [w:] M. Pawlak (red.). Exploring focus on form in language teaching. Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts, Kalisz – Poznań, Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, 2007, s. 169-192.

 52. M. Pawlak, K. Droździał-Szelest, When I think about grammar… Exploring English department students' beliefs about grammar, grammar learning and grammar teaching, [w:] M. Pawlak (red.). Exploring focus on form in language teaching. Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts, Kalisz – Poznań, Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, 2007, s. 299-318.

 53. Rola nauczania form językowych w przyswajaniu języka – podstawy teoretyczne, [w:]Majer, J.i Nijakowska, J. (red.), Język – poznanie – zachowanie: Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, s. 67-88.

 54. Form-focused instruction and the acquisition of the Present Perfect, [w:] Beaven, B. (red.) IATEFL 2007, Aberdeen Conference Selections, Canterbury, IATEFL, 2008, s. 193-196.

 55. The effect of corrective feedback on the acquisition of the English third person singular –s ending", [w:] Gabryś-Barker D. (red.) Morphosyntactic issues in second language acquisition, Clevedon, Multilingual Matters, 2008, s. 187-202.

 56. Autonomia w nauce języka obcego. Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? (red.), Poznań – Kalisz – Konin, Wydawnictwo UAM i PWSZ, 2008, s. 454.

 57. Autonomia na lekcjach języka angielskiego w liceum – diagnoza, analiza, wnioski, w: Pawlak M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? Poznań – Kalisz – Konin, Wydawnictwo UAM i PWSZ, 2008, s. 137-157.

 58. Jak rozwijać autonomię przy pomocy Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych i studentów, w: Pawlak M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? Poznań – Kalisz – Konin, Wydawnictwo UAM i PWSZ, 2008, s. 267-280.

 59. The European Language Portfolio in the eyes of Polish students and teachers, [w:] Studies in English Philology.

 60. The role of lexis and grammar in language acquisition and use, [w:] Studies in English Philology.

 61. Production-oriented versus comprehension-based approaches to teaching grammar, [w:] Proceedings of the XV Annual PASE Conference, Puławy, kwiecień, 2006.

 62. Exploring the use of communication strategies in group work activities, w: Proceedings of the XVIII Conference on Second/Foreign Language Acquisition, Szczyrk, maj, 2006 (w druku).

 63. Fresh insights into deductive and inductive grammar teaching, Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie. Wydawnictwo PWSZ w Koninie..

 64. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie, Wydawnictwo PWSZ w Koninie.

 65. Student-initiated focus on form in the foreign language classroom: Frequency, character and effect on classroom discourse, [w:] Proceedings of the XIX Conference on Second/Foreign Language Acquisition, Szczyrk, maj, 2007.

 66. Advanced learners' strategies for learning grammar: A diary study, [w:] Pawlak, M. (red.). Exploring English Language Learning and Teaching, Kalisz – Poznań, Wydawnictwo UAM.

 67. Exploring English Language Learning and Teaching, Kalisz – Poznań, Wydawnictwo UAM.

 68. Motywacja jako proces: Teoria, implikacje dydaktyczne i perspektywy badawcze, [w:] Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, Michońska-Stadnik (red.), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 69. Another look at the use of pronunciation learning strategies: An advanced learner's perspective, [w:] Waniek-Klimczak, E. (red), Native and non-native accents of English. Cambridge Scholars Press.

 70. M. Pawlak, M. Derenowski, A Guide to teaching English as a foreign language, Konin, Wydawnicwo PWSZ w Koninie.

 71. Jak efektywnie nauczać gramatyki na lekcjach języka obcego w polskich szkołach,
  w: Neofilolog 31.

 72. Current perspectives on the role of age in second/foreign language acquisition, [w:] Proceedings of the XVII Annual PASE Conference, Wrocław, kwiecień, 2008.

 73. Factors influencing success and failure in the learning of grammar, w: Barker, D. (red.), Success and failure, Aveiro, University of Aveiro Press.

 74. Students’ successes and failures in learning foreign language pronunciation: Insights from diary data, w: Proceedings of the XX Conference on Second/Foreign Language Acquisition, Szczyrk, maj, 2008.


dr Joanna Bugaj

 1. The Scots-Northern English continuum of marking noun plurality. Studia Anglica Posnaniensia 36: 131-140.

 2. Palatalisation of sonorants in Older Scots. In Fisiak J. (ed.). Studies in English historical linguistics and philology. A Festchrift for Akio Oizumi. Frankfurt a/M: Peter Lang. 11-203.

 3. Verb morphology of south-western Older Scots. Studia Anglica Posnaniensia 38: 49-59.

 4. Middle Scots burgh court records: the influence of the text type on its linguistic features. Proceedings of the 4th ICOME. Vienna 2002.

dr Ewa Urbaniak-Rybicka

 1. Margaret Atwood’s ‘Alias Grace’ and the idea of English-Canadian national literary canon. In Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie vol. 1. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, pp. 22-30.

 2. I Sufler Therefore I Change – The Echoes Of Ovid`s Metamorphoses In Aritha van Herk`s No fixe address: an amorous journey. Aspects of Suffering. Classical Themes in Literature in English, Lilianna Sikorska (red.), Peter Lang Frankfurt am Mein 2004.

 3. Rewriting the Old Theme – Nature in Carol Shields The Stone Diaries.

 4. Between Cultures and Among Genres: Margaret Atwood`s The Blind Assassin.

 5. Confessions of a Dispassionate Witness – Jane Urquhart`s The Underpainter.

 6. Quaking `the male kingdom` - gendering borders in Aritha van Herk`s fiction.

 7. E. Urbaniak Rybicka, Congfessions of a Dispassionate Witness-Jane Urquhart`s The Underpaintnter, Place and Memory in Canada: Global Perspectives/ Lieu et Memorie au Canada: Perspectives globales. Editors/Souls la direction de: MNagdlaena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak. Zakład Kanady Instytutu Amerykanistyki I Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 573-584.

 8. Rewrting the Old Theme – Nature In Carol Shields` The Stone Diaries / E. Urbaniak-Rybicka.- “Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii”(2006) nr 4, s. 9-16.


dr Marek Derenowski

 1. Matchbox English. A consumer-product course of English for intermediate learners. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (współautorstwo).

 2. Differentation as a key to effective teaching in mixed abilty classes. In Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie vol. 1. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, pp. 35-38.

 3. Rozwijanie wiedzy kulturowej przez wykorzystanie filmu na lekcjach języka angielskiego. In Magazyn o Dobrym Nauczaniu nr 0/2002. MODN Konin.

 4. Discovering language / M. Derenowski. Konin, Wydaw. PWSZ w Koninie 2006.

 5. Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako niezbędny element w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, [w:] Ewaluacje i innowacje w edukacji 3,Konin: Wydaw. PWSZ w Koninie 2007, s. 81-86.

 6. Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako niezbędny element w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” [w:] „Języki Obce w Szkole” 1/2007, s. 43-45.

 7. Rozwijanie autonomii uczniowskiej jako niezbędny element w procesie wdrażania portfolio językowego w klasie językowej, [w:] Europejski system opisu kształcenia językowego i Europejskiego portfolio językowe a polski system edukacji, r., s. 199-203, 26-28 września 2006, Łódź, 2007 r.

 8. Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako efektywny sposób zwiększania motywacji i zapobiegania problemowi wypalenia zawodowego, Konferencja PTN, Wrocław 10-12 września 2007 r. (w druku 2008)

 9. The place of target language culture in the language classroom, IATEFL Research SIG Conference, Konin 5-6 października 2007. (w druku 2008)

mgr Grzegorz Pawłowski

 1. Kształcenie w zakresie fonetyki studentów 3-letnich studiów licencjackich na kierunku język niemiecki. W: W.Sobkowiak & E.Waniek-Klimczak (eds). 2003. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie, vol. 2. Proceedings of the Wąsosze Conference on teaching foreign pronunciation, 10-12.5.2002.


mgr Magdalena Pospieszyńska

  1. The correlation between introverts and extraverts' reasoning and their preference of test items. In Stanulewicz, D. 2002. PASE Papers in Language Studies: Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk 26-28 April 2000. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 489-497.

  2. Listening in FL classroom - a few recipes. In Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie vol. 1. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, pp. 56-63.

  3. Teaching English Phonetics in the Institute of Neophilology, State Vocational College Konin. A few practical ideas. (co-authored with B.Wolski). In Sobkowiak, W., E. Waniek-Klimczak. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia II. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego na Poziomie Licencjackim. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, pp. 185-198.

  4. Elementy fonetyki suprasegmentalnej w kontekście rozumienia tzw. autentycznych tekstów słuchanych. (współautorstwo). In W.Sobkowiak & E.Waniek-Klimczak (eds). 2003. Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nr 1/2003 (2). Proceedings of the Wąsosze Conference on teaching foreign pronunciation, 10-12.5.2002.

  5. Prosodic Features and FL Comprehension. Paper presented at the 11-th Annual PASE conference, Kazimierz Dolny, 22-24 April 2002.

  6. Adjusting pronunciation teaching techniques to students`lerning styles / M. Pospieszyńska.- “Zeszyt Instytutu Neofilologii” (2006) nr 4, s. 17-21.

mgr Bartosz Wolski

 1. Teaching English Phonetics in the Institute of Neophilology, State Vocational College Konin. A few practical ideas. (co-authored with M. Pospieszyńska). In Sobkowiak, W., E. Waniek-Klimczak. 2002. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia II. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego na Poziomie Licencjackim. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, pp. 185-198.

 2. Incorporating WWW In an American History sylabus. Practical suggestions and troubleshooting / B. Wolski.- “Zeszyt Naukowy IN PWSZ” (2006) nr 1(7).mgr Joanna Chojnacka

 1. Wozu braucht ein Fremdsprachenlerner Lernstrategien? Lesestrategien als ein unentbehrliches Element bei der Entwicklung des Leseverstehens. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie, vol. 1.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna