Profesor Adam MarkowskiPobieranie 6.38 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.38 Kb.
Profesor Adam Markowski urodził się 26.08.1941 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej ukończył w 1965 r. W latach 1965-1969 pracował w Zakładach Przemysłu Barwników Boruta w Zgierzu, a od 1969 roku rozpoczął studia doktoranckie, uzyskując w 1972 r. stopień doktora n.t. w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Promotorem pracy był prof. Czesław Strumiłło. Od 1972 do 1981 roku pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej PŁ, a w latach 1981-1985 w Nigerii, gdzie w College of Technology, Owerri, kierował Chemical Engineering and Metallurgy Departament. Po powrocie do kraju, rozpoczął badania i pracę dydaktyczną w zakresie bezpieczeństwa procesowego.

W latach 1996-1999 zorganizował 10 Sympozjów naukowo-szkoleniowych, od których rozpoczęło się zainteresowanie bezpieczeństwem procesowym w Polsce. W 1996 roku utworzył pionierskie Studia Podyplomowe w dziedzinie Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych, które w ramach 11 edycji, ukończyło 310 specjalistów z przemysłu i administracji państwowej. Jednocześnie zainicjował kształcenie studentów w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, będąc od 1995 r. kierownikiem specjalizacji Bezpieczeństwo Procesowe, a od 2003 kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego.

Jest inicjatorem powstania w Politechnice Łódzkiej, głównym organizatorem i koordynatorem, międzywydziałowych unikatowych studiów s1 Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, na których obecnie kształci się ponad 650 studentów. Wykładał również w innych uczelniach krajowych, tj. Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Warszawskiej i Szkole Głównej Służby Pożarniczej PSP. W ramach pracy dydaktycznej wychował ponad 60 specjalistów w zakresie bezpieczeństwa procesowego.

W latach 2005-2006 odbył staż naukowy jako „visiting professor" w Mary Kay O'Connor Process Safety Centre (MKOPSC) Texas A&M University, gdzie prowadził wykłady i badania naukowe. Efektem tych prac była obroniona w 2006 roku rozprawa habilitacyjna na temat „Layer of Protection Analysis for the Process Industries". Praca ta stanowiła podstawę dla dalszych badań naukowych związanych z zastosowaniami logiki rozmytej do praktycznej oceny ryzyka procesowego i niezawodności. Dorobek naukowy prof. Markowskiego obejmuje ponad 240 publikacji, opracowań monograficznych, książek, referatów, patentów oraz raportów badawczych. Kierował dwoma programami zagranicznymi (TEMPUS) oraz 3 grantami KBN w tej dziedzinie.

Profesor Adam Markowski jest od 2010 r. kierownikiem Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy w Politechnice Łódzkiej. Obok działalności dydaktyczno-organizacyjnej prowadzi liczne badania i szeroką współpracę z przemysłem. Był autorem raportów o bezpieczeństwie dla największych polskich zakładów chemicznych, wdrażał systemy zarządzania ryzykiem, a także opracował nowe oprogramowania do prowadzenia oceny ryzyka procesowego.

Reprezentuje Polskę w Loss Prevention Working Party EFChE, jest recenzentem zagranicznych czasopism naukowych, a także członkiem Komitetów Naukowych kilku czasopism. Należy do nielicznych przedstawicieli nauki europejskiej w Radzie Naukowej Centrum Badawczego MKOPSC Texas A&M University.Od 2001 roku zorganizował, wspólnie z BMP Sp. z o.o., 10 Konferencji „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle", będąc przewodniczącym Komitetu Naukowego. W konferencjach tych wzięło udział ponad 1200 osób reprezentujących wszystkie dziedziny przemysłu, uczelnie i instytucje naukowe, PIP, UDT, PSP oraz IOŚ.

Profesor Adam Markowski, jako ceniony specjalista i uznany autorytet w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, został wyróżniony licznymi odznaczeniami oraz nagrodami za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne. Dodatkowo realizuje swoje pasje i powołanie społeczne jako Gospodarz Galerii Malarstwa „Krótko i Węzłowato", przybliżając środowisku akademickiemu Politechniki Łódzkiej ideę humanizacji wiedzy inżynierskiej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna