Profesor Stanisław LiszewskiPobieranie 9.35 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.35 Kb.
Profesor Stanisław Liszewski
Urodzony 11 listopada 1940 roku Profesor Stanisław Liszewski wszystkie stopnie i tytuły naukowe, począwszy od magisterium w 1963 roku, doktoratu w 1970 roku, habilitacji w 1977 roku i profesury w 1986 roku uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim

W kadencji 1978 – 1984 pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi. W latach 1984 – 1990 był prorektorem, a w okresie 1996 – 2002 Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor jest Dyrektorem Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, a od 1991 roku Prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członkiem wielu organizacji naukowych, krajowych i zagranicznych.

W latach 2003 – 2007 przewodniczył Komitetowi Nauk Geograficznych PAN, a od 1994 jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Wśród licznych odznaczeń (między innymi Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej), Profesor uhonorowany został również medalem 50- lecia Politechniki Łódzkiej

Podstawowym nurtem badawczym Profesora Liszewskiego jest geografia osadnictwa, głównie zaś geografia miast, w ramach której prowadził badania nad empiryczną weryfikacją teorii ośrodków centralnych, użytkowaniem ziemi i przestrzenią miejską, regionem miejskim, zróżnicowaniem przestrzennym warunków życia w miastach oraz studia porównawcze wielkich miast.

Profesor jest powszechnie uznawany za twórcę oryginalnej klasyfikacji użytkowania ziemi w miastach, oraz koncepcji badań stopnia dywersyfikacji przestrzennej urbanizacji ośrodków miejskich.

Profesor Liszewski stworzył również model rozwoju i przekształceń terenów miejskich, które zweryfikował na przykładzie miasta przemysłowego - Łodzi.

Jest autorem ponad 300 prac naukowych, z których kilkadziesiąt odnosi się do problemów aglomeracji miejskich, obszarów metropolitalnych oraz spraw, związanych z przekształceniami miast postsocjalistycznych.

Wśród publikacji Profesora są tak wyjątkowe opracowania, jak współautorstwo tomu „Osadnictwo” w Wielkiej Encyklopedii Geografii Świata.

W swoich badaniach dokonywał komparatystycznych analiz wielkich miast oraz związków obszarów miejskich z regionem. Często były to nowatorskie prace, znakomicie służące urbanistyce polskiej.

Profesor Liszewski jest kontynuatorem wyjątkowo ważnej dla polskich miast serii spotkań w międzynarodowej obsadzie, znanych w środowisku geografów i urbanistów jako Konwersatoria Wiedzy o Mieście.

We wstępie do wydanego w 2008 roku akademickiego podręcznika „Geografia urbanistyczna” Profesor Liszewski stwierdza, że: „współczesna urbanistyka wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, a znaczące opracowania urbanistyczne powstają zwykle w zespołach wielodyscyplinarnych, w których istotną pozycję, ze względu na wykształcenie przestrzenne zajmują geografowie.”

Pan Rektor Liszewski niezwykle życzliwie przyjął powołanie do życia Kolegium Konsultacyjnego przy Instytucie Architektury i Urbanistyki naszej Politechniki i stał się aktywnym członkiem jego kolejnych sesji.

W wyniku tych spotkań 21 czerwca 2002 roku JM Rektor Politechniki Łódzkiej - profesor Józef Mayer i JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego - profesor Stanisław Liszewski podpisali list intencyjny dotyczący współpracy obu uczelni w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej odnoszącej się do problematyki rewitalizacji miast przemysłowych. List ten miał także na celu przygotowanie i realizację programu badawczego rewitalizacji przestrzeni miejskiej Łodzi i jej obiektów pofabrycznych.

Zaowocowało to powstaniem 43 - osobowego, interdyscyplinarnego zespołu, który podjął się opracowania zintegrowanego programu rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi. W jego skład wszedł także Profesor Stanisław Liszewski z ekipą swych współpracowników, podejmując zadanie związane z szeroko pojętą inwentaryzacją urbanistyczną i demograficzną.

Szczególne zainteresowanie Profesora Liszewskiego problematyką łódzką znalazło wyraz w redagowanych przez Niego syntetycznych, zbiorowych opracowaniach.
Należy do nich wydana przed rokiem książka „Łódź - monografia miasta”.

Jednakże, to stworzony pod kierunkiem Profesora Stanisława Liszewskiego „Atlas Miasta Łodzi”, opublikowany w zasadniczym zrębie w 2002 roku, z suplementem, który ukazał się w 2009 roku, odwzorowuje w pełni Jego kompetencje, a jednocześnie wspaniałą umiejętność kierowania wielodyscyplinarnym zespołem.W zamyśle naczelnego Redaktora „Atlas Miasta Łodzi” ma być źródłem aktualnej wiedzy o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta, umożliwiającym śledzenie zmian zachodzących w przestrzeni miejskiej i podejmowanie strategicznych decyzji.

Trzeba podkreślić, że znaczący udział w redakcji Atlasu mieli pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, szczególnie Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna