Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przerośl na lata 2015-2020Pobieranie 385.93 Kb.
Strona1/12
Data10.05.2016
Rozmiar385.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przerośl
na lata 2015-2020grupa 14
Spis treści

Spis treści 2

1. Wstęp 3

1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania dokumentu 3

1.2. Cel i zakres prognozy 4

1.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 62. Analiza zawartości projektowanego dokumentu 7

2.1. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przerośl – analiza zawartości 7

2.2. Cele PGN 8

2.3. Powiązania z innymi dokumentami 83. Aktualny stan środowiska 18

3.1. Położenie geograficzne 18

3.2. Klimat 20

3.3. Powierzchnia ziemi, krajobraz, złoża naturalne, gleby 23

3.4. Wody powierzchniowe i podziemne 29

3.5. Powietrze 34

3.6. Klimat akustyczny 38

3.7. Dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra materialne 40

3.8. Różnorodność biologiczna, obszary Natura 2000 41

3.9. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 464. Przewidywane oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przerośl na lata 2015-2020 47

4.1. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 47

4.2. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu 47

4.3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 485. Analiza i ocena wpływu ustaleń projektu dokumentu na poszczególne komponenty środowiska wraz z prognozą zmian środowiska 48

5.1. Wpływ na różnorodność biologiczną, obszary Natura 2000, rośliny i zwierzęta 48

5.2. Wpływ na gleby, zasoby naturalne i powierzchnię ziemi 51

5.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 52

5.4. Wpływ na powietrze atmosferyczne 53

5.5. Wpływ na klimat akustyczny 54

5.6. Wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra materialne 54

5.7. Wpływ na klimat lokalny 55

5.8. Wpływ na krajobraz 56

5.9. Wpływ na zdrowie ludzi i jakość życia 576. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu 57

7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie 59


8. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 60

9. Informacje o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 61

10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 61

11. Spis tabel i rysunków 64
1. Wstęp
1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania dokumentu

Podstawą prawną opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przerośl na lata 2015-2020 (zwanej też dalej Prognozą) jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą. W świetle zapisów artykułu 46 i 47 Ustawy, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty dokumentów strategicznych (m. in. polityk, strategii, planów, programów) mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.


Przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. przenoszą do prawodawstwa polskiego postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

 • Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne;

 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
  w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.
  w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG;

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
  i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG
  i 96/61/WE;

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli;

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej.

Konieczność opracowania prognozy została także potwierdzona przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (pismo z dnia 25.09.2015 r., znak: WSTI.411.2.2.2015.DKV);

 • Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (pismo z dnia 22.09.2015 r., znak: NZ.0523.127.2015).

W ramach wskazanych pism zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jak
i Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazali na obowiązek opracowania Prognozy dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przerośl na lata 2015-2020, a także wskazali na zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych
w przedmiotowym dokumencie.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna